Geachte lezer,

 

 

 

 

 

Op 14 december 1994 hebben we aan het bestuur van V.V.F.-Mechelen groen licht gegeven voor een 1ste publikatie van onze ge≠zins≠re≠con≠structie van Hever in de 17de en 18de eeuw.

 

Intussen hebben we ook de gezinsreconstructie van Muizen, Zemst en Weerde gemaakt. Er is migratie geweest, er zijn huwelijken gesloten tussen inwo≠ners van deze naburige dorpen, kortom, we hebben onze bestanden over Hever verder kunnen aanvullen en we hebben ook een aantal verbeteringen kunnen aanbrengen.

 

Een gezinsreconstrucie is nooit af. ≠We blijven reke≠nen op de mede≠wer≠king van de ge≠brui≠kers van dit werk, om onze bestanden te verbe≠teren en aan te vullen.

 

Deze afdruk is bedoeld als een momentopname, die de gebruiker toelaat zijn weg te zoeken in deze materie. Wie op de hoogte wil blijven van de vorde≠ringen van het werk, kan schriftelijk of telefonisch, of op de werkvergade≠ringen met mij contact opnemen.

 

 

 

 

 

Mechelen,

 

 

Jan Meutermans

 

Voetbalstraat 95

2800 Mechelen

tel.: (015) 41 75 11


 

 

INLEIDING

 

 

 

 

De bronnen

 

 

De basis van deze gezinsreconstructie was een geÔndexeerd dBase-bestand van alle doopakten van de oude parochieregisters, dat we als ASCII-bestand hebben overgeschreven naar WordPerfect.Nadat de gezinnen hier zorgvuldig waren afgelijnd, hebben we de inmiddels klaargekomen bestanden van huwelij≠ken en begrafenissen hierin geÔntegreerd.

 

Verder hebben we alle mogelijke bronnen gebruikt om lacunes aan te vullen, verwantschappen op te sporen enz.We denken hier op de eerste plaats aan de akten van de Mechelse Weeskamer, waarbij we natuurlijk dankbaar gebruik hebben gemaakt van de regesten die onder leiding van de heer Frans De Preter zijn tot stand gekomen en door V.V.F.-Mechelen uitgegeven.

 

We hebben ook heel wat goedenisboeken uitgepluisd en dit werk gaat nog steeds verder.

 

Ten slotte danken we ook de heer Jan Peeters van de heemkundige kring "Ravensteyn" die ons bereidwillig zijn verzamelde gegevens uit de burger≠lijke stand en uit tal van notarisprotocollen ter beschikking heeft ge≠steld.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††† * * * * *

 

 

Om enig inzicht te krijgen in de problemen die zich hebben voorgedaan bij het bewerken van de parochieregisters geven we hier een kort overzicht.

 

Zoals in de gezinsreconstructie gebruiken we voortaan voor de maanden een 3-letter afkorting zonder punt.

 

De oude parochieregisters van Hever omvatten de periode van 1620 tot jul-aug 1796, maar er zijn enkele lacunes, waarvan we de opvallendste hier vermel≠den.

 

Voor de periode 1620 tot 1642 hebben we 1 register dat (in 3 afzonderlijke afdelingen) zowel dopen, huwelijken als begrafenissen bevat.Het is aange≠vreten door muizen of andere knaagdieren, zodat van een aantal akten boven≠aan een blad soms belangrijke gegevens zijn verloren gegaan.Ook zijn de niet aangevre≠ten akten niet steeds volledig.Zo ontbreekt regelmatig de familienaam van de moeder.

 

Het volgende register, van 1643 tot 1654 is verloren gegaan.Dat het bestaan heeft blijkt uit opmerkingen die we gevonden hebben in visitaties uit deze periode, waarin de deken de pastoor vermaant om niet alle soorten akten in 1 register onder te brengen, maar afzonderlijke registers aan te leggen voor dopen, huwelijken en begrafenissen.

 

Van 1655 tot 1796 hebben we dan inderdaad afzonderlijke registers voor de 3 soorten akten.Wel zijn er nog enkele lacunes ten gevolge van oorlogsom≠standigheden.

 

In het doopregister is er een lacune van 23 feb 1674 tot eind 1677.


Volgens een 'pro memorie' van pastoor Noels had men omwille van de oorlog de dopen opgetekend op een blad dat in de kerk werd bewaard, maar dit was verloren gegaan toen de kerk in de zomer van 1677 door de Duitsers geheel werd geplunderd.Wel heeft pastoor Noels een aantal akten kunnen recon≠strueren aan de hand van andere registers en van getuigenissen van bv. peters.

 

In het huwelijksregister is er een lacune van 8 jan 1673 tot 23 sep 1679.Er zijn alleen enkele schaarse akten van 1674, 1676 en 1678.

 

In het begrafenisregister is er een lacune van 8 jan 1673 tot 23 sep 1679.

 

 

 

 

DE PASTOORS

 

 

Er zijn pastoors van Hever bekend vanaf 1464.We vermelden hier alleen de pastoors die parochieregisters hebben nagelaten.Voor de anderen verwijzen we naar onze documentatie, die misschien ooit gepubliceerd wordt.We vermelden hieronder (in chronologische volgorde) enkel hun naam en begin- en einddatum van hun ambt.

 

Leonard Van Bodegem (Bodegemius), van 3 jul 1598 tot 11 aug 1623

Frans Robijns, van 26 apr 1624 tot 23 jun 1636

Jan De Man, van 19 aug 1636 tot 26 nov 1649

Hendrik Van den Bossche, van 27 dec 1649 tot 27 aug 1668

Karel Van den Bossche (blijkbaar geen familie van de vorige),

van 8 mei 1669 tot eind 1676 ‑ begin 1677

Hendrik Van der Vliet, van 31 aug 1677 tot 5 nov 1677

Frans Blasius Noels, van 20 nov 1677 tot 9 mei 1720

Willem Kerkhoffs, van 10 mei 1720 tot 16 jun 1721

Frans Blasius Noels, als deservitor van 17 jun 1721 tot 14 dec 1721

... Nijs, deservitor

Peter Van den Waijenbergh, van 26 jun 1722 tot 9 jul 1743

Jan Van Craen, van 23 jun 1744 tot 9 apr 1757

Jan Gilis, van 18 jun 1757 tot eind mei 1758

Eustaas Bonaers, van 1 jun 1758 tot 6 jan 1787

Andries Jan Emmanuel Vounck, van 15 jun 1787 tot begin 19de eeuw

coadjutoren:Karel Lodewijk de Boe

Jan Baptist Van Broeckhoven

J.B. Kindermans, deservitor tot 1 jul 1803

Gregoor B...A. Gijseleers‑Thijs, vanaf jul 1803.

 

 

 

 

DE KOSTERS

 

 

Vooral bij huwelijken dient men er rekening mee te houden dat de koster soms als getuige optreedt.Bij doopsels komt dit minder voor.Wil men bij het opsporen van verwantschappen niet op een dwaalspoor gebracht worden, dan is het nuttig voor ogen te houden wie op een bepaald ogenblik koster is.

 

We geven hieronder in chronologische volgorde een lijst van de ons bekende kosters met de naam van hun echtgenote(n) en datum van overlijden.Vanaf Peter Van Gorp, en waar≠schijnlijk zelfs vanaf Jan De Ronge, volgen ze elkaar zonder onderbreking op.Normaal loopt hun ambtstermijn dus vanaf het overlijden van hun voorganger tot hun eigen dood.Voor verdere gege≠vens verwijzen we naar de gezinsreconstructie.

 

Mathijs Vernoeien (genoemd in kerkrekening van 1563)

Jan De Ronge (+ 11 sep 1629)

Peter Van Gorp (of Petrus Huveneer, volgens visitatieverslag van 1634)

x Anna Van Langendonck, ca 1630


+ Hv 1 jun 1655

Jan Horckmans; x Elisabeth Verhagen; xx Catharina Maes

+ Hv 14 dec 1681

Maarten Speulders; x Anna Van Ham

+ Hv 24 aug 1689

Antoon Rombouts; x Anna Horckmans

+ Hv 12 aug 1724

Jozef Frans Rombouts (aangesteld als 13-jarige !)

x Elisabeth Gijse≠lincx; xx Maria Speulders

+ Hv 1 juni 1761

Jacob Rombouts; x Joanna Geets

+ Hv 1 sep 1808

Eustaas Rombouts volgde zijn vader op in 1803.

 

 

 

NOTARISAKTE LAMBERT VAN SCAETBROEC

(Zellaerarchief, doos 10, 7 en 26 jan 1336)

(medegedeeld door Karel Mannaerts)

 

Inwoners van Hv schenken goederen aan Zellaer:

Johannes, curatus

Joh. dictus Pastor de Hever

Arnold Van Ranst

Baldwin dictus De Backere

Willem, custos

Hendrik Van den Enden

Arnold Lancvoet

Johannes de Quercu (= Vd Eijcken)

Baldwin Enghelbrecht

Arnold Stockinc

 

 

 

LIJST VAN INWONERS VAN HEVER DIE IN 1656 "BESTIAEL GELD" BETAALD HEBBEN

(SAM, Not 1768, P. Verhulst, 7 mei 1657)

 

 

Zoals in de gezinsreconstructie geven we de namen in alfabetische volgorde op de stam van de familienaam (dus zonder rekening te houden met 'Van', 'Ver-', 'De' en Der-).Tussen pijlhaken geven we de naam van de vermoede≠lijke wederhelft, gevolgd door een asterisk indien deze naam ook in de gezinsre≠constructie voorkomt.

 

 

Adriaan Baten <x Anna Conincx *>

Corneel Baten <x Maria Peeters *>

wed Jasper Baten

Jan Boelpaep <x Elisabeth Van den Brande *>

Mathijs Braes <x Elisabeth Serneels *>

Jan Van den Broeck <x Maria Schutters *>

wed Peter Bulens

Aart Vercammen <later x Maria Peeters *>

Peter Vercammen de jonge <x Catharina Waijenborg *>

Corneel Camps

Pauwel Van Caster <x Barbara ... *>

Gelauden Ceulemans <x Joanna Coel *>

Rombout Coen <x Joanna Dox *>

Antoon Van Doren <x Elisabeth Verhaecht *>

Frans Van den Eijnde <x Jacoba Van Laeck *>

Jan Van den Eijnde <x Maria Crols *>

Magdalena Van den Eijnde <x Peter De Becker *>

Adriaan Van Elsen <x Joanna Crols *>

Huibrecht Van Elsen <x Elisabeth Bulens *>

Augustijn Vergauwen <x Anna Van Laeck *>


Adriaan Geets <x Anna Verhoeven *>

wed Corneel Geets <= Cornelia Vermuijten *>

DaniŽl Geets <fs Frans G. en Catharina Schoeps *>

Frans Geets <x Catharina Schoeps *)

wed Peter Van Gorp <= Anna Van Langendonck *>

Engel Van Halle <x Catharina Crabbeels of x Elisabeth Gijselincx *>

Joachim Van Halle <x Anna Boutmans *>

Margriet Van Halle <+ Hv 2 feb 1670>

Jan Van der Heuijst <x Anna Waijenborg *>

wed Hendrik Horckmans <= Catharina Rulens *>

wed Peter Horckmans <x Maria Waijenborg *>

Leonard Van Horenbeeck <x Margareta Braes *>

Maximiliaan Verhulst <x Magdalena Peeters *>

Mathijs Janssens <x Anna Sergijsels *>

Willem Leemans

Laurijs Lintermans <x Magdalena Braes *>

Frans Van Lorijnen <x Helena Van Hemel *>

Gielis Magnus

Servaas Massant (= Ma(r)chant) <x Agnes Moe(r)lants *>

Adriaan Vermeulen

Antoon Vermeulen <x Pascasia Marcelis *>

Augustijn Meutermans <x Joanna De Ronge *>

Jacob Meutermans <x Maria Mommaerts *>

Jan Meutermans <x Anna Rombouts *>

Peter Meutermans <x Maria Verhagen *>

Rombout Meutermans <x Anna Van Gendt *>

wed Vermost <x Catharina Smeijers *>

Antoon Vermuijlen (= Vermuijten ?) <x Joanna Van Camp *>

Mathijs Tserneels <x Barbara Verspecken *>

Leonard Nelis <x Catharina Van der Heurst *>

Dirk Nieuwenhuijs

Peter Peeters <x Joanna Boelpaep *>

Corneel Feijt (= Pepermans)

Thomas Posschijns <x Catharina De Winter *>

Peter Rams <x Maria Baten *>

Jan Verret <x Anna Posschijns *>

Jacob De Roij

Jan Van Roij <x Maria Van Elsen *>

Peter Rommes <x Maria Segers *>

Peter Rulens <x Joanna Sergijsels *>

Ambroos (S)Peulders <+ Hv 27 jul 1667>

Corneel (S)Peulders <x Anna Vereeckt *>

Peter Stoffels <x Catharina Sergijsels *>

Jan Verulier (Vervliet ?) <x Joanna Baten *>

wed Van Vloesems

Corneel Van de Voort <x Barbara Van Gijsel *>

Peter Tservrancx <x Anna Van Elsen *>

Andries Waijenborg <x Joanna Waijenborg *>

Antoon Waijenborg

wed Hendrik Waijenborg <= Elisabeth Van Espen *>

Michiel Waijenborg <x Emerentia De Ronge *>

Mathijs Waijenborg <x Anna Perijs *>

 

 

 

 

LIJST VAN VORMELINGEN (achteraan in doopregister 1655-1725)

 

 

In deze lijst vermelden we alfabetisch op de stam van de familienaam de voornaam en familienaam van de vormelingen, de datum van het vormsel zo nauwkeurig mogelijk (al omvat de eerste lijst een periode van 9 jaar) en zo mogelijk de naam van de vader (voorafgegaan door 'fs' = 'zoon van' of 'fa' = 'dochter van') of een andere opmerking.

Anders dan in de gezinsreconstructie hebben we de voornamen hier ongewij≠zigd overgenomen.


 

Anna Aerts††††††††††††††††† 9 ... 1718

Mie Appeltant†††††††††††††† jul 1702

Lijntie Bals††††††††††††††† 4 aug 1709

Joannes Baten†††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Francis

Paulus Baten††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Joannes

Anna Baten††††††††††††††††† 1691‑1699

... (vlek) Baten††††††††††† 1691‑1699

Nelleken Baten††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Franciscus

Jen Baten†††††††††††††††††† 1691‑1699

Maij Baten††††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Gommaer

Cleer Baten†††††††††††††††† 1700

Francis Baten†††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Jan

Anna Baten††††††††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa metser

Adrianus Baten††††††††††††† 9 ... 1718

Peer Baten††††††††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Jan

Beth Baten††††††††††††††††† mei-jun 1704†††††††† fa Gommer

Sijntie Bollijn†††††††††††† 24 jun 1707

Lijn Braes††††††††††††††††† 1691‑1699

Cleer Braes†††††††††††††††† 1691‑1699

Catarien Braes††††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Leen

Gummaer Broeckmans††††††††† 4 aug 1709

Lisabetha Broeckmans††††††† 9 ... 1718

Joannes Broeckmans††††††††† 9 ... 1718

Jenneke Broekmans†††††††††† 1691‑1699

Catharina Broekmans†††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Beth

Adrianus Buelens††††††††††† 21 sep 1710

Marie Buelens†††††††††††††† 4 aug 1709

Joanna Buelens††††††††††††† 9 ... 1718

Margrieta Vercammen†††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Guil.

Peer Vercammen††††††††††††† 1691‑1699

Maria Vercammen†††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fa Petrus

Joos Vercammen††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Jooren

Jan Baptist Vercammen†††††† 24 aug 1709††††††††† fs Peer

Cleer Vercammen†††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Jooren

Jan Vercammen†††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Jooren

Jenneke Vercammen†††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fa Peer

Peer Vercammen††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Peer

Agneet Casteels†††††††††††† 1691‑1699

Magdaleen Cauwenbergh†††††† 1691‑1699

Anna Cauwenbergh††††††††††† 1700

Maijken Cauwenbergh†††††††† 24 jun 1707

Sijke Cauwenbergh†††††††††† 4 aug 1709

Nijs Ceulemans††††††††††††† 14 aug 1709††††††††† fs Cor

Joannes Ceulemans†††††††††† 1691‑1699

Anna Ceulemans††††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fa Joannes

Jenneke Ceulemans†††††††††† 24 aug 1709††††††††† fa Cornel

Angelus Ceulemans†††††††††† 9 ... 1718

Petrus Ceulemans††††††††††† 9 ... 1718

Machiel Ceulemans†††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Cor.

Wouter Coen†††††††††††††††† 14 aug 1709

Joannes Coen††††††††††††††† 1691‑1699

Elisabeth Coen††††††††††††† 1691‑1699

Gilliam Coen††††††††††††††† 1691‑1699

Lijn Coen†††††††††††††††††† 1700†††††††††††††††† fa Merten

Catarina Coen†††††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fa Joannes

Joanna Coen†††††††††††††††† 9 ... 1718

Enneken Coen††††††††††††††† mei-jun 1704†††††††† fa Marten

Machiel Coen††††††††††††††† mei-jun 1704

Jan De Coster†††††††††††††† 1691‑1699

Marie De Coster†††††††††††† 1691‑1699

Catlijn De Coster†††††††††† jul 1702

Jenneke Crols†††††††††††††† 14 aug 1709††††††††† fa Ad.

Maria Crols†††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Adrianus

Marie Crols†††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Jan

Thijs Crols†††††††††††††††† 1691‑1699


Jan Crols†††††††††††††††††† 1691‑1699

Lijn Crols††††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Jan

Joannes Crols†††††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fs Joannes

Maria Crols†††††††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fa Adr.

Henderick Crols†††††††††††† 24 jun 1707

Enneke Crols††††††††††††††† 24 jun 1707††††††††† fa Jan

Peer Crols††††††††††††††††† 4 aug 1709

Catharina Crols†††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Marcus

Catharina Crols†††††††††††† 9 ... 1718

Adrianus Crols††††††††††††† 9 ... 1718

Waltherus Crols†††††††††††† 9 ... 1718

Joannes Crols†††††††††††††† 9 ... 1718

Cornelius Crols†††††††††††† 9 ... 1718

Petrus Crols††††††††††††††† 9 ... 1718

Lijntie Crols†††††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fa Adr.

Anna Daems††††††††††††††††† 1691‑1699

Enneken Dobbeleirs††††††††† 1691‑1699

Maria Van Doren†††††††††††† 9 ... 1718

Anthonius Van Doren†††††††† 9 ... 1718

Jen Drijdans††††††††††††††† 1700

Maria Van den Eijnde††††††† 1691‑1699

Henderick Van den Eijnde††† 1691‑1699

Henderick Van den Eijnde††† 1691‑1699

Lisabeth Van Elsen††††††††† 1691‑1699

Jacomijn Van Elsen††††††††† 1691‑1699

Lijntie Van Elsen†††††††††† 24 jun 1707

Guilliam Van Elsen††††††††† jul 1702

Jenneke Geerts††††††††††††† 14 aug 1709††††††††† fa Peer ...

Joannes Geerts††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Angelus

Peeter Geerts†††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Marck

Ingel Geerts††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Mark

Magdaleen Geerts††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Ingel

Anna Geerts†††††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Ingel

GabriŽl Geerts††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Marck

Lijn Geerts†††††††††††††††† 1700

Teun Geerts†††††††††††††††† 1700†††††††††††††††† fs Marck

Rumoldus Geerts†††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fs Petrus

Philips Geerts††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Jan

Catarien Geerts†††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fa Rommen

Peer Geerts†††††††††††††††† 24 jun 1707††††††††† fs Jan

Jan Geerts††††††††††††††††† 24 jun 1707††††††††† fs Peer

Maijke Geerts†††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fa Rom

Peer Geerts†††††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Rom

Jan Geerts††††††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Aer ?

Anna Geerts†††††††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Rommen

Lisabeth Geerts†††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa ...

Joannes Geerts††††††††††††† 9 ... 1718

Angelus Geerts††††††††††††† 9 ... 1718

Hubertus Geerts†††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fs Petrus

Hubertus Geerts†††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fs Rumoldus

Anthonius Geerts††††††††††† 9 ... 1718

Angelus Geerts††††††††††††† 9 ... 1718

Rommen Geerts†††††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Jan

Guilliam Geerts†††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Rommen

Jen Geerts††††††††††††††††† jul 1702†††††††††††† fa Peer

Lisabeth Geerts†††††††††††† jul 1702†††††††††††† fa Peer

Lijn Geerts†††††††††††††††† jul 1702†††††††††††† fa Ingel (geschrapt)

Ariaen Geerts†††††††††††††† mei-jun 1704†††††††† fs Jan

Huijbrecht Geerts†††††††††† mei-jun 1704†††††††† fs Jan

Maijken Van Gijsel††††††††† 1691‑1699

Merten Van Gijsel†††††††††† 1691‑1699

Mie Gits††††††††††††††††††† 24 jun 1707††††††††† = Schits

Jenne Gits††††††††††††††††† 9 ... 1718

Paula Goijvaerts††††††††††† 1691‑1699

Adriana Goijvaerts††††††††† 1691‑1699

Dimpna Goijvaerts†††††††††† 1691‑1699


Maij Goons††††††††††††††††† 1691‑1699

Peer Goons ?††††††††††††††† 1691‑1699

Griet Goovaerts†††††††††††† 1691‑1699

Elisabetha De Greeff††††††† 1691‑1699

Maria De Greeff†††††††††††† 1691‑1699

Jan De Greeff†††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Dries

Teun De Greeff††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Teun

Peer De Greeff††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Dries

Peer De Greeff††††††††††††† 24 jun 1707

Wouter De Greff†††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Jan

Franciscus De Greve†††††††† 9 ... 1718

Gommerijn Van Grunderbeek†† 1691‑1699

Beth Van Grunderbeek††††††† 1691‑1699

Catharina Verhaegen†††††††† 1691‑1699

Franse Verhaegen††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Franciscus

Adriaen Verhaegen†††††††††† 1700†††††††††††††††† fs Dierk

Catlijn Verhaegen†††††††††† 1700†††††††††††††††† fa Frans

Jan Verhaegen†††††††††††††† 24 jun 1707††††††††† fs Frans

Jaecq Verhaegen†††††††††††† jul 1702†††††††††††† fs Dierk

Adriaen Verhaeghen††††††††† 1691‑1699

Jaecq Verhaeghen††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Machiel

Peer Verhaeghen†††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Dierck

Lisabeth Verhaeghen†††††††† jul 1702†††††††††††† fa Machiel

Maijken Van Ham†††††††††††† 1691‑1699

Enneke Verheijden†††††††††† jul 1702

Lisabeth Verheijen††††††††† 4 aug 1709

Joannes Verheijen†††††††††† 9 ... 1718

Maria Heijmans††††††††††††† 9 ... 1718

Jan Van Hoeff†††††††††††††† 1691‑1699

Machiel Horckmans†††††††††† 13 aug 1709††††††††† fs koster

Christina Horckmans†††††††† 1691‑1699

Magdalena Horckmans†††††††† 1691‑1699

Augustijn Horckmans†††††††† 1691‑1699

Fransus Horckmans†††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Jan

Jan Horckmans†††††††††††††† 1691‑1699

Jan Horckmans†††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Rommen

Joannes Horckmans†††††††††† 21 sep 1710††††††††† fs Cornelius

Maria Horckmans†††††††††††† 21 sep 1710††††††††† fa Adr.

... Horckmans†††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Cor (geschrapt)

Lowies Horckmans††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Cornel

Anna Horckmans††††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Cor ?

Joannes Horckmans†††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fs Adrianus

Jacobus Horckmans†††††††††† 9 ... 1718

Joannes Horckmans†††††††††† 9 ... 1718

Enneken Horenbeek†††††††††† 16 aug 1707††††††††† 4 jaar !

Petronella Horenbeek††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Jan

Joanna Horenbeek††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Jan

Maijken Horenbeek†††††††††† mei-jun 1704

Guilielmus Van Horenbeke††† 9 ... 1718

Cornelius Van Hove††††††††† 9 ... 1718

Jan Huijbrechts†††††††††††† 9 aug 1709

Catarina Jacot††††††††††††† 21 sep 1710

Franciscus Jacot††††††††††† 21 sep 1710

Jan Jacot†††††††††††††††††† 4 aug 1709

Peer Janssens†††††††††††††† 1691‑1699

Peer De Kaij††††††††††††††† 1691‑1699

Joannes De Laet†††††††††††† 9 ... 1718

Catarina Leemput††††††††††† 21 sep 1710

Adriaen Leemput†††††††††††† 4 aug 1709

Carel Leemput†††††††††††††† 4 aug 1709

Waltherus Van Leemputte†††† 9 ... 1718

Peer Leemputte††††††††††††† jul 1702

Jenneke Lenaerts††††††††††† 1691‑1699††††††††††† = Nelis

Jen Verlinden†††††††††††††† 24 jun 1707

Simon Verlinden†††††††††††† 9 ... 1718

Jan Verlinden†††††††††††††† 9 aug 1709


Aert Lunsen†††††††††††††††† 1691‑1699

Catlijn Machiels††††††††††† mei-jun 1704

Simon Vermasen††††††††††††† 9 aug 1709

Lucia Vermeulen†††††††††††† 1691‑1699

Lisabeth Vermeulen††††††††† 1691‑1699

Leen Vermeulen††††††††††††† 1691‑1699

Joannes Vermeulen†††††††††† 1691‑1699

Teun Vermeulen††††††††††††† 24 jun 1707

Francisca Vermeulen†††††††† 9 ... 1718

Theodorus Vermeulen†††††††† 9 ... 1718

Sus Meutermans††††††††††††† 14 aug 1709††††††††† fs Daneel

Peer Meutermans†††††††††††† 14 aug 1709††††††††† fs Cor

Agnes Meutermans††††††††††† 1691‑1699

Peer Meutermans†††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Steijn

Peer Meutermans†††††††††††† 1691‑1699

Beth Meutermans†††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Jan

Les Meutermans††††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Peer

Adriaen Meutermans††††††††† 18 aug 1709††††††††† fs Cornelis

Lijntie Meutermans††††††††† 24 jun 1707††††††††† fa Cornelis

Jan Meutermans††††††††††††† 24 jun 1707††††††††† fs Corn.

Barbara Meutermans††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Da.

Guilielmus Meutermans†††††† 9 ... 1718

Jan Meutermans††††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Daneel

Lijn Meutermans†††††††††††† jul 1702†††††††††††† fa Jan

Jen Meutermans††††††††††††† mei-jun 1704†††††††† fa Daneel

Bertel t'Serneels†††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs Jan

Jan t'Serneels††††††††††††† 1691‑1699

Peer Nelis††††††††††††††††† 1691‑1699

Catharina Nelis†††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Peer

Christianus Niemans†††††††† 21 sep 1710

Anna Peeters††††††††††††††† 1691‑1699

Lisabeth Peeters††††††††††† 18 aug 1709††††††††† fa Machiel

Peer Peeters††††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Machiel

Elisabeth Peeters†††††††††† 24 aug 1709††††††††† fa Machiel (geschrapt)

Margo Peeters†††††††††††††† 4 aug 1709

Dierck Peeters††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† ex Berg

Peeternel Peeters†††††††††† mei-jun 1704

Marck Persoons††††††††††††† 9 aug 1709

Lijn Persoons†††††††††††††† mei-jun 1704

Jen Posschijns††††††††††††† 1691‑1699

Guillelmus Posschijns†††††† 21 sep 1710

Petronella Posschijns†††††† 21 sep 1710

Jenneke Ramps†††††††††††††† 1691‑1699

Gommerijn Ramps†††††††††††† 1691‑1699

Jenne Marie Ramps†††††††††† 21 sep 1710

Jan Ramps†††††††††††††††††† 4 aug 1709

Nelleke Van Ranst†††††††††† 14 aug 1709

Anna Van Ranst††††††††††††† 21 sep 1710

Joannes Van Reijmenant††††† 9 ... 1718

Joannes Van Reijmenant††††† 9 ... 1718

Jenneken Van Rijmenam†††††† 14 aug 1709

Elisabetha Van Rijmenam†††† 9 ... 1718

Cornelis Van Rijmenam†††††† 9 aug 1709

Catarina Le Roij††††††††††† 9 ... 1718

Jenne Maria Van Roij††††††† mei-jun 1704

Josephus Franc. Rombauts††† 9 ... 1718

Joannes Rombauts††††††††††† 9 ... 1718

Cornelis Rombouts†††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Jan

Magdaleen Rombouts††††††††† 24 aug 1709††††††††† fa koster

Lijntie Rombouts††††††††††† 24 jun 1707††††††††† fa koster

Lisabeth Rombouts†††††††††† 24 jun 1707††††††††† fa Jan

Elisabeth Rombouts††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fa koster

Maijken Rombouts††††††††††† mei-jun 1704

Daneel Rombouts†††††††††††† mei-jun 1704

Ludovica Cath. Rommens††††† 9 ... 1718

Anna Rommens††††††††††††††† 9 ... 1718


Petronella Rommens††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa koster

Jan Rommens†††††††††††††††† jul 1702†††††††††††† fs koster

Lisabeth De Ron†††††††††††† 1691‑1699

Maria De Ruijsscher†††††††† 9 ... 1718

Maria (Mieke) Schauvaert††† 24 aug 1709

Jacoba Schauvaert†††††††††† 9 ... 1718

Catharina Schits††††††††††† 18 aug 1709

Catharina Schits††††††††††† 24 aug 1709††††††††† (geschrapt)

MichaŽl Schits††††††††††††† 9 ... 1718

Joannes Schits††††††††††††† 9 ... 1718

Aert Schits†††††††††††††††† 9 aug 1709

Lisabeth Schoeters††††††††† 14 aug 1709††††††††† fa Peer

Lesken Schoeters††††††††††† 1691‑1699††††††††††† fa Huijbrecht

Coben Schoeters†††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fa Rommen

Jan Schoeters†††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Rommen

Peer Schoeters††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† fs Jaecq

Rumoldus Schoeters††††††††† 9 ... 1718

Joannes Schoeters†††††††††† 9 ... 1718

Magdaleen Schoeters†††††††† 9 aug 1709†††††††††† fa Rommen

Rommen Schoeters††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Jaecq

Jan Schoeters†††††††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Peer

Petronella Schouvaert†††††† 9 ... 1718

Margriet Verschueren††††††† jul 1702

Enneken Verschueren†††††††† mei-jun 1704

Bertel Smets††††††††††††††† 24 jun 1707

Rommen Speulders††††††††††† 1691‑1699

Marie Speulders†††††††††††† jul 1702

Adrianus Verstraten†††††††† 21 sep 1710††††††††† fs Jan

Sijke Verstraten††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fa Jan ?

Jen Verstraten††††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fa Jan

Peer Verstraten†††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Jan

Elisabetha Verstraten†††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Ad.

Jen Verstraten††††††††††††† mei-jun 1704†††††††† fa Adriaen

Francisca Verstrepen††††††† 21 sep 1710

Maria Verstrepen††††††††††† 21 sep 1710

Anna Stroobandt†††††††††††† 4 aug 1709

Francis Stroobant†††††††††† mei-jun 1704

Cornelis Suijs††††††††††††† 1691‑1699

Peer Suijs††††††††††††††††† 1691‑1699

Beth Suijs††††††††††††††††† 1691‑1699

Anna Suijs††††††††††††††††† 1691‑1699

Petrus Suijs††††††††††††††† 9 ... 1718

Christiaen Van Tongelen†††† 1691‑1699

Adriaen Van Tongelen††††††† 1691‑1699

Guill Vertonghen††††††††††† 1691‑1699

Adriaen Vertonghen††††††††† 1700

Machiel Van Tonghen†††††††† mei-jun 1704

Philips Traukens††††††††††† 24 jun 1707

Jan Traukens††††††††††††††† 4 aug 1709

Joannes Vlamincx††††††††††† 21 sep 1710

Peer Vervloet†††††††††††††† 24 aug 1709††††††††† famulus Schauvaert

Max De Vosch††††††††††††††† 1691‑1699

Jan De Vosch††††††††††††††† 1691‑1699

Jen De Vosch††††††††††††††† 1700

Anna De Vosch†††††††††††††† 1700

Peer De Vosch†††††††††††††† 24 aug 1709

Philippus De Vosch††††††††† 4 aug 1709

Catarina De Vosch†††††††††† 9 ... 1718

Leen De Vosch†††††††††††††† 9 aug 1709

Antoon De Vosch†††††††††††† 9 aug 1709

Mieke t'Servrancx†††††††††† 14 aug 1709††††††††† fa Antoon

Dries t'Servrancx†††††††††† 1691‑1699

Peer t'Servrancx††††††††††† 1691‑1699

Jan t'Servrancx†††††††††††† 1691‑1699

Marie t'Servrancx†††††††††† 1700†††††††††††††††† fa Jan

Franciscus t'Servrancx††††† 9 ... 1718


Jan t'Servranx††††††††††††† mei-jun 1704

Joanna Waijenbergh††††††††† 9 ... 1718

Nelleke Waijenborgh†††††††† 14 aug 1709††††††††† fa Doren

Joannes Waijenborgh†††††††† 1691‑1699

Peer Waijenborgh††††††††††† 1691‑1699

Jaspar Waijenborgh††††††††† 1691‑1699††††††††††† fs GabriŽl

Clara Waijenborgh†††††††††† 18 aug 1709††††††††† fa Doren

Petronella Waijenborgh††††† 21 sep 1710††††††††† fa Jacob

Nelleke Waijenborgh†††††††† 24 jun 1707††††††††† fa Jan

Peer Waijenborgh††††††††††† 4 aug 1709†††††††††† fs Doren ?

Maria Waijenborgh†††††††††† 9 ... 1718

Elisabetha Waijenborgh††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Jan

Anna Waijenborgh††††††††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Jacobus

Elisabeth Waijenborgh†††††† 9 ... 1718†††††††††† fa Jaecq

Ingel Waijenborgh†††††††††† 9 aug 1709†††††††††† fs Jaeck ?

Henderick Waijenborgh†††††† jul 1702†††††††††††† fs Jan ?

Joannes Wellens†††††††††††† 9 ... 1718

Joannes De Winter†††††††††† 1691‑1699

Anna De Winter††††††††††††† 1691‑1699

Fransijn De Winter††††††††† 1691‑1699

Peer De Winter††††††††††††† 1691‑1699

San ? De Winter†††††††††††† 1700

Andreas De Winter†††††††††† 9 ... 1718

Henderick De Winter†††††††† jul 1702

Huijbrecht Van de Zijpe†††† 4 aug 1709†††††††††† uit Elewijt

 

 

 

 

HET GEBRUIK VAN DE GEZINSRECONSTRUCTIE

 

 

De gezinnen worden alfabetisch gerangschikt op de stam van de familienaam van het gezinshoofd (dus zonder rekening te houden met 'Van', 'Ver-,' 'De' en Der-).De verschillende gezinnen worden van elkaar gescheiden door een ononderbroken streep.Bovenaan staan in hoofdletters en vet gedrukt de namen van de ouders (hierna 'titel' genoemd).Het gebruik van hoofdletters is vooral bedoeld om efficiŽnt gebruik te kunnen maken van de zoekfunctie in het WP-bestand.

 

Wanneer van een man verschillende huwelijken bekend zijn, worden die chro≠nologisch na elkaar vermeld.Wanneer het om een vermoeden gaat zetten we het x-teken tussen pijlhaken.

 

Wanneer 2 of meer gezinshoofden dezelfde naam hebben, d.w.z. dezelfde voornaam en een familienaam met dezelfde stam, zetten we de gezinnen in chronologische volgorde, waarbij we de (eventueel geschatte) huwelijksdatum in acht nemen.

 

Na de namen van de ouders wordt, zo mogelijk, hun huwelijk vermeld, met plaats, datum en getuigen.Nadien volgen achter de vermeldingen 'Man' en 'Vr' de bekende gegevens over de ouders: geboorte en afstamming, beroep, overlijden, voor de vrouw ook andere huwelijken enz.

Nadien volgen eventueel bronverwijzingen en de namen van de momboren.

 

Na dit alles worden in chronologische volgorde de kinderen genoemd: geboor≠tedatum, voornaam (in vetjes), peter en meter (tussen haakjes en voorafge≠gaan door 's:').Zo mogelijk wordt ook de naam van de echtgenoot of echt≠genote of plaats en datum van overlijden genoemd.

 

Vermits de doopregisters van Hever de basis vormen van deze gezinsrecon≠structie, wordt de geboorteplaats van de kinderen niet vermeld, tenzij ze elders dan in Hever geboren zijn.Wanneer de meerderheid van de kinderen elders geboren is, wordt soms, om verwarring te voorkomen, toch de geboor≠teplaats Hever (afgekort 'Hv') vermeld.

 


De plaats van huwelijk en overlijden en de geboorteplaats van de ouders wordt steeds genoemd, ook als het Hever is.

 

Alleenstaanden, man of vrouw, of personen van wie we niet weten of ze gehuwd waren en van wie we de ouders niet kennen, ongehuwde moeders en gehuwden zonder gezin, krijgen op dezelfde wijze als gehuwden met een gezin een titel in de gezinsreconstructie.

 

Er is een afzonderlijke alfabetische lijst voorzien op de namen van de gehuwde vrouwen met vermelding van hun wederhelft(en).

 

 

 

AFKORTINGEN EN HUN BETEKENIS

 

 

<...>†††††††††† Het gaat om een veronderstelling, al zijn we dikwijls vrij zeker.We zoeken alleszins nog een bevestiging.

 

*†††††††††††††† verwijzing naar een titel binnen de gezinsreconstructie van Hever

 

**††††††††††††† verwijzing naar een titel in een hulpbestand met gezinnen uit allerlei parochies en gemeenten

 

b†††††††††††††† begraven

dm††††††††††††† dame

fa††††††††††††† dochter van (Latijn: filia)

fam-naam††††††† familienaam

fs††††††††††††† zoon van (Latijn: filius)

khf†††††††††††† kerkhof

hr††††††††††††† heer

inw†††††††††††† inwoner

middel uitv†††† middelbare uitvaart

n†††††††††††††† in naam van (Latijn: nomine of loco)

n g†††††††††††† niet genoemd

o/x†††††††††††† onwettige verbintenis

plecht uitv†††† plechtige uitvaart

pr††††††††††††† priester

s:††††††††††††† doopheffers, peter en meter (Latijn: susceptores)

t:††††††††††††† getuigen bij huwelijk (Latijn: testes)

tbc†††††††††††† in de reg Zm: thisis; volgens een geraadpleegde arts zou het gaan om phtisis = tuberculose

won†††††††††††† wonende

įpl?††††††††††† geboorteplaats onbekend

voor geboorte, huwelijk en overlijden: de gebruikelijke tekens

 

Man†††††††††††† hierna volgen de gekende gegevens over het gezinshoofd

Vr††††††††††††† hierna volgen de gekende gegevens over zijn vrouw

Momb††††††††††† beŽdigde momboren of voogden

 

AAM†††††††††††† Aartsbisschoppelijk Archief

ARA†††††††††††† Algemeen Rijksarchief Brussel

SAM†††††††††††† Stadsarchief Mechelen

 

Not†††††††††††† notarisprotocollen

Oliv††††††††††† goedenissen van de schepenbank van Oliveten

PR††††††††††††† parochieregisters

SR††††††††††††† schepenregisters of goedenisboeken (SAM, reeks G)

VlStam††††††††† Vlaamse Stam, tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

WK††††††††††††† Weeskamerregister (SAM, reeks )

 

Antw††††††††††† Antwerpen

Bmb†††††††††††† Boortmeerbeek


Bonh††††††††††† Bonheiden

Dtsl††††††††††† Duitsland

Elw†††††††††††† Elewijt

Epg†††††††††††† Eppegem

Grimb†††††††††† Grimbergen

Hcht††††††††††† Haacht

HeistBerg†††††† Heist-op-den-Berg

Hfst††††††††††† Hofstade bij Mechelen

HfstMu††††††††† Hofstade bij Mechelen, parochie Muizen

HfstOLV†††††††† Hofstade bij Mechelen, parochie OLV-Dijle

Homb††††††††††† Hombeek

HombB†††††††††† Hombeek Smalbrabant

HombM†††††††††† parochie St-Martinus Hombeek (onderscheid met Humb)

Humb††††††††††† Humbeek

HumbR†††††††††† St-Rumoldusparochie Humbeek (onderscheid met Homb)

Hv††††††††††††† Hever

KapBos††††††††† Kapelle-op-den-Bos

Kmph††††††††††† Kampenhout

MachG†††††††††† St-Gertrudisparochie Machelen

Mech††††††††††† Mechelen

MeBat†††††††††† Battel, gehucht van Mechelen, parochie OLV-Dijle

MeBegijnG†††††† Groot Begijnhof Mechelen

MeBegijnK†††††† Klein Begijnhof Mechelen

MeGast††††††††† OLV-Gasthuis Mechelen

MeGeerd†††††††† Geerdegem, gehucht van Mechelen, parochie OLV-Dijle

MeHan†††††††††† parochie en gehucht Hanswijk Mechelen

MeJan†††††††††† parochie St-Jan Bap. en Ev. Mechelen

MeKat†††††††††† parochie St-Katelijne Mechelen

MeNek†††††††††† Nekkerspoel, gehucht van Mechelen

MeOLV†††††††††† parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle Mechelen

MePen†††††††††† Pennepoel, gehucht van Mechelen, parochie St-Katelijne

MePie†††††††††† parochie St-Pieter en Pauwel Mechelen

MeRom†††††††††† parochie St-Rombouts Mechelen

MeRomKhf††††††† Sint-Romboutskerkhof Mechelen (Boerenkrijg)

MeStui††††††††† Stuivenberg, gehucht van Mechelen, parochie OLV-Dijle

Mu††††††††††††† Muizen

NeOkZ ††††††††† Nederokkerzeel

OLV-W†††††††††† Onze-Lieve-Vrouw-Waver

SKW†††††††††††† Sint-Katelijne-Waver

StOkZ ††††††††† Steenokkerzeel

Vilv††††††††††† Vilvoorde

Wr††††††††††††† Weerde

Wspl††††††††††† Wespelaar

Zm††††††††††††† Zemst

ZmBos†††††††††† Zemst-Bos

 

 

 

DE VOORNAMEN

 

 

De voornamen in de gezinsreconstructie hebben we eenvormig in het Neder≠lands vertaald.Voor meisjesnamen hebben we wel afgezien van vertalingen als Katlijn, Margriet enz., omdat dit een wanklank zou veroorzaken in de veelvuldige dubbelnamen met Maria, Anna, Joanna enz.

Om het zoeken te vergemakkelijken en om de bestanden zo compact mogelijk te houden hebben we Jan Bap. vereenvoudigd tot Jan.

Voor de namen die aldus problemen zouden kunnen opleveren vermelden we hier de Nederlandse naam gevolgd door de Latijnse.

 

 

Aart††††††††††† Arnoldus

Claus†††††††††† Claudius

Dirk††††††††††† Theodorus

Gielis††††††††† Egidius

Joos††††††††††† Judocus


 

 

DE FAMILIENAMEN

 

 

Ook voor de familienamen in de titels hebben we een zekere eenvormigheid nagestreefd die het zoeken in computerbestanden moet vergemakkelijken.Er is een lijst in voorbereiding met de belangrijkste schrijfwijzen van de namen.

Van den, Van der, Van de hebben we afgekort tot VD of Vd