Volkse vaderschapsbekentenis te Leest in 1791

 

De relatief rustig verlopen 18de eeuw, op uitzondering van de oorlog (1744-1748), werd bij het naderen van de eeuwwisseling door onze bevolking steeds nerveuzer beleefd. Het begon reeds te gloeien rond 1789 met de Brabantse Omwenteling, waarbij in Mechelen in de Bruel geplunderd werd.

Allerlei politieke strekkingen werden geboren zoals de vrijmetselaars, de Staatsen, de Vonckisten, de Keizerlijken, die allemaal hun eigen herbergen hadden.

In 1792 was er een grote vechtpartij in de Katelijnestraat waarbij onder meer gebruik gemaakt werd van pistolen en degens. Hierbij was nota bene de concierge van het stadhuis betrokken en er viel een dode. Hetzelfde jaar  vielen er gewonden bij een messengevecht in de Rooselaer te Leest. In hetzelfde dorp bekende een jaar vroeger een man op een volkse manier in het openbaar dat hij de dochter van een schepene zwanger had gemaakt. De vader en de dochter maakten van de aanwezigheid van tal van getuigen gebruikt om de bekentenis te laten acteren bij een notaris. Hierbij de notarisakte:

 

Op heden den 7 february 1791 compareerde voor mij Notaris ondergeschreven geadmitteert in Sijne Majesteyts Grooten Raede tot Mechelen residerende present de ondergenaemde getuygen Petrus Lauwers oudt omtrent de twee en veertigh jaren ende Franciscus Verschueren oudt omtrent de ses en twintigh jaeren beyde inwoonders van Leest de welcke verclaeren ten versoecke van Maria Catharina Van Asch oock inwoondersse van Leest noghtans sonder inductie ofte  juriactie van gemaeckt dan alleenelijck in faveur van justitia

Eedt biedende der aensoght sytede waerachtigh te wesen dat Jacobus Somers oock inwoonder van Leest op sondagh voor Kersmisse van den gepasseerden jaere 1791 voor den hooghmisse van het voorseyde Leest welcke gebeurt ten thien uren ten huyse van den eersten deponent aen den vader der requirant met naeme Matheas Van Asch geswoornen van het meergesegt Leest heeft gesegt in woorden Uw trien is vol, daer mede willende denuteren de requirante, ik hebbe se oock geket daer mede willende seggen dat hij haer oock vleselyck bekent hadde verclaerende de deponenten den inhoude van hunne declaratie in de waerheyt te bestieren ende geven voor redenen van wetenschap de gene uyt hunne declaratie pretenderende ende het gene voord gehoort alene gedaen ende gepasseert binnen Mechelen present D’Heer Jan Franciscus Claes coopman ende Philippus Van Assche als getuygen ten eenen versoght

 

Dit is het merck van Petrus Lauwers ´

Dit is het merck van Franciscus Verschueren ´