De goedenissen van de Schepenbank van Oliveten te Zemst.
(Marc Alcide)


 

De Hertogen van Brabant bezaten te Zemst een zeer voorname schepenbank, die in de 14e-15e eeuw een jurisdictie van een 2500 bunder land omvatte. Deze bunders lagen zowel te Zemst als in omliggende dorpen. Daarnaast bezaten de Heren van Grimbergen er rechtsmacht, voornamelijk in de bossen van Aa. Van deze Heren van Grimbergen kwam eveneens een derde schepenbank voort, die in 1283 aan Hendrik van Asse behoorde. Hiervan erfde later de belangrijke familie Vilain te Zemst. Het was een Godevaert Vilain, heer van Zemst, die in 1481 bij testament het Godshuis van Oliveten oprichtte. De zogenaamde heerlijkheid van Vilain en deze van Oliveten zou dus een uitvloeisel zijn van deze van Hendrik Van Asse. In 1449 zijn de twee voornaamste schepenbanken alleszins deze van de Hertog en deze van Jan Vilain, ridder en Heer van Zemst.
De registers der goedenissen van de Schepenbank van Oliveten te Zemst worden bewaard te Mechelen op het Stadsarchief. Zij nemen er een aanvang in 1593 en stoppen rond 1795. Er is echter een leemte van 1623 tot 1670. De losse stukken, akten gepasseerd voor de schepenbank, beginnen echter in 1448. Deze heb ik gebruikt om de leemte tussen gemelde jaren jaren op te vullen. Ze bevatten hoofdzakelijk transacties van onroerende goederen, gelegen te Zemst, Weerde, Eppegem en in mindere mate de omgeving, waaronder Hombeek en Kapellen op den Bos. Alle personen die er in contact met de schepenbank kwamen zijn er in opgenomen. In vele akten staan hele familielijnen opgesomd. Ook de naam en de standplaats van de notaris, die de verkoopakte of procuratie opstelde, is bijna altijd vermeld met inbegrip van de datum. Mede daarom zal de genealoog, die in deze streek "actief" is, deze bewerking ruim appreciëren.
Ik ken momenteel drie genealogieën, die betrekking hebben op Zemst en omstreken, Het zijn de genealogieën van de families Van Relegem, Ceulemans en Van den Heuvel. Behalve de eerste zijn ze meestal opgesteld aan de hand van de gebruikelijke Burgerlijke Stand, de parochieregisters en de "gewone" schepenregisters van Zemst. Na onderstaande bewerking gedaan te hebben en de vergelijking met bovengenoemde drie genealogieën gemaakt te hebben, kan ik maar één besluit trekken: deze genealogieën zijn ruimschoots tekort gedaan door het niet raadplegen of het niet kennen van het bestaan van de schepenregisters van Oliveten.
De schepenakte omvat meestal een kopie van (een) notarisakte(n). Die notarisakte kan reeds verschillende jaren vóór de schepenakte opgesteld zijn. Doch meestal bedraagt het verschil in opmaakdatum slechts ongeveer een jaar. Meestal aan de hand van deze notarisakten, vervat in de schepenakte, deed ik de bewerking. De data die ik opgaf in volgende samenvattingen zijn echter wel degelijk de data van het opstellen van de schepenakte en niet van de notarisakte. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het vergelijken met of opstellen van genealogieën, biografieën en dergelijke. Indien beide jaren te ver uit mekaar liggen vermeld ik eveneens het jaar van de notarisakte. Nog een opmerking: van de goederen waarvan sprake in de akte worden steeds de grenzen opgegeven. In sommige samenvattingen nam ik deze grenzen niet allemaal over. Meestal was dit het geval als het ging over een een goed dat toebehoorde aan een instelling zoals een klooster of een godshuis. Indien het ging over particuliere personen wil dit natuurlijk niet zeggen dat ze op de vermelde plaats effectief woonden. Grenzend aan de kerk van Zemst wil niet noodzakelijk zeggen dat het goed naast de kerk van Zemst ligt, dan wel naast bezitting(en) van de kerk van Zemst. Dikwijls "paalt" aan de goederen ook de zogenaamde Heerestraet. Dit is de hoofdweg, de belangrijk(st)e weg die direct verbinding geeft met een verder gelegen dorp of stad. Het woord is eigenlijk afgeleid van de Romeinse heerbaan. In Zemst bedoelde men met deze straat onder meer de Hoogstraat en de weg naar de Verbrande Brug. Verder zijn sommige zinsdelen in de samenvatting in cursief, zodat de lezer zelf een interpretatie kan geven aan het - in de meeste gevallen - toponiem.
Tenslotte nog even iets over de schrijfwijze van de namen: Met de juiste schriftelijke spelling van deze namen werd, zoals gebruikelijk in het Ancien Régime, een stevig loopje genomen. Zo weet de vertrouwde historicus en genealoog dat Carel Nieffs, Carel Nies, Carel De Nies en Carel Denies in feite dezelfde persoon is.

Het betreffende fonds is genaamd: OCMW-fonds. Momenteel (maart 1995) zijn volgende aktes reeds bewerkt:

Bundel 9328-9329 (losse stukken - akten gepasseerd voor Oliveten) 1652-1670.

20-1-1652
Johan verdijstildoncq en zijn vrouw Anna Verhaeren, wonende te Gemert, machtigen haar broer Cornelis, wonende te Mechelen, land te Zemst-Laer te verkopen. Eveneens betrokken: Hendrik Verhaeren en Joanna, zijn vrouw.

20-6-1652
Jan Verberckt, zoon van Peeter en Anna Leemans, i.v.m. land te Zemst op de Meuter.

29-8-1652 & 5-10-1652
Carel Moons, pachter, en zijn vrouw Joanna Docx kopen een hoeve genaamd het Blomhoft, gelegen te Zemst aan het Spilt. Twee akten.

25-10-1652
Peeter Mannaert, kanunik, verkoopt aan Anna Mannaert en haar man Rombout ..., en Jan Peeters, haar zoon uit haar eerste huwelijk met wijlen Jan Peeters, land en bos te Zemst aan de Brusselse Schipvaert en het Tweebemptbosch gelegen te Meise, te Erpvoorde.

11-12-1653
Matthijs Berckmans, burger te Mechelen, en zijn vrouw Maria Wits verkopen aan Gillis Verbruggen en Nicolaes Loocx, beiden uit Leest een bunder eesterbos te Zemst-Laar, palende de erfgenamen Jan Van der Beken, de erfgenamen Cornelis De Meyer en de graven van Grimbergen

20-6-1654
Akte i.v.m. deze van 29-7-1654.

2-7-1654
Matthijs Berchmans en zijn vrouw Maria Wijdts, wonende te Mechelen, verkopen aan Francois Buydens en zijn vrouw Cornelia Heynens anderhalf dagwand bos gelegen onder de laatbank van de heren van Ophombeek in Smalbrabant.

29-7-1654
Vorwaarden van verkoop van een behuisde hofstede in Smal-Brabant in de Heystraete (waarschijnlijk op de grens Zemst-Laer-Ophombeek), verkocht door de kinderen van Jan De Wit en zijn vrouw Barbara Caluwaerts: nl. Jacques, Jan, Catelijne, wede. Anthoon Van den Brande, Jenneken, wede. Renier Putseys. Verder: Dirick Jacobs; Elisabeth, Margriete, Anna, Christoffelijne De Wit en hun respectievelijke echtgenoten Niclaes Ceulaers, Jan Somers, Guilliam De Wit en Peeter De Roij. De koper was Jacques De Gortere.

27-2-1655
Rombout Verhulst als voogd over Rombout en Jan Verhulst, kinderen van wijlen Christiaen Verhulst, ... De Campo, burger te Antwerpen en Rombout de Meus i.v.m. beemd te Zemst.

26-1-1656
Jacobus Van Battel koopt een stenen omwaterd huis met boomgaard te Zemst, palende de drossaard Loerants en het hooijmaekers bogaert, 7 dagwand groot. (=Malfiante)

6-5-1656
Peeter Des Mares, in naam van zijn broer Nicolaes, ontvangt van Jan Van Relegem en Anto-nius Van Steenwinckel 196 gulden i.v.m. land en weide te Zemst

3-6-1656
Jan Adriaen Van Erp verkoopt aan Jan Van den Heuvel 3 bunderen beemd op de grens van Weerde en Zemst genaamd de Strobbroecken.

21-6-1656
Sophia De Nijs, wede. Jan De Laeth, verkoopt aan Peeter De Laet, zoon van Jan, land in de Hombeekse Kouter. Een huis in de Kroonstraat, waarin Sophia woont, is ook in de transactie betrokken.
 

14-2-1657
Elisabeth Van Malder, weduwe wijlen Pauwels Meysman, en Hendrik Meysman met haar zoon, Adriaen De Wint als voogd verklaren dat Christina Peeters, weduwe Mattheus Van Steenwinckel haar 100 gulden heeft gegeven in verband met een huis, de housmoirtere, te Zemst-Bos palende de Heerestraat, Floris De Gortere en Anthoon Keremans.

20-11-1657
Antoinette Vernelius, weduwe Aerdt Zegers, Cornelius Zegers, haar zoon, wonend in Spanje, Philips Van der Veken en zijn vrouw Margareta Zegers, Nicolaas Van der Brocht en zijn vrouw Anna Zegers, Joanna, Geertruyd en Adriana Zegers verkopen aan Jan Peeters 5 dagwand land te Weerde op den Dalaert palende Van Herpe, de erfgenamen Merstraeten en 3 dagwand te Zemst palende de waterloop, mijnheer Van Helmont en mijnheer Van Merchtem

20-2-1659
Albertus de Coper wijlen Jacquessone verkoopt aan Jan Van den Heuvel, pachter te Zemst anderhalf dagwand land te Zemst-Wormelaer tegen de cleijn dasmisse palende de koper, Jan Van Wachtendonck en Julius de Bocabella en een half bunder land leenroerig onder de graaf van Grimbergen palende Boisot, de erfgenamen Hendrick Verhaeren en de verkoper.

10-12-1659
Jaspar Renelasca, edelman, Maria Renelasca en Anna Van Hamme, dochter van wijlen Anthoon, commissaris ordinaris van Zijne Majesteits Financiën, verkopen aan Cornelis de Blaes en zijn vrouw Anna Van Hamme beemd te Weerde bij de molen der stad Brussel, palende de Molenberg, de Leibeek, Cornelis Van Asbroeck en de Heer Van Helmont

11-1-1660
Carel Moons, wonende te Zemst, verkoopt aan Herman Wijns, eveneens wonende te Zemst, een half bunder land te Zemst in de Blouthorst, palende Laureys Van Roye, de erfgenamen Paffenrode, de straete en de verkoper.

23-10-1660
Nicolaes Loocx en Gillis Verbruggen, beide uit Leest, verkopen aan Rombout Spruyt en zijn vrouw Martyne Loocx, uit Zemst, een bunder eesterbos, nu land, te Zemst-Laer, gelegen tegen een stuk bos, nu ook land, bij het (ook verkocht) huis van de verkoper, palende Jan Van der Beken en de erfgenamen Cornelis de Meyer.

1-12-1660
Cornelis en Augustijn Machtens, Magdalena Machtens en haar man Jan Van der Veken, Jan Machtens, Joos Slachmoelen, Guilliam Van Steenwinckel, Jan Verbelen en zijn vrouw Cecilia Machtens, allen erfgenamen van Anthoon Machtens verkopen aan Jan Van den Heuvel de jonge 3 dagwand beemd te Weerde, den plasschoef, palende Cornelis Janssens en de erfgenamen Merstraeten.

11-2-1661
Akte met Jeronimus Helmans, stadhouder te Mechelen, Floris Van Thulden, voogd over de kinderen van Catharina Van Wachtendonck, douarière van Romswael, en Schelinckx Van Wierde, heer van Hauthem, Vissenaecken, etc..., medevoogd, en zijn vrouw Barbara Charlotte Van Wachtendonck, erfgenamen van wijlen Jan Van Wachtendonck, in verband met goederen te Egglegem.

2-6-1661
Cornelius Van Schingen, pachter te Humbeke, verkoopt aan Guille Van den Eynde, pachter te Zemst, een half bunder land te Zemst, palende Boisot, Pipenpoy en de Heerestraat.

18-6-1661
Rente ten profijte van Hendrik Huybrechts tot laste van Maria Van den Eynde, weduwe Peeter ‘t Serstevens, op 4 bunder beemd en een half bunder bos te Zemst-Laer, palende de erfgenamen Louis de Briamont en Jacques de Riddere.

9-8-1661
Francois en Joanna Van Tielborch, broer en zuster, verkopen voor hen en voor de kinderen van wijlen Jan Van Tielborch en zijn vrouw Agneete Wellens, aan Louys Spillebaert, procureur in de Grote Raad, en zijn vrouw Anna Michiels, een hoeve met schuren en stallen te Zemst (6 dagwand), gehuurd door Jacobus Jacobs. Eveneens vermeld: Antonius Blondeau, zoon van Peter en zijn vrouw Joanna Vermeulen.

9-8-1661
Antoon, Jan, Rombout en Elisabeth Meysman en haar man Jan Meeuws, kinderen van wijlen Pauwels Meysman en zijn vrouw Elisabeth Van Malder en Catharina Hasselmans, weduwe Hendrik Meysman, Anna Meysman, ongehuwd, en Maria Meysman en haar man Jan Van Vlasselaer, verkopen aan Jaspar Van den Nieuwenhuysen en zijn vrouw Maria Ceulemans een huis met hof (3 dagwand) te Zemst-Bos, palende Jan Van den Heuvel, de erfgenamen Van Paffenrode en de Heerestraat.

19-8-1661
Akte met Godevaert Van Steynemolen, Francois en Anna Cuypers, Elisabeth Cuypers, Jan Baptist De Post, Egidius Cuypers, pastoor te Maldegem en Floris Cuypers in verband met een half bunder beemd in het Ezelbroeck palende de Heerestraat en 1 dagwand land op het beekveldeken.

7-11-1661
Guille De Cree en zijn zuster Anna De Cree, gehuwd met Jeroon Van Holsbeke, Cornelis Van Beneden als voogd over Geertruyt Willems, dochter van Steven en Catelijne De Costere, en Hendrik De Cree verkopen aan Guille Goijvaerts een beemd te Zemst, palende de erfgenamen Godevaert Van Steynemeulen en de Heerestraat.

7-12-1661
Jacques Van Meurs en zijn vrouw Joanna Van Battel, dochter van wijlen Anthoni, verheffen na de dood van Anna Goos, weduwe de heer Van Battel, 6 dagwand eesterbos te Zemst, de duyvemoortere genaamd, gelegen tussen het bos van de erfgenamen Van Battel, het huis van de putterij en de erfgenamen Jacques de Bortel.

14-1-1662
Akte met Remij Gommaerts, poorter te Mechelen, Clara Kerssavens, Bernard Alexander Van der Zijpen en Barbara Gommaerts, weduwe, in verband met anderhalf bunder en 3 dagwand beemd te Zemst genaamd de overlaecke, palende het kleermakersambacht, de Zenne, de erfgenamen Veudeville en de Heerestraat.

1-6-1662
Jan Coeckelberg, als voogd over Cornelis Verlinden, Christiaens zoon, en zijn vrouw Maria Coeckelberg ontvangen van Guille De Laet 425 gulden in verband met een deel van een erf, vroeger een hofstede, te Hombeek palende Guille De Laet en de Heerestraat.

16-12-1662
Jan Austrues en Peeter Somers met zijn vrouw Maria Austrues ontvangen van Martinus Van den Berghe, beneficiant van Zellaer in de Sint-Romboutskerk, 400 gulden in verband met een behuisde hofstede met land te Weerde bij de kerk palende in 2 zijden de Heerestraat en de erfgenamen Antoon Van Relegem.

4-1-1663
Verkoop van een hofstede, vroeger 2 hofsteden, te Zemst-Bos aan de nieustraete, door de familie Cuypers, met Jan, Francois en Anna, jonge bejaarde dochter, Elisabeth en haar man Jan Baptist de Post, notaris, Egidius, pastoor, en Floris met zijn vrouw Francoise Gerpaerts aan Christoffel Jacobs, Rombout De Rouck en Laureys Van Roij. Het goed had een oppervlakte van 6 bunderen en paalde aan de cretenborg genoempt ten broederse.

13-1-1663
Ferdinand Loerants, als voogd over de kinderen van Jan De la Rue, meier van Humbeek, en Joanna Loerants en over Lucas & Ferdinand De la Rue, broers, zonen van Jan, verkopen voor 1585 gulden aan Hendrik De la Rue te Zemst een dagwand land genaamd de dasmisse, palende in 3 zijden de heer Van Wachtendonck, de helft van een huis aan de Steenweg genaamd de Sterre en een half dagwand land aan de coeput tegen de waterloop.

13-3-1663
Merten Van Relegem, zoon van Antonis en Anna Spruyt, verkoopt voor Cornelis De Kelt, als man en voogd van Elisabeth Spruyt, aan Jan Albrechts, wonende te Weerde, een klein erf aldaar achter het kerkhof palende de Heerestraat en Jan Austrues.

17-3-1663
Cornelis Stuyck, secretaris te Rumst, ontvangt voor Henderina Van Broeckhoven, weduwe Adrianus Diericx, kapitein van een compagnie peertruyteren, van Bernard Alexander Van der Sijpe 1200 gulden in verband met 3 bunder 3 dagwand land te Zemst genaamd de overlaeck.

6.11.1664
Akte met Anna Van Bocholt, weduwe Albert Bauwens Van der Boijen, commissaris der Domeinen en Financiën van Zijne Majesteit, in verband met een huis op de Grootbrug genaamd Loven, 2 huizen op de Befferbrug genaamd Onze Lieve Vrouw Hemelvaert en beemd te Zemst in de overlaecken.

25.11.1664
Cornelis Ceulemans, wonende te Zemst, ontvangt van Jaspar Van den Nieuwenhuysen 200 gulden in verband met land te Zemst op het klijn veldeken.

25.11.1664
Jan Verhorst, pachter te Zemst, ontvangt van Johan Van Hagemeulder als voogd over de 2 kinderen van Jooris Meus en zijn vrouw Antoinette Van Steynemeulen, 100 gulden i.v.m. een hofstede met huizingen te Zemst op de hoek van de Hoogstraat.

22.9.1665
Anna Van Roije, bijgestaan door een vreemde voogd, weduwe van Cornelis Ceulemans, en Laureijs Van Roije als voogd over de kinderen van deze laatste, verkopen aan Jaspar Van den Nieuwenhuysen een half bunder land op het klijn veldeken te Zemst op Wormelaer, palende Margriete Thielemans en de heer Van Helmont.
 

22.10.1665
Rombout Verhaegen, borger te Mechelen, handelend als voogd over de kinderen van Joanna Roos en haar man Jan Bittenbaert, en medevoogd Peeter Wasserbacq verkopen aan Anna Mannaert, weduwe Rombout Neeffs, schepen te Mechelen, een bos, gedeeltelijk uitgeroeyt te Kapellen op de Bos, meer bepaald te Strijdonk.

5-11-1665
Jaspar Le Cocq, heer van Liefkensrode, verkoopt aan Guilliam Verhaegen en Anna Buelens een half dagwand land te Zemst op de hoemotere of biesmotere, palende de heer Pipenpoije, de heer van Battel en de erfgenamen Rombout de Meijere

4-2-1666
Peeter De Laet, wonende te Zemst, verkoopt aan Peeter Verlinden, molenaar wonende te Hombeek, land in de Hombeekse kouter te Hombeek, aan het regelaer.

10-2-1666
Clara Batens en haar man Jan Verberckt, schepene van Mechelen, verkopen voor 250 gulden aan meester Jan Lodewijx, chirurgijn, en zijn vrouw Geertruyt Verberckt, een dagwand land te Zemst achter de kerk, palende zuid Anthonis Van Relegem, west Phlips Van Merstraeten en noord Jan Spruyt.

4-3-1666
Anna Van Roij, weduwe Cornelis Ceulemans, Jan Van Nieuwenhuysen en Lauwerijs Van Roij als voogden van de kinderen van Cornelis Ceulemans, verkopen aan Wauter Goijvaerts een dagwand en 20 roeden land te Zemst op het clijn veldeken, palende Matthijs Goijvaerts.

5-3-1666
Akte met Anna Claudia Catharina Van Wachtendonck, douarière, en haar man Felix Van Wilden.

1-4-1666
Catlijne Janssens en Adriaen Commers als voogd over Marten en Adriana Janssens, verkopen aan Joos Moons land, erf en huis te Zemst-Bos op de Braempt.

10-6-1666
Peeter Wessel, wonende te Humelgem verkoopt aan Adam De Keijser 6 dagwand land op de Hombeekse Cauter.

19-8-1666
Maijken Verheijden en haar man, wonende te Zemst, ontvangen van Catharina Heymens, weduwe, 200 gulden in verband met een behuisde hofstede met toebehoren genaamd den dyvenhorst, gelegen te Ophombeek in Smalbrabant, naast het huis van Hendrick Van den Heuvel, en land aan d'asmisse, palende Adriaen De Wilde.

28-8-1666
Catharina Van Beneden en haar man ontvangen geld in verband met land op de Cauter te Hombeek. Eveneeens betrokken: Rombout de Meirs.

28-8-1666
Akte over land op de Cauter te Hombeek palende Adam De Keyser, met Anna Catharina De Meirs, begijn, Jan, Francois, Anna en Maijken Leemans, Joos Van Oppem, Rombout en Jan Sijsens, Merten Claes, Rombout en Jan Verhulst, kinderen van Christianus en Clara Sijsens, en tenslotte Christina De Backer.

2-9-1666
Peeter De laet en zijn vrouw Magdalena Goossens, enige dochter van Laureys en Anna Boogels, ontvangen van Michel de Veudeville, ordinaris, geld in verband met 2 bunder land te Zemst.

19-11-1666
Akte met Anna Thielemans, begijn op het Groot Begijnhof te Mechelen, en Jan Pisseels, wonende te Zemst over land te Zemst aan de Steenweg palende de weduwe en kinderen Peeter Verhaest, de erfgenamen De La Rue en de heer Van Battel.

17-1-1669
Nicolaes Craen en Catharina Cuytens kopen een huis, hof, grond en toebehoren te Zemst genoemd de Crommen stuck, palende de Steenweg, de Hoogstraat, Christphel De La Rue of zijn erfgenamen en de erfgenamen Gielis Vermost. Jan Verhorst heeft het huis bewoond en gebruikt.

9-5-1669
Akte met Peeter De Laet in verband met 2 dagwand land aan de Heerestraat, palende Laureys Van Roije.

23-1-1670
Akte in verband met Marie Kimps, weduwe Christophorus Sigalle de Milan, doctor in de medicijnen, als erfgenaam van Ludovicus Sigalle, geprofest in het klooster der Predikheren te Namen. Handelt over 9 dagwand land te Weerde op het groot Heyvelt, palende eertijds Philips Van de Kerckhoven, Jan Vermeiren en de Heerestraat.

17-3-1670
Akte in verband met Joanna Maria Kimps, weduwe van Christophel Sigalle Milant. Deze had een meerderjarige dochter Maria Anna Sigalle Milant. Verder Joanna Maria De Ceustere, gouvernante over de wezen van wijlen Jacques De Ceustere en Martine Van den Berghe, ten dele erfgenamen wijlen Anna Van Louis. Dit alles in verband met land te Weerde, gehuurd door Sebastiaen Austrens en een half bunder bos te Tildonk. Het testament van Maria Van Gerwe wordt eveneens vernoemd.

Goedenissen 1670-1692, register 9229

1r
18-7-1670
Batholomeus en Sebastiaen Austrens verkopen aan Jan Van Steenwinckel 5 dgawand land te Weerde op het Heijvelt palende de Heerestraat.

1r-2r
26-7-1670
Hendrick De la Rue verkoopt voor Jan Van Steenwinckel, aan Barbara De La Rue, weduwe Jacques Van Thielt, 5 dagwand land teWeerde op het Heijvelt aan de Heerestraat.

2r-3r
1-10-1670
Maria Kumps weduwe van de heer Sigalle de Nulay en Maria Anna Sigalle de Nulay, haar meerderjaige dochter ontvangen van Gudila Verstraeten, oude dochter, 150 gulden in verband met een dagwand land te Weerde op het heijvelt, palende de Heijstraete, Jan Vermeeren en Philips Van de Kerckhoven.

3r-5r
6-12-1671
Jan Severijn Van Wasselijn en zijn vrouw Franchoise de Boisot verkopen aan Theodoor Niclaes Van Cruijningen het Spillebosch groot zes dagwand.

5v-7r
16-4-1671
Akte met Maria Kumps, weduwe Christoffel Sigalle, en Maria Anna Sigalle. Eveneens betrokken: Jan Verdisteldonck, huissier en Maria De Ceustere als gouvennante over de wezen van wijlen Jacques De Ceustere en Mertine Van Berghen in verband met land te Weerde gehuurd door Bastiaen Austrens, een half bunder bos te Tildonk aan de Heerestraat en een half bunder land te Tildonk gebruikt door Jan Goustijn

7r-7v
12-3-1672
Anna Van Roije, weduwe Cornelis Ceulemans, en een vreemde voogd, en Laureijs Van Roije als voogd over de kinderen van Cornelis Ceulemans, verkopen aan Gaspar Van den Nieuwenhuijsen, borger der stad Mechelen, een half bunder land te Zemst op het cleijn veldeken, palende Margriete Thielemans.

8v-10r
25-6-1672
Acte met Peeter Huseweel, wonende te Perk, en zijn vrouw Christina Janssens en Matheus Leirmans in verband met een bunder bos, grond en toebehoren met opgaende eijcken afgedeijlt tegens tgene van Hendrick de la Rue gestaen te Zemst naer Linterpoorten.

10r-10v
23-3-1673
Christiaen Van Vaeck als voogd over de kinderen van Peeter De Laet en Peeter Buelens en zijn vrouw Cathelijn De Laet, peeters dochter, verkopen aan Wauter Goijvaerts en zijn vrouw Anna Van den Heuvel, 10 dagwand land te Zemst, genaamd de Noenweijdebloc, palende de Mechelschebaene en dhr. de Veudeville.

11r-13v
21-4-1673
Akte met Anna Maria Van Bacxem, Adams dochter, en haar man Jaspar Le Cocq, heer van Liefkensrode en Andries Franchois Van der Donck in verband met pachthoeve met schuren, stallingen, landen, bossen, beemden, e.a., ter grootte van 25 bunderen te Zemst, gepacht door Gillis Janssens.

14v-15v
5-4-1674
Mattheus Verhaeren, Anna Verhaeren en haar man-voogd Jan Coeckelberch, Cornelis Verhaeren, broers en zuster, verkopen aan Carel Aerts en zijn vrouw Maria Goijvaerts een dagwand land aan de goederen van Anthoinetta De Nijn in de Hombeekse Cauter, palende verder Jan Verlinden en een aantal religieuze instellingen.
 

15v-16v
6-9-1674
Anthonij Heijmens, als voogd en uit naam van de wezen van Jacobus Van Kiel, zoon wijlen Herbertius Van Kiel, ontvangt van Peeter Van de Plas 522 gulden in verband met een half dagwand land te Zemst achter 't gerecht. Eveneens betrokken: Christoffel De la Rue, wonende te Zemst.

16v-17v
24-9-1674
Gilbaert Huseweel en Jan De Craen als voogd over Dierick Janssens (zijn moeder was Maria Huseweel, zuster van Gilbaert) verkopen aan Laureijs Van Roij ten behoeve van Peeter Van de Plas en zijn vrouw Marie De Donck een bunder 24 roeden land te Zemst palende Peeter Spruijt, de erfgenamen Bouvekercke, de Cleempoelstraet. Gilbaert maakt zich ook sterk voor Hendrick en Christiaen Huseweel.

17v-19r
20-9-1674
Marie Van der Meirstraeten, weduwe Joos Claes, haar zoon Franciscus Claes, verkoopt voor 460 gulden aan Maria Austruuns weduwe Peeter Somers twee stukken land dooreengemeten, te Zemst op het Meijssaureijnshoff, palende H. Cleijns, Hendrick Willems en de Heerestraat.

19v-20v
24-12-1674 (geschrapte akte)
Barbara Van Beueren, wede. Rombaut Tsermertens, biijgestaan door Cornelius Tsermertens, haar zoon, ontvangen van De Heer Gillis en zijn vrouw Joanna Heiremans 400 gulden in verband met een hofstede, huizingen, stallen, hofland en land te Zemst, genaamd de valck, palende de Zenne, het huis de Roose, het gemeijn broeck, de Steenweg en Zellaer.

20v-21v
7-3-1675
Jan Van Roij en Niclaes Craen als voogden over de kinderen van wijlen Peeter Spruijt en Jacquemijne Cuijterns voor de ene helft en Catharina Cuijtens en haar man-voogd Niclaes Craen voor de andere helft verkopen aan Jan Oostens en zijn vrouw Catharina Verhaeren een dagwand land palende Hendrick De la Rue, Jaspar Le Cocq, de heer Van Paessenrode en de erfgenamen Merten Van Relegem. Het goed komt voort van wijlen Catharina Van Steenwinckel en haar man Jacques Cuijtens.

21v-24v
16-9-1675
Duijsend gulden ten behoeve van Steven Van der Kelen tot laste van Jacques Van Battele, priester. In verband met 5 dagwand land te Zemst genaamd danderhelff toebehorend aan de kerk van Hombeek palende de heer van Helmont, Steven Van Bellingen, de Zenne en de wisselbempt. Zie akte hierna.

25r-27v
16-9-1675
Goedenis van 1000 gulden ten behoeve van Steven van der Kelen en van 3000 gulden tot laste van Jacques Van Battele. Akte met Jan Baptist Van Male, brouwer te Antwerpen, en zijn vrouw Joanna Maria Raeps, en Jacobus Van Battel in verband met 1] een schoon steenen huijs metten hoff omwatert ende boomgaert alles 7 dagwand groot te Zemst palende de Kerkweg, de erfgenamen Pica, de Steenweg, het hoijmaeckers bogaert en de drossaard Loerants. 2] de helft van een dagwand land te Zemst, genaamd het holken, palende Steven Van Bellingen, de Zenne en de wisselbempt. 3] een half bunder land te Zemst aan de Steenweg naar Mechelen palende de erfgenamen Boisot, de erfgenamen Merten Tillemans en de Broeckstraet (nu Voorbroekstraat). Eveneens betrokken: Joos de Hennije en Matthias Van der Borght. Ook goederen te Antwerpen komen ter sprake: het huis den schilt van troijen in de corte cammerstraet, de groote witten valck en de papegaij. Verder: een grote brouwerij de Sterre en twee huizen vroeger genaamd het gulden schaep en het groene Schilt. Beide huizen liggen naast de brouwerij, die gelegen is in de nieuwe stad in de breede ofte brauwerstraet.

27v-29r
9-1-1676
Akte met Steven Brusschamens, burger te Mechelen, Guilliam van Tongelen, notaris te Mechelen en Philips Antonij Viers, procureur, in verband met land te Weerde. Eveneens betrokken: Adriaen Van Hooff, getuige, en Jan Broers.

29r-29v
13-6-1676
Akte met de heer Neeffs, proviseur, en Barbara de la Rue, weduwe Jacques Van Thielt in verband met 3 dagwand land te Zemst op de Sittert palende de erfgenamen Antonij Van Relegem, Matheus Van Thielt, de heren Van Relegem en Rombout Smets.

29v-30v
13-2-1677
Francois Gevaerts, Matthijs en Peeter Van Assche, Symon Van Causbroeck en zijn vrouw Maria Van Assche, opkomend voor Catelijne Van Assche, hun zuster, wede. Hendrick Wauters, kinderen van wijlen Philips Van Assche en zijn vrouw Margriete Van mittele, verkopen aan Jacques De Bruijne, pachter te Ramsdonk 6 dagwand eesterbos te Kapellen op den Bos aan het hordeken palende de Vaart, de Heusstraet, Joanna Catharina De Raeijmaecker en de heer Crabbeels.

31r-31v
18-9-1677
Guilliam Franciscus Van Merstraeten verkoopt aan Hendrik de la Rue en zijn vrouw Joanna Van den Bloecke een half bunder land te Weerde aan het Groot Venne, palende Guilliam Van Steenwinckel en Pitzemburg. Eveneens betrokken: Bernaert Van Ertborn.

32r-32v
18-12-1677
Jan De Backer en zijn vrouw Anna Heirs verkopen aan Lambrecht de Wever een huis met hof en toebehoren te Zemst in de plaetse, palende de Steenweg en de heer Van Battel.

33r-33v
11-12-1679
Catelijne Meskens, wede. Joos Vermeeren, gewezen meier van Eppegem, verkoopt aan Hendrick Vermeeren Janssone en zijn vrouw Elisbeth Van de Perre land te Eppegem aan de ronden dries palende de heer Van Oijnbrugge en de heer Martinij.

34r-34v
15-6-1679
Akte met Anthoon Van Volden, secretaris en ontvanger van de grote Raad en Philips Antonius Viers, notaris, in verband met 9 dagwand land te Weerde op het heijvelt palende de Heerestraat, Jan Vermeeren en Jan Van den Heuvel. Er is ook sprake van het testament van Christoffel Jacob Sigalle de Nulay.

35r-36v
15-6-1679
Akte met Andries Le Paige voor zich en voor Elisabeth Le Paige net haar man-voogd Jan Jetinelt, Maria & Cornelia Le Paige, Louise Le Paige en haar man-voogd Hendrick Saeffoet, die samen met Jan Gotvelt als voogd optreed over de minderjarige kinderen van Laureys Le Paige met Anna Schorreels, diens derde vrouw. Guilliam Buelens wordt vermeld als mede-voogd. Eveneens betrokken: Jan De Boeck. Het gaat over een behuisde hofstede, gelegen naast het huis van Jan De Backer, aan de Steenweg te Zemst, palende de heer Van Battel en de Kerkweg.

36v-37r
19-8-1679
Akte met Antonius Blondeau, borger en koopman van Mechelen, in verband met huizingen, hoven en toebehoren, 6 dagwand groot, te Zemst palende de Heerestraat, Philip Schooffs en de erfgenamen Peeter Herrebos.

37r-38r
26-10-1679
Carel Moons, inwoner van Zemst-Bos, verkoopt voor 390 gulden aan Herman Wijns, eveneens inwoner aldaar, een half bunder land genaamd het Blomhoff, palende Laureijs Van Roije, de erfgenamen Paessenrode, de straete en de verkoper.

38r-39v
17-10-1679
Akte met Carel Moons en zijn vrouw Jenneken Docx en Ingel Goijvaerts en zijn vrouw Maria Van Thielt, die goederen kregen uit de deling van Jan Van den Heuvel, in verband met een woning, schuur, stal en land, genaamd het Blomhoff, palende Laureijs Van Roije, Herman Wijns en de Heerestraat.

39v-40v
12-10-1680
Carel Aerts, pachter te Hombeek, verkoopt aan Gilbaert Weijvels, een kwart bunder land te Hombeek op de Cauter, palende de Heren van Relegem en de wede. Jan Windelen.

40v-42r
24-10-1680
Cornelis Tsermertens voor zichzelf en als voogd over Maria Anna en Joanna Tsermertens, Rombout Van Oppem als medevoogd en Barbara Tsermertens en haar man-voogd Dionijs De Jonghe, zich sterkmakend over Rombout Tsermertens, verkopen voor 875 gulden aan Jan Vermuijen, inwoner van Zemst, een hofstede te Zemst aan de brugge. Eveneens betrokken: Barbara Van Beveren.

42r-43v
7-11-1680
Elisabeth Debodt, begijn op het groot begijnhof, en Jan Lucas verkopen voor 282 gulden aan Andries Le Page en zijn vrouw Elisabeth Janssens een dagwand land te Zemst in de Plaetse palende de Hoogstraat, de rechten steenweg, Jacques Van Thielt en de erfgenamen Peeter Verhorst.

43v-44v
7-11-1680
Jan Lucas en Elisabeth Debodt, begijn, verkopen een hofstede daer een huijs placht op te staen aan de Steenweg te Zemst, palende de wede. Jacques Van Thielt en de erfgenamen Peeter Verhurst. Eveneens betrokken: Peeter Verhorst, procureur, en Andries Le Page, pachter en raedemaecker, wonende te Zemst.

45r-45v
21-11-1680
Akte in verband met land + huizingen, schuren en stallen te Zemst-Laer bij het Spilt genaamd het Blomhoff palende Laureijs Van Roije, de straete, de heer Paessenrode en de Bosstraat. Eveneens betrokken Carel Moons.

45v-46r
16-1-1681
Akte met Guilliam Coeckelberg (zijn moeder was Barbara Goijvaert) en Peeter Van Steenwinckel, pachter wonende te Zmest en zijn vrouw Cathlijne De Bock, in verband met anderhalf dagwand land te Zemst op Wormelaer, palende de heer Van der Nath en Rombout De Meijer.

46v-48v
30-1-1681
Martinus Verhuijst verkoopt voor 138 gulden aan Jan De Boeck de helft van een dagwand land te Zemst aan de Steenweg palende Andries Le Pagie, Barbara De la Rue en Jan Pesseels.

48r-49r
21-4-1681
Jan De Boeck en zijn vrouw Clara Boschmans ontvangen van Maria Cloet 600 gulden in verband met 1 dagwand land metten hof van de huijsingen te Zemst aan de Steenweg palende Andries Le Pagie, Barbara De la Rue en Jan Pesseels, mitsgaeder het nieuwe steijnen huijs dat daerop wort gebauwt, en in verband met een hoeve + toebehoren en 5 bunders grond te Beirs, in het land van Thurenhoudt op het gehucht Ten Hout, palende Quirinus Jacobs en Lucia de Voorick.

49v-50v
28-4-1681
Catlijn Meijsmans, wede. Joos Vermeeren, gewezen meier van Eppegem, verkoopt aan Jan Meijs, pachter te Eppegem, en zijn vrouw Elisabeth Machtens, een dagwand land te Eppegem op het Compostvelt palende Jan Veullens en Peter Mortgat.

50v-52v
26-6-1681
Jan De Boeck en zijn vrouw Clara Boschmans verkopen voor 120 gulden aan Peeter Coenegras en zijn vrouw Maeijken Ceulenaers, allen inwoners van Zemst, een behuisde hofstede naast het huis van de verkoper, palende de Steenweg, de Heer Van Battel en de Kerkweg. Eveneens vermeld: de minderjarige kinderen van Laureijs Le Pagie.

52r-53r
15-1-1682
Carolus Servranckx, pastoor van het Groot Begijnhof, verkoopt voor 80 gulden aan Guillaume Verhaeghen en zijn vrouw Anna Bullens anderhalf dagwand beemd te Zemst op het Eggelegembroeck palende de heer Van Wachtendonck in 2 zijden en N. Van Diepenbeeck. Hier stonden vroeger abeelbomen.

53r-54r
26-2-1682
J.B. Nicolaij verkoopt uit het sterfhuis van Joanna Maria de Veudeville aan Marcus Coriache, advocaat, 10 dagwand broekland in het Zemstsebroek te Zemst.

54r-56r
12-3-1682
Voor Antonius Van Zeunen, meier, en Hendrik De la Rue, Guilliam Leemans en Wauter Goijvaerts, schepenen van Zemst en Weerde verschijnt Antonius Vermuijen, zich sterk makend voor zijn broer Hendrik. Verder worden genoemd met de naam Vermuijen: Maria en haar man-voogd Jan Van Praet, Catharina en haar man-voogd Adriaen Van Schel, Barbara en haar man-voogd Isaac Van der Meulen, Joanna en haar man Jan Maes en de wezen van wijlen Philips. Uit het sterfhuis van Jan Vermuijen, de broer van de comparanten, gehuwd geweest met Catharina Janssens, wordt aan Peeter Van Steenwinckel en zijn vrouw Cathlijne De Bouck een hofstede, genaamd den valck, verkocht voor 1187 gulden. Het goed lag aan de Steenweg te Zemst bij de brug. Het paalde aan Jaspar Verhaeren en was zeven dagwand groot. Eveneens vernoemd: Matthijs Janssens, broer van Jan.

56v-58v
31-10-1682
Jan De Boeck, koster en inwoner van Zemst, ontvangt van Joanna Maria Cloet, begijn, 200 gulden in verband met een dagwand land + de helft van de huijsingen te Zemst aan de Steenweg, palende Andries Le Pagie, Barbara De la Rue en Jan Pesseels. Op hetzelfde erf werd er een nieuw stenen huis gebouwd. In verder verband: 5 dagwand land op de Meer te Zemst palende Nicolaes Pica; 1 dagwand land op de Mispelaer palende Augustijn Smets; een dagwand land op het marselaers hoff aan de heerbaan, palende de heer Van der Merstraeten; een bunder land te Weerde palende de Nieuwenbosch en de drossaard Loerants; een dagwand land te Weerde palende Maeijken Van Thielt en haar man Engel Goijvaerts, de erfgenamen Haezendonck en de Heerestraat. De goederen komen voort uit de deling van zijn grootvader Jan Van den Heuvel. Als mede-comparant wordt vernoemd Gillis Van Thielt, inwoner van Zemst, en zijn vrouw Anna Peeters. In de marge staat een aantekening in verband met Francois Van Asbroek en zijn vrouw Anna Van Steenwinckel.

59r-59v
6-3-1683
Catharina Van Triest en haar man-voogd Jacques Weijnaerts verkopen aan Jan Charles de Romzee, heer van Mazée, oud communemeester, een hofstede (huis, boomgaard en blocken) te Weerde op Espelgem palende de Heerestraat, het Gasthuis van Vilvoorde en de wede. Guillelmus Verscheven.

61r-62r
11-11-1684
Jan De Boeck en zijn vrouw Clara Boschmans ontvangen van Joanna Maria Cloet, begijn te Mechelen, 400 gulden in verband met een woonhuis met hoven en stallen, genaamd de Coninck van Spaignien, te Zemst palende de Steenweg, Andries Le Paige, Barbara de la Rue en Guilliam Meuldermans.

62r-63v
23-11-1684
Anthoon Meijs, pachter te Vilvoorde, en zijn vrouw Maria Van den Heuvel ontvangen van Ambrosius Tordeur, meester-bakker te Vilvoorde, ezv Anna Van der Beken, geld in verband met een huis en hofstede te Zemst aan de Hoogstraat, palende de erfgenamen Clara Moens en Jan Blondeel en 75 roeden land te Zemst aan de Meuter; een bunder land te Zemst, genaamd de peirelaer, palende de heer Boisot en de erfgenamen Aert Matthijs.

64v-65v
28-3-1685
Jacobus Van Battel, priester, verkoopt voor 400 gulden aan Jan De Boeck, koster te Zemst een schoon steenen huijs met hof, omwatert, met boomgaard en gronden aan de Kerkweg palende de erfgenamen Pica in twee zijden, de Steenweg, het hooijmaeckers boomgaert, de drossaard Loerants en de wede. Craen.

65v-66v
28-3-1685
Jan De Boeck, koster te Zemst, en zijn vrouw Clara Boschmans verkopen aan Jan Pesseels een half dagwand hofstede te Zemst palende de wede. Jan De Backer, de verkoper en de wede. Gaspar Verhaeren.

67r-67v
12-5-1685
Jan De Boeck, koster te Zemst, en zijn vrouw Clara Boschmans verkopen aan Catelijn Van de Wijngaerde, wede. Gaspar Verhaeren, een half dagwand hofstede te Zemst palende de Steenweg, de verkoper en Jan Pisseels.

68r-68v
24-12-1685
Dionysus Keijers ezv Catharina De Goor verkopen aan Martinus Goossens en zijn vrouw Catharina Van Steenwinckel een dagwand land te Zemst palende de Heerestraat in twee zijden.

69r-69v
26-1-1686
Jacques Moens en zijn vrouw Anna Van Steenwinckel verkopen voor 250 gulden aan Anthoin Rens, wonende te Zemst, de helft van een stuk land van 202 roeden, zonder gracht of kant, gelegen te Zemst-Bos, genaamd de stede, palende de Heerestraat en Ter Cameren.

70r-70v
23-2-1686
Adriaen Van Gijsel, poorter, verkoopt voor 680 gulden, aan Maria Verlinden, wede. Peeter De Bilts een bunder land te Zemst, de Wantroost, palende de Heerestraat, Jan van Loven en de Heilige Geest.

71r
9-3-1686
Akte met Cornelis Jacobus Nicolai, clericus diocesis, en Jan Baptista Nicolai, notaris en procureur, i.v.m. een behuisde hofstede met schuur en stallen en land, (3 dagwand) genaamd het Blomhoff te Zemst-Laer.

71v
16-3-1686
Maria Stobbeleers, begijn te Mechelen, Daneel en Peeter De Jonge, broers, en Guilliam Stobbeleers, verkopen aan Cosmas Thilemans een bunder gerooid land, deel van 2 bunderen bos, genaamd de hulstdriesch, gelegen te Zemst.

72r
23-4-1686
Anthoen Andries, zich sterkmakend voor Maeijcken Buelens, Cathelijn Buelens wede. Jan Dillens, Anneken en Francoise Buelens, haar zusters, verkopen aan Martinus Vertommen en de erfgenamen Jan Vertommen een hofstede te Zemst-Bos, palende in twee zijden aan de Heerestraat.

72v
9-5-1686
Merten Vertommen, Niclaes Lauwers, Geeraert Vertommen, Geeraert Husuweels, Merten Vertommen voor de kinderen van Adriaen Vertommen, die van Clara Vertommen en die van Anna Vertommen, en Guilliam Schevens met Rombout Spruyt eveneens als voogd, verkopen aan Joos Moons een hofstede te Zemst-Bos.

73r-73v
1-6-1686
Akte met Jacques en Ingel Van Dam, hun sterkmakende voor Peeter, Christoffel en Hendrick Van Dam, hun broers, allen kinderen van wijlen Hendrick van Dam en Joanna De Backer; Judocus Simons, zoon van Wijlen Ingelbert en Petronella Van Dam; Anna Van Dam en haar man-voogd Christoffel Simons; deze laatste en Peeter Dooms als voogden over de wezen van Machiel Dooms en Barbara Van Dam; Jacques Van Dam als voogd over de kinderen van wijlen Niclaes Janssens en Barbara Van Dam; dit waren allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Hendrick Van Dam en Margriete Goossens. Verder: Hendrick Vermeren, koster van Eppegem en zijn vrouw Maria de Boije; Philip Van Horenbeeck. Het gaat over een boomgaardje te Eppegem recht over het kerkhof genaamd het helleken en een erf te Eppegem waar een huis placht op te staan ook recht over de kerk, genaamd d'aude smisse, palende de Heerestraat, Daneel Oost en de kerkschuur.
 

74v-75r
12-8-1686
Matthijs Janssens en zijn vrouw Jenneken De la Rue kopen een huis met schuur te Zemst genaamd de Roose, vroeger toebehorend aan de erfgenamen Godevaert Van Stijnemolen.

75r-75v
12-10-1686
Christina De Backer, begijn, verkoopt aan Egidius Franciscus Estricx een half bunder land op de Hombeekse Kouter, grenzend aan Adam De Keijser.

76r-76v
11-3-1687
Voor Niclaes de Roij, in functie van meier, Jasper Verhaeren, Laureys Van Roy, Wauter Goijvaert en Cristoffel Van Gysel, schepenen van de heer graaf van Grimbergen zijn schepenbank te Zemst en Weerde, verschijnen Gillis De Witte, griffier der baronnie van Wemmel en Rodeghem, en Matheus De Roy, inwoner van Elewijt, en zijn vrouw Anna Grouwels, i.v.m. 2 stukken land te Weerde: één grenzend aan Michiel Triest en een ander grenzend aan de erfgenamen Cornelis Doms, de Heerestraat en Cornelis Trist.

77r-77v
11-3-1687
Mattheus de Roij, pachter te Elewijt en zijn vrouw Anneken Grouwels, verkopen goederen aan Jacobus Van Kiel, die gehuwd was met wijlen Margriet De Gortter. Eveneens betrokken: Gillis De Witte, procureur te Brussel.

78r-79r
29-4-1687
Akte met Anna Ceijssens, weduwe Stephanus Van der Kelen, Maria Cloet, begijn, en Jan Baptist Van Maele in opdracht van Jacobus Van Battele, i.v.m. een mooi omwaterd huis met hof en boomgaard te Zemst.

79r-80v
29-4-1687
Maria Cloet begijn te Mechelen, geeft aan Gillis Van Cauwenberg, griffier van de parochie van Zemst, 1000 gulden i.v.m. omwaterde huysinge + grond te Zemst, genaamd malfiant, toebehorend aan Jan De Boeck en zijn vrouw Clara Boschmans. Dit goed had als grenzen: het cuypers bogaert, Gillis Van den Heuvel, de kerkweg en Jan Pisseels met de weduwe Gaspar Verhaeren. Eveneens betrokken: Jacobus Van Battel, priester, en wijlen Steven Van der Kelen, commis van Lier en accijs te Antwerpen.

80v-81v
7-5-1687
Akte met Antonij Van Zeyne, meier, Jan Van Roij, Carel Van Thilt, Sebastiaen Austrens en Carel Hasendonck, schepenen van Zemst en Weerde. Verder: Guilliam De Wit en zijn vrouw Peeternelle Andries, waarover hij eveneens voogd is, Cathalijn Moins, weduwe Cornelis Simons, Joos Lemmens, weduwnaar Joanna Andries, en Laureys Lemmens als voogden over de kinderen van Joanna Andries, Niclaes Moins, zoon van Jan en Niclaes Moins zoon van Joos, Hendrik Saeffoet, Maria en Philippina la Tour, Niclaes Andries en Joanna Peirmans. Jan Lauwers koopt 7/8 van een behuisde hofstede met hof en boomgaard te Zemst, grenzend aan de Heerestraat, Rombaut Andries, de erfgenamen Fierlants en Jaspar Verhaeren.

81v-82v
2-6-1687
Peeter Coenegras en Marijke Ceulemans ontvangen van Cornelis Van Wiele 125 gulden i.v.m. huis en land te Zemst.

82v-83v
2-6-1687
Jan De Boeck, koster van Zemst bekent 190 gulden schuldig te zijn i.v.m. de aankoop van een casteelken te Zemst, dat vroeger aan Jacques Van Battele toebehoorde. Getuigen waren Robert Pales, licentiaat in de rechten, en Carel Verhuyck.

83v-84v
6-8-1687
Jan De Boeck, koster van Zemst en zijn vrouw Clara Boschmans verkopen aan Norbertus Pales en zijn vrouw Maria Baltina de Neuport een casteel met appendentien en dependentien te Zemst genaamd malfisant, grenzend aan Gillis Van Heuvel, de kerkweg, Peeter Coenegras, Jan Pisseels, de weduwe Gaspar Verhaeren en het hoijmaeckers bogaert. De weduwe Verhaeren, Laureys Van Roy en Martinus Goijvaerts moeten ook nog geld van de koper krijgen.

84v-85v
16-8-1687
Akte met Anna Loerants, begijn te Brussel, en haar zuster Louijse. Wijlen hun vader was 681 gulden schuldig aan Jan Charles de Romzee, heer van Mazee i.v.m. een hofstede te Zemst aan de Hoogstraat, grenzend aan de Meer.

86v-87r
?-?-1687
Beginregels van deze akte ontbreken. Balthazar Croix en zijn vrouw Joanna Collegem, weduwe Peeter Kint, ontvangen van Guilliam Alexander de Terrile, commisaris van Zijne Majesteit, 400 gulden i.v.m. 3 dagwand beemd met de gronden en toebehoren te Weerde in de Hollekens grenzend aan Joos Usselinckx. Momenteel wordt het gehuurd door Giilis Haesdonck.

87v-88r
24-7-1688
Jan De Boeck, koster van Zemst, verkoopt voor 200 gulden aan Peeter De Neef en zijn vrouw Barbara van Gijsel een huis met hof te Zemst, grenzend aan Gillis Van den Heuvel, de Heerestraat , de verkoper zijn huis en dhr. Phales.

88v-89v
12-3-1689
Jaar 1651. Cornelis de Blaes en zijn vrouw Anna Van Hamme, dochter van wijlen Anthoon, commissaris-ordinaris van Zijne Majesteit, ontvangen van Gillis Marchant en zijn vrouw Anna Donderwolck 2500 gulden i.v.m. een weide te Weerde bij de molen van de stad Brussel, grenzend aan de molenweg, de heer van Helmond, de goederen der stad Brussel en Cornelis Van Asbroeck.

90r-90v
21-6-1690
M.D. Sigalle de Milan verkoopt voor 300 gulden aan Carel Hasendonck uit Weerde een bunder land te Weerde grenzend aan Jan Willems.

91r-91v
21-6-1690
Jaar 1642. Henderick Bulens en zijn vrouw Jenneke Cauwenberg verkopen voor 106 gulden aan Carel Hasendonck een dagwand land te Weerde op het Heyvelt, grenzend aan Hendrick Lauwereys, het klooster van Sion, Jan Machtens en Elisbaeth Paessiers.

92r-92v
21-6-1690
Jaren 1644, 1647 en 1653. Akte met de erfgenamen Peeter Kint en zijn vrouw Catharina Van Hamme en ? Colignon i.v.m. drie dagwand weide te Weerde in de parochie Zemst (!) in de Hollaecken grenzend aan Joos Usselinckx.

93r-93v
24-6-1690
Jaar 1664. Jonkheer Gaspar le Cocq, heer van Liefkensrode verkoopt aan Joannes De Dijck 150 roeden land eertijds bos te Weerde aan de Heerestraat grenzend aan de gemeynte. Het wordt momenteel gehuurd door Guilliam Verhaegen, maalder te Eppegem.

94r-94v
24-6-1690
Jan De Dijck, vettewarier uit Mechelen, verkoopt voor 137 gulden aan Abraham Wuman en zijn vrouw Barbara Covlies, inwoners van Zemst, anderhalf dagwand land, vroeger bos, te Zemst tegen 't Groot Velt, grenzend aan de heer van Liefkensrode, dhr. Kauwenberg en de Heerestraat.

95r-95v
24-6-1690
Jaar 1649. Akte met Guilliam Goovaerts weduwnaar Louise Van den Heuvel, voor haar kinderen Jan, Engel en Laureys Goyvaerts en voor Maria Goyvaerts, de kinderen en erfgenamen van Antonius Blondeau i.v.m. 3 dagwand land nu bos te Egelcom (Zemst) genaamd Voskenshoft, grenzend aan de Leibeek, het clijn broecxen, de straete en de Heerestraat naar Hombeek en de helft van een bunder land te Zemst waarvan de andere helft toebehoort aan Peeter Van den Heuvel.

96r-96v
20-1-1691
Jaar 1666: Jan Verberckt, schepen van Mechelen en zijn vrouw Clara Bauens verkopen aan meester Jan Lodewijcx, chirurgijn, en zijn vrouw Geertruyd Verberckt een dagwand land te Zemst achter de kerk, grenzend aan Philips Van Merstraeten en Jan Spruyt.

96v-97v
22-2-1692
De erfgenamen Van Merstraeten verkopen land te Weerde aende ondereijcke, grenzend aan Jacquemijne Van Herberge, president Locquet en Joanna Loerants, begijn. Eveneens betrokken: Josina Peeters weduwe Matheus Van Steenwinckel, Anna Peeters en haar man Gillis Van Thilt, Cornelia Peeters en haar tweede man Joos Leemans (haar eerste man was Peeter Van den Heuvel); Guilliam Leemans als voogd; wijlen Carel Haesendonck; Jan Peeters; Maria Van den Heuvel en haar man Philip Nuytkens; Margrita Van den Heuvel en haar man Joos De Laet de jonge; Maria Leemans weduwe Jan Van den Heuvel, zoon van Carel.

97v-98v
18-10-1692
Lauwereijs Van Roij, wonende te Zemst-Bos, ontvangt van Anna Smets, oude dochter, 300 gulden i.v.m. een behuisde hofstede te Zemst-Bos op het Spilt grenzend aan de heer van Passenrode en Carel Moons. Eveneens betrokken Cornelius Jacobus Nicolaij, Joannes Selbroeck, N. Cleymans. getuigen waren Jacques Coeckelberg en Arnoldus Van Tongelen.

Goedenissen 1694-1707, register 9230, vooraan met klapper op bladzijde

1r-2r
25-1-1694
 

2r-3v
25-1-1694
Franchijnken De Becker en haar man-voogd Niclaes Belens verkopen aan Jan De Boeck, koster te Zemst, een huis met hof te Zemst aan de Steenweg grenzend aan Jan Pisseels, Peeter Coenegras en de Kerkweg.

3v-5r
23-7-1694
Mathijs Janssens en zijn vrouw Jenne Van Thilt ontvangen van Jan Baptist Nicolaij, notaris, 900 gulden i.v.m. een huis. Eveneens betrokken: Carel Van Thilt, Anthoen Verhaeren, Barbara De la Rue en Jacques Van Thilt.

5r-6v
23-1-1694
Guilliam Horst, pachter te Steenokkerzeel, verkoopt aan Jan Jenné, inwoner van Eppegem, land waar een huis op staat te Eppegem, grenzend aan de Heerestraat, Jan Vermeeren en Hendrick Vermeeren. Het goed behoorde eens toe aan Maria Horst, zuster van de verkoper.

6v-7v
28-1-1695
Niclaes en Hendrick Daems, broers, verkopen voor hunzelf en voor hun zuster Maria aan Jan Brion, meier te Eppegem, land te Eppegem grenzend aan Guilliam Spruyt, de Heerestraat en Joannes de Fierlant.

7v-9r
16-4-1695
Jan De Boeck, koster van Zemst en Weerde, en zijn vrouw Clara Bosmans en zijn moeder Maria Craen, weduwe Jan De Boeck (de oude) ontvangen van Maria Florentina Theresa de Varick 900 gulden i.v.m. een huis met grond, zijnde een brouwerij, te Zemst, grenzend aan de Steenweg in 2 zijden, Carel Nieffs en Peeter Coenegras.

9r-10v
13-7-1695
Balthazar Croix en Joanna Colignon verkopen aan Isabella la Cochuer, weduwe Peeter Jacobs 3 dagwand weide te Zemst. Getuigen waren Jan Brion, meier, en Francois Brion.

11r-13r
28-3-1696
Niclaes Serraerts, beenhouwer te Brussel, en Joanna Catharina de la Rue, dochter van wijlen Hendrick en Joanna Van Bloeck ontvangen van Hendrick Booghouts, koopman, inwoner van Tongeren, meierij 's Hertogenbosch, 1200 gulden i.v.m. een rente op huizingen, stallen en schuren te Zemst in de buurt van Mechelen, grenzend aan de Heerestraat in 2 zijden.

13r-13v
12-2-1697
Frans Meysmans verkoopt voor Joanna Maria Van den Dijcke, weduwe wijlen Peteer 't Sersteevens, laatheer der stad Brussel, aan Adriaen Van Villers, kapitein van Zijne Majesteit, en zijn vrouw Joanna Catharina Van Liere 4 bunder weide te Zemst-Laer met een half bunder bos er naast gelegen, grenzend aan de erfgenamen Louijs Bremont en Jacques De Riddere.

14r-15v
20-2-1697
Ambrosius Van den Bosch, pastoor te Gestel, als erfgenaam van Melchisidech Van der Becken, verkoopt aan Isacq Van der Meulen broekland in het Zemstse Broek, grenzend aan de Heer van Relegem en het klooster van Sion. Eveneens betrokken: Cornelis Jacobs.

15v-17r
18-3-1697
Jan De Boeck, koster van Zemst en Weerde, en zijn vrouw Clara Boschmans ontvangen van Marie florente de Varick, douarière van de heer van Sint Pieters Leeuw, 2000 gulden i.v.m. een huis, schuur, stal, hof te Zemst aan de Steenweg genaamd de Sterre, grenzend aan de kerkweg en Hendrick De Coninck.

17r-18r
18-4-1697
Antonius Blondeau, kanunik, verkoopt voor hem als voor zijn zuster Elisabeth, geestelijke dochter een huis met erf en grond te Zemst aan de Steenweg, grenzend aan Wauter Govaerts en de erfgenamen Van Battel. Eveneens betrokken: Francois Meysmans en de erfgenamen wijlen Guilliam Keirsseleers en Catharina Govaerts.

18v-20r
11-6-1697
Akte met Steven Andries, pachter te Humbeke en zijn vrouw Petronella Van Buggenhout in verband met een hofstadt met 1 bunder land te Laer, grenzend aan Heerestraat in 2 zijden; 1 bunder land te Humbeek in de Lom, grenzend aan de Heerestraat in 2 zijden en anderhalf bunder te Humbeek in de Lievenstede. Eveneens betrokken: Franciscus de Villers, protonotarius en priester en Paulus Meert, drossaard te Grimbergen.

20r-21v
16-8-1697
Andries Francois Van der Donck, griffier te Antwerpen, verklaart dat Gaspar Gobau een hoeve met land heeft gekocht als hoogste bieder. Ze is gelegen te Espelgem in Weerde en telt in totaal 25 bunder land. Eveneens betrokken: Franciscus De Cuijpere, overleden, onmondige kinderen achterlatend; Gaspar De Bock, heer van Liefkensrode en Jacobus Jordains, raadspensionaris te Antwerpen.

21v-23v
11-1-1698
Akte met Joanna Maria Van Goethem en haar man Joannes Van Goethem, die als procuratie de erfgoederen van Geertrudis Van Meerstraten, dochter van Peeter, heeft. Zij verkopen aan Jan Joossens en zijn vrouw Catharina Verhaeren een huis met erf en brouwerij - met gereedschap zoals brouwketel, coelback, brouwhuys, pomp, rooster enz, te Zemst grenzend aan het Voorbroek, Marten Luytens, drossaard Loerants en de erfgenamen Jacques Joos. Eveneens betrokken: Jan Francois Mertens en de heer Van de Walle, licentiaat in de rechten en advocaat in de Raad van Vlaanderen, wonende te Sint Niklaas.

23v-25r
28-2-1698
Jan De Bock en zijn vrouw Clara Boschmans, wonende te Zemst, verkopen aan Hendrick De Coninck en zijn vrouw Anna Slagmolen een huis met grond te Zemst aan de Steenweg grenzend aan de Kerkweg, Carel Niers en Pieter Coenenras.

25r-26v
6-3-1698
Akte i.v.m. 1 bunder beemd te Weerde aan de molenweg grenzend aan Cornelis Van Asbroeck, toebehorend aan Cornelis de Blaes en zijn vrouw Maria Anna Van Hamme.

26v-28r
26-4-1698
Marcus Desmarius, curator van het sterfhuis van Anna Loerants, begijn, verkoopt aan Isacq Van der Meulen een hofstede met schuur en stallen te Zemst in de Hoogstraat grenzend aan het klooster van Sion en dhr. Meeus.

28v-29v
26-4-1698
Jan Baptist Goyvaerts en zijn vrouw Anna Maria Janssens verkopen voor hun en voor Catelijne Joostens, 23 jaar, en voor Lambertus Josters aan Peeter Leemans een huis met brouwerij en land te Zemst genaamd de Hert, 6 dagwand groot, grenzend aan de Steenweg, het Voorbroek, de erfgenamen Van Battel en Cornelis Spruyt.

29v-31r
5-6-1698
Adriaen Juliens en zijn vrouw Anna Vertommen ontvangen van Cathelijne Van de Wijngaerd, weduwe Jaspar Verhaeren, 200 gulden i.v.m. een hofstede met land te Zemst bij het kerkhof (1 dagwand), grenzend aan de pastorij, Elisabeth Van Battel en de kerk. Eveneens betrokken: Guilliam Schenens.

31r-32v
19-6-1699
Dhr. Van Herberge, regent van het godshuis het Putterijken te Mechelen verkoopt voor 800 gulden een bunder bos te Zemst genaamd de Putterijebossen. Het goed behoorde eerder toe aan Pauwel Van Tichelt en zijn vrouw Anna Verelst. De kopers waren Peeter Coget, weduwnaar Catharina Van Tichelt, Maria Anna Mertens en haar man-voogd Peeter Van den Bossche, drossaard van Reet en schout van Schelle en Niel; Elisabeth en haar man-voogd Jan Van Bortel, schout van Ranst; Catharina Mertens en haar man-voogd Judocus De Houdt; Niclaes Person, schout van Tongerlo als voogd over de kinderen van wijlen Peeternella Mertens en Pauwel Person. Deze personen waren allen kinderen en kleinkinderen van Christina Van Tichelt.

33r-34r
26-2-1699
Philips Horst verkoopt voor Ambrosius Van den Bossche, pastoor van Gestel, en Maria Vloeberg van het klooster van Sion aan Hendrick Weijckmans een hofstede met huyse, hof en land te Zemst-Laer, grenzend aan de Heerestraat, Cornelis De Meijer en dhr. Huens en een dagwand land over de hofstede genaamd verieyckenvelt. Deze goederen werden achtergelaten door wijlen Melchisideth Van der Becken.

34v-35v
12-3-1699
Peeter Van Steenwinckel verkoopt voor 80 gulden aan Steven Lauwers een dagwand land te Zemst op de Meysselaershoeve grenzend aan de straete, Antoon Timmermans en Jan Cuppens. Getuigen waren Lauwerys Moens en Jan De Vince.

36r-37r
12-3-1699
Marcus Desmares, curator, voor wijlen Anna Lorants, begijn te Brussel, verkoopt aan Hendrik Meysmans anderhalf dagwand land te Zemst in de Mutter grenzend aan dhr. Moens en Peeter van der Donck.

37v-39r
27-8-1699
Marcus Desmares, curator, voor wijlen Anna Lorants, begijn te Brussel, verkoopt aan Antonius Blondiau, kanunik van Sint Rombouts te Mechelen, 3 dagwand land aan de Heerestraat, 2 bunder op het Ketelvelt grenzend aan de erfgenamen Peeter Rombouts en een half bunder in de Heerestraat grenzend aan de weduwe Van Thilt en de erfgenamen Jacques Van Kiel. Al deze goederen lagen te Weerde.

39r-41r
12-10-1699
Akte met Michiel Franssens en zijn vrouw Joanna Leemans, inwoners van Zemst, en Anna Catharina Cattaneo i.v.m. 1 bunder land in de steenneussels te Eppegem, grenzend aan oost de Dorenstraat tegen het goed van dhr. Hoefnagel en land op dezelfde steenneussels tegen de Zenne en dhr. Locquet. Het goed komt voort uit het sterfhuis van Guilliam Leemans en zijn vrouw Maria Peeters. Het huis den hert te Zemst, een brouwerij met schuren en stallen (2 bunder) wordt als onderpand gesteld. De grenzen zijn oost Cornelius Spruyt's erf, west de erfgenamen Van Battel en noord de rooden ruyter en de cassije.

41r-42v
11-11-1699 10.00 uur in de voormiddag
Elisabeth de Both, begijn, verkoopt aan Michiel Franssens en zijn vrouw Joanna Leemans een klein erf te Zemst genaamd het hoimaeckers bogaerdeken, grenzend aan het erf van de kopers, de heerestraet ofte cassije en Jonker Phales.

42v-44r
13-1-1700
Frans Machtens, jongman, zoon van wijlen Jan en Peeternella De Coninck, met Jan De Coninck, broer van Peeternella, verkopen voor 125 gulden aan Guilliam Spruyt en zijn vrouw Elisabeth Van Dam een behuisde hofstede te Eppegem aan de Steenweg, grenzend aan de koper en meier Brion.

44r-46r
4-5-1700
Anna Donckers, weduwe Gillis Marchand en Gillis Frans Marchand, adjudant van de Raad van Brabant, haar zoon, verkopen aan Petronella Van Kiel, weduwe Joannes Eggericx, een bunder beemd met grond en toebehoren te Weerde aan de molenberg, grenzend aan het goed der stad Brussel en Cornelius Van Hasbroeck.

46r-48r
13-5-1700
Gillis van Deijck, inwoner van Hombeek, en zijn vrouw Maria Persoons verkopen aan Peeter De Croes en zijn vrouw Clara De Wagter land te Hombeek in de Cauter.

48r-50r
15-7-1700 12.00 uur op de middag
Jan Vermeeren en zijn vrouw Margrita Lauwers, uit Eppegem, ontvangen van Petrus Van Lieck, kanunik van de O.L.V.-kerk, en Maria Van Lieck, begijn, 300 gulden i.v.m. een huis, hof en grond te Eppegem aan de Steenweg recht over den hert (zie hierna).

50r-51r
15-7-1700
Jan Lauwers en zijn vrouw Christina Vermeeren verkopen voor 150 gulden aan Jan Vermeeren de helft van een hofstede met grond te Eppegem in de plaetse regt over den hert, grenzend aan het straatje naar het curengoed van Eppegem en het helleken met een hoesken daer tegen gelegen. De andere helft behoorde reeds aan Jan Vermeeren.

51v-52v
10-2-1701
Maria Vlienden weduwe Peeter Biels verkoopt aan Jan Symons en Anna Van Winge, pachters te Zemst, een bunder land te Zemst op de wantrost grenzend aan Jan Van Loven en de Heerestraat.
52v-54r
10-2-1701
Sebastiaen Pluvier en zijn vrouw Joanna Bertels geven aan Maria Florence Theresa de Varick, barones van Sint Pieters Leeuw 400 gulden i.v.m. een huis de drij coningen te Zemst op de plaetse, momenteel behorend aan Hendrick De Coninck.

54r-57v
7-4-1701
Deels franstalige akte te Brussel opgemaakt met Adriaen Dillen in naam van markies de Schinken i.v.m. land te Eppegem, Kampenhout, Bierbeek, Leuven, e.a. Eveneens betrokken: Laurent Nicolaes De Worst, raadsheer der Domeinen, Seigneur Arnoult markies de Schenken de Nijdeken en Ermelinge d'Oynebrugge de Meldert.

57v-60r
8-6-1701
Clara Theresa de la Resurection van het klooster der Ongeschoeide Carmelieten te Leuven verkoopt aan Jan Verhaeren en Anna Van de Put uit Eppegem een hofstede met schuur en stallen, grenzend aan het Cautergat en Maximiliaen De Coninck; anderhalf bunder besloten blok, genaamd het moeshof grenzend aan de Ronden Driesch en de Heerestraat; een half bunder beemd genaamd de Vischpoel grenzend aan de heer Brockhoven en de heer van Oyenbrugge; een bunder land in het happaertsveld genaamd het quaet boender grenzend aan de Heerestraat, Francois Bastaigne en Christiaen Van der Perre. Al deze goederen waren gelegen te Eppegem.

60r-61r
10-6-1701
Philips, Joos en Jan Michiel Van Thilt en Michiel Van Linthout en Joos Leemans als voogden over Hendrick Van Thilt, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Gillis Van Thilt en Anna Peeters, verkopen aan Hendrick Mijsmans en Cornelia Witters 5 dagwand tarweland grenzend aan de Heerestraat, Gillis Moens en Ingel Goyvaerts.

61r-63r
23-6-1701
Hendrik Van Relegem, Willemy le Roy en haar man-voogd Willem Ingels, Antoon Van Relegem en Jan Vander Elst als voogden over de kinderen van wijlen Cornelis Vermeeren en Josine Van Relegem, Jan Baptist Lauwers en Cosmas Goijvaerts als voogden over de kinderen van wijlen Jan le Roy en Maria Delmaert, Peeter Thilemans en Jan De Bock als voogden over de kinderen van wijlen Niclaes Thielemans en Barbara Le Roy, allen erfgenamen van wijlen Willemijne De la Rue, verkopen aan Jan Brion, meier van Eppegem een dagwand land te Zemst in de Sittart grenzend aan de erfgenamen Meeus. Getuigen waren Jan Van Roij en Jaspar Ceulemans.

63r-64v
23-6-1701
Martinus Goossens weduwnaar van Catharina Van Steenwinckel verkoopt aan Jan Brion, meier van Eppegem, een dagwand land te Zemst grenzend aan de Heerestraat in 2 zijden.

64v-65v
27-7-1701
Akte met Philips en Jan Michiel Van Thilt, Joos Leemans en Michiel Van Linthout als voogden over de kinderen van wijlen Gillis Van Thilt en Jan De Bock i.v.m. een dagwand land te Zemst op het kerkenvelt, grenzend aan de erfgenamen Van Merstraeten en de herbaene. Getuigen waren Carolus Van Cauwenberg en Lauwereys Mouns.

66r-67r
14-11-1701, 10.00 uur in de voormiddag
Leonard De Blaes wonende te Brussel, vleeshouwer van beroep, verkoopt voor 2000 gulden aan Andries van de Plassche, pachter te Eppegem, en zijn vrouw Maria Leemans, 2 bunder beemd tussen Eppegem en Houtem gelegen, genaamd de hasselt, grenzend aan Elisabeth Baerts.

67r-68v
26-1-1702
Jan De Bock, koster te Zemst en Jan Bulens verkopen aan Philips De Keyser een huis genaamd de sterre met hof en grond te Zemst in de plaetse gelegen, grenzend aan de Steenweg, de kerkweg, Joos Spruyt en Peeter Baudeer.

68r-71r
18-2-1702
Maria Anna Le Mesuceur, begijn te Antwerpen, dochter van Jacques, schepen te Valeciennes, verkoopt voor 1000 gulden aan Jan Brion, meier van Eppegem, Zemst en Weerde en zijn vrouw Anna Meert 5 bunder bos te Zemst-Laer genaamd de Weterscheyde, grenzend aan 't Verbertbosch en Huybrecht Van der Straeten.. De goederen behoorden eertijds toe aan Jan Boots, raijmaecker.

71v-74v
22-6-1702
Joannes Brion, meier van Epegem, verkoopt aan Hendrik Mijsmans en zijn vrouw Cornelia Willems een dagwand land grenzend aan de Heerestraat in 2 zijden. Brion verwierf het land eerder van Marcus Goossens weduwnaar van Catharina Van Steenwinckel. Verder bevat de koop nog een dagwand land in de Suttert grenzend aan de erfgenamen Meeus en nog een dagwand in dezelfde Suttert grenzend aan Gillis Leemans en de groote waeterloop. Eveneens betrokken Anna Van der Stappen. Al deze goederen waren te Zemst gelegen.

74v-76v
11-1-1698 (?)
Jan De Bock, koster van Zemst en Weerde en zijn vrouw Clara Boschmans ontvangen van Sebaestiaen Pluvier en zijn vrouw Joanna Bertels 700 gulden i.v.m. een huis aan de Steenweg te Zemst, zonder het alaam (ketel, cuypen en coelbacken), grenzend aan Peeter Coenegras, Jan Pisseels en de kerkweg.

77r-79v
22-8-1702
Bartolomeus Van der Lienden, notaris te Antwerpen, verkoopt voor Clara en Isabella Raeps, dochters van Peeter en Anna Van Bartel en verdere consoorten aan Jan De Bock, koster van Zemst en zijn vrouw Clara Boschmans volgende goederen te Zemst: een pachthoeve met huizingen, afgebrande schuren en stallen, een boomgaard en land aan de Steenweg grenzend aan het stratien, Hendrick Meysmans en de Hoogstraat; land achter voornoemde goederen aan de Pieckhaegen grenzend aan Hendrick Meijsmans en de weduwe Ingel Goyvaerts; 4 bunder land genaamd de kerckenplas op het kerkenveld grenzend aan Michiel Franssens; 8 bunder land in de achterbroeken grenzend aan Antoon Van Relegem; een afgebrande stede met hof en toebehoren gelegen tegen hogergenoemde hoeve grenzend aan de Steenweg, de Kerkweg, de pastorij en Adriaen Firens.

79v-81r
7-9-1702
Francois Van den Heuvel uit Eppegem, broer van Jan Baptist, verkoopt voor 300 gulden aan Joos Mijs, uit Eppegem, 3 dagwand land te Zemst in de heust grenzend aan de Heerestraat, het heustbosch en de koper. Eveneens betrokken: Maria Roomans.

81r-83v
16-11-1702
Gerardus des Mares verkoopt, na deling met zijn broer Joannes, aan Antonius Blondiau, kanunik, 4 bunder land te Hombeek in de kouter en het Eggelgembroeck. Eén en ander wordt gehuurd door N. Knoops en zijn vrouw Anna Buelens, weduwe Hendrik Jacobs.

84r-85v
1-12-1702
Guilliam, Ingel, Lauwereys Goyvaerts, Maria Goyvaerts en haar man-voogd Adriaen Scheltkens, Ingel Goyvaerts en Gillis Verbruggen als voogden over de kinderen van Jan Goyvaerts en Maria Verbruggen, verkopen aan Jan Van den Heuvel 3 dagwand land te Zemst op het Meysselaershof grenzend aan Jan Cuppens, Adriaen De Wilde en de straete en een half bunder Elzenbos te Weerde aan de Leibeek grenzend aan de heer van Wichter.

85v-87r
1-12-1702
Philips Hoste verkoopt in opdracht van Ambrosius Van den Bosch, pastoor van Gestel, als erfgenaam van Melchisidet Van der Becken en Maria Vloeberg, mater van het klooster Sion te Lier, aan Isacq Van der Meulen, uit Zemst, en zijn vrouw Elisabeth Bloms 5 dagwand eesterbos en elzenbos te Zemst op het Spilt genaamd de Branders grenzend aan N. Boisot.

87v-89r
21-9-1703
Philips en Jan Michiel Van Thilt, Joos Leemans en Michiel Van Linthout als voogden over de kinderen van Hendrick Van Thilt, allen erfgenamen van wijlen Gillis van Thilt en Anna Peeters, verkopen aan Joos Mouns een half bunder land te Weerde genaamd ander eijcke grenzend aan Jacquemijne Van Herberge en de Heerestraat

89r-91r
4-5-1703
Bartholomeus Van der Liende, notaris te Antwerpen, verkoopt voor Clara en Isabella Raeps, dochters van Peeter en Joanna Maria Van Battel en Clara Van Meeus dochter van Jacques en Clara Van Battel aan Jan Bulens, Gillis Ottens en zijn vrouw Joanna Bautemans, wonende te Mechelen in opdracht van Lauwerys Van den Heuvel 3 stukken land te Zemst aan de Galgenberg, grenzend aan de herbaene en de bautleye.

91v-94r
29-12-1703
Jan Blicx en zijn vrouw Els Bollen verkopen aan Hendrick Meysmans en zijn vrouw Clara Willems een huis met schuur, stallen en land te Zemst in de Hoogstraat grenzend aan Joannes Van Battel en het klooster Sion, land op het Herenvelt te Zemst grenzend aan de Heerestraat en de heer Van Volden en land te Zemst genaamd de goten in het broek grenzend aan de erfgenamen en weduwe Jaspar Verhaeren.

94r-96r
18-8-1704
Jan De Loo, Elisabeth De Loo, weduwe Jaspar van de Kerckhove, Peeter, Guilliam en Anna Maria Verberckt, kinderen van Guilliam en Anna Maria De Lore, Jan Baptist De Lou, zoon van Adriaen en verdere consoorten verkopen aan Joannes en Cristoffel Ceuleers veld te Zemst op de Hulsendriesch. Eveneens betrokken: officier Moons van Zemst.

96v-97r
6-2-1705
Akte i.v.m. het blomhoff, zie verder. Eveneens betrokken Lauwereys Weyns en Jacobus Nicolaij.

97r-99r
16-2-1705
Petrus tServranckx met Jan Neefs, notaris, en zijn vrouw Livina De Backer verkopen aan Jan Bullens een hofstede met stal en land (5 dagwand) te Zemst-Laer bij het Spilt genaamd het blomhoff grenzend aan Lauwereys Van Roij, de Heerestraat en de Boschstraete.

99r-101r
16-2-1705
Judocus Claes uit Brussel verkoopt aan Jan De Laet een dagwand weybempt te Weerde in de weybempden grenzend aan Jan Van de Wijngaerde en Hendrik Van Asbroeck.

101r-102v
17-2-1705
Jan en Matthias Persoons verkopen aan Jan Brion en zijn vrouw Clara Meert een half bunder land te Weerde aen dander eijcke grenzend aan Jacquemijne Van Herberge, de Heerestraat en dhr. Locquet.

103r-105r
7-5-1705
Wauter Goyvaerts, wonende te Zemst, en zijn vrouw Anna Van den Heuvel verkopen aan Balthazar Verschueren, wonende te Zemst, een lemen huis gelegen tegen de Steenweg met 12 roeden erf, grenzend aan de verkoper, de erfgenamen Peeter Van den Heuvel en de Hoogstraat.

105r-107r
24-10-1705
Jan Van Disteldonck, koopman in paarden, en Joanna Catharina Van Disteldonck en haar man-voogd Jan Baptist De Croes, verkopen aan Carel Roofs, ridder, heer van Clastre, en zijn vrouw Florence Theresia de Varick 480 roeden eesterbos op de kerremansheyde te Zemst grenzend aan de Heerestraat, de vekenleye en Nicolaes Andries. Ook Jaspar Verhaeren bezit 2 bunderen in dit bos evenals Adriaen Magnus die er 320 roeden heeft.

107v-109r
4-3-1706
Philips Hoste verkoopt in opdracht van Ambrosius Van den Bosch, pastoor van Gestel, als erfgenaam van de heer Van der Becken & Maria Vloeberg, mater van het klooster van Sion, aan Jan De Witte in opdracht van Isacq Van der Meulen 1 dagwand land te Zemst in de meusharinck aan de Heerestraat. Getuige hierbij was o.a. Jan Bosmans, meier van Keerbergen.

109r-110v
28-4-1706
Nicolaes Andries, Guilliam De Witte en zijn vrouw Peeternella Andries, Joos Lemmens en zijn vrouw Joanna Andries, ontvangen van Peeter Goyvaerts, zoon van Guilliam en Barbara Van der Perre 200 gulden i.v.m. een hofstede met grond te Zemst-Laer aan de Heerestraat, grenzend aan Mathys Snyers en de weduwe Van der Aa van Reygem.

111r-113r
14-5-1706
Sebastiaen Pluvier en zijn vrouw Joanna Bertels verkopen aan Caroline Josephine Roofs, dochter van Jan Carel, baron van Sint Pieters Leeuw, een rente op een huis met grond te Zemst aan de Steenweg, genaamd de drij coningen.

113v-115r
14-5-1706
Michiel Franssens en zijn vrouw Anna Leemans verkopen aan Peeter Leemans en zijn vrouw Elisabeth Meys een half dagwand land te Zemst in het Sittertvelt, grenzend aan Jan Van Lint.

115r-116v
14-5-1706
Hendrick Van Berwaer, procurator, verkoopt in opdracht van het klooster van Sion, aan Francois Van Asbroeck en zijn vrouw Elisabeth Machtens, 3 dagwand land op het Heyvelt te Weerde aan de Heerestraat, grenzend aan Jan Spruyt en de kinderen Estricx.

117r-118v
16-5-1716
Maria en Catharina Van den Brande, geestelijke dochters te Mechelen, Henricus Van Beethoven, notaris, en zijn vrouw Elisabeth Van den Brande, Petrus Jacobus Sire en zijn vrouw Lucia Van den Brande en Balthazar Van den Brande, pastoor te Weerde en verdere consoorten, verkopen aan carel Denies, inwoner van Zemst, een half dagwand land te Zemst aan de galgenberge, grenzend aan de Heerestraat en de kiste van het Begijnhof van Mechelen. Vele lijnen Van den Brande!

119r-120r
23-7-1706
Steven Andries, Guilliam De Witte en Maria Absillis, weduwe van Lauwereys Lauwers, verkopen aan Cathelijne Van Gijsel, weduwe Jan Lauwers, een deel van een hofstede te Zemst aan de Heerestraat, grenzend aan de erfgenamen van de canselier Fierelands.

120v-123v
3-4-1706
Bartolomeus Van der Lierde, notaris te Antwerpen, verkoopt voor Clara en Isabella Raeps, dochters van Peeter en zijn vrouw Anna Van Battel, Clara Van Meren, dochter van Jacques en Clara Van Battel, weduwe van Henricus Du Pont, aan Nicolaes Van Veltom, wonende te Mechelen, en zijn vrouw Geertruide Van de Velde, 2 partijen blokbos in de duyvemotter te Zemst-Bos, grenzend aan de erfgenamen Boisot.

124r-125v
16-8-1706
Guilliam Andries en Guilliam De Widt verkopen aan Guilliam Jostens land te Zemst genaamd de laer camme. Eveneens betrokken: Philips Verschueren, meier.

126r-128v
22-10-1706
Rombout Corten, adjudant van de Grote Raad, wonende te Mechelen ontvangt van Cornelis Franciscus Van Haest, licentiaat in de rechten, en zijn vrouw Catharina Cause 700 gulden i.v.m. 7 dagwand eesterbos genaamd het bosch ten noorden aan de straete.

129r-131r
27-5-1706
Clara en Isabella Raeps, dochters van Peeter en zijn vrouw Joanna Van Battel, verkopen aan Frans de Maij een dagwand land te Zemst aan de Steenweg, grenzend aan Matthijs Van Thilt, de erfgenamen Van der Horst en Jan Van den Heuvel. Het goed komt voort uit de deling tussen de erfgenamen wijlen Jacobus Van Battel. Eveneens betrokken: Margareta Thielemans.

131v-133r
18-8-1707
Jan Brion en zijn vrouw Joanna Clara Meert verkopen aan Adriaen Janssens een half bunder land te Weerde aen donder eijcke grenzend aan de koper, de schout van Mechelen en de Heerestraat.

133v-135v
18-8-1707
Datum notaris 18-3-1707. Carel Haesendonck verkoopt voor 120 gulden aan Adriaen Juliens een half en een vierde dagwand hofland te Zemst grenzend aan de kerckmuer en de cure van Zemst. Getuigen waren Cornelis en Jan Pauwels.

135v-137v
30-9-1707
Francois De Maij, inwoner van Zemst, ontvangt van Franciscus Dewits 100 gulden i.v.m. 11 dagwand land te Zemst, grenzend aan de goederen van de baron van Zemst.

Goedenissen 1707-1714, register 9231

1r-3r
24-10-1707
Jacques Verhaeren, president-schepen van Zemst, verkoopt aan Nicolaes Van Veltum en zijn vrouw Geertruijd Van der Velde een half bunder beemd te Zemst aan de Steenweg, grenzend aan Frans Van Asbroeck en Matthijs Janssens. Getuigen waren Isaac Van der Meulen en Adriaen Van Gijsel.

3r-6r
7-11-1707
Laureys Van den Heuvel, pachter te Zemst, en zijn vrouw Catharina Van den Eynde, ontvangen van Maria Magdalena Lemaij, begijn, 1100 gulden i.v.m. een hofstede met schuur met stal en het nieuwe huis met stal en schuur, gebouwd door Jan De Boeck, koster te Zemst. De oppervlakte bedraagt 314 roeden en het goed is gelegen aan de Steenweg te Zemst grenzend aan het straetken naer de Pickoen, Hendrick Meijsmans en de Hoogstraat.

6r-8v
11-1-1708
Anthoon Jacobs, pachter te Zemst, ontvangt van Anna Goyvaerts, weduwe van Jan Van den Heuvel, 100 gulden i.v.m. land in de Heidestraat te Weerde, grenzend aan Jan Van Steenwinckel.

9r-11v
20-10-1708
J.F. Donckers en zijn vrouw Joanna Thersia Viers ontvangen van Barbara De Gortere en haar man Jacobus Hautmans 400 gulden i.v.m. 9 dagwand land te Weerde op het Heyvelt aan de Heerestraat grenzend aan Jan Vermeeren en Jan Van den Heuvel.

11v-14r
24-11-1708
Jacques Van den Heuvel en zijn vrouw Maria Caekelbergh, inwoners van Zemst, verkopen aan Jan Ceulemans een half bunder land te Zemst op den bergh, grenzend aan de erfgenamen Augustijn Coeckelberg.

14v-17r
28-2-1709
Elisabeth Crocket, dochter van Franchois, wiens moeder Cathelijne Timmermans was, en haar man-voogd Mertinus Van Damme, verkopen aan Bartolomeus Kueskens en zijn vrouw Martijne Timmermans een dagwand land op de bauterlo te Zemst, grenzend aan Wauter Goijvaerts en de erfgenamen Jan Peeters.

17v-18v
14-3-1709
Jan Baptist Nicolaij, notaris, en Cathlijn Van Steenwinckel en haam man-voogd Merten Goossens verkopen voor 340 gulden aan Franchois De Wildre en zijn vrouw Anna Adriaens 3 dagwand land te Weerde aan het ton ter Wieme (?).

18v-20r
11-4-1709
Franchois De Wildre en zijn vrouw Anna Adriaens, inwoners van Weerde, verkopen voor 340 gulden aan Jan Pauwels en zijn vrouw Clara Bauwens 3 dagwand land te Weerde grenzend aan de Heerestraat, de erfgenamen Reynaerts en de erfgenamen Franchois Van Steen.

20r-22r
7-3-1705
Maeyken Van Thilt en haar man-voogd Ingel Goijvaerts, pachter te Perk, verkopen aan Wauter Goyvaerts, zijn broer, en zijn vrouw Anna Van den Heuvel, de helft van een behuisde hofstede te Zemst in de plaetse, grenzend aan de erfgenamen Peeter Van den Heuvel en de erfgenamen Jan Blondiau.

22v-24r
11-4-1709
Peeter De Meye, Catharina De Meye en haar man Jan Baptist Van der Schuren, wonende te Brussel, Elisabeth De Meye, kind van Peeter Franchois De Meye, gehuwd geweest met Peeter Van der Schuren en Hendrik De Meye, verkopen aan Maximiliaen Cools en zijn vrouw Maria Van der Kerckhoven 1 dagwand land met huzingen en toebehoren te Zemst aan de Steenweg, bewoond door Hendrik De Keyser, grenzend aan Matthijs Van Thilt.

24r-26r
6-6-1709
Notarisakte, opgemaakt te Brugge, met Jacques Hautman en zijn vrouw Barbara De Gortter enerszijds en Jan Baptist Donckers uit Mechelen anderszijds, Jan Neeffs, mayor van Mechelen en Maria Estricx. Geen melding van goed te Zemst of omstreken.

26r-29r
20-6-1709
Anna Van Thielt, weduwe Jaspar Verhaeren, Hendrick De Coninck en zijn vrouw Digna Verhaeren, Hendrick Verhaeren, Anna Verhaeren en haar man Peeter Husuweels ontvangen van Anne Wegge, begijn, 500 gulden i.v.m. een half bunder bos te Zemst genaamd de kerremansheyde; een bunder land te Wormelaer en een half bunder land te Weerde genaamd de nieuwenbosch.

29v-30v
4-7-1709
De erfgenamen van Jan Goyvaerts en zijn vrouw Catharina Van relegem, zijnde Ingel, Cosmas en Guilliam, verder Antoon Van Relegem als voogd en Jaspar de Villegas als voogd over Margarita en Jan Mertens als voogd over Jenne, verkopen aan Hendrick Meijsmans, burgemeester, en zijn vrouw Catharina Van der Asselt een bunder land te Zemst aan de waterloop, grenzend aan de koper en Matthijs Janssens.

31r-33r
12-8-1709
Petrus Vermeulen, curator van de goederen van franciscus Donckers en Joanna Catharina Viers, kerkjuffrouw op het groot begijnhof, verkopen voor 695 gulden aan Antonius Blondiau 9 dagwand land met houtcanten te Weerde op het groot Heyvelt.

33v-35r
3-10-1709
Guilliam Goyvaerts bekent dat Peeter Goyvaerts, zijn neef, aan hem 300 gulden betaald heeft i.v.m. 1 bunder land te Zemst op het Kerckeneussel, grenzend aan Cathlijn Verhaeren en Gaspar Verhaeren

35v-38v
16-12-1709
Akte met Cornelius Franciscus Van Haest, licentiaat in de rechten, i.v.m. het bosch ten noorden te Zemst.

39r-41v
17-2-1710
De kinderen van Wauter Goyvaerts zijnde Jan Baptist, Peeter, Maria en haar man-voogd Andries Van Vaerenberg, Jan als voogd over de kinderen van wijlen Joanna Maria en Gillis Van Espen - voogdijschap gegeven door de schepenbank van Berg - en Louisa en haar man-voogd Hendrik de Kempeneer, verkopen aan Antonius Blondiau een halfbunder land te Zemst-Wormelaer.

42r-44r
12-6-1710
Jan Meys en Catharina Meys en haar man-voogd Jan Mees, verkopen aan Peeter Van den Broeck, maalder te Eppegem, een half bunder land te Eppegem op het compostvelt, grenzend aan de erfgenamen Gillis Matthijs en Jan Van Lint.

44v-46v
22-1-1711
Franchois Jospeh Croon, notaris, i.o.v. Maria Machtens en haar man Hendrick Van de Wijngaert, Jan Van den Eynde, Catharina Van den Eijnde en haar man Laureys Van den Heuvel, verkoopt aan Anton Van Relegem voor 256 gulden een vierde van 2 bunder bos te Zemst op de kerremansheyde.

46v-49r
20-3-1711
Anton Jacobs, inwoner van Diegem, gemachtigd door Jan Jacobs en Marcus Verlinden, verkoopt aan Guilliam Jostens, inwoner van Zemst, 1 dagwand land te Weerde op het klein Heyvelt, grenzend aan de straete, Jan Ceuppens en N. Van Kiel.

49r-51r
11-6-1711
Cosmas Goovaerts, inwoner van Zemst, verkoopt aan Balthazar Verschueren en zijn vrouw Catharina Van Waelwijck 4/5 van een dagwand land te Zemst. De familieleden Ingel, Guilliam en Joanna Goovaerts, met haar man-voogd Jan Mertens, en Cathlijne, jonge dochter, krijgen hun deel. Engel Goovaerts is de vaderlijke oom van Cathelijne.

51v-53v
10-7-1711
Jan De Boeck, koster van Zemst, en zijn vrouw Clara Boschmans, verkopen aan Adriaen Tambuyser en zijn vrouw Jenn Maria Witterzaele, huizingen, stal, hof en grond te Zemst aan de Steenweg tegenover het curenhuis, grenzend aan Hendrick Meysmans, Wauter Van den Heuvel, Gillis Coeckelberg en Guilliam Kerseleirs.

53v-55r
17-11-1711
Jan De Boeck, koster van Zemst, verkoopt aan Wauter Van den Heuvel, inwoner van Zemst, 50 roeden erf te Zemst aan de Hoogstraat, grenzend aan de weduwe Antoon Meys en Hendrick Meysmans.
55v-56v
17-9-1711
Daniel Peeters en Livinus Moortgat verkopen voor 560 gulden aan Henricus Thijs en zijn vrouw Louise Moortgat een half bunder land te Leest aan de waterloop.

56v-58r
17-9-1711
Martinus Goijvaerts, Peeter Van den Eijnde en Martinus Van Relegem ontvangen van Carel Van Thilt 500 gulden i.v.m. 3 bunder land te Zemst in de Strobbroecken. Getuigen waren Cosmas Thielemans en Antoon Van Relegem.

58v-61r
12-11-1711
Niclaes, Guilliam de Borman en zijn vrouw Anna Ida Maria Vrericx, afkomstig uit Bree, verkopen aan Rombout Van de Velde en zijn vrouw Elisabeth Cnops een huis met hof, stallen etc... gelegen aan de grens van Ophombeek en Zemst, gehuurd door Hendrik Janssens, alles 10 bunders groot.

61v-62v
21-1-1712
De familie Goovaerts bestaande uit Mathijs en Machiel Van Thielt als voogden over Margareta, innocent en bejaard; Hernricus, griffier van Kampenhout, als procuratie hebbende Gommereyn Van den Eijnde en Laureys Van den Heuvel; Petronella en haar man Martinus Stuckers; Cornelis verplast als voogd over de kinderen van wijlen Maria en haar man Andries Verplast; Lucas Kerselaers als voogd over de kinderen van wijlen Catharina en haar man Guilliam Kerselaers; tenslotte Joanna en haar man-voogd Wauter Pepermans; verkopen aan Cornelis Verstrecken anderhalf dagwand land te Zemst op de meuter, grenzend aan de Heerestraat, Gillis Coeckelberg en Antoon Timmermans.

63r-64r
21-1-1712
Cornelis Verstrecken en zijn vrouw Aida de Hoogh, inwoners van Mechelen, verkopen aan Bartholomeus Cluckers, inwoner van Zemst, anderhalf dagwand land te Zemst op de meuter, grenzend aan de koper, Gillis Coekelberg, de Heerstraat en Antoon Timmermans.

64r-65v
13-7-1712
Copie van de notarisakte in het Frans opgesteld te Luik: Carlos Amand Phales verkoopt aan Jean De Boeck, inwoner van Zemst, en zijn vrouw Clara Boschmans, een speelhuis met toebehoren genaamd malfisant, grenzend aan Gillis Van Heuvel, de Kerkweg, Jean Pisseels en de weduwe Jaspar Verhaeren.

65v-67r
9-8-1712
De familie Goovaerts met Jan, voor hemzelf en als voogd over de kinderen van Joanna Maria en haar man Gillis Van Espen, zich op zijn beurt sterkmakend over de kinderen van wijlen Wauter Goovaerts en zijn vrouw Anna Van den Heuvel, Jan Baptist, Francois, Peeter, Maria en haar man-voogd Andries Van Vaerenberg en Louise met haar man-voogd Gillis De Kempeneer, verkopen aan Niclaes Moons en zijn vrouw Barbara De Prins, inwoners van het Bos van Aa te Zemst, 9 dagwand land te Zemst-Laer aan de Ertbaene Mechelen-Humbeek.

67v-68v
1-8-1712
Albertus Lodewijcx, deken van het zilver- en goudsmidambacht, verkoopt aan Jan Daems, inwoner van Zemst, een dagwand land of blok achter de kerk van Zemst grenzend aan zuid Anthoon Van Relegem, west Philips Van Meerstraete en noord Jan Spruyt.

69r-70r
1-9-1712
Maria De Greve verkoopt aan Philips De Keyser land op de Leestse kouter, laatst gehuurd door Guilliam Vermeijlen, grenzend aan Daniel Peeters en Jan Verbruggen.

70v-71v
20-10-1712
Joannes Baptist Cleymans, uit Turnhout, verkoopt aan Hendrick Meijsmans en zijn vrouw Catharina Van der Hassel 5 dagwand land te Zemst op de Bauterlo, bij de clockputte aan de Heirbaene.

72r-74r
16-3-1713
Cornelius Van Haest, advocaat bij de Grote Raad van Brabant en zijn vrouw Joanna Catharina Cause, Joanna Maria Corten en haar man Jan Baptist d'Assevedo, kapitein-luitenant in het regiment van Javot en andere personen verkopen aan Guilliam Van Steenwinckel in opdracht van Guilliam Goossens een elzenbos vervult met vele jonge eesters en 7 dagwand bos te Zemst op het ijsrot gezamelijk genaamd het bosch ten noorden.

74r-76r
16-3-1713
Hendrick Meijsmans, pachter te Zemst, ontvangt van Martinus Van Loock en zijn vrouw Elisabeth Vlaen 500 gulden i.v.m. 5 dagwand land te Zemst op de Bauterlo aan de herbaene.

76r-79v
3-3-1713
Peeter Frans de Romree, heer van Mazee en Bonheiden, verkoopt aan Franchois Wels, garde bij de Grote Raad, een huis met schuur, boomgaard en blok te Weerde genaamd Espelgem aen den dries; 5 dagwand aland in het Weerdebroek genaamd het voorste aland; 11 dagwand land op den bergh genaamd de Cijschkens.

79v-81v
16-3-1713
Akte in verband met huis en hof te Zemst in de plaetse recht over de hofstede van de pastoor, grenzend aan de Steenweg, Jan De Boeck, Hendrick Meysmans en N. Kesselaers.

81v-85r
31-7-1713
Anna Van de Perre weduwe van Peeter Hendricx en Jan de Noter, erfgename van Catharina Van de Perre, haar zuster en haar zoon Peeter Franciscus Hendricx, ontvangen van Petrus Franciscus Vital de Romree, heer van Mazee, Padenbourg, Bonheiden, enz... geld i.v.m. een behuisde hofstede te Weerde, lande van Grimbergen geheeten Espelgem, tegen het goed van de heren van Wulvertem; een dagwand land genaamd het heuveltien in het Weerdeveld; 3 bunder land: deijnckens te Weerde.

85v-87r
31-7-1713
Jan Pisseels en zijn vrouw Maria Symons, uit Zemst bekennen dat zijn broer Adriaen Pisseels en zijn vrouw Elisabeth De Greef 100 gulden betaald hebben i.v.m. 1 dagwand land aan de Steenweg grenzend aan hemzelf, de weduwe, de kinderen Peeter Verbercten de erfgenamen la Rue en de heer Van Battel.

87v-90r
31-7-1713
Anna Catharina Van Cauwenberge, dochter van wijlen Gielis en zijn vrouw Joanna Catharina Ring, verkoopt voor 1200 gulden aan Niclaes Van Veltum en zijn vrouw Geertruijt Van den Velde een omwaterd stenen huis te Zemst genaamd Malfiante, grenzend aan de straat van de plaetse naar de kerk, Gillis Coenegras, Carel Denies met de weduwe Verhaeren, de weduwe Michiel Franssens nu gehuwd met Rombout Van Haecht, Merten Van Dam en Peeter De Neef met Jan De Groof. Het goed behoorde vroeger toe aan Robertus Ghales en zijn vrouw Albertina de Nieuport.

90v-92v
18-1-1714
Catharina Goijvaerts en haar man-voogd Francis Rillaert verkopen voor 220 gulden aan Balthazar Verschueren en zijn vrouw Catharina Van Walewijck een dagwand 25 roeden land te Zemst in het Kerkveld grenzend aan Carel Denies.

92v-96v
6-2-1714
Joanna Van den Heuvel en haar man-voogd Hendrick Van der Weerden, uit Perk, verkopen voor 1200 gulden aan Balthazar Verschueren en Philips De Keyser, uit Zemst, een weide te Zemst genaamd den drinckpoel, aan de Steenweg, een half bunder land in het Voorbroek en een half bunder land te Weerde nabij het goed in gebruik door Jan Janssens. Het goed komt voort uit de deling van Jan Van den Heuvel en zijn vrouw Philippina Austrens.

96v-99v
14-2-1714
Maria Crabbe, weduwe Lauwereijs Geerens, en haar man-voogd Guilliam Vleerackers,verkopen aan Philips De Keyser en zijn vrouw Elisabeth Willems, drie dagwanden land te Zemst gelegen aan de Steenweg, grenzend aan een cleijn straetien.

100r-102r
10-5-1714
Clara en Isabella Raeps, zie 108r-112r, verkopen aan Carel Denies in opdracht van Hendrick Meijsmans, land te Zemst voorbij de Galgenbergh, op de weg naar de Verbrande Brug, grenzend aan Charles Smets alias Reijns.
102v-105v
10-5-1714
Maria Verhaeren en haar man-voogd Francois Sloors, uit Grimbergen, Hendrick Verhaeren, uit Perk en Hendrick De Coninck, uit Zemst, verkopen aan Maria en Elisabeth Van Kiel, land te Weerde op het Heiveld, grenzend aan de Heidestraat, Hendrick Meijsmans en Catharina Van Thilt, weduwe Matthijs Mijs en nu gehuwd met Machiel Van Linthout, uit Eppegem.

106r-108r
14-6-1714
De familie van den Heuvel, zie 114v-116v, verkoopt voor 726 gulden aan Guilliam Van Winge in opdracht van Wauter Van den Heuvel, vier en half dagwanden land te Zemst, grenzend aan Adriaan Van Steenwinckel, de heren van Helmont en Rombout De Meijer.

108r-112r
14-10-1714
Clara en Isabella Raeps, dochters van Peeter en Anna Van Battel, en Clara Van Meirs, dochter van Jacques en Clara Van Battel, verkopen aan Hendrick Meijsmans, land op het Kerkenveld te Zemst, waarvan enige roeden zijn gebruikt tot het vervaardigen van de Steenweg naar Vilvoorde; land voorbij de Galgenbergh naar de Verbrande Brug, grenzend aan de weg en Charles Smets alias Heijns; land gelegen aan de weg naar Eppegem in het Sittaertstraetien; nog een stuk land in de Sittaertstraete; land in de Sittaert genaamd de Langhestreke; land in de Sittaert genaamd de Vierscooff, grenzend aan Guilliam Felix of zijn erfgenamen; land gelegen achter de Linterpoorten, grenzend aan de drossaard Leemans; land daar aan gelegen in het popelieregat, grenzend aan de straat en N. Van der Auwermeulen; land eveneens daar aan gelegen genaamd de naerbeker, grenzend aan de naerbekerstraete; land te Wormelaer; land genoemd het Eeghelken of Erecxken, grenzend aan de heer Van Volden en Guilliam Goijvaerts; land gelegen aan de groenen wegh, grenzend aan de erfgenamen Van de Wiele en Guilliam Delamotte; land in de achterbroeckbeemden, nu esbos, grenzend aanJjan Brion, meier te Zemst.

112v-114r
14-6-1714
Maria Magdalena Lemaij, begijn, hypotekeert een rente van 1100 gulden op een boerderij met schuren en stallen te Zemst grenzend aan de Steenweg, de Hoogstraat, Hendrick Meijsmans en het straatje naar den Pickhoen. De schuren en stallen zijn in gebruik door Jan De Boeck, koster van Zemst. De koster heeft hier op een deel van de oppervlakte een stenen huis met stallingen gebouwd. Dit huis is de Prince Eugenius. Het goed grenst aan het erf van Laureijs Van den Heuvel.

114v-116v
14-6-1714
De familie Van den Heuvel met Anna en haar man Guilliam De Wit, Theresia en haar man Jan Van Roij, Peeter, bejaard jongman, Catharina en Peter De Croes, Heilige Geestmeester van Hombeek, en tenslotte Jan, geestesgestoorde, allen kinderen van Jan, Matheus, Laureijs en Wauter Van den Heuvel, op hun beurt kinderen van wijlen Rombout en Anna Van Winge, verkopen voor 913 gulden aan Hendrick Meijsmans, burgemeester van Zemst, 6 dagwanden land te Zemst op den Bergh aan de Heerestraat. Eveneens betrokken Anna Vanden Heuvel en Jan Van der Elst

117r-118v
18-10-1714
Franciscus Verhoijck, licentiaat in de medicijnen, Catharina Verhoijck en haar man Adrianus Janssens, Clara Verhoijck, Clara Vandervorst, weduwe Joannes Wittocx, als erfgenamen van Magdalena en Clara Verhoijck, verkopen voor 348 gulden aan Wauter Van den Heuvel en zijn vrouw Catharina Van Winge een half bunder broekland in het Zemstsebroek, grenzend aan de heren van Relegem en het Klooster van Sion.

119r-122v
18-10-1714
Jan Michiel de Marotte, heer van Lassius, en zijn vrouw Beatrice Cynate, verkoopt aan Antonius Blondeau, kanunik, 3 bunderen land op het Cleyn Bekevelt, een eesterbos, een esbos hiernaast gelegen, genaamd de Veeskensboomgaert, gelegen te Laer in het quartier genaempt den Veeskensbosschen.

123r-124v
18-10-1714
Akte met Jaspar Verhaeren, Joanna Verhaeren en haar man-voogd Peeter Husuweels, Maria Verhaeren en haar man-voogd Francois Sloots, Digna Verhaeren en haar man-voogd Hendrik De Coninck en Hendrick Verhaeren, allen kinderen van wijlen Anthoin en Anna Van Thilt en Jan Verhaeren i.v.m. land achter de Linterpoorten te Zemst aan de Heerestraat.

Goedenissen 1715-1728, register 9232

eerste bladzijde, niet gepagineerd
14-2-1715
Jan De Boeck, koster van Zemst, verkoopt voor 61 gulden aan Jan De Witte 24 roeden erf te Zemst naast het curen huijs, grenzend aan Adrianus Juliens, Steven Lauwers en de Steenweg. Op deze plek is onlangs (1703) nog een huis afgebrand.

1r-3r
4-2-1715
Jan (mede over Gillis Van Espen), Jan Baptist, Jan Franchois, Maria, met haar man-voogd Andries Van Vaerenberg, Peeter en Louise Goijvaerts, met haar man-voogd Hendrick De Kempenaer, verkopen aan Anthonius Blondeau, kanunik, een dagwand wisselbeemd, gelegen in het cleijn broecsken.

3v-6r
5-2-1715
Augustijn Thielemans, wonende te Melsbroek, verkoopt aan Jacquemijne Craen, weduwe Franciscus Hellemans, een hofstede met een dagwand land te Zemst, grenzend aan de Heerestraat, Niclaes Van Velthom, Carel Van den Heuvel en Anthoon Van Relegem.

6v-8v
14-2-1715
Augustinus Thielemans en zijn vrouw Joanna De Boeck verkopen aan Hendrick Meijsmans drie dagwanden land op het cleijn veldeken te Zemst, grenzend aan de erfgenamen Gillis Van Cauwenberghe en Jan De Boeck.

8v-10r
14-2-1715
Augustinus Thielemans en zijn vrouw Joanna De Boeck verkopen aan Peeter Jacobs en zijn vrouw Anna Wijns een bunder land te Zemst. Getuigen Hendrick Meijsmans en Martinus Moortgat. Dit stuk land wordt beschreven in een akte van Notaris Eijskens de dato 27-11-1714.

10v-12v
2-5-1715
Catharina Liers, hofmeesteres van het Groot Begijnhof, verkoopt aan Jan Verlinden en zijn vrouw Barbara De Keijser, beiden uit Hombeek, een half bunder land in de Cauter.

13r-16v
2-5-1715
Laureijs Van den Heuvel, pachter en schepene van Zemst, en zijn vrouw Catharina Van den Eijnde verkopen aan Laureijs Van Roij 36 roeden erf uit de hof en boomgaard van L. Van den Heuvel, gelegen te Zemst naast hun schuur aan de Notelaer, grenzend aan Gillis Coeckelberg, Guilliam Kerselaers en de Steenweg. (Verder: Van Battel, Raeps, Meurs)

17r-19r
31-5-1715
Jan, Jan Baptist, Franchois en Peeter Goijvaerts, Andries Van Vaerenberg, Maria Goijvaerts en Louisa Govaerts met haar man Hendrick De Kempenaer verkopen aan Anthoon Van Relegem land te Zemst-Laar aan de Heerestraat, grenzend aan Lauwerijs Van Roij.

19r-20v
11-6-1715
De gemeente Zemst geeft aan Antonius De Buijser, een halve roede land, gelegen naast de kamer van zijn huis, gelegen te Zemst-Bos aan de dries.

20v-23r
19-9-1715
Laureys Van Roij als voogd over Catharina en Elisabeth Van Roij zusters, en Petronella Van Roij met haar man-voogd Peeter Goovaerts, benevens Jan Jacobs verkopen aan Jan Spruyt 1 dagwand land te Zemst op het Meulevelt, grenzend aan het Klooster van Sion. Getuigen waren Franciscus Bal en Laureys Moons.

23r-26v
15-3-1716
Niclaes Van Veltum verkoopt aan Joanna Pessiels, weduwe Carel Denies, met Anthonius Denies, haar zoon, een half bunder beemd te Zemst aan de Steenweg, grenzend aan Franciscus Van Asbroeck en Matthijs Janssens.

26v-29r
28-8-1716
Matthijs Ceulemans koopt in opdracht van Hendrick Meijsmans van de erfgenamen van Elisabeth Van Battel met consoorten (Raeps, Van Meirs, Du Ron) land te Zemst aan de waterloop. Met veel familielijnen.

29v-31r
3-9-1716
Matthijs Van Gijsel, uit Hever, verkoopt aan Carel Haesendonck, uit Weerde, een half bunder land te Weerde op het Heijvelt, grenzend aan de koper en de hofstede van de heer Van Battel.

31v-33r
3-9-1716
Jan De Wilder en Cecilia De Wilder met haar man-voogd Jan Lauwers, verkopen aan Jacobus Le Pagie, pachter te Weerde, hun deel van een hofstede, grond en toebehoren, gelegen te Weerde aan de Heerestraat, grenzend aan de erfgenamen Cornelis Lootens.

33v-36r
16-10-1716
Martina Verhaeren, jonge bejaarde dochter, bijgestaan door een vreemde voogd, verkoopt aan Guilliam Spruijt, pachter te Eppegem, een half dagwand land te Eppegem tegen de Steenweg, grenzend aan de koper.

36v-40r
19-10-1716
Jan Verlinden en zijn vrouw Maria Van den Berge verkopen aan Graaf Francois Van der Nath 4 dagwand esbos in het Eselbroeck te Zemst, grenzend aan de Heerestraat.

40r-44r
5-11-1716
Albert Joseph, graaf van Arbery en Isabella Selicite, baronesse van Cortenbergh, verkopen voor 15000 (!) gulden aan Anna Maria Blondiau, weduwe Jan Brans, een hoeve met huizingen, schuren, stallen, bossen, beemden en landerijen, enz... te Zemst-Laer, genoemd het Hof ter Beken, momenteel gehuurd door Matthijs Ceulemans.

44v-46r
18-5-1717
Maria Anna Estricx, weduwe Andreas Cornelius Snijers, verkoopt aan Anthonius Blondeau, een half bunder land in het Regelaer, grenzend aan Guilliam Lauwers, land op de Neercauter, grenzend aan Elisabeth De Keijser, en land in de Capellekensstraat, grenzend aan de weg en de dezelfde straat, alles gelegen te Hombeek.

46v-48v
18-3-1717
Elisabeth Estricx, geestelijke dochter, verkoopt aan Wauter Wijnants 50 roeden land te Zemst, genaamd het Bijltken, naast de wagenweg leidende naar het Hof ter Beken. Er is ook sprake van wijlen Hendrik Meijsmans.

49r-51v
14-5-1717
Maria Verhocht en haar man Guilliam Muldermans, uit Zemst, verkopen aan Anthoon Denies, jongman uit Zemst, een huisje, hof, grond en toebehoren, te Zemst tegen de Steenweg (oppervlakte een half dagwand), grenzend aan het huis en hof den Coninck van Spagnien, Engel Goijvaerts en Judocus Verhoeven.

51v-54r
3-6-1717
Joannes Baptista Pansius en Joannes De Drijver de jonge als voogden over de twee kinderen van wijlen Jacobus Pansius en Maria De Drijver, verkopen aan Joannes Petrus Van Kiel, een hofstede met drie dagwand land, te Zemst-Laer bij Steijne Cruijs, grenzend aan de Heerestraat en Rombout Goijvaerts.

54r-57v
4-11-1717
J.A. Van Glabbeeck ontvangt voor Maria Carolina De Gortter, dochter van Joannes, lid van de Grote Raad, 426 gulden van Jan Kindermans en zijn vrouw Geertruij Maais in opdracht van Jacobus Van Schellebroeck, i.v.m. een half bunder land in de Sittaert te Zemst, grenzend aan Govaert Van Thielt en Hendrick Meijsmans.

57v-60v
Norbertina L.T. Van Werde verkoopt in naam van leden van de familie Douglas dict Scott en Van Passenrode aan Joos en Jan De Laet in opdracht van Anthonius De Gastericx 2 bunderen land, de Noenweijde genaamd, in Zemst, grenzend aan Joos De Laet.

60r-61v
27-1-1718
Philips De Keijser en Jan Van den Bossche als voogden over de kinderen van wijlen Carel Denies en Joanna Besseels en Anna Denies met haar man-voogd Jan Horckmans verkopen voor 220 guldenaan Jan De Vos een erfken op hetwelk J. De Vos een huis heeft gebouwd, oppervlakte 30 roeden, te Zemst aan de Steenweg naar Vilvoorde, grenzend aan Anthoon Denies, Engel Goovaerts en Judocus Verhoeven.

62r-65r
10-2-1718
Lauwerijs Van Roij en zijn vrouw Maria Anna De Boeck ontvangen van Leonardus Maes, prelaat van de abdij van Beirne, 500 gulden i.v.m. huis met schuur en stallingen enz... te Zemst tegen de Steenweg, grenzend aan Peeter Wouters, de Leibeek en Nicolaes Van Veltom. Vorige eigenaar was Jacquemijne Craen, weduwe Frans Hellemans, die het op haar beurt had gekocht van Augustijn Thielemans.

65r-68v
7-4-1718
Hendrik Verhaeren, zoon van Anthoon en van Anna Van Thielt, verkoopt aan Martina Verhaeren, de zuster van zijn vader, geassisteerd door haar broer Jan, een half bunder bos te Zemst, de kerremansheijde genaamd. Het goed komt voort uit de deling van de goederen van Jaspar Verhaeren en zijn vrouw Cathelijne Vanden Wijngaerd.

68v-72r
13-11-1718
Akte met de familie Du Jardin, waarvan één kanunik en één licentiaat in de rechten is en ook schepen van Mechelen. Zij verkopen voor 1000 gulden aan Cornelis De Winter en zijn vrouw Joanna Catharina Keijlaerts een hoeve met toebehoren, gelegen te Zemst-Laer, genaamd het Spreeuwenhuys, momenteel gepacht door Norbertus Muldermans.

72r-74v
13-11-1718
Akte met Jan, Guilliam, Peeter, Anna Maria (x Jan Baptist Goijvaerts), Catharina (x Hendrik De Vos), Philips Costers met consoorten (Du Pré), Guilliam Van Lint en zijn vrouw Catharina De Coninck en Martinus Van Loeck i.v.m. land te Zemst op de Sittaert, grenzend aan Guilliam Franssens.

75r-78r
25-5-1719
Jan Somers uit Weerde verkoopt aan Hendrik Pauwels een vierde van een hofstede te Weerde, grenzend aan Guilliam Goossens. Eveneens betrokken is Adam Verbelen.

78r-80v
14-12-1719
Joos Brion, meier van Eppegem, verkoopt aan Jan Mulderman en zijn vrouw Maria Simons een behuisde hofstede te Eppegem, genaamd de Bellepees, 80 roeden in oppervlakte, gelegen aan de Steenweg, grenzend aan Guilliam Spruijt en Jan Verhaeghen.

81r-83v
20-3-1721
De familie Van Slagmolen (Hendrik, Jan, Antoinette, Anna, Maria) en consoorten (Christoffel Ceulers, Anthoon Van Steenwinckel, Philips Janssens, Sebastiaan Van Beneden, Jacobus Momerency) verkopen aan Matthijs Ceulemans in opdracht van Jan Spruijt een half bunder land te Zemst op den bergh, grenzend aan de weduwe Huens en Augustijn Coeckelberg.

83v-86r
20-3-1721
Jan Meijs, uit Vilvoorde, Seger Leemans en zijn vrouw Joanna Maria Meijs, uit Beigem en Matheus Meijs, uit Eppegem, voor Joos en Antoon Meijs, hun broers verkopen aan Elisabeth en Maria Van Kiel, zusters en geestelijke dochters, 5 dagwand land te Weerde op het heijvelt aan de Heidestraat, grenzend aan Cornelis De Koster en Hendrik Meijsmans.

86v-88v
20-3-1721
Bekentenis vanwege Maximiliaen Cools, meester cordewagenaer, i.v.m. Judocus de Cranckel en oud land met huysinge daer op staende, te Zemst, grenzend aan Jan Van den Heuvel, Matthijs Van Thilt en de Steenweg

88v-91r
20-3-1721
Hendrik Peeters uit Eppegem verkoopt aan Maria Peeters, weduwe Matthias Somers, en haar enige dochter Catharina Somers, eveneens uit Eppegem, land te Zemst aan de Linterpoorten, aan de heerbaan van Zemst naar de Verbrande Brug.
 

91v-93v
17-7-1721
Ambrosius Cloet, jongman, bekent dat Peeter Van Diepenbeeck een rente heeft afgekweten, i.v.m. het huis De Coninck van Spagnien te Zemst.
95r-96r
25-9-1721
Cornelis Lauwers en Anna Goyvaerts, uit Zemst, ontvangen van Francois Wels 300 gulden i.v.m. een behuisde hofstede, de Cleempoel genaamd, grenzend aan de gemeente Cleempoel, de Bosstraat en Joos Van Steenwinckel.

96r-97v
9-12-1721
Petronella Wijckmans, dochter van Hendrik en Katelijn Van Beneden en weduwe van Peeter Rijpens, woonachtig in de heerlijkheid van Duffel, ontvangt van F.C. De Clercq 150 gulden i.v.m. een hofstede met 5 dagwanden land te Zemst-Laer aan de Heerestraat

98r-98v
4-5-1722
Anna Wegge, begijn, bekent dat Jaspar Verhaeren met zijn consoorten, een rente heeft afgelost, bepand op bos te Zemst (kerremansheijde) en land op Wormelaer eveneens te Zemst en te Weerde aan de nieuwenbosch.

98v-100v
12-11-1722
Andries Van den Sande, koopman te Mechelen, gemachtigd door Joannes Baptista Coeck en zijn vrouw Maria Van de Voort, ontvangt van Antonius Blondeau en zijn zusters Elisabeth en Catharina, 1100 gulden i.v.m. land begroeid met bomen, te Zemst tegen de Hombeecksche baene.

100v-101r
4-10-1722
Maria Van Liecke, gewesene crancke meesteresse op het Begijnhof, bekent dat Jan Vermeiren en Margareta Lauwers een rente hebben afgelost bepand op een huis en hof te Eppegem op de Steenweg recht tegenover den Hert.

101r-104v
22-11-1722
Zeer interessante akte i.v.m. de familie Verhaeren. 3 generaties familielijnen met aanverwanten. Spilfiguur is Jacques Verhaeren, pachter te Zemst, wijlen zijn vrouw Catelijne Van den Heuvel, zijn vader Mattijntien, zijn kinderen Jan, Joos, en vijf andere minderjarige; verder Jaspar, Hendrik, Maria, Digna en Joanna. De aanverwante families zijn: Usueel, De Coninck, Sloors, Leemans, Van den Eijnde, Machtens. Zij verkopen aan Philippus Franciscus Roose 2 bunderen eesterbos, genaamd de kerremansheijde te Zemst.
105r-106v
14-1-1723
Jan Vermeiren en Margarita Lauwers, inwoners van Eppegem, verkopen aan Jan Baptist Van den Brande, zoon van Jesper en Elisabeth Andries en aan Elisabeth Bertelijns, land te Eppegem aan de Steenweg, recht tegenover den Hert, grenzend aan de erfgenamen Janssens.

107r-110v
28-1-1723
Peeter, Jan en Elisabeth (minderjarig) Meijsmans, broers en zuster, ontvangen van Pater Romanius, priester en procurator, 2000 gulden, i.v.m. land te Zemst op het Kerckenvelt en op de Sittaert (de langhe kecken)

111r-114r
25-2-1723
De kinderen van wijlen Guilliam Govaerts en Louisa Van den Heuvel zijnde Jan, Catharina met haar man-voogd Jan Mombaers en Anna met haar man-voogd Hendrick de Lellio, verkopen aan Engel Govaerts, hun broer, en zijn vrouw Elisabeth Moonens, inwoners van Brussel, 1 bunder land, vroeger een eesterbos, gelegen te Eppegem aan de Leibeek, grenzend aan de erfgenamen Franssens.

114r-117r
16-9-1723
Catharina Van Thielt, weduwe Mattheus Meijs, en haar man Machiel Van Linthoudt, Jan Meijs, Joanna Meijs en haar man Zegher Leemans, en de kinderen van Catharina Van Thielt zijnde: Joos, Anthoon en Matthijs Meijs verkopen aan Antoon Van Relegem en zijn vrouw Catharina Van Roije, 2 dagwand land te Zemst aan de Clijne Linde ofte schijtehaeghe (!), grenzend aan de heer Carondelet, nu de graven van der Nath.

117v-120r
16-9-1723
Catharina Somers en haar man Jan Somers verkopen voor Anna Peeters, hun moeder, weduwe Matthijs Somers, 1 dagwand land te Zemst bij de Linterpoorten, grenzend aan de Heerestraat en de heer Parijs uit Antwerpen, aan Martinus Van Dam en zijn vrouw Elisabeth Crocket.

120r-122r
14-10-1723
Jan De Wit, uit Zemst, ontvangt van Elisabeth Bollens ten behoeve van Cornelis De Hert en Elisabeth Machtildis Van Eerten 150 gulden i.v.m. 1 dagwand land te Zemst, genaamd de Meusharinck, aan de Heerestraat.

122v-124v
9-12-1723
Jan Peeters en Elisabeth Bosmans, kinderen van wijlen Martinus Bosmans en Catharina Momboir, verkopen aan Hendrick Scheunes, uit Eppegem, een huis met hof te Weerde, genaams de Lazernije, grenzend aan de Heerestraat en de espelampsendries.

125r-127v
1-3-1724
Henricus Weijndricx en Margareta Cleymans, Isabella Cleymans en haar man-voogd Emmanuel David, Anna en Cornelia Cleymans, meerderjarig, en Anna Maria Cleymans, begijn, met verdere consoorten (Van Caster, Matthijs), verkopen aan Ludovicus Cleymans een bunder bos te Zemst, grenzend aan Nicolaes Spruyt, Carel De Clercq en Hendrick Weijckmans, en een huis in de Nokerstraat te Mechelen, genaamd De Posthoren.
 

127v-130v
1-3-1724
Philippus De Keyser en Elisabeth Willems verkopen aan Guilliam Franssens een erf aan de Heerestraat tegenover de pastorij en de brouwerij van de verkoper.
131r-133r
16-12-1723
Jan Baptist Somers en zijn vrouw Elisabeth Van Thilt verkopen aan Cornelis Moens en zijn vrouw Anna Maria Van Asbroeck een dagwand land te Weerde, grenzend aan Jan Van Erp, Carel Asendonck en N. Parijs uit Antwerpen.

133v-135v
26-4-1725
Maria Gilens en haar man-voogd Andries Verplast, uit Zemst, verkopen aan Antonius Blondeau, kanunnik, een bunder land te Zemst op de Wantroost, grenzend aan Jan Van Leuven en Sr. De Winter.

135v-139r
9-7-1725
Agatha Theresia Reutiers, begijn op het Groot Begijnhof te Brussel, verkoopt aan Peeter Van Volden, ordinaris van de Grote Raad te Mechelen, en Maria Theresia Van Werde, land te Zemst, genaamd de Linterpoorte recht tegenover de nieuwen bouw van de koper. Op dit land staan vele eiken, die getaxeerd zijn.

139r-140r
9-7-1725
Alexander Roose, kanunnik, ontvangt van Peeter Meijsmans als voogd over de kinderen van Philips De Keyser, 1000 gulden i.v.m. een rente op het huis met hof en erf, genaamd De Sterre te Zemst in de plaetse.

140v-142v
9-7-1725
Catharina Rombouts en haar man-voogd Hendrik Meijsmans, uit Zemst, ontvangen van Jacques Van den Driessche 200 gulden i.v.m. een huis met land te Zemst op Eggelgem, grenzend aan Mattheus De Keyser.

142v-146v
17-8-1725
Engel Goovaerts en zijn vrouw Elisabeth Moonens, uit Brussel, ontvangen van Pater Romanius, procurator van de paters Lieve Broeders der Vlaamse Nederlands provincie, 1000 gulden i.v.m. 1 bunder land, vroeger eesterbos te Eppegem, aan de Leibeek.

147r-148v
5-9-1725
Maria Catharina Mannaert en haar man-voogd Jan Waeghemans ontvangen van Ingel Govaerts en zijn vrouw Elisabeth Moonens 400 gulden i.v.m. 1 bunder land, vroeger eesterbos geweest, te Eppegem, grenzend aan de Leibeek en de erfgenamen Franssens en 1 bunder land te Zemst aan het erf van de graaf Van der Nath.

148v-151r
18-9-1725
Anthonius , Peeter en Engolina Le Pagie, met haar man Jan Baptist Janssens, en Elisabeth Le Pagie, weduwe Jan Vertommen en verdere consoorten (Van Erp), alle erfgenamen van wijlen Andries Le Pagie en zijn eerste vrouw Cathelijne Heremans en zijn tweede vrouw Elisabeth Janssens, allen uit Zemst, verkopen aan Anthoon Haesendonck een behuisde hofstede te Zemst recht over de staeck van justitie, grenzend aan de Steenweg, de Hoogstraat, de hofstede van Govaert Van Thilt en de hofstede van Jan De Boeck over Peeter Verhocht. Met vele familielijnen.

151r-152r
20-12-1725
De erfgenamen van Elisabeth De Bodt (Lucas, Van Mampaeij, Van der Schuere, Van Nespen, Seegers, Van der Perre, De Mulder) verkopen aan Maria Van der Weijden, begijn in het Groot Begijnhof, een rente tot laste van de weduwe Andries Le Pagie en haar kinderen, uit Zemst, bezet op hun hofstede.

152v-154r
6-12-1725
Jan Lauwers, Guilliam Bautmans en zijn vrouw Anna Lauwers, Norbertus Muijldermans en zijn vrouw Martyntien Lauwers, alle erfgenamen van Jan Lauwers, hun vader, verkopen aan Anthon Van Steenwinckel en zijn vrouw Cecilia Lauwers drie vierde deel van een behuisde hofstede (een vierde behoorde de koper reeds toe), genaamd de Hulshocht, groot drie dagwand, grenzend aan de Heerestraat, Baron Roose en Gaspar Van Nieuwenhuysen.

154r-156r
31-1-1726
Charles Bertin Butsel, baljuw van Poperinge en zijn vrouw Maria Joanna De Coninck, erfgenamen van wijlen Peeter Simon De Coninck, verkopen aan Peeter Lauwers, Antonius' zoon, uit Zemst, een dagwand beemdeken metten put, genaamd de Cleempoel, grenzend aan de weduwe Anthon Timmermans, Cornelis Lauwers en de Bosstraat.

156v-158v
31-5-1726
Akte i.v.m. Maria Magdalena Le May en een nieuw huis met schuur en stallen te Zemst, dat toebehoort aan Jan De Boeck, koster te Zemst.

158v-160v
30-10-1726
Graaf de Locquet uit Hombeek verkoopt aan Jan Meijsmans, uit Zemst, een beemd te Zemst bij de brug, genaamd de manenbempt, aan de Steenweg, grenzend aan de erfgenamen Philips De Keyser en de erfgenamen Christianus Hillema.

160v-162v
s.d.
Anthoon Van Steenwinckel en zijn vrouw Cecilia Lauwers ontvangen van Margareta en Cornelia Brauwers, zusters en begijnen, 600 gulden i.v.m. een hofstede te Zemst genaamd de hulshocht.

162v-163r
21-3-1727
Maximiliaan Cools en zijn vrouw Maria Van den Kerck verkopen aan Josina Lauwers, weduwe Cornelis Craen, uit Zemst, een dagwand land te Zemst aan de Steenweg, met de huizingen, bewoond door de koper, grenzend aan jan Pisceels, Govaert Van Thielt en Peeter Wauters.
163r-164v
13-11-1727
Akte met Maria Kindermans, haar voogd Jan Baptist Verbergt, en haar man-voogd Jacobus Verhulst en verdere consoorten (Sirré, Malaise) i.v.m. een half bunder land in de Sittaert te Zemst, grenzend aan Govaert Van Thielt en Hendrik Meijsmans.

165r-166v
15-1-1728
Christoffel Ceulers, Antoinette Van Slagmolen en haar man Anthon Van Steenwinckel, Anna Van Slagmolen en haar man Jan Spruyt, Philips Van Slagmolen, Philips Janssens en verdere consoorten (Wolff, Diericx), verkopen voor 400 gulden aan Hendrik Van Slagmolen, hun mede-erfgenaam een half bunder land te Zemst aan de Hulstdriesch, grenzend aan de verkopers.

Goedenissen 1728-1740, register 9233

167r-169r
20-4-1728
Anthon Van Steenwinckel en zijn vrouw Cecilia Lauwers, uit Zemst verkopen aan Margareta Brauwers, begijn, en haar zuster Cornelia, een hofstede te Zemst genaamd den hulshocht, aan de Heerestraat, grenzend aan de heer Roose, de heer Stroobants. Het goed komt voort uit de deling van Jan Lauwers en zijn vrouw Catharina Van Gijssel, ouders van Cecilia.

169r-171r
26-4-1728
Guilliam Leemans en Susanna Jacobs, uit Wezemaal, verkopen aan Gillis en Martina Leemans, uit Eppegem, land te Zemst-Bos genaamd de horst, in de buurt van het land van Joos Meijs.

171v-173r
28-5-1728
Matheus Boschmans, Hendrik van Slagmolen, Laureys Van den Heuvel, Adriaan, Jan en Hendrik Adriaens, als voogd over Francois Adriaens, verkopen voor 200 gulden aan Christoffel Ceulers een half bunder land te Zemst genaamd den hulstdriesch.

l173r-175v
7-9-1728
De familie De la Rue, met name Maria Anna en Maria C.J., geestelijke dochters, Antonius F.J., kannunik en Franciscus J.C., jonker, verkopen aan Jaspar Estricx en Anna Catharina Brants in opdracht van Jaspar Libertus De Rees een bunder land te Zemst, grenzend aan de straete, Jan Oostens en Gillis Van den Heuvel.

175v-177v
28-9-1728
Joanna, Arnoldus en Anna Clara Van der Strepen, Arnoldus Brants en Michiel De Brouwer verkopen aan Rumoldus Beteram en Catharina Van der Strepen een hofstede, genaamd het Croonhuys, te Zemst, in totaal vier bunder in oppervlakte, gelegen aan de Heerestraat naar Grimbergen. Momenteel huurt Anthoon Van Steenwinckel dit goed.

178r-179v
7-9-1728
Graaf de Locquet van Hombeek verkoopt aan Joanna Maria Brants, weduwe Christianus Hillema, 3 dagwand land te Zemst in het Voorbroek.

179v-181v
7-9-1728
Jan, Peeter, Francois, Cornelis, Maria Catharina en Peeternel Van der Auwermeulen, alle kinderen van Francois, en consoorten (Van Rompaeije, Verstraeten, Gillis, Beullens, Van de Voorde, De Laet) verkopen aan Antonius Blondeau land te Zemst, genaamd de Noenweijde, grenzend aan de Heerestraat en Jan De Laet. Deze akte bevat vele familielijnen.

181v-184r
11-11-1728
Francis Van Campenhout, pachter te Watermaal, gehuwd geweest met wijlen Petronella Jacobs (haar moeder was Petronella Van den Heuvel), verkoopt aan Antonia Meeus, jonge dochter, een dagwand en 12 roeden land te Zemst in de huijst, grenzend aan Francois Van den Heuvel en de Heerestraat.

184r-186v
2-3-1729
Anna Maria en Joanna M.J.C, geestelijke dochters van Antonius F.J. De la Rue., kannunik, en hun broer Franciscus J.C. verkopen aan Martinus Ceulemans en zijn vrouw Maria Vermeeren de Hulshochtshoeve te Zemst; drie bunder land genaamd de Grote en de kleine Berg; de Grote Berg, grenzend aan N: Meijsmans, de weduwe Ceulemans, Frans Dewits en de verkopers zelf; de Kleine Berg grenzend aan de Heerestraat en de erfgenamen van de weduwe Jan Brandts; een half bunder op Wormelaer, grenzend aan de Heerestraat en de erfgenamen Brandts; een dagwand land te Wormelaer grenzend aan Guilliam Franssens, N. Van Roij; een half bunder land op de Wantrust, grenzend aan de Heerestraat aan 2 zijden, Jan Verhaeren en Guilliam Oostens; een half bunder op de Wantrust, grenzend aan de Heerestraat en Jan Verbruggen; twee percelen beemd op het Eggelgembroeck grenzend aan Cornelis De Winter. De totale verkoopprijs bedroeg 2915 gulden.

186v-188v
11-2-1729
Cathelijne Verrijt, weduwe Jan Gillis, Jenno Verrijt, Jan Gillis de jonge en Joannes Festraets als voogden over Jesper Verrijt, en verdere consoorten (Bulens, Vercammen, Raps, Teurfs) verkopen aan Antonius Blondeau in opdracht van Jan Bulens een half bunder land te Hombeek op de Cauter, grenzend aan de weduwe Jan Verlinden.

188v-191v
23-3-1729
Matheus Van den Heuvel, pachter te Weerde, verkoopt voor 569 gulden aan Peeter Leemans, uit Eppegem, als voogd over Bernard, Robert en Hendrik Van Heuvel, kinderen van wijlen Lambertus Van Heuvel en Elisabeth Coppens, zes dagwand land te Zemst-Bos, genaamd de Holft, gelegen aan de straete.

191r-192v
2-1-1730
Andries Verdeijen en zijn vrouw Anna Servrancx, dochter van Elisabeth De Keijser; Jan Van Kierberge en Andries Van Elsen, voogden over Joanna Maria Van Elsen, ook dochter van Elisabeth De Keijser, verkopen voor 710 gulden aan Peeter Buelens en zijn vrouw Joanna Cauwenberg, land op de Leestse cauter grenzend aan Daniel Peeters en Jan Verbruggen.

192v-194r
2-1-1730
Bartolomeus Philippus Van Bortel, Jan Van Kiel, Joannes Henricus Van Bortel en zijn dochter Maria Catharina Van Bortel, verkopen voor 388 gulden aan Christoffel Ceuleirs uit Mechelen in opdracht van Rennier De Witte, anderhalf dagwand land te Hombeek aan het Regulaer.

194r-196r
19-1-1730
Akte met Jan Van Meers, zijn vrouw Catharina Meijs, uit Zemst, Francois Van den Heuvel, Gillis Coeckelberg en Hendrick Schevens uit Eppegem, i.v.m. een huis te Weerde en land aan de Meutter te Zemst. Moeder van Catharina Meijs is Maria Van den Heuvel.

196r-198r
27-4-1730
Maria Coeckelberg, begijn, verkoopt voor 300 gulden aan Peeter Meijsmans uit Weerde vijf dagwand hooiland in het Hombeeckerbroeck, grenzend aan de koper en Jacobus Croes.

198v-199v
25-5-1730
Cornelis Lauwers uit Zemst ontvangt van Anthon Van Relegem, zijn oom, een som geld i.v.m. een behuisde hofstede van een half bunder te Zemst aan de Cleempoel, grenzend aan de erfgenamen Joos Van Steenwinckel en de Heerestraat.

200r-202v
26-10-1730
Baron de Berthoff en zijn vrouw Maria I.C. de Cattando della Volta geven aan Markies Carolo Cattando della Volta, hun neef, een rente van 2000 gulden.

202v-207r
16-11-1730
Markies Carolo Cattando della Volta verkoopt aan Philippus Carolus Van den Zijpe, deken van de collegiale kerk van Anderlecht, een rente van 2000 gulden ten laste van Michiel Franssen en Joanna Leemans uit Zemst i.v.m. een bunder land aan de Steenduffels te Eppegem, grenzend oost de Dorenstraat, nog een stuk land op dezelfde Steenduffels, grenzend aan de Zenne en een brouwerij te Zemst (den Hert), grenzend oost het erf van Cornelis Spruyt, zuid de erfgenamen Van Battel, west juffr. De Bodt en noord de rooden ruyter en de casaij.

207r-210r
11-12-1730
Joanna Ottens en haar man-voogd Frans Alexander Basque verkopen aan Hendrik Tersago en Joos Lauwers, voogden over Jan Cornelis en Petronella Tersago, kinderen van wijlen Cornelis Lauwers en Sussanna Tersago, 355 roeden land te Zemst op het Kerkveld aan de Galgenberg, grenzend aan N. Carondelet.

210r-212v
4-1-1731
Joannes, Anna Maria, Frans en Guilliam, kinderen van wijlen Jan Spruyt en Maria Van Asbroeck uit Zemst, bijgestaan door Elisabeth Spruyt en haar man Carel Geens, verkopen aan Arnoldus Dauwens en Joanna Clara Verogt, uit Mechelen, een half bunder land zijnde vrijbempt te Zemst aan de Zenne, grenzend aan Carel en Adriaan Van Asbroeck en het Gemeijn Broeck; een half bunder bempt ofte broecklants in het Sempsebroeck aan de Zenne, grenzend aan het hogergenoemde stuk en Anthon Saegers.

212v-215r
12-4-1731
Jan Meijs uit Beygem, weduwnaar Anna Le Pagie en Joos Meijs en Elisabeth Meijs, ongeveer 20 jaar oud, kinderen van voornoemde Jan, verkopen aan Jan Van Meers en Catharina Meijs uit Zemst een behuisde hofstede te Zemst aan de Hoogstraat, grenzend aan Wauter Van den heuvel, Balthazar Verschueren, Guilliam Kerseleers en Peeter Mertens.

215r-218v
19-4-1731
Joos van Wambeeck, zoon van Peeter, en Petronella Wijns, zuster van de overleden Anthon Wijns, Peeter Mertens, schepene in de weth van Zemst en Weerde, en verdere consoorten (Van Gijsel, Lauwers, Moens, Jacobs, Reyns, De Crée) verkopen aan Arnoldus Dauwens en Clara Florentina Veroigt 3 dagwand hofstede te Zemst-Bos, grenzend aan met drie zijde aan de straete. (Met vele familielijnen)

219r-220v
21-6-1731
Ludovicus Cleymans, meerderjarig jongman, verkoopt voor 727 gulden aan Joannes Van Bortel, rentmeester van de abdij van Roosendael, een bunder jong eesterbos te Zemst-Laer, grenzend aan Nicolaes Spruyt, Hendrick Wijckmans en juffrouw De Clerck.

220v-222v
22-9-1731
Sebastiaen Ceuppens en zijn vrouw Elisabeth Leemans uit Zemst verkopen aan Peeter Le Pagie en zijn vrouw Jenne Van Relegem een half bunder land te Zemst, het Meysselaershoff genaamd, grenzend aan de erfgenamen Balthazar Verschueren, de erfgenamen Carel Deniers, Guilliam Oostens en Martinus Ceulemans.

223r-226r
12-10-1731
Petronella Wijckmans (waarschijnlijk uit Walem), weduwe Peeter Rijpens, nu gehuwd met Peeter Schroevens, en consoorten, verkopen aan Bartolomeus De Clercq een hofstede te Zemst met de houtwasch, gelegen aan de Heerestraat, grenzend aan Nicolaes Spruyt en N. Van Bortel.

226v-229r
24-4-1732
Elisabeth Van Damme, weduwe Guilliam Spruyt, uit Eppegem, en consoorten (Spruyt), verkopen aan Joannes Bouwe en Maria Anna Bruijlants een behuisde hofstede te Eppegem aan de Steenweg grenzend aan Jan Muijldermans.

229r-232r
19-6-1732
Joos Meijs en Margareta Doms, uit Eppegem, verkopen aan Philippus Melchior Emmanuel de Villegas en Isabella Theresia Maximiliana Van Voorspoel een bunder land te Zemst aan de Heust, grenzend aan de verkopers, de Heerestraat en Jan Jacobs.

232r-234v
19-6-1732
Anthon Ceulemans, zoon van wijlen Matthijs en wijlen Anna Ceulemans, verkoopt voor 300 gulden aan Antonius Nanin, griffier van het Aartsbisdom te Mechelen, een half bunder land te Zemst op den bergh, grenzend aan Juffrouw Boisot, de weduwe Huens nu Martinus Ceulemans en de erfgenamen Augustijn Coeckelberg.

235r-238r
31-7-1732
Jan Van Meers en Catharina Meijs, uit Zemst, ontvangen van de eerwaarde zuster Theresia De Naeyer, moeder van het O.L.V. gasthuis, 150 gulden i.v.m. een behuisde hofstede met land, gelegen te Zemst aan de Hoogstraat, grenzend aan Peeter Mertens, Wauter Van den Heuvel, Balthazar Verschueren en Guilliam Kerselaers.

238r-239v
18-2-1733
Jacobus Keulemans, geassisteerd door Alexander Meulemans, verkoopt aan Hendrik Schooff, als command van Francus Baetens, 370 roeden land te Zemst aan de waterloop, grenzend aan de kerk van Zemst en de heer Daminga.

239v-241r
16-2-1733
Rumoldus Van Blincken verkoopt aan Maria Brants, weduwe Christiaan Hillema, als command van Gaspar Libertus De Rees, 6 dagwand beemd te Zemst, genaamd de Ketelbempt, gelegen tegen de grens van Weerde (Heidestraat) en de Heer Van Veltom.

241r-242v
26-11-1733
Christoffel De Leeuw en zijn vrouw Maria Van Steenwinckel uit Zemst ontvangen van Henricus Schooff, licentiaat in de rechten, 250 gulden i.v.m. een hofstede te Zemst aan de Heerestraat.

243r-246v
26-11-1733
Guilliam Goovaerts en Frederijne Mommens uit Weerde, Nicolaes Mommens uit Brussel en verdere consoorten (Rombouts) ontvangen van Hendrik Meijsmans uit Zemst 166 gulden i.v.m. 1 bunder land te Zemst op het Kerckeneussel grenzend aan Jacques Verhaeren.

247r-248r
7-1-1734
Maria Van Veltom, wede. Jan Lefebure, ontvangt van Anthon Deniers 500 gulden i.v.m. een half bunder land te Zemst, grenzend aan de Steenweg en Frans Van Asbroeck.

248r-250r
7-1-1734
Anthon Deniers en Maria De Coninck uit Zemst verkopen aan Jasper Vermeulen en zijn vrouw Catharina Matthijs een half bunder beemd, nu land, te Zemst, grenzend aan de Steenweg en Frans Van Asbroeck.

250r-252r
9-2-1734
Maria Anna Estricx, geestelijke bejaarde dochter, verkoopt aan Antonius Blondeau, priester, volgende goederen te Zemst:
- 1 bunder beemd (den ossenbempt)
- 1 bunder land op de Sittaert grenzend aan Carel Haesendonck en de Heerbaan naar de Verbrande Brug.
- 1 bunder land op het meulenveldt oft mispelaer, grenzend aan de erfgenamen Jacobus Verhaeren.
- 1 dagwand land op de Sittaert
- 1 dagwand land op de Bauterlo, grenzend aan Carolus Deniers en de waterloop.
- 75 roeden land op de Bauterlo, grenzend aan Willem Verschueren en de waterloop.

252r-253v
18-2-1734
Anna Christina Vlemincx, begijn, uitvoerder van het testament van Elisabeth De Keijser, verkoopt voor 740 gulden aan Jacobus De Croes en zijn vrouw Anna Aers, uit Hombeek, 3 dagwand land te Hombeek aan de molen.

253v-255r
22-3-1734
Hendrik Meijsmans en zijn vrouw Maria Van den Heuvel, waarover hij eveneens voogd is, verkopen voor 173 gulden aan Peeter Van Messem en Maria Vermeiren anderhalf dagwand land te Weerde op het Heiveld, grenzend aan de Heerestraat, Guilliam Verlinden en dhr. Parijs.

255v-256v
1-4-1734
Francois Goovaerts verkoopt aan Baltazar Verschueren een huis te Zemst aan de Steenweg voor 300 gulden. Het huis wordt momenteel gehuurd door Nicolaes Raessens.

256v-258v
13-7-1734
Jan Francois, graaf de Locquet, burggraaf van Hombeek verkoopt aan Peeter Meijsmans en Anthoon De Laet, 5 dagwand land te Weerde, grenzend aan de waterloop, Nicolaes Van Veltom, de verkoper zelf en Juffr. Van Kiel.

258v-264r
23-7-1734
Peeter Van Veltom, Maria Van Veltom, weduwe Jan Lefebure (schepen) en verdere consoorten (Van Lier, Brion) verkopen aan Theresia Walschaerts als command van Antonius Melaert en Hubert Antonius Herman, drossaert van Humbeek, een omwaterd huis van plaisantie met hof, schuur, stalling en land te Zemst in het dorp tegen de weg naar de kerk, genaamd het Casteeltien often Malfiante + land genaamd den duijvemorter.
264r-266r
2-12-1734
Akte i.v.m. 1 bunder land te Zemst op de Kerckeneussel, grenzend aan Jacques Verhaeren met de personen: Jugee Goovaerts, vader van Guilliam Goovaerts en Louise Van den Heuvel.

266r-267v
8-2-1735
Jan Spruyt en Anna Van Slagmolen verkopen voor 200 gulden aan Adrianus & Lauwereijs Van Steenwinckel, broers, 1 dagwand land te Zemst op het Molenveld.

267v-269r
31-3-1735
Jan Baptist Verhaeren & Anna Maria Van Relegem uit Zemst verkopen voor 598 gulden aan Cornelius Nelis, advocaat van de Grote Raad & Maria Theresia Walschaerts, als command van Ambrosius Herman, een behuisde hofstede te Zemst tegen de Steenweg, grenzend aan Michiel Fraessens, Anthon Cluijtiens en dhr. Nelis.

269r-271r
21-4-1735
Hendrik Meijsmans en zijn vrouw Maria Van den Heuvel verkopen aan Andries Van Bever en Maria Ceulemans, allen wonende te Zemst, de helft van een hof, zijde van de schuur, met de schuur, de helft van een borreput en helft van een mestput met de plaetse. Er is afgesproken dat deze zaken gemeenschappelijk gebruikt zullen worden. Op deze plaats is juist een stenen huis gebouwd door de koper en betaald door de verkoper.

271v-272v
s.d.
Jan Doms en zijn vrouw Elisabeth Juliens, Peeter Stroobants en zijn vrouw Catharina Juliens, Jan Juliens voor zichzelf en als voogd en Peeter Juliens, zijn oom, alsmede voogd over de kinderen van wijlen Adrianus Juliens en Anna Vertommen, zijn eerste vrouw, en met Elisabeth Pauwels, zijn tweede en laatste vrouw, verkopen voor 470 gulden bij keirsbrandinge aan Jan Juliens een behuisde hofstede te Zemst, grenzend aan het stratien, Jan De Witte, de kerk en het kerkhof.

273r-274v
20-10-1735
Jan De Wit, Catharina De Wit en Cornelis De Keteleer, Maria Spruijt, hun moeder en verdere consoorten, verkopen aan Jan Cousemans en Catharina Van den Heuvel huis, grond en toebehoren, te Zemst aan de steenweg op Vilvoorde, grenzend aan Steven Lauwers en Jan Juliens.

274v-276v
20-10-1735
Anna Maria Van Veltom, weduwe Adrianus De Vries, verkoopt aan Peeter Van Roij en Catharina Van Damme 80 roeden land te Zemst aan het afgebrand huis.

276r-278r
7-2-1736
Jan Juliens en Catharina Waeijenborge verkopen voor 350 gulden aan Jan Vander Weerde en Martijn Vanden Eijnde, allen wonende te Zemst, een huis met de helft van het erf, gelegen te Zemst, grenzend aan het curegoed, de kerk en de kerkweg.

278r-280v
8-3-1736
De familie Verlinden, pachters uit Hombeek en Weerde, ontvangen van Mattheus De Keijser en Barbara De Rouck, uit Zemst, 278 gulden i.v.m. anderhalf dagwand land met bomen en gewas, gelegen te Zemst aan de straete, de beek en de erfgenamen Peeter Rombouts.

280v-282r
26-4-1736
Catharina Van Winge, weduwe Wauter Van den Heuvel en consoorten verkopen aan Gerardus Brouwers een hofstede (4 bunders) te Weerde in het Voorbroek, grenzend aan de Heerestraat, de nieuwen bosch en Gillis Haesendonck.

282r-283v
14-6-1736
Catharina Van Winge, weduwe Wauter Van den Heuvel en consoorten verkopen aan Peeter Engels en Anna Van der Hulst een half bunder broekland, gelegen in het Sempse Broeck, bij de ham aldaar, grenzend aan o.a. de heren van Relegem.

283v-286v
31-10-1736
Jenno Ginne, dochter van Jan en Anna Moortgat, weduwe Rombout Raps en nu gehuwd met Louis Mulete en Angelina Ginne, haar zuster, weduwe Jan Van der Biest, en verder consoorten, verkopen aan Cornelis Disson een huis te Eppegem, grenzend aan Hendrik en Jan Vermeeren, aan de Heerestraat.

286v-288r
31-10-1736
Cornelis Disson uit Eppegem geeft aan Guilliam Host uit Steenokkerzeel en Martina Host 100 gulden i.v.m. een huis en land te Eppegem aan de Heerestraat en de erfgenamen Jan en Hendrik Vermeeren.

288r-290v
19-11-1736
De baron Van Thulden en de baron Van der Gracht verkopen aan Elisabeth Blondeau land te Zemst over de dreve van het hof van Eggleghem, grenzend aan de kleine straat naar het hof van Egglegem en Jan Verhaeren.

291r-292v
29-11-1736
Catharina en Anna Ortmans uit Brussel verkopen aan Christianus De Witte, eveneens uit Brussel, en zijn vrouw Anna Catharina Van Haesendonck, land te Weerde aan de Blauwenbergh, tegen de Heidestraat, Jan Van Erp en de erfgenamen Austruijs.

293r-294v
30-3-1737
Adriaan Van Asbroeck en Margareta De Keijser verkopen aan Laureijs De Boeck en Anna Moens, inwoners van Zemst, een huis met caemer en stallen te Zemst aan de Zenne en de Heerestraat gelegen.

294v-296r
4-2-1738
Jan Bovelé, weirt in de herberg de posthoren, buiten de Brusselse Poort, verkoopt aan Matheas Hendrickx en Barbara Vanderperre, een huis te Eppegem bij de steenweg, grenzend aan Jan Meuldermans en Joannes Spruijt.

296v-299v
20-2-1738
Dominicus Josephus Vermeulen en consoorten verkopen aan Gaspar Vermeulen en Joanna Catharina Matthijs als command van Joes Martinus Smets landerijen, bossen en beemd buiten de Overste Poort aan de Halftgalge aan de Steenweg op Zemst, genaamd de hoeve, alles 6 bunderen groot, een bunder land te Zemst op het compostvelt en de Caelblocken.
 

300r-300v
5-4-1739
Acte i.v.m. Nicolaes Spruyt uit Mechelen en zijn broers Jan en Jacques.

301r-303r
23-4-1739
De afstammelingen van Nicolaes Spruyt (uitgebreide familie) verkopen aan Jan Van Dam en zijn vrouw Cecilia Bosmans een huis genaamd den ossencop, gelegen te Zemst-Laer, grenzend aan de Heerestraat, Cornelis Merckx en Guilliam Goossens.

303r-306v
19-11-1739
Hendrik Verhaeren en zijn vrouw Barbara Vermeiren, pachters te Eppegem ontvangen van Maria Catharina T'Serraerts 3300 gulden i.v.m. 7 dagwanden land te Zemst-Laar.

306v-308r
17-12-1739
Cornelius Arnoldus Mares en zijn vrouw Antoinette Ceuleirs verkopen voor 400 gulden aan Elisabeth Blondeau anderhalf dagwand land te Hombeek bij het regelair.

308v-310r
7-1-1740
Engel Goijvaerts en zijn vrouw Anna Maria Van der Borgt verkopen aan Elisabeth Blondeau een bunder land met bomen te Zemst op de kerckeneussel, grenzend aan de erfgenamen Guilliam Oostens en Jacques Verhaegen

310r-310v
7-1-1740
De kinderen van wijlen Jan Van Steenwinckel en wijlen Joos Rombouts ontvangen van Engel Goijvaerts 600 gulden als borg.

311r-313r
14-3-1740
Matheus Hendricx, inwoner van Eppegem, weduwnaar van Barbara Vande Perre verkopen aan Jan Wouters en Catharina Smets, inwoners van Eppegem, een huis te Eppegem, gelegen tegen de Steenweg, grenzend aan Jan Muyldermans en Joos Spruyt.

Goedenissen 1740-1757, register 9234

1r-6r
14-3-1740
Verdeling van goederen in de familie De Vilers (zie volgende) i.v.m. o.a. huizen en grond te Humbeek.

6r-7v
9-4-1740
Philips Louis Baron de Vilers, Heer van Orplegrand en zijn tante Anna Maria de Vilers verkopen aan Cornelius Joannes Maria Vandenbrande en Theresia Seraphina De Neuff 4 en half bunder land en bos te Zemst-Laar, de Laerbunder genaamd.

7v-9r
22-12-1740
Maria Magdalena Le Maij, begijn te Mechelen, verkoopt voor 500 gulden aan Andries Van Bever en Maria Ceulemans een huis, hof en grond te Zemst in de plaetse regt aen het curenhuijs, genaamd de weirelt, gelegen aan de Steenweg, de koper zelf en de erfgenamen Hendrik Meijsmans en het huis Prins Eugenius.

9r-10v
7-2-1741
Transactie van Land op de Hombekerkouter aan de kerk van Hombeek met Bartholomeus Philippus en Hendricus Joannes Van Bortel, de families Van Kiel en Druwé.

11r-12v
5-4-1741
Joannes Jacobs, zoon van Peeter, uit Opwoluwe, en Joannes Jacobs, zoon van Jan, uit Zemst, verdelen 1 bunder land te Zemst aan den Hulstdries. Zie verder.

12v-14r
5-4-1741
Cornelis Jacobs, zoon van Peeter, uit Zemst, ontvangt van Gaspar Estricx en Joanna Catharina Brants 350 gulden in verband met een huis en 1 bunder land te Zemst, aan den Hulstdries en het vrijsveldt, grenzend aan de straat en het begijnenblok.

14r-15v
4-5-1741
Peeter Lauwers en Petronella Van Gijssel verkopen aan Joannes Franciscus Brion, meier te Zemst, 1 dagwand beemd met een put, genaamd den Cleempoel te Zemst, grenzend aan de weduwe Antoon Timmermans en Cornelis Lauwers.

16r-17v
25-5-1741
Elisabeth Van Asbroeck, weduwe Anthon Van Rijmenant en Peter Van Asbroeck met Sebastiaan Didricx als voogd over de 6 wezen van Anthon Van Rijmenant, verkopen aan Elisabeth Van Kiel 1 dagwand land te Weerde op het heyveld, grenzend aan de Heistraat, de erfgenamen Merten Van Relegem, de erfgenamen Cathlijn Van Thielt en Carel Haesendonck.
18r-20v
20-6-1741
Peeter Mertens en Catharina Herveuts, uit Zemst, ontvangen van Anna Maria Goovaerts 1200 gulden i.v.m. 1 dagwand land te Vilvoorde buiten de Mechelsepoort op een veld genaamd quebrugge, aan de weg naar Mechelen.

20v-22v
23-11-1741
Maria Cluckens en haar man-voogd meester Joannes Hooricx, uit Zemst verkopen aan Hendrik Van Relegem, pachter te Zemst en zijn vrouw Theresia Verhaeren 1 dagwand land aan de Bauterloo te Zemst, grenzend aan Wouter Goovaerts, de erfgenamen Jan Peeters nu Guilliam De Keijser en de koper zelf.

23r-25v
23-11-1741
Willem Verschueren en zijn vrouw Anna Maria Van Thilt, uit Zemst, verkopen voor 400 gulden aan Hendrik Van Relegem, pachter te Zemst en zijn vrouw Theresia Verhaeren 3 dagwand land te Zemst, genaamd de Bautelaerenwilge, grenzend aan de waterloop en Jan Horicx.

25v-26v
15-11-1741
Clara Van Campenhout, dochter van Anthon en Maria Spruyt verkoopt aan de weduwe Nicolaes Loucx een huis met erf te Eppegem bij het kerkhof. Momenteel woont hier Guilliam van den Brande.

27r-28r
15-12-1741
Michiel Locx en Jan Adriaens met zijn vrouw Maria Loecx, uit Eppegem verkopen aan Paschael Van Rondonck, meerderjarige jongman, een huis met erf, bestaande uit 2 woonsten, te Eppegem bij het kerkhof.

28v-30r
20-12-1741
Jan Coosemans en zijn vrouw Catharina Vandenheuvel, uit Zemst, verkopen aan Philippus Van Winge en zijn vrouw Maria Van Loock, uit Zemst, de helft van een verbrande hofstede, gelegen aan de steenweg naar Vilvoorde, grenzend aan Jan Juliens, Steven Lauwers en de verkopers.

30r-31v
11-1-1742
Phlips Van Winge en zijn vrouw Maria Van Loock, uit Zemst, ontvangen geld van Guilliam De Kempener uit Zemst, i.v.m. de helft van een verbrande hofstede te Zemst met de nieuwbouw daar op gemaakt, gelegen aan de steenweg naar Vilvoorde, grenzend aan Jan Juliens, Steven Lauwers en Jan Coosemans.

32r-33r
11-1-1742
Jan Coosemans en zijn vrouw Catharina Van den Heuvel, uit Zemst, verkopen aan Jan Baptist Verhaeren en zijn vrouw Anna Maria Van Relegem, uit Zemst, 1 dagwand land met 2 huisjes en stallingen te Zemst, nu afgebrand, over de pastorij.

33v-35r
s.d.
Maria Kerselaers, dochter van wijlen Guilliam, en haar man-voogd Jan Van Turenhout, uit Mechelen, verkopen aan Joannes Horicx en zijn vrouw Anna Maria Cloeckers 2 woningen in 1 huis met erf te Zemst aan de Steenweg, grenzend aan de erfgenamen Peeter Mertens, Jan Meers en Willem Verschueren.

35v-37r
22-2-1742
Joannes Hooricx en zijn vrouw Anna Maria Cluckers, uit Zemst, ontvangen van Cornelis Janssens, uit Mechelen, en de weduwe Nicolaes Meuldermans 450 gulden i.v.m. 2 nieuw gebouwde huizen te Zemst tegen de Steenweg, grenzend aan Gillis Mertens, Jan Van Meers en Willem Verschueren.

37r-40v
4-5-1742
Anna Denies, dochter van Carel en Joanna Pessiels, en haar man-voogd Jan Horckmans verkopen aan Joseph Roeckens en zijn vrouw Elisabeth Denies 1 dagwand land te Zemst aen de oude baen, grenzend aan Willem Verschueren.

41r-44r
14-6-1742
Robertus Nicolaes Van den Heuvel en zijn broer Hendricus, zonen van wijlen Lambertus en Elisabeth Coppens, uit Grimbergen, verkopen aan Jan Van Damme en zijn vrouw Cecilia Bosmans, uit Zemst-Bos, 6 dagwand land genaamd de helft te Zemst-Bos aan de Heerestraat.

44r-46v
19-7-1742
Nicolaes Meuldermans en zijn vrouw Catharina Cluckers, uit Zemst, ontvangen van Cornelia Janssens, weduwe Nicolaes Meuldermans, uit Mechelen, 100 gulden i.v.m. anderhalf dagwand land te Zemst op den meutter, grenzend aan Geeraert La Paeijsie, Philips Herremans, Elisabeth Kluckens, en de Heerestraat en een huis te Zemst aan de Hoogstraat, grenzend aan Adriaan Van Steenwinckel en Cathelijne Vlemincx.

46r-47r
19-7-1742
Baltazar Verschueren en zijn vrouw Catharina Van Walewijck, uit Zemst, ontvangen van Antonius Blondeau 400 gulden i.v.m. een huis te Zemst op de hoek van de Steenweg en de Hoogstraat.

47r-49r
19-7-1742
Baltazar Verschueren en zijn vrouw Catharina Van Walewijck, uit Zemst, ontvangen van Antonius Blondeau 400 gulden i.v.m. hetzelfde huis als hierboven.

49r-50v
november 1742
Willem Verschueren uit Zemst verkoopt aan Peeter Van Messem en zijn vrouw Maria Vermeiren, uit Zemst, 1 dagwand 25 roeden land te Zemst op het kerkveld, grenzend aan Peter Le Pagie en Josephus Roeckens.

50v-52v
12-12-1742
Joannes Leemans en zijn vrouw Catharina De Boelpaep uit Borght (Vilvoorde) ontvangen van Leonardus Gillis en Michiel Haelvoet 400 gulden i.v.m. 1 bunder land te Zemst, genaamd de huijts, aan de Heerestraat.

52v-54v
s.d. 1743
Christianus De Witte en zijn vrouw Anna Catharina Van Haesendonck verkopen aan Joannes Judocus Herinckx en zijn vrouw Cecilia De Vleeshauwer, uit Brussel, 130 roeden land te Weerde aan de blauwenbergh, grenzend aan de ooijck, Jan Van Erp en de erfgenamen Auxtruijs.

54v-56v
12-7-1743
Adriaan Jacobs uit Merchtem verkoopt voor 206 gulden aan Hendrik Vertommen en Jacquemijne Haesendonck, uit Eppegem, 1 dagwand land te Zemst, genaamd de huijst, grenzend aan de erfgenamen Gillis Lemmens, de erfgenamen Barbara Jacobs en de Heerestraat.

56v-58v
23-7-1743
Jan Juliens en zijn vrouw Catharina Waeijenbergh, uit Zemst, ontvangen van Rombout Van Haecht en zijn vrouw Joanna Leemans, 125 gulden i.v.m. een rente bepand op een kleine hofstede, een half dagwand groot, te Zemst aan de kerk, grenzend aan de pastorij en de herbaene. In de akte komt eveneens Francois Van Asbroeck en zijn vrouw Elisabeth Mertens ter sprake.

58v-60r
24-2-1743
Cornelis Verplast en Jacqueline Van den Perre verkopen voor 20 gulden aan Jaspar Rombouts 2 bunder land te Weerde.

60v-63v
24-2-1744
Andries Peeters uit Diegem, zoon van wijlen Anthoon en wijlen Cathelijne Verplast verkoopt aan Maria en Elisabeth Van Kiel 2 bunder land te Weerde, genaamd het quaet stuck. Zie verder.

64r-66r
24-2-1744
Andries Verplast, zoon van wijlen Bernaert en van wijlen Margareta Verhorst, uit Zemst, en zijn vrouw Maria Goovaerts verkopen aan Maria Van Kiel, geestelijke bij de Minderbroeders, en Elisabeth Van Kiel 2 dagwand land, genaamd het vossenhol, grenzend aan de erfgenamen Jacques Van Kiel.
66r-66v
24-3-1744
Akte i.v.m. Petrus Maximilianus Keijaerts en een rente bepand op 2 bunder land te Weerde, genaamd het quaet stuck, grenzend aan Jan Spruyt, Merten Machtens en de groenenweg.

66v-68r
31-8-1744
Arnoldus Andries en Barbara Van der Hulst met consoorten verkopen voor 370 gulden aan Carolus Van Pijperzeel en Antonia Van Hulter een half bunder land te Eppegem op het compostvelt.

68v-70r
9-9-1744
Guilliam, Hendrik, Joannes en Philippus Van Wingh, kinderen van wijlen Peeter, verkopen aan Elisabeth Blondeau een half bunder land te Weerde op 't velt aen den nieuwbosch, grenzend aan Jan Van Merstraeten

70r-71v
5-9-1744
Jacobus Pauwels, borger en meester-molder uit Mechelen, zoon van Anna Stevens verkoopt aan Anna Maria De Keijser, weduwe Jan Peeters een half bunder land te Hombeek in de Neerkouter

72r-74r
4-10-1744
Maria Catharina Meijsmans, dochter van Hendrik en wijlen Catharina Vandenhassel, uit Zemst verkopen aan Francus Van Steenwinckel, pachter te Zemst, 5 dagwand land te Zemst op den boterloo bij de clockputten aan de heerbaan.

75r-77v
22-6-1746
Gommer Vandenbrande, oud-schepen van Lier, zoon van Isabella Rosa Van Bortel verkoopt voor 700 gulden aan Joos Buelens uit Zemst, zoon van Joanna Spruyt, 1 bunder land te Zemst, grenzend aan Nicolaes Spruyt en Hendrik Wijckmans.

78r-80v
21-6-1746
Maria Catharina Meijsmans, dochter van Hendrik en Catharina Vandenhassel uit Zemst, en haar voogd Jan Van Esdeuren, koster te Diegem, verkopen aan Francus Van Steenwinkel, pachter te Zemst, zoon van Catharina Van Relegem, 6 dagwand land te Zemst, op den bergh, aan de Heerestraat en Martinus Ceulemans.

81r-84r
2-4-1748
Mathijs Veldekens, pachter uit Watermaal, weduwnaar van Petronella Van de Plas verkoopt aan Hendrik Doms en Jacquelina Van Obbergen 2 bunder land, gelegen op de grens van Eppegem en Houtem

85v-88r
2-4-1748
Joannes Baptist Van den Brande en Cecilia Savoets kopen van Josina Vermeiren, dochter van Jan en van Margarita Lauwers, uit Eppegem, en haar man-voogd Joannes Van den Hove, poorter van Brussel, een behuisde hofstede te Eppegem in de plaetse, recht over den Hert, grenzend aan de Steenweg en het Helleken.

88v-90v
2-4-1748
Paschalis Van Rondonck verkoopt voor 330 gulden aan Cornelis Van Loock en zijn vrouw Anna Francisca De Rijck een huis te Eppegem bij het kerkhof.

91r-94r
16-8-1748
Priesterlijke titel voor Petrus Arnoldus Dauwens, koopman en theologant uit Mechelen, gehuwd met Clara Florentia Verhocht, verbonden aan een hofstede te Zemst-Bos aan de Heerestraat.

94v-96v
11-2-1749
Guilliam Van den Bergh en Jan Francus Bernaerts, als voogden over de kinderen van Jacobus Verhulst en Joanna Maria Kindermans, verkopen voor 540 gulden aan Peeter Meijsmans in opdracht van Cornelis Van der Jeught, een half bunder land te Zemst in het Sittersvelt, grenzend aan Hendrick Meijsmans en Govaert Van Thielt.

97r-99v
11-2-1749
Peeter Van Roij en zijn vrouw Catharina Van Damme, dochter van Martinus, inwoners van Zemst, verkopen voor 460 gulden aan Hendrick Daems en zijn vrouw Anna Van den Eijnde een dagwand land te Zemst aan de Heerestraat.

100r-103r
11-2-1749
Isaac Van der Meulen, als vertegenwoordiger van de (klein)kinderen van wijlen Hendrik Vandermeulen en Maria Vanhamme, verkoopt aan Jan Van Dam en zijn vrouw Cecilia Bosmans, inwoners van Zemst, 5 dagwand land, eertijds bos, te Zemst op het Spilt, de branders genaamd.

104r-106v
11-2-1749
Joannes Jacobs en Joannes Van Wambeek, als voogden over de kinderen van Jan Jacobs en Josina Moijens verkopen aan Hendrik De Kempeneir en Louisa Goijvaers, inwoners van Zemst, een behuisde hofstede te Zemst-Bos op de bromt, grenzend aan de Heerestraat en Alexander Muijldermans. Bevat veel familielijnen. Het goed is belast met eene ganse en vijf en twintich eijeren aan de heer Van der Laen.

107r-109r
10-10-1749
Petrus Josephus Van Diepenbeek, brouwer te Mechelen, verkoopt voor 2100 gulden aan Joannes Frans Brion, meier van Zemst, en zijn vrouw Joanna Margareta Van Veltom, een huis met stallen en hof te Zemst, genaamd De Coninck van Spagnien, grenzend aan de Steenweg, Martinus De Backer en de erfgenamen van Anthoen Denies. Het huis wordt gehuurd door Ludovicus Savoedt.

109v-110v
27-4-1750
Cassatiebrief voor de wezen van wijlen Jacobus Verhulst en Joanna Maria Kindermans i.v.m. een half bunder land in de Zittaert te Zemst, grenzend aan Hendrik Meijsmans en Govaert Van Thielt.

111r-116v
9-2-1751
Joos Verhaeren en consoorten verkopen aan Franciscus Somers en zijn vrouw Anna Verhaeren, inwoners van Eppegem, een pachthof met 9 dagwand land aan de ronden driesch te Eppegem, grenzend aan de Heerestraat, Jan Van Opstal en de barones Van Oijenbrugge.

117r-117v
9-2-1751
Cassatiebrief voor Josina Lauwers, weduwe van Cornelis Van Craen. Zie volgende akte.

118r-121r
9-2-1751
Josina Lauwers, weduwe Cornelis Van Craen, en haar kinderen, inwoners van Zemst, verkopen aan Cosmas Ignatius Steenmeijer, inwoner van Zemst, 2 huisjes gelegen naast mekaar, aan de Steenweg te Zemst, grenzend aan Guilliam Van Steenwinckel, Joseph Roeckens en de erfgenamen Govaert Van Thielt.

121v-125r
9-2-1751
Jan Van den Broeck en zijn vrouw Joanna Van den Brande, inwoners van Meise, kopen van Govaert Sibens en consoorten 6 dagwand land te Kapellen op den Bos aan de vaart in de heurtekensstraete.

125v-128r
9-1-1751
Joannes Henricus Van Bortel, man van wijlen Joanna M.T. Druwé († 6-3-1750) verkoopt aan Peeter Cauwenbergh en zijn vrouw Maria Mertens, inwoners van Hombeek, 2,5 dagwand land te Hombeek aan de Hombeekse Cauter aent Regelaer, tegen de herbaene.
 

128v-132v
8-2-1752
Peeter Oostens, inwoner van Brussel, verkoopt voor 1100 gulden aan Peeter Van Messem en zijn vrouw Maria Vermeiren, inwoners van Zemst, 3 dagwand land te Zemst aan het kerkveld genaamd het meijselaershoff, grenzend aan de Heerestraat, Peeter Lepagie en de weduwe Steven Lauwers.

133r-137v
8-2-1752
Anthoen Goijvaerts als vertegenwoordiger van de kinderen en kleinkinderen van Cosmas Goijvaerts verkopen aan Adriaan Van Lindt en zijn vrouw Petronella Verhocht een bunder 74 roeden land met huizingen en stallen te Zemst aan de Heerestraat. Met vele familielijnen (Meijs, De Backer, Van Relegem, Van de Plassche, De Rouck).

138r-140v
8-2-1752
Peeter Verboven en zijn vrouw Petronella Gelders verkopen aan Joannes Josephus Engels een dagwand land te Zemst in 't Suttert, grenzend aan de erfgenamen Guilliam Franssens en N. Parijs.

141r-143r
8-2-1752
Joannes Bernardus Terhoost verkoopt aan Francus Cauwenbergh en zijn vrouw Anna Vanderhulst 6 dagwand land te Zemst op de groote Dasmus, grenzend aan de erfgenamen Hendrik Relegem en de Heerestraat.

143v-147v
1-8-1754
Joos Spruijt, zoon van Guilliam en van wijlen Catharina Van Dam, en zijn vrouw verkopen voor 1220 gulden aan Maria Van den Broeck, weduwe van Petrus Tourné, land te Eppegem genaamd het block, gelegen recht over het pachthof van de verkoper, aan de kasseiweg van Eppegem naar Mechelen, Jan Verhaeren en Jan Steemans. Nicolaes Coeckelberg tekent de aankoopacte in plaats van de weduwe Tourné (zie ook Notaris J.C. Coenders 25-7-1754).

148r-153r
4-2-1755
Laureijs Hazendonck, inwoner van Ukkel, als vertegenwoordiger van de kinderen en kleinkinderen van wijlen Nicolaes Hazendonck met aangetrouwden (Vertommen, De Coster, De Wit), verkoopt aan Hendrick Van Relegem en zijn vrouw Catharina Moijson land te Zemst, genaamd de huijst, grenzend aan de Heerestraat en Guilliam Hiel.

153v-160v
4-2-1755
Henricus Oostens, geboren te Zemst doch wonende te Brussel, zoon van wijlen Guilliam Oostens en Maria De Laet, verkoopt aan Petrus Van Asbroeck, inwoner van Weerde, een dagwand land te Weerde op het Heiveld, gelegen aan de straat, Guilliam Verlinden, De kappelrij Schoonjans en Susanna Maes.

161r-164r
10-5-1755
Jan Boits, pachter te Zemst, en zijn vrouw kopen van Benedicta Antonij, Abdis van Ter Cameren, een dagwand land te Zemst, het Caerblock genoemd, grenzend aan de Heerestraat, de pastorij en Jacobus De Smet.

164v-169v
20-8-1755
Jan Baptist Van Haecht en zijn vrouw Catharina Ceulemans, pachters te Zemst lichten een rente van de kanunik van de Sint-Romboutskerk bepand op een huis, brouwerij, schuur, stallen, weide en hof bogaert te Zemst, genaamd den hert, 5 dagwand groot, liggende tussen het gemeen voorbroek, Clemens Van Hamme, Anthoen Moons en Anna Van Relegem.

170r-174v
21-11-1755
Joos Verhaeren en zijn familie (Eppegem) verkopen aan Jan Van den Heuvel en zijn vrouw Anna Leemans in opdracht van Egidius Van den Eijnde, molenaar te Eppegem, en zijn vrouww Joanna Van den Schrick, 7 dagwand land te Zemst-Laer (zie verder).

175r-177r
24-11-1755
Priesterlijke titel voor Laurentius Van den Heuvel, theologant in het seminarie te Mechelen. Zijn ouders Jan en Maria Leemans, inwoners van Zemst, verbinden deze titel met 7 dagwand land te Zemst-Laer, grenzend aan de erfgenamen Blondeau.
Goedenissen 1757-1774, register 9235

1r-6v
8-3-1757
Barbara Testaert, pachteres te Sint Genesius Rode, weduwe Michael Lemmens, verkoopt aan P.M.E. de Villegas, heer van Clercamp, land te Zemst-Bos, genaamd de heust, grenzend aan de Heuststraat.

7r-10v
4-1-1757
Philippus Josephus Van Parijs verkoopt aan Andries Van Beveren en zijn vrouw Maria Ceulemans tien dagwand land te Zemst op de Gulden Boom aan de Steenweg en 3 dagwand beemd, gelegen tegen de straat en de beek.

11r-14r
4-1-1757
Philippus Josephus Van Parijs verkoopt aan Anthoen Van Thielt en zijn vrouw, een half bunder land te Zemst, genaamd smets half bunder, grenzend aan de straat naar Grimbergen en de heer Segers.

14v-17v
25-5-1757
Joanna Cluckers weduwe Gillis Mertens, inwoners van Zemst verkoopt aan Henderick Van Relegem, gedenomineerd door Francis Spruyt, en zijn vrouw Catharina Moijson, een huis met brouwerij te Zemst, genaamd Prins Eugenius, recht over de pastorij, grenzend aan de Steenweg, Jan De Boeck nu Andries Van Bever, Hendrik Meijsmans en Jan Horicx.

18r-20r
16-11-1757
De erfgenamen van Graaf Van der Nath verkopen aan Hendrik Ceulemans en zijn vrouw Elisabeth Stallaerts, inwoners van Zemst, 3 dagwand land te Zemst op het egelcomvelt, grenzend aan de waterloop en Juffrouw De Roeck.

20v-23r
16-11-1757
De erfgenamen van Graaf Van der Nath verkopen aan Anthoon De Croes, inwoner van Zemst, een dagwand land te Zemst aan het Molenveld, grenzend aan de straat, Philips Tersago, de wagenweg en ... Adriaens.

23v-26r
16-11-1757
De erfgenamen van graaf Van der Nath verkopen aan Joannes Baptist Meijsmans land te Zemst op de Hooge Sitter, aan de dreef van Linterpoorten, op de huijacker en aan de clijne linie.

26v-28v
20-10-1757
Emmanuel Mathieu en zijn vrouw Joanna Ostens erkennen 300 gulden ontvangen te hebben van de Kanuniken van Zellaer i.v.m. een rente, bepand op een bunder land te Zemst, genaamd de Laercamme, aan de Heerestraat.
29r-31v
25-10-1759
De erfgenamen Van Parijs verkopen aan Peeter Meijsmans en zijn vrouw 2 dagwand land te Zemst in het sittert genaamd het beijltien, grenzend aan Jan Engels en de waterloop.

32r-34r
6-2-1759
Hendrik Somers en zijn vrouw Maria Catharina Seles kopen van de Graaf Van der Nath een bos te Zemst, genaamd schraevenweijde alias de ezelbroecken, grenzend aan Hendrik De Kempenaar, de straat en de Hertog Van Croij.

34r-36v
6-5-1759
De erfgenamen van de Graaf Van der Nath en Jan Baptist Meijsmans, inwoner van Zemst, verkopen aan Jan Baptist Van Haecht een half bunder land te Zemst aan de Dreve van Linterpoorten, grenzend aan Guilliam De Keijser, de herbaene naer de verbrande brugge, Mevr. Van den Laen en Mevr. Van Volden en nog een stuk land te Zemst bij de clijne linie, grenzend aan Hendrik Mees, Engel Moens, Elisabeth Clockens en de waterloop.

37r-40r
6-2-1759
De erfgenamen Van Parijs verkopen aan Henderick Van Roij en zijn vrouw Elisabeth Van Calster een bunder land te Zemst aan de guldenboom, grenzend aan de steenweg op Vilvoorde, Laurijs Van den Heuvel en de Oude Baan op Brussel.

40v-43v
12-9-1760
Priesterlijke titel voor Petrus Hendricus Marcx, theologant te Leuven, zoon van Cornelis Marcx en Isabella de Clercq, inwoners van Kontich i.v.m. een hofstede en land te Zemst, grenzend aan de Heerestraat en Nicolaes Spruyt.

44r-47r
10-2-1761
Jan Van Dam, inwoner van Zemst, wednr. Cecilia Boschmans, en zijn vrouw Catharina Claessens geven aan de abdij van Berne te Vilvoorde 600 gulden i.v.m. een rente, bepand op een huis met 6 dagwand land te Zemst-Bos aan de Heerestraat.

47v-50r
28-2-1761
Peeter Van Messem en zijn vrouw Maria Vermeeren, inwoners van Zemst, ontvangen van Henderick Stevens, domestiek in de uitspanning het keijsershoff, 200 gulden i.v.m. een rente bezet op 3 dagwanden beemd in het Voorbroek te Zemst, grenzend aan de weg naar het Achterbroek en de Muijsehammen, en een half bunder land te Weerde genaamd het vissersblock, grenzend aan de Heerestraat, Peeter Van Mol en de erfgenamen Van Asbroeck, de heer Van de Velde en de meijer Brion en een half bunder beemd te Eppegem op de hasselt.

52r-55r
28-2-1761
Jan Van den Broeck, schepene te Meise, en zijn vrouw Joanna Van den Branden, verkopen aan Jan Van den Brande en zijn vrouw Elisabeth Van Moer, inwoners van Kapellen op den Bos, 16 roeden erf te Kapellen aan het groot Moedersbosch, grenzend aan oost de dijk van de Brusselse Vaart, zuid de hortekensstraete

55v-58v
23-5-1761
Vrouwe Maria Anna Louise Gravinne van Haudion, douarière van wijlen de Heer graeve van Berlo en Jonkvrouw Anne Marie d'Haudion, verkopen voor 6302 gulden aan Jacobus Grau 7 bunderen bos te Zemst, het bosch ten steen genoemd, grenzend aan oost het klooster van Terkameren, zuid de heer Van der Laen en den duijvenezel, west De heer Van der Laen en noord de Branders.

59r-62v
2-6-1763
Anna Maria Pauwels en Laurijs Van Elst verkopen aan Peeter Beullens en Cornelia Vertommen, inwoners van Weerde, drie dagwanden land te Weerde, grenzend aan Joos Janssens, de Heerestraat, het Leubbensblock en Guilliam Goosens en land te Eppegem aan de Speurrendriesch.

63r-66v
8-6-1764
Constitutie van titel van "Begijn op het Groot Begijnhof" te Mechelen voor Catharina Van Bever, dochter van Andries Van Bever en Maria Ceulemans, i.v.m. zes dagwand land te Zemst in het Molenveld, grenzend aan de Graaf van Laer, de molenweg en Hendrik Van Relegem.

67r-70r
5-2-1765
Livina Rouvoet, weduwe van Carel Van Asbroeck, verkoopt aan Jan Van Asbroeck, inwoner van Zemst, en zijn vrouw Anna Hofmans, een dagwand land te Zemst tegen de Zenne, grenzend aan Antoen Janssens en Arnoldus Dauwens.

70v-71r
s.d. (datum notaris M. Cramp: 17-5-1756); akte ontbreekt gedeeltelijk
David Gerardus Le Roij verkoopt goed aan Hendrick Van Roij en Maria Elisabeth Van Calster.

74r-77r
6-5-1759
Jan Baptist Meijsmans, inwoner van Zemst, verkoopt voor 980 gulden aan Hendrik Magnus en zijn vrouw Gertrudis Van der Elst een bunder land te Zemst op de hooghe sitter, grenzend aan de weduwe Gillis Verbruggen en de waterloop.

78r-80v
4-2-1765
Joanna Maria Verhaeren, begijn, en haar familie (Van Relegem, Verlinden, Cammaerts) verkopen voor 486 gulden aan Machiel Hazendonck en zijn vrouw Elisabeth Peeters een half bunder land te Weerde op de nieuwen bosch, grenzend aan de heer Seraerts, het haesenhoff, Peeter Van Messem en het Klooster van Sion.

81r-84v
5-2-1765
Priesterlijke titel voor Joannes Franciscus Van Esdeuren, theologant, zoon van Egidius Van Esdeuren en Maria Meysmans, inwoners van Diegem, i.v.m. een bunder land te Zemst, grenzend aan Matthijs Janssens, de graaf van Helmond, de waterloop en Hendrik Meijsmans. Het goed komt uit de erfenis van Hendrik Meijsmans en Catharina Vander Hasselt, die het verkregen van Ingel Gijvaerts en Antoen Van Relegem als voogden over de kinderen van Jan Goijvaerts en Catharina Van Relegem.

86r-89r
3-6-1765
Elisabeth De Nies en haar man Joseph Roeckens verkopen voor 525 gulden aan Michael Joseph De Craen en zijn vrouw Anna Maria Van Winge een half dagwand land te Zemst aan de Galgenberg en aan de Hooge baene.

90r-93r
3-6-1765
Peeter Van Messem, Catharina Van Messem, geassisteerd door Niclaes Coeckelberghs, haar man en voogd, Antonius, Willem, Martinus en Maria Van Messem, 24 jaar oud, geassisteerd door Guilliam Van Messem, haar oom en wettige voogd van de voornoemde Peeter Van Messem, als enige kinderen en erfgenamen van Peeter Van Messem en Maria Vermeiren, inwoners van Zemst, verkopen voor 1050 gulden aan Michiel Joseph De Craen en Anna Maria Van Winge, inwoners van Laken, 3 dagwanden land op het kerkveld, genaamd meijsselaershoff, grenzend aan de Heerestraat, de kisten van het Begijnhof te Mechelen, Peeter Lepaige en de vertegenwoordigers van Steven Lauwers. Zie ook notaris G. Vermeiren (Vilvoorde) 24-4-1764.

93v-97v
3-2-1766
Catharina Waeijenberghs, weduwe Jan Juliens, en haar kinderen Anna Maria Juliens met haar man Francois Van Meirs, Jan Baptist en Guilliam, verkopen aan Maria Van Loock, weduwe Philips Van Winghe, 25 roeden hofland, waarop nu 2 hofsteden staan, gescheiden van elkaar, grenzend aan de kerk van Zemst en de cure van Zemst. De verkopers verkregen het goed van de erfgenamen van wijlen Adriaan Juliens, die het op zijn beurt rond 1707 kocht van Carel Haesendonck.

98r-101v
4-2-1766
Jan en Hendrik Van Dam, zonen van Jan en wijlen Cecilia Boschmans, en Elisabeth Van Dam met haar man Batholomeus Verdoodt, en Cornelis Boschmans met Cornelis Van Dam, voogden over de minderjarige kinderen van Jan, verkopen aan Peeter Leva en zijn vrouw Barbara Van den Driessche een huis, genaamd den ossencop, gelegen te Laer, grenzend aan de Heerestraat en Guilliam Goossens.

102r-106v
24-2-1764
Jan Persoons en zijn vrouw Anna Wauters, inwoners van Zemst, kopen van Petronella Van Eijcken, weduwe Judocus Verhaeren, inwoonster van Nossegem, 3 dagwanden land, grenzend aan oost de erfgenamen van Guilliam Oostens.
107r-109v
3-2-1766
Margareta De Keijser, weduwe van Adriaen Van Hasbroeck en haar kinderen Peeter, Elisabeth en Catharina verkopen aan Antoen Janssens en Anna Maria De Coninck, land te Zemst, grenzend aan de kopers zelf en de weduwe Carel Van Hasbroeck.

110r-113r
s.d. [±1765]
Joannes Judocus Herinckx, inwoner van Brussel, verkoopt aan Petrus Moldermans en zijn vrouw Cecilia Pauwels, land te Weerde aan den Blauwenbergh. De voorwaarden van verkoop werden door de notaris gehouden in de herberg de roode poorte te Eppegem.

114r-114v
s.d.; akte ontbreekt gedeeltelijk
Michael Haesendonck en Elisabeth Peeters kopen goed van Carel Van Humbeke en Catharina Verbelen, inwoners van Weerde. Zie notaris A. Melaert 12-5-1766.

116r-119v
24-2-1767
Jan Daems en zijn zoon Nicolaes verkopen aan Hendrik Daems, zoon van gemelde Jan, gehuwd met Catharina Sloots, een blockxken land van een dagwand met een huis erop, te Zemst achter de kerk, grenzend aan oost de kerkfabriek van Kamerijk, west Antoen Van Relegem en Philips Van Mestraete en noord Jan Spruijdt.

120r-124r
4-5-1767
Cornelis Van den Broeck en consoorten, inwoners van Nieuwenrode onder Meise, verkopen aan Jan Van den Brande, inwoner van Kapellen op den Bos, en zijn vrouw Elisabeth Van Moor, 5 dagwanden land te Kapellen op den Bos tegen de dijk van de Brusselse Vaart.

127r-129r
8-3-1768
Cassatiebrief voor de erfgenamen wijlen Engel Goijvaerts en Elisabeth Moonens van een rente van 1000 gulden gehypotekeert op een bunder land te Zemst ten gunste van Arnoldus Van der Spicken, inwoner van Brussel.

129v-132v
7-2-1769
Petrus Arnoldus Dauwens, pastoor van Overboelare, met consoorten, verkopen voor 462 gulden, aan Arnoldus Josephus en Joanna Verberckt, drie dagwand land te Zemst-Bos, grenzend aan de Heerestraat in 3 zijden en het Klooster van Terkameren.

133r-135r
12-12-1769
Maria Theresia Nelis en Joseph Horatius Van den Bossche, advocaat, verkopen aan Adriaen Meeus en Anna Catharina Willems, inwoners van Weerde, zes dagwanden land, met bomen en gewassen, gelegen te Zemst-Bos, genaamd den duijvemoortere.
 

135v-140r
6-2-1770
Jan Nagels cum suis (Van Steenwinckel, Verlinden, ...) verkopen aan Anna Maria Van Asbroeck, weduwe Cornelis Meeus, een hofstede, gelegen te Weerde aan de Heidestraat, grenzend aan Jacques Van Kiel aan de Vennekenspoel en Peeter Van Messem. akte met vele familierelaties!

140v-144r
29-3-1770
Maria Goijvaerts en Arnoldus Vander Spicken en consoorten verkopen voor 1080 gulden aan Jan Francis Magnus en zijn vrouw land te Zemst, grenzend aan het erf van dhr. Kintschot. Het goed komt voort uit de erfenis van Engel Goovaerts.

144v-147v
5-2-1770
Catharina Van Asbroeck, weduwe Albert Verhaeghen en Elisabeth en Maria Verhaeghen, haar dochters, verkopen aan Cornelis Janssens en Maria Van Relegem, wonende te Weerde, land te Weerde, aan de Zenne en den abeelenboom grenzend aan de erfgenamen Nicolaes Van Gijssel.

148r-154r
8-3-1771
Fernandus De Coninck, negotiant te Gent, verkoopt aan Cornelis Neeffs vele stukken land en een hoeve, gehuurd door Nicolaes Sijmons, genaamd het Spreeuwenhuijs, met toebehoren, met oppervlakte 18 bunderen, gelegen te Zemst-Laer.

154v-157r
16-3-1770
Egidius De Wit verkoopt aan Theresia Van de Winckel, weduwe Henricus De Backer, gedenomineerd door Jacquelina Van Obberghen, weduwe van Hendrik Doms, de helft van een huis te Eppegem. Zie volgende akte.

157v-160v
2-9-1771
Thersia De Winckel, weduwe Henricus De Backer, wonende te Brussel, verkoopt aan Cornelis Van Relegem en zijn vrouw Catharina Janssens, inwoners van Eppegem, de helft van een huis gelegen te Eppegem naast de kerk, grenzend aan Cecilia Saefvoet, weduwe Jan Baptist Van den Branden en het curengoed.

161r-164r
9-10-1771
Advocaat Joannes Franciscus De Grauw verkoopt aan Hendrik Ceulemans en Elisabeth Stallaerts, inwoners van Zemst, een hoeve en land. Zie 3 akten verder.

164v-167r
9-10-1771
Anthoon Janssens en Anna Maria De Coninck verkopen aan Joannes De Boeck een dagwand land. Zie volgende akte.

167v-170v
9-10-1771
Margareta De Keijser, weduwe Adriaen Van Hasbroeck, en haar kinderen Elisabeth en Anna Catharina Van Hasbroeck, verkopen aan Anthoon Janssens en Anna Maria De Coninck, een dagwand land, met de helft van de gracht, gelegen te Zemst grenzend aan de Zenne, de kopers zelf en de weduwe Carel Van Asbroeck.

171r-175r
9-10-1771
Advocaat Joannes Franciscus De Grauw verkoopt aan Hendrik Ceulemans en Elisabeth Stallaerts, inwoners van Zemst, een pachthof met een oppervlakte van meer dan 4 bunderen, genaamd de Robijnshoeve, gelegen in de Hoogstraat te Zemst.

176r-181r
18-1-1772
Catharina en Barbara 'T seraets en consoorten, verkopen aan Rombout De Bulpaep en Elisabeth De Wilder een half bunder land te Weerde omtrent het groot vinne, daer den voetwegh doorloopt, grenzend aan de Commanderij van Pitzemburg.

181v-183r
4-2-1772
Jan Baptist Meijsmans, pachter te Zemst, verkoopt voor 1.700 gulden aan Jan Francis Van Bever, koster van Zemst en Weerde, een bunder land te Zemst op het bieseren veld aent veken, grenzend aan de veldweg, het Klooster van Ter Kameren en het Godshuis van Sint Pieters, verder een dagwand land te Zemst, genaamd den drijhoeck, bij het meijsseleershoff, grenzend aan de Heerestraat en tenslotte een half bunder land op het kercken veld, grenzend aan de Steenweg, de heer Blocqneau en de heer Van der Laen.. Het goed komt voort uit de erfenis van zijn vader, Peeter Meijsmans.

183v-186r
4-2-1772
Rentebekentenis van 100 gulden ten laste van Henricus Josephus Van Bortel en zijn vrouw Maria Theresia Druwé i.v.m. land aan de Hombeekse Cauter, bij de windmolen.

186v-189r
28-3-1772
Cassatie van een rente van 100 gulden ten laste van Nicolaus Meuldermans en zijn vrouw Catharina Cluckers, inwoners van Zemst, ten voordele van Cornelis Van Relegem en zijn vrouw Catharina Janssens, inwoners van Eppegem, i.v.m. land te Zemst op de meutter, grenzend aan Philips Herremans, de Heerestraat, Elisabeth Kluckens en Geeraert La Paeijse en met een hofstede te Zemst aan de Hoogstraat, grenzend aan Adriaan Van Steenwinkel en Cathlijn Vlemincx.

189v-192r
16-5-1772
Antoon Janssens en Anna Maria De Coninck verkopen voor 500 gulden aan Jan Frans Meijsmans en Joanna De Roy een half dagwand land gelegen te Zemst op de mispelaer, grenzend aan de heer De Meester, de erfgenamen van dito Meijsmans en de voetweg loopende naer den molen.

192v-195v
19-10-1772
Hendrick en Petronella Scheltiens en de erfgenamen Guilliam De Keijser verkopen voor 1040 gulden aan Hendrick Joseph Van Relegem, 5 dagwanden land te Zemst op de biste ofte het verbrant huijs, grenzend aan de Heerestraat en Joe. Van der Laen.

196v-200r
19-10-1772
Martinus Van Messem, zoon van Peeter, inwoner van Zemst, verkoopt voor 350 gulden aan Nicolaes Coeckelberghs, zijn zwager, wonende te Geerdegem in het Land van Mechelen, en zijn vrouw Catharina Van Messem, een behuisde hofstede met een erf en toebehoren, gelegen op het Heijvelt te Weerde, grenzend aan de Heerestraat, de heer Pijpenseel, de gemeijnte en Guilliam Verlinden. Het goed komt voort uit de deling van de erfenis van zijn ouders, aangegaan voor Notaris G. Vermeiren te Vilvoorde op 20-4-1765. Voorwaarde is dat de koper zo vlug mogelijk nog een woning bij moet bouwen op deze grond ten behoeve van de verkoper. De woning wordt gehuurd door Gillis Trooskens tot maart 1770 voor 30 gulden per jaar. Getuigen: Guillelmus De Bruyn en Franciscus Vermeiren.

200v-205v
9-2-1773
Petronella Van der Eycken weduwe Judocus Verhaeren, en haar 5 kinderen Engel, Peeter, Barbara, Ludovicus en Maria Teresia, inwoners van Nossegem, verkopen aan Adriaen Spruyt en Joanna Andriessens, inwoners van Zemst, land te Zemst op het Kercken Eusel, grenzend aan noord de heer De Meester en oost de erfgenamen Guilliam Oostens.

206r-209r
9-2-1773
Peeter Bosmans en Petronella Leemans, inwoners van Houtem, verkopen voor 600 gulden aan Joannes Verlinden en Elisabeth De Wilder, inwoners van Weerde, een half bunder Beemd, gelegen te Weerde bij de molen, grenzend aan advocaat Mertens.

209v-213v
7-6-1773
Judocus Joannes Thijs, meijer te Brussel, verkoopt aan Cornelis Janssens, inwoner van Zemst, en Guilliam Moons, een half bunder land op de Dasmisse te Zemst, grenzend aan de heer Wevelinckhoven. Het goed komt voort uit de erfenis van Philippus Francois Joseph De Varick e.a.

214r-218r
15-6-1773
Catharina Van den Heuvel en haar man Francis Van Haelen, Petronella Van den Heuvel en haar man Joannes Crockaert, Catharina Van den Heuvel en haar man Adriaen Heijlen, Maria Anna Van den Heuvel en haar man Jacobus Tuymans, Barbara Van den Heuvel, weduwe Peeter Van Overstraeten, en de kinderen wijlen Jan Van den Heuvel en Clara Mesmaecker, alle kinderen en kleinkinderen van Jan Van den Heuvel en Catharina Verhaeren verkopen aan Maria Boschmans weduwe Hendrik Steemans, een huis met hofstede, stallen, enz..., gelegen te Eppegem, een bunder groot, aan het Cautergat, grenzend aan Maximiliaan De Coninck.

218v-223r
15-7-1773
Hendrick Le Peijgie, als voogd over de kinderen wijlen Gerardus Le Peijgie en Barbara Cluckers, Joannes Baptist Walckiers gewezen echtgenoot van Marie Le Peijgie, Hendrik en Anna Catharina Walckiers met Peeter Le Peijgie als voogd over het kind wijlen Maria Le Peijgie, Joannes en Guilliam Le Peijgie, Nicolaes Muyldermans als voogd over Josina Le Peijgie, en nog vele anderen (een hele stamboom)..., allen inwoners van Zemst, verkopen aan Martinus Le Peijgie een hofstede te Zemst in de Hoogstraat, grenzend aan Francis Van Meers, de erfgenamen Hendrik Van Relegem en de weduwe Francis Van Steenwinkel.
 

224r-227v
9-2-1773
Nicolaes Muyldermans en zijn vrouw Catharina Cluckens, inwoners van Zemst, verkopen voor 210 gulden aan Philip Meijsmans, land te Zemst, grenzend aan Elisabeth Cluckens, de Heerestraat, Philippus Ermans en Geeraert Le Page. Getuigen: Jan Baptist Verhaeren en Jan Baptist Steemans.

228r-230v
8-2-1774
Heffing van rente door de proviseurs van het Godshuis van Oliveten tot laste van Henricus Van Bortel en zijn vrouw Maria Theresia Druwé.

231r-233r
30-3-1774
Cassatie van een rente van 700 gulden wisselgeld tot last van Henricus Van Bortel en zijn vrouw Maria Theresia Druwé.
 

233v-236v
30-3-1774
Jan Van Humbeeck en zijn vrouw Martina Lauwers verkopen aan Bartholomeus Timmermans en zijn vrouw Catharina Vertommen, inwoners van Zemst, land te Zemst op de gulden boom, grenzend aan de erfgenamen Philips Van Winghe, Hendrik Steemans en de Heerestraat en land aan het Sittervelt te Zemst, grenzend aan de ergenamen Francis Van Steenwinkel en de heer Passenrode.

237r-240r
9-5-1774
Henricus Van Bortel en zijn vrouw Maria Theresia Druwé verkopen voor 1520 gulden aan Frans Bernaerts en zijn vrouw Catharina Vekemans een bunder land, gelegen te Hombeek aan de windmolen, grenzend aan Jacobus De Croes en de erfgenamen Augustinus De Keijser. Het geod komt voort uit de erfenis van Joris Druwé en zijn vrouw Barbara Van Kiel.

240v-241r
1774 (laatste deel akte ontbreekt)
Catharina en Barbara 'T seraerts, jonge dochters, en Joanna 'T seraerts weduwe Petrus Mosselman, verkopen goed aan Guilliam Van den Heuvel en zijn vrouw Maria Robert.

245r-247v
27-10-1774
Joannes Franciscus Josephus De Keijser, inwoner van Zemst, verkoopt aan Adriaan Meeus en zijn vrouw Anna Catharina Willems, land aan de sweversheijde, gelegen te Zemst, grenzend aan Ferdinandus Brion, Henricus De Keijser en de Abdij van Grimbergen. Het goed komt voort uit de erfenis van Guilliam De Keijser en zijn vrouw Catharina Brion. Getuigen: Joseph Spruyt en Guilliam Van den Heuvel.
Goedenissen 1774-1796, register 9236

1r-3v
7-2-1775
Jan Francis Van der Meersch en zijn vrouw Anna Maria Juliens verkopen een deel van hun hof of erf, gelegen te Zemst voor 162 gulden en 7 stuivers aan Joannes Hoorickx en zijn vrouw Elisabeth Geeraerts. Het goed zal na de verkoop afgesloten worden met een haag. Grenzen: De Heerestraet, de wed. Geeraerts en de verkopers zelf. De procuratie tot goedenis werd opgemaakt door notaris J.B. Beckers te Vilvoorde. Getuigen waren Guillelmus De Bruyn en Joannes Baptista Chevalier.

4r-7r
23-2-1775
Juffrouw Elisabeth Theresia Brinck, jonge dochter van competenten ouderdom, verkoopt aan Guillelmus Verlinden, inwoner van Weerde, een beemd of weide, drie dagwanden groot, later ten dele in land omgezet, gelegen te Weerde in de haleken (hollaecken ?) tussen de goederen van Joos Uselinckx, de kerk van de Heilige Geest van Zemst, het goed genaamd De Qaijschans, de advocaat Mertens en het Weerdeveld toebehorende aan Gillis Van de Heuvel. De verkoop is het resultaat van een scheiding en deling na een sterfgeval in de familie Brinck. Getuigen waren den heere Dominicus Joannes Josephus Van Dormaele, priester en sieur Gaugericus Petrus Van der Borcht.

7v-9r
23-2-1775
Jonker Hendrik Francois De Schoof verkoopt voor 1300 gulden aan Guilliam Spruyt en zijn vrouw Anna Jacobs, inwoners van Zemst, een bunder land, gelegen te Zemst op het Laer, genaamd het Cristynen hoff. De grenzen zijn de Heerestraat, de heer Villegas en de heer Neefs. Het goed komt uit het sterfhuis van wijlen Hendrik De Schoof. Getuigen waren Franciscus Verschooten en Joannes Carolus Kerselaers.

9v-12r
24-4-1775
Adriaen Meeus en zijn vrouw Catharina Willems, inwoners van de heerlijkheid Weerde, verkopen voor 1000 gulden aan Joannes Van Asbroeck en zijn vrouw Anna Hofmans, inwoners van de heerlijkheid Zemst, de helft van een stuk land, gelegen naast het goed van Peeter Van Asbroeck en het goed van de Cappelrije Schoonjans. De oppervlakte bedraagt 1 bunder 70 roeden. De grenzen zijn de Heidestraat, de Cappelrije Schoonjans, Sr. Van Goorlaecken zijnde het vennekenspoel en Peeter Van Asbroeck. Het goed komt voort uit het sterfhuis van wijlen Anna Maria Van Asbroeck, omschreven door notaris C.P. Van Hesen op 2-4-1760. Dit stuk land wordt sinds 1754 gehuurd door Franciscus Bosmans. Getuigen waren Micael De Keyser en Adrianus Wouters.

12v-15r
21-9-1775
Peeter De Laet, pachter te Strijthem, verkoopt aan juffrouw Joanna De Winter weduwe Andreas De Raedt een partij land, gelegen te Laer (Zemst). De oppervlakte bedraagt 7 dagwanden en 2 roeden. De grenzen zijn de Heerestraat en de heer Nees. Het goed komt voort uit het sterfhuis van wijlen Guilliam De Laet, zijn vader. Getuigen waren Petrus Josephus Foubert en Judocus Moortgat.
15v-17v
21-9-1775
Jan Baptist Van Hoorenbeke verkoopt aan Joanna De Winter weduwe Andreas De Raedt een partij land, 7 dagwanden en 2 roeden, gelegen te Laer. Zie vorige acte.

18r-21r
6-2-1776
Cecilia Saefvoet weduwe wijlen Jan Baptist Van den Brande, inwoners van Eppegem, verkopen aan Hendrik De Ruysscher en Jacoba Dietens een behuisde hofstede met toebehoren, gelegen te Eppegem.

21v-22v
6-2-1776
Cassatie van een rente van 400 gulden, bezet op een huis gelegen op den steenwegh ofte Hooghstraet voor Joanna De Coster en Maria Theresia Geeraerts, wonende te Zemst.

23r-27v
28-11-1776
Peeter Le Peijgie en consoorten (veel namen van aanverwanten vernoemd) verkopen aan Judocus Janssens en Maria Lemmens, zijn vrouw, een stuk land, huis, schuur en stallingen, gelegen te Weerde, 3 dagwanden groot. De grenzen zijn de Heerestraat, juffrouw Clara De Leeuw, de erfgenamen Adrianus Janssens en de heer Carolus Pijperzeel.

28r-30v
27-12-1777
Rombout Van Humbeeck en zijn vrouw Elisabeth Le Page, erfgename van wijlen Martinus Le Page, wonende te Zemst, verkopen aan Joannes Hoorickx en zijn vrouw Elisabeth Geeraerts een behuisde hofstede met het blokland of de hof daarvan afhankelijk, gelegen in de Hoogstraat te Zemst. Grenzen: de Heerestraet, Fransus Van Meers, de erfgenamen Hendrik Van Relegem en de weduwe Fransus Van Steenwinkel.

31r-33r
6-2-1777
De heer Joannes Philippus Milo, burgemeester van Ninove, en zijn vrouw Joanna Jacoba Collier, verkopen aan Nicolaes Van Geel en zijn vrouw Anna Catharina Van Bever, inwoners van Zemst, als gedenomineerde kopers van Joannes Hooricx, een huis, hof, schuur en toebehoren, gelegen bij de Brug, aan de Steenweg, genaamd de Roose, voor 1219 gulden.

33v-38r
18-10-1777
Judocus Mijs en Hendrik Janssens, voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Meijsmans - Guilliam en Maria Joseph(a), hun moeder is Anna Catharina Van der Elst - , en consoorten - erfgenamen Peeter Meijsmans, Franciscus Meijsmans, Cornelis Symons, beide voogden van de kinderen (Anna Catharina, Theresia, Peeter, Maria en Barbara) van wijlen Jan Baptist Meijsmans en Barbara Goovaerts (leeft nog). Hendrik, Peeter en Jan Baptist Meijsmans waren allen kinderen van wijlen Jan Meijsmans en Catharina Van Relegem. Verdere "consoorten" waren Anna Catharina Van Steenwinkel, jonge bejaerde dochter en Hendrik Ceulemans met Christiaan De Roeck, voogden van de 5 minderjarige kinderen van Guilliam De Keijser en Maria Van Steenwinkel met name Barbara, Jan Carolus, Jan Baptist, Joanna en Jan Francus. Uiteindelijk waren er nog Anna Maria Van Steenwinkel, weduwe van Jan Francis De Keijser en 2 minderjarige kinderen met name Anna Catharina en Henricus. Zij hertrouwde echter met Philipus Spruyt. Deze groep verkoopt aan Joannes Franciscus Van der Auwera en Joanna Catharina Van Hamme een partij turfweide, genaamd het Achterbroek, gelegen te Zemst, groot 2 bunderen en 25 roeden. De grenzen zijn Rombout Van de Velde, het Weerdse Heiveld, het Klooster van Sion te Lier, Barbara Brion en Sieur De Bruyn.

38v-39r
20-10-1777
Maria Pletincx, weduwe van wijlen Henderick De Backer, inwoner van Zemst, verkoopt een goed aan Laureijs De Vos en Joanna Kerselaers. Akte ontbreekt gedeeltelijk.

43r-46v
22-12-1777
Joannes De Greef en Maria Verlinden, inwoners van Eppegem, verkopen aan Cornelis Verlinden en zijn vrouw Barbara Kerselaers, inwoners van Weerde, als gedenomineerde kopers van Philippus Thilemans, inwoner van Zemst, drie dagwand land en weide met de gewassen daar op groeiend, genaamd de Hollekens, gelegen te Weerde.

47r-47r
23-4-1778
Actering van een gift voor Joannes Denies en zijn vrouw Joanna Francisca Jacobs, inwoners van Zemst, vanwege Antoon Hellemans, Peeter Verhaegen, weduwnaar wijlen Joanna Hellemans en Jan Muijldermans, van een huis met erf en de toebehorende gronden, gelegen te Zemst. De grenzen zijn de Steenweg, Guilliam Van Steenwinckel en de heer Van den Bossche. Het goed is eveneens cijnsplichtig aan de Hertogin Van Croij, vrouwe van Sempts.

48r-50v
9-2-1779
De kinderen van wijlen Franciscus (Joanna Clara en haar man Joannes De Bruyn, Isabella Maria en Maria Joanna) Brion, vroeger meijer van Zemst, verkopen aan baron van Wevelinckhoven in opdracht van van Alexander L.E. Desirant, de tegenwoordige meijer van Zemst, een steenhuys, schuur en erf daaraan gelegen, genaamd de Coninck van Spagnien, grenzend aan de Steenweg, de weduwe Martinus De Backer, Peeter Verstraeten als huurder en de weduwe Adriaen Denies. Franciscus Brion kocht het goed eertijds van Petrus Josephus Van Diepenbeeck.

51r-53r
9-2-1779
Joannes Franciscus Bernaerts en zijn vrouw Catharina Doms kopen van Nicolaes Martin en zijn vrouw Joanna Gordijn, Martinus Gordijn, Catharina Cuypers en haar man Carolus De Clercq en Theresia Verberckt en haar man Antoen Van Beersel, anderhalf dagwand land waar een huis op staat, inbegrepen de beplantingen, gelegen te Weerde in de buurt van Blijenberg, aan de Heidestraat.

53v-56v
5-3-1779
Franciscus Aerts en consoorten, allen inwoners van Zaventem, Osselt, Brussegem en Wezembeek verkopen aan Jouffr. De Winter wed. Andreas De Raedt een dagwand land, gelegen te Laer, grenzend aan de Heerestraat, de goederen gehuurd door Nicolaus Symons en Guilliam Van Haght. Jacobus Verdickt en zijn vrouw Catharina Ceuppens zijn de huurders.

57r-61r
22-3-1779
Josephus H.M. Van den Bossche en zijn vrouw Maria Theresia Nelis verkopen aan de heer vicomte De Becker, Directeur-Generaal van de posterijen van de Oostenrijkse Nederlanden, en zijn gevolg een omwaterd huis van plaisantie met de hovingen, fruitbomen en toebehoren, tot dien benedenhof, huysingen van den castellijn ende schueren met hofken, gelegen te Zemst bij de kerk, komende tegen de weg lijdende naar de kerk, genaamd het casteeltien van malfiante, ongeveer 3 dagwanden groot, grenzende aan Jan Baptist Van Haecht, ten tweede het goed der verkopers, ten derde de heer Parceval, ten vierde de voormelde straat en ten vijfde de weduwe Vercammen met Francis Van der Elst.

61v-66r
22-3-1779
Hetzelfde goed gaat over naar Pastoor Morissens uit Mechelen.

66v-69v
18-7-1779
Philippina Van Roy, weduwe en erfgename van Peeter Meijsmans verkoopt aan Jan Baptist Van Haecht, burgemeester van Zemst, en zijn vrouw, drie dagwanden land, gelegen te Zemst naast de Brug, grenzende aan Jan Van Asbroeck, de Zenne, de weduwe Gillis De Keijzer en de erfgenamen Guilliam De Keijzer. Het goed komt voort uit een deling tussen de kinderen van wijlen Catharina Van Relegem, eerst gehuwd met Jan Meijsmans en vervolgens met Francis Van Steenwinkel.

70r-72r
20-9-1779
Rentebekentenis ten profijte van Josephus Roekens en zijn vrouw Elisabeth Denies, inwoners van Zemst ten laste van Jacobus Roekens, hun zoon: De rente is bepand op een behuisde hofstede van een half dagwand groot, gelegen te Zemst, grenzende aan de Steenweg, Laureys De Vos, de erfgenamen Govaert Van Thilt en Jan De Bruyn.

72v-76r
22-10-1779
Franciscus Verbist, inwoner van Elewijt, Joanna Verbist met haar man en voogd Cornelis Rouckens, inwoners van Perk, Margareta Verbist en haar man Jan Borghmans, inwoners van Haerent, de kinderen van Peeter Verbist en Petronella Doms, de voornoemde Francis Verbist en Jan Van Beveren als voogden over Petronella Wyns, enig achtergelaten kind van wijlen Petronella Verbist en Petronella Doms wiens vader Jacobus Wijns is, inwoners van Elewijt verkopen voor 456 gulden aan Nicolaes Goovaerts en zijn vrouw Elisabeth Verbruggen, als hoogste bieders een behuisde en welgelegen hofstede, gelegen te Weerde tegen het Grootven. Het goed is belast met een cijns van één stuiver per jaar aan het godshuis van Oliveten. De oppervlakte bedraagt 25 roeden en de grenzen zijn de erfgenamen Jeroon Van Erp, de heer Pijperzeel, Laureijs De Vos en het Grootven.

76r-78v
22-11-1779
Rentbekentenisse van 300 guldens in profijte van sieur Guillelmus Van der Elst ende Jouffrouw Susanna De Coninck, inwoners van Mechelen, ten laste van Josephus Rouckens en zijn vrouw Elisabeth Denies, inwoners van Zemst. De rente is bepand op een stuk land van een dagwand, gelegen aan de Oude Baan. Deze laatsten kochten het goed eertijds van Anna Denies en haar man Jan Horckmans in 1742.

79r-82r
27-12-1779
Anna Clara Brion en haar man Joannes De Bruyn, Isabella Maria Isabella Carolina en Maria Joanna Brion, kinderen en erfgenamen van Franciscus Brion, gewezen meier van Zemst, verkopen aan Alexander L.E. Desirant en zijn vrouw, als hoogste bieders, een stenen huis met stallingen, hof en toebehoren, genaamd de Coninck van Spagnien, gelegen tegen de Steenweg, de weduwe Martinus De Backer, Peeter Verstraeten als huurder en de weduwe Adriaen Denies. De gewezen meier kocht het goed in 1749 van Petrus Josephus Van Diepenbeek.

82r-86r
24-2-1780
Antonius Van Thilt, inwoner van de Baronie van Zaventem, Guilliam Huijbrechts en zijn vrouw Josina Van Thilt, Petronella Van Thilt, begijn te Brussel en Joannes Grietens en zijn vrouw Cecilia Van Thilt, kinderen van Antonius Van Thilt en Catharina Vleracker, verkopen een half bunder land, gelegen in het Sittaertvelt aan de Steenweg op Grimbergen, genaamd Smedts half bunder, aan Joannes Josephus Engels, jongman.

86r-89r
8-3-1780
Affectatie ter concurrentie van vijfhondert guldens voor partielen priesterlijcken titel van d'heer Petrus Austrens theologant int seminarie binnen Mechelen. Akte in verband met de vorige.

89v-92v
5-7-1780
Francis Van Steenwinkel en zijn vrouw Joanna Van Erp kopen van Arnoldus Josephus Verbercht, inwoner van Mechelen, drie dagwanden land, gelegen te Zemst-Bos, in drie zijden door de Heerenstraat en verder door het klooster van Terkameren en het Begijnhof van Brussel begrensd, voor 800 gulden.

93r-96r
5-8-1780
Guilliam Van der Elst, handelend als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Maria Cluckens en Frans Van der Elst verkopen voor 1125 gulden aan Antonius Morissens, pastoor van het Godshuis te Mechelen, in opdracht van Carolus Verswijver, een huis met de hof en erf, ongeveer een half dagwand groot, gelegen te Zemst aan de kerk, de Steenweg, de weduwe Vercammen, de weduwe Brion en het speelgoet van de voormelde pastoor.

96v-99v
6-2-1781
Michiel Cauwenberg en Anna Maria De Keijser kopen van Jacobus Moons, Maria Moons en haar man Jan Van Winghe, Joanna Moons, Jan Baptist Moons, Engel De Kempeneer als voogd aangesteld te Diegem over de kinderen van wijlen Mathijs Moons en Maria Moons en haar Hendrik Moison, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Engel Moons en Maria Lauwers een jaerschaere bestaande uit 9 à 10 roede waar een huis op staat, begrensd door Jacobus Moons.

100r-106r
7-2-1781
Rumoldus Neefs en zijn vrouw Maria Theresia De Brouwer kopen van Franciscus Joannes Schuermans, kanunik, zes bunderen twee dagwanden land, genaamd het Cobbenbosch of het Baexbosch, gelegen aan de Grimbergse bossen en aan het Bos van Steen te Zemst.

106v-109v
7-3-1781
Cecilia Van Thilt en haar man Joannes Grietens, notaris, verkopen aan Josephus Poullet en zijn zuster Theresia in opdracht van Petrus Josephus De Laet, inwoner van Mechelen, drie dagwanden land, gelegen te Zemst, genaamd het Siebertvelt, grenzende aan Philip Tersago, Michiel Cauwenbergh en Adriaan Meeus.

110r-113r
17-4-1781
Peeter Joannes Meijsmans, zoon van Barbara Goijvaerts en wijlen Jan Baptist Meijsmans, verkoopt aan Philippus Steemans een dagwand land en erf met de huizingen en toebehoren daarop staande, gelegen te Zemst, grenzende aan de koper zelf, Jan Baptist Van Haecht, Hendrik Ceulemans en de straat.

113v-116v
25-6-1781
Antoon Verlinden, molenaar, en zijn vrouw Maria Theresia De Rouck kopen van Elisabeth Verlinden, weduwe Antoen Scheltiens en consoorten een groot huis met hof, schuur, stallingen, gronden en toebehoorten, twee dagwanden groot, gelegen te Hombeek. In deze akte staan tal van familieleden vermeld, zowel van koper als van verkoper.

117r-120v
19-10-1781
Maria Petronella Van Den Brande, inwoonster van Mechelen, koopt van Catharina Elisabeth Feijen, bejaarde dochter, inwoonster van Putte, en Jacobus Feijen en zijn vrouw Constantia Van Mossevelde, inwoners van Mechelen, twee bunders bos, gelegen in de Laerbeemden te Zemst in de omgeving van de goederen van het Klooster van Leliëndael.

121r-123v
5-2-1782
Joannes Van Roij en zijn vrouw Anna Maria 'T Sas kopen van Jonker Hendrik François De Schooff een half bunder land, gelegen aan de Halven Steen te Zemst, grenzende aan de heer Hillema, de heer Van Kiel en Juffrouw De Meester.

124r-128v
5-2-1782
Josephus en Franciscus Muijldermans, inwoners van Weerde, kopen van Cornelius Franciscus Crickx, Joanna Crickx geassisteerd door Jacobus Moras, Joannes Crickx en verdere consoorten (o.a. fam. De Lespes) 430 roeden land, genaamd den Blauwen Bergh, gelegen te Weerde. Het goed grensde aan o.a. den doijck en Jan Van Erp.

129r-132r
12-6-1782
Nicolaes Van Geel en zijn vrouw Anna Catharina Van Bever, inwoners van Zemst, kopen voor 80 gulden van Petrus Van Asbroeck, jongman, inwoner van Zemst, 23 roeden hof grenzend aan de Steenweg, het huis van de koper en Joannes De Boeck.

132v-133r
29-7-1782
Joannes Franciscus Van der Auwera en Joanna Van Hamme, inwoners van Brussel krijgen van Petrus Van Messem, eerst gehuwd met Francisca Haesendonck en later met Elisabeth Van Boxom, inwoners van Weerde een half bunder land genaamd het Vissersblok, gelegen te Weerde, grenzend aan aan Joannes Van Humbeeck, de weduwe Doms, de heer Van Nieuwenhuysen, Maria Brion en de Heerstraete.

133v-136v
4-2-1783
Joannes De Neef weduwnaar wijlen Anna Maria Van Asbroeck, geassisteerd van zijn kinderen Jacobus, Susanna en Francis, allen inwoners van Zemst, verkoopt aan Franciscus Morissens een kleine 20 roeden hof, gelegen te Zemst, voor 40 gulden.

137r
18-3-1783
Annotatie van verkrijgh voor Willem Van Messem ende Maria De Backer, inwoners van Zemst vanwege de erfgenaemen Peeter Le Paigie i.v.m. een half bunder land gelegen op het Meyselaershof te Zemst grenzend aan Michiel Joseph De Craen, Josephus Roekens, het Groot Begijnhof van Mechelen, Nicolaes Coeckelberghs en Guilliam Van den Heuvel

137v
18-3-1783
Annotatie ende verkrijgh voor Willem Van Messem tegens Nicolaus Coeckelbergh ende Catharina Van Messem, mitsgaeders Antoen Van Messem, bejaerden jonghman. I.v.m. een stuk land genaamd Meijselaershof, een dagwand 25 roeden groot, grenzend aan Joseph Roekens, Guilliam Van den Heuvel en het Klooster Van Leliëndael.

138r-141v
26-7-1784
Peeter Van Roij en Catharina Van Damme, wonende te Zemst, verkopen aan Rumoldus Van den Maele, schepene te Mechelen, cum suis vier roeden land met een huis erop staande en een dagwand land met een schuur erop staande. Dit alles is gelegen te Zemst grenzend aan de Steenweg en de erfgenamen Theunis.

142r-145r
26-7-1784
Maria Catharina Van den Male, jonge bejaarde dochter, verkoopt aan Joannes Baptist Van den Venne en Cornelius Poullet, tresoriers der stad Mechelen, vier roeden land met een huis erop staande, genaamd den gekroonden hertshoorn ... zie akte hiervoor.

145r-148v
8-2-1785
Affectatie van een capitaele rente van dertienhonderd guldens wisselgeld ten profeyte van het Godshuis van Nassau binnen Mechelen en ten laste van Joannes Franciscus Van Dam, inwoner van Zemst-Bos, bezet op zes dagwanden land en huizingen gelegen te Zemst, grenzend aan de Heerestraat, het groot begijnhof te Brussel, het klooster van Terkameren en de Putterij te Mechelen.

149r-151r
15-4-1785
Affectatie van een capitaele rente van 400 gulden wisselgeld ten profeyte van juffr. Martha Prali, begijntje, en ten laste van Susanna Van Thilt, inwoonster van Wespelaar, dochter van Govaert Van Thilt, in eerste huwelijk geweest zijnde met Peeter Buelens, bezet op 3 dagwanden land te Zemst in de Zittaert.

151v-156v: blanco

158v-162r
20-3-1786
Affectatie van een rente van 800 guldens ten laste van Franciscus Mijsmans en zijn vrouw Joanna Cluckens, inwoners van Zemst, bezet op 2 dagwanden 10,5 roeden land met de huizingen op het Sittervelt i.v.m. het sterfhuis van Joannes Baptist Visterin en land op het Kerkeveld te Zemst, grenzend aan Philip Tersago, Laureys De Vos en Hendrik Cluckers. Eveneens betrokken: Michiel Juliens.

162v-165v
11-9-1786
Maria Ceulemans, weduwe Andreas Van Bever, inwoonster van Zemst, verkoopt aan Franciscus Janssens en Elisabeth Moons, eveneens inwoners van Zemst, anderhalf dagwand land, gelegen op het Beekveld te Zemst grenzend aan de heer Schoofs in 3 zijden en de voetweg ten andere zijde. Het land komt voort van Martinus Ceulemans en Maria Vermeiren, haar ouders, door een deling bij notaris G. Vermeiren te Vilvoorde op 25-1-1758. Koopprijs 878 gulden.

166r-166v
20-9-1786
Annotatie van een verkrijg - een bunder land in het Sittaert, grenzend aan o.a. Jan Baptist Meijsmans , Cornelis Van Relegem, de heer Nelis, Hendrik Meijsmans en de waterloop - voor Antoen De Croes en Peeter Bulens, beide inwoners van Zemst van Philibertus Nicolaus Peeters en Anna Catharina Van Esdeuren, inwoners van de baronie Diegem, met verdere consoorten (Mijsmans).

167r-171v
18-1-1787
Jacobus Balthazar Loos, inwoner van Malderen, met consoorten verkoopt aan Antonius Josephus De Wevelinckhoven, heer van Relegem, een windmolen met toebehoren, gelegen te Zemst, grenzend aan oost de Heerestraat, zuid Jan Frans Keulemans, west Jan Meijsmans, noord de armen van Zemst. Talrijke hoogstaande families worden hier vermeld.

172r-172v
29-3-1788
Annotatie van een verkrijg van een half bunder land, gelegen te Zemst aan de Mouille, grenzend aan Peeter Meijsmans, Engel Lauwers en Jacobus Moons, voor Jan Denies en Anna Joanna Jacobs vanwege Jacobus Moons, Anna Maria Moons en haar man Jan Van Winge, Maria Moons en haar man Hendrik Moison, de kindere van wijlen Mathijs Moons, de kinderen en kleinkinderen van wijlen Engel Moons en wijlen Maria Lauwers en Joanna Moons.

173r-176v
22-4-1788
Willem Van Messem verkoopt voor 512 gulden aan Paulus De Raeij een derde bunder land, gelegen te Zemst, genaamd het Meijselaershoff, grenzend aan Josephus Roekens, de heer Limpens en het Klooster van Leliëndael. Willem kocht het goed in 1783 van Nicolaes Coeckelbergh, Catharina en Antonius Van Messem. De getuigen waren Philippus De Keijser en Ludovicus Cantijaen.

177r
26-5-1788
Annotatie van een verkrijg van een half bunder land, gelegen in het Kerckenveld te Zemst, genaamd smeijselaershof, grenzend aan Michiel De Craen, Josephus Roekens, de weduwe Guilliam Van den Heuvel en Paulus De Raeij, voor Louis Cantijean, inwoner van Zemst, en zijn vrouw Joanna Van der Meulen, vanwege Willem Van Messem.

177v
14-6-1788
Annotatie van een verkrijg van 75 roeden erf grenzend aan aan de Steenweg, het goed van de transportant en de heer Limpens, voor juffr. Anna Francisca Eeman, inwoonster van Brussel vanwege Joannes Denies en zijn vrouw Anna Maria Jacobs, inwoners van Zemst.

178r-182v
25-6-1788
Joanna De Greef en haar man Jacobus Goossens, inwoners van Eppegem verkopen voor 240 gulden aan Cornelis Verholen en Catharina Feremans, inwoners van Eppegem, een behuysd stedeken met het hofken daer aen annex, gelegen te Eppegem, grenzend aan de Heerenstraat en Jan Vermeiren. Joanna De Greef verkreeg het goed van haar ouders Martinus De Greef en Catharina Disson, die het reeds 30 à 40 jaar bezaten.

182v-186v
30-12-1788
Petrus Joannes Moortgat en Maria Cornelia De Hertog, inwoners van Londerzeel, verkopen voor 1225 gulden aan Jan Baptist Govaerts en Barbara De Bulpaep, inwoners van Leest, een half bunder land te Leest, grenzend aan het Klooster van Leliëdael in twee zijden, Juffr. Van de Venne en de waterloop. Het goed was sinds 1729 in bezit van Livinus Moortgat. Na diens dood ging het over naar Petrus Joannes Moortgat. Jacobus Lauwers heeft het land in huur.

187r-190r
30-12-1788
Verbintenis van het bovengemeld stuk land competerende aan Jan Baptist Goovaerts voor de jaarlijks huursom van een hoeve en bijhorende landen, gelegen te Berlaar, die Joannes Carolus De Dekker, tegenwoordig inwoner van Beersel, in huur heeft verkregen van de graaf van Kruijkenborg.

190v-195v
18-5-1789
Maria Theresia De Brouwer, weduwe Rumoldus Neefs, gewezen procureur van de Grote Raad, koopt van Barbara Brion, bejaarde dochter, inwoonster van Mechelen, een partij land, gelegen te Zemst, genaamd Sweversheijde, grenzend aan o.a. de weduwe Joseph Brion en Peeter Coeckelberghs. Het goed komt voort uit een deling met haar drie broers en Guilliam De Keijser, als voogd over de kinderen van wijlen Catharina Brion.

196r-200r
15-6-1789
Philip Buelens en zijn vrouw Joanna Lucas Timmermans, verkopen aan Lucia De Keijser en haar tweede man Jacobus Cauwenbergh, inwoners van Hombeek, een bunder land, gelegen te Zemst-Bos, grenzend aan Sr. Marckx, Jan Van Dam, nu Peeter Lavaije en de heer van Zemst. De eerste man van Lucia De Keijser was Christiaen De Roeck. De broers van Philip Buelens waren Joannes en Guilliam.

200v-204v
6-7-1789
Guilliam Tuijaerts, inwoner van Eppegem, koopt van Peeter Van Heijmbeeck en Maria Joseph Mijsmans, inwoners van Brussel, een dagwand land, genaamd den hondenput, gelegen te Zemst, grenzend aan de heerestraat, Baron Zel, Joannes en Guilliam Tuijaerts. Het goed kwam voort uit een deling van wijlen Jan Mijsmans en Catharina Van Releghem, de tweede echtgenoot Francis Van Steenwinckel en Elisabeth Meijsmans, begijn op het Groot Begijnhof van Mechelen.

205r-209r
6-7-1789
Jan Baptist Steemans, inwoner van Zemst, en zijn vrouw Clara Grauwels, kopen van Guilliam Tuijaerts en zijn vrouw Elisabeth Van Eeckhoudt, inwoners van Eppegem, hetzelfde land.

209v
21-10-1789
Annotatie van een verkrijg van anderhalf dagwand land, genaamd den peireleir, gelegen te Zemst, grenzend aan Jan Francis Magnus, mijnheer Limpens, mijnheer Van Santbergen en de weduwe Andreas Van Bever, bij denominatie van Joannes Baptista Van Relegem, voor Joannes Josephus Verstraeten en zijn vrouw Maria Anna Van Relegem, inwoners van Zemst, vanwege Joannes Franciscus Jacobus en Catharina Steenmans, bijgestaan door haar man en voogd Joannes Van Relegem. Deze Steemansen waren kinderen van wijlen Jan Steemans en Maria Hermans.

210r
11-2-1790
Annotatie van een verkrijg van 3 dagwanden 43 roeden land, gelegen te Zemst, grenzend aan oost de Heerestraat en noord het land en het erf van de windmolen van Zemst, bij denominatie van Joannes Franciscus Ceulemans voor Joannes Baptista Van Relegem en Elisabeth Cauwenbergh, inwoners van Zemst, vanwege Jacobus Balthazar Joos, inwoner van Malderen, met verdere consoorten.
210v-215r
2-9-1790
Affectatie van drij partijen land gelegen onder Sempse tot onderpand van het tresorierschap generael der verenigde nederlandse staeten geconfereert aen joncker Anthonis Theodorus Van Outheusden heere van Sevenhuijsen. Deze woonde te Brussel en was gehuwd met Joanna Maria De Meester. Verder: C.J.J. Van Langendonck en zijn vrouw Theresia Angelina De Meester en Petrus De Meester in functie bij de Berg van Barmartigheid te Mechelen.

215r-219r
11-6-1791
Joncker Florentius Christianus Josephus Van Passenrode, inwoner van Brussel, verkoopt aan Ridder Joannes Carolus De Nelis en zijn vrouw Clara Anna Hillema, inwoners van Mechelen, een pachthof gelegen te Eppegem, genaamd Het Hof van Nedergem, grenzend aan de rivier, de Steenweg, de erfgenamen van Juffr. Blondeau en de graaf van Maldegem. Het goed komt voort uit een deling tussen de kinderen van wijlen Josephus Franciscus Van Passenrode en zijn vrouw Catharina Theresia De Bracque.

220r-223r
18-7-1791
Barbara Van Relegem en haar man Francis Van der Elst, inwoners van Zemst, Joanna Catharina Van Relegem en haar man Henricus Verlinden, inwoners van Eppegem, Joanna Van Relegem en haar man Joannes Franciscus Van Bever, Joannes Baptist Van Relegem, en Maria Anna Van Relegem en haar man Joannes Josephus Verstraeten met nog andere consoorten verkopen voor 913 gulden aan Guilliam Van den Houdt een half bunder land, genaamd den huijst, gelegen te Zemst, grenzend aan de Heerestraat en het putterijken. Het goed komt voort uit een deling van wijlen Hendrik Van Relegem en zijn vrouw en Catharina Moijson.

223v-227v
29-8-1791
Joanna Catharina De Craen en haar man Jan Francis Magnus verkopen aan Jan Baptist Moijson en zijn vrouw Maria Theresia Goovaerts een huis met hof, gelegen te Zemst, grenzend aan de cure van Zemst, de kerk, het kerkgoed, de weduwe Beullens en de erfgenamen Coosemans. Verder: Gerardus Van Winge en Jan Baptist Moijson zijn voogden van de kinderen van wijlen Michiel Joseph De Craen en Anna Maria Van Winge, zijnde Jan Francis, Elisabeth, Antoon en Jan Baptist De Craen.

228r-231v
29-8-1791
Cornelis, Jan en Adriaen Denies, kinderen wijlen Antoon en Maria De Coninck en Guillelmus Van Campenhoudt, voogd van de kinderen van wijlen Hendrik Denies, en Daneel Goossens en zijn vrouw Catharina Denies, verkopen voor 950 gulden aan Adriaen Denies een huis, hof, grond en toebehoren, gelegen te Zemst tegen de Steenweg, grenzend aan de meier van Zemst, de vertegenwoordigers van Engel Goovaerts en Laureijs De Vos. Hun vader had het goed overgenomen in 1717 van Guilliam Meuldermans en zijn vrouw Maria Verrals.

232r-236r
29-8-1791
Maria Denies, enige dochter van Adriaen Denies en Maria Ladderjoes, en haar man Michiel Ardies, Jan Denies als voogd over de voormelde Anna Maria, Guilliam Juliens, vader en voogd over de twee minderjarige kinderen door hem verwekt met de voormelde Maria Ladderjoes, met name Guillelmus en Josephus Juliens, verkopen voor 838 gulden aan Joannes Baptist Vercammen en Joanna Maria Austrens hetzelfde huis.

236v-241r
3-2-1792
Franciscus en Cornelis Moons, inwoners van Zemst, Catharina Moons en Maria Catharina Moons met haar man-voogd Jan Baptist Stevens, inwoners van Hombeek, Anna Maria Moons met haar man-voogd Andreas Van Kerckhoven, inwoners van Mechelen, allen erfgenamen wijlen Elisabeth Moons, gescheiden van Franciscus Janssens, verkopen voor 824 gulden aan Dominicus C.J.H. D'Hannosset, ontvanger-generaal der Domeinen van Zijne Majesteit, anderhalf dagwand land, gelegen te Zemst in het Beeckveld.

241r-245r
6-2-1792
Peeter en Angelina Van Roeij, met haar man-voogd Bernardus Van Laethem, Elisabeth en Catharina Van Roeij, met haar man Joannes Baptista Maes en haar voogd Antonius Magnus, en Maria Anna Van Roeij, allen kinderen van wijlen Henricus Van Roeij en de nog levende Elisabeth Van Calster, verkopen voor 1654 gulden aan P. Josephus en Theresia Emmanuel Poullet, inwoners van Mechelen, een bunder land, gelegen te Zemst-Bos, genaamd den Hulsthoeck, grenzend aan de straat en J.B. Van Haecht.

245v-250v
6-2-1792
Henricus De Keijser, inwoner van Zemst, verkoopt aan Maria Theresia De Brouwer, weduwe van Rumoldus Neeffs, een half bunder land, gelegen te Zemst aan de Sweversheijde, grenzend aan Petrus Bosmans en Adrianus Mees. Het goed komt voort uit een deling na de dood van zijn grootouders.

250v-257r
20-4-1792
Antonius Morissens, priester en inwoner van Mechelen, verkoopt voor 11.200 gulden aan Maria Theresia Eliaers, ongehuwd, het Kasteelje van Malfiante (met mooie beschrijving van de omgeving), een huis aan de Steenweg in de buurt van de kerk, land, hof en meubelen, alles gelegen in het centrum van Zemst.

257r-257v
25-8-1792
Annotatie van een verkrijg van een hofstede met hof, samen een dagwand groot, gelegen in de Hoogstraat te Zemst, grenzend aan de weduwe Francis Van Meirs en de kinderen Francis De Keijser, voor Joannes Josephus Verstraeten, notaris en zijn vrouw Maria Catharina Van Relegem, inwoners van Zemst, vanwege Elisabeth Hoorickx en haar man Jacobus Josephus Goens en verder Egidius Josephus, Joannes Baptist en Joanna Hoorickx, inwoners van Zemst. Het goed komt voort uit de erfenis van hun ouders Joannes Hoorickx en Elisabeth Geeraerts, die hetzelfde kochten in 1776 van Rombaut Van Humbeeck en Elisabeth Lepagie.

258r-261r
12-10-1793
Josephus H.M. Van den Bossche, communemeester van Mechelen, en zijn vrouw Maria T.J. Nelis verkopen aan Maria Theresia Eliaers, ongehuwd, een behuisde hofstede, gelegen te Zemst tegen de Steenweg, grenzend aan N. Van Haecht. Het goed komt uit het sterfhuis van Cornelis Nelis, advokaat.

261v-264r
8-11-1793
Maria Anna Daems en haar man Josephus Joannes Van Deuren en verdere consoorten waaronder de onderpastoor van O.L.V. Waver verkopen aan Joanna Catharina Van Ham, weduwe Francis Van der Auwera, inwoners van Brussel, een hofstede gelegen te Weerde aan de Heerestraat, grenzend aan Francis Van Heffen, Van Goorlaecken en De Meester, verder nog een dagwand land gelegen in het Heiveld.

265r-267r
24-3-1794
Cassatie van drie partijen land, gelegen te Zemst aan de Dasmisse, met volgende personen: Carolus Josephus Van Langendock en Joannes Gerardus Van Outheusden, schepenen van Brussel.

267v-270v
2-1-1795
Dominicus J.H. D'Hannosset, weduwnaar van Francisca Josepha Barones de Wevelinckhoven, verkoopt voor 1000 gulden aan Guilliam De Vos, inwoner van Zemst, en zijn vrouw Joanna Verhijden, een stenen huis met hoven en varkenshok, gelegen te Zemst aan de Steenweg, grenzend aan Sr. Jacobus Lauwers en de verkoper zelf.

271r-273v
26-1-1795
Joannes Franciscus De Craen, ongehuwd, wonende te Antwerpen, verkoopt aan Jan Baptist Moijson, pachter, en zijn vrouw Maria Theresia Goovaerts, inwoners van Zemst, een half dagwand land, gelegen te Zemst aan de Galgenberg, grenzend aan de straat, de vertegenwoordigers van de heren van Battel, de kiste van het Begijnhof van Mechelen en de kerk van Zemst. Het goed komt voort uit de erfenis van wijlen zijn ouders Michiel Joseph De Craen en zijn vrouw Anna Maria Van Winge.

274r-276v
26-1-1795
Dominicus Stevens verkoopt aan Jacobus Lauwers en zijn vrouw Sophia Petit voor de ene helft, en aan Jan Baptist Le Page en zijn vrouw Joanna Hoorickx voor de andere helft, allen inwoners van Zemst, een huis, grenzend aan de Steenweg, de erfgenamen Van Thilt en Jan B. Vercammen.
Voorlopige Lijst der schepenen en leenmannen:

BROES, Joannes. 1705,6
CEULEMANS, Jaspar, 1706
CEULEMANS, Martinus. 1705,6,7
GOYMANS, Guilielmus. 1705
JANSSENS, Matthijs.1694,5,6,7,8,9,1700,1,2,3,4,5,6
JOSTERS, Jan. 1694,5
OOSTERS, Jan. zie JOSTERS
ROUCX, Franciscus. 1694,5,6,7
SUYS, Philip. 1698,1700,1702,1706,7
VAN DEN HEUVEL, Jan. -1694.
VAN DEN HEUVEL, Wauter. 1696,7,8,9,1700,1,2,3,4
VAN STEYNEMEULEN, Godevaert, meier genoemd in 1666.
VAN ZEUNE, Joannes Nicolaes. 1701,2,3,4,5,6,7
VERMEULEN, A. griffier. 1694,5,6
VERSCHUEREN, Philips. meier genoemd in 1694-1695

Laatste aanpassing : 05/02/2006

Hoofdpagina