Bewerking van de akten van notaris J.J. Verstraeten, residerende te Zemst (Brabant), van de jaren 1781, 1788, 1790 en 1794. Idem notaris J.B. Verstraeten van het jaar 1842. Samenstelling: Marc Alcide

Nota bij het zoeken: vergeet niet eveneens de oude schrijfwijze van de gemeenten in te geven.
Vb. "Campenhoudt" en "Kampenhout"

              Notaris J.J. Verstraeten: aktes 1781.

folio 57, 3 anni 1781
Conditie van vercogte goederen onder Berg wegens Antonius Verstraeten voor de proprieteyt
ende
Anna Maria Van de Put wed. wylen Antonius Verstraeten
pagina's:  10

folio 67, 4 anni 1781
Procuratie tot goedenisse van een dagmael lands gelegen op den grooten cauter onder Berg
voor
Daniel Van Doorme ende Anna Goovaerts gehuysschen en ingesetene van Campenhoudt
pagina's:  4

folio 71, 4 january 1781
Rente van 27,,0. courant s'jaers geld Anna Maria Van Den Put wed. van Antonius Verstraeten
in
syn leven organist ende schoolmeester der heerlijkheid van Campenhoudt aen Guillelmus
Van
Doren, rentmeester der kerck ende h: geeft goederen van het geseyt Campenhoudt
pagina's:  7

folio 78, 10 january 1781
Rente van 12,00 courant s'jaers in plaetse van huere geld.
Antonius Verstraete aen syne moeder Anna maria Van Den Put wed. Antonius Verstraeten
ingesetene der heerlijkheid van Campenhoudt.
pagina's:  4

folio 82, 11 january 1781
Procuratie tot goedenisse van dagmael landts gelegen op Duylderveldt omtrent Bulsum onder
Berg.
voor Josephus Coosemans ende Anna Maria Goovaerts gehuysschen tot Sempts
pagina's:  4

folio 86, 24 january 1781
huere van drije dagwand Landts genoemt Smismansblock onder Weerde door Martinus Van
Den
Heuvel pagter tot sempse aen Rombout De Bulpaep ingesetenen van Weerde
pagina's:  4

folio 90, 3 february 1781
huere van huys, schuere, Brouwerye genoemt Prince Egenius met land annexe alhier door
Martinus Van denheuvel pagter aen Joannes Janssens in houwelijk met Maria Theresia
Vanderhulst ingesetene der parochie Sempse.
huys gestaen en gelegen Steenweg van Mechelen op Brussel
pagina's:  4

folio 94, 10 february 1781
Deylinge tusschen de kinderen wylen Petrus Lauwers ende die nog levende Maria Dewit
alhier tot
Sempse
pagina's:  6

folio 100, 10 february 1781
Transport van seker huys met hoff door Franciscus Verrijken en syne echtg. Elisabeth Lauwers aen
Cornelius Van Boxom sone Antonius tot Sempse gelegen aende de Kleyne Linde
pagina's:  4

folio 104, 10 february 1781
Jaerschaere ofte emphiteuse van een half dagwand landts door Cornelius Van Boxom jongeman
aen syne ouders Antonius Van Boxom ende Maria Dewit gehuysschen van Sempse, land
gelegen
aen het Kleyn Linde
pagina's:  4

folio 108, 19 february 1781
jaerschaere ofte emphiteuse van vijf a ses roeden hoff onder sempse door Rombout Van
Humbeeck aen Joannes Bapt. Juliens
pagina's:  4

folio 112, 13 february 1781
conditie van vercoopen van trunckhout op landen gelegen onder Weerde door Cornelis
Meutermans, pagter
pagina's:  6

folio 118, 13 february 1781
conventie tusschen Joannes Bapt. Juliens en Anne Francoise ende Hendricus Briatte over het
houden van Catharina Briatte hunne moeder en de suster.
pagina's:  4

folio 122, 14 february 1781
conditie van trunckhout vercoop tot hombeeck Brabant wegens Joannes Jacobs pagter en
ingesetenen van Sempse
pagina's:  6

folio 128, 27 february 1781
Rente van 6,.0 courant s'jaers geld Joannes Verblosel en de Joanna Gotemans gehuysschen
van
houtem by Vilvoorden ontfangen te hebben uyt de handen van Francis De Doncker, wed.
wylen
Anna Maria Vanrelegem ingesetenen van Weerde.
pagina's:  4

folio 132, 27 february 1781
conditie van vercogte meubelen tot Campenhoudt wegens Cornelius Op de Beeck ende
Elisabeth
Verhaegen gehuysschen tot Sempse ende Campenhoudt van wylen Judocus Verhaegen in syn
leven bareelman binnen Sempse
pagina's:  8

folio 140, 28 february 1781
Conditie van vercoopen eene quantiteyt eyken trunckhout wegens Joannes Bapt. Jacobs
ingesetenen binnen dese prochie Sempse
pagina's:  6

folio 146, 7 meert 1781
Rente van 11,,0,,2 s'jaers geld Jacobus Ceuppens en de Joanna maria hermans gehuysschen
van
Sempse aen Cornelius Janssens gehuysschen van Eppeghem
pagina's:  4

folio 150, 13 meert 1781
Rente van 5,,0 courant s'jaers geld Franciscus Meulemans wed. van wylen Joanna Maria
Robert
ingeseten van prochie Elewijt aen Nicolaas Coosemans pagter gehuysschen der prochie
Elewyt
pagina's:  4

folio 154, 15 meert 1781
Huere van huys hoff ende land gestaen en gelegen tot Boeckt onder Perck door Nicolaus
Coosemans pagter tot Elewyt aen Joannes Baptiste Verhoeven tot Sempse in houwelijk met
Elisabeth Spruyt
pagina's:  4

folio 158, 17 meert 1781
conditie van vercogte Berdens tot Sempse wegens Martinus Vanden Eynde ingesetenen tot
Rymenam
pagina's:  8

folio 168, 30 meert 1781
Transport van een parceel en erve tot sempse.
Peeter de Neef, Jan de Neef sonen van wylen Jan de Neef en marie Vande Branden ingesetenen
van Eppeghem en Susanne de Neef in houwelijk met Joannes Verlinden ingesetenen van
Elewyt
getransporteerd hebben aen den Eerweerdigen heere Antonius Franciscus Morissens, pastor
van
Olivieten binnen Mechelen
pagina's:  4

folio 170, 9 april 1781
Attestatie verleden door Egidius Gillis en de Joannes Josephus Verstraeten ter justantie van S.
Joannes Franciscus Van Bever, coster ende schoolmeester deser prochie van Sempse
pagina's:  4

folio 174, 10 april 1781
conditie van vercogten torfmoer.
De heer J. Van Nieuwenhuysen ingesetenen binnen Mechelen sal vercoopen eene groote
partye te
steken torfmoer gelyk den selven in coopen geteekent is in sekeren Bempt eertijds gecompiteert
hebbende aen de velde, gelegen agter de kercke van Sempse.
pagina's:  8

folio 182, 18 april 1781
conditie van vercogte verckens tot Berthem end Eppeghem wegens Joannes Wagemans sal
vercoopen een partye mager verckens, ingesetenen tot Everberg.
pagina's:  6

folio 188, 19 april 1781
conditie van vercogte meubelen tot Sempse
Publiekelijk ten sterfhuyse wyle Catharina Van Den Heuvel in houwelijk geweest met Joannes
Coosemans binnen Sempse wegens deselfde erfgenamen sal vercoopen de meubelen.
pagina's:  8
folio 196, 20 april 1781
afstand van twee vierde paerten in huys ende land tot Sempse.
door Elisabeth ende Peeter Van Steenwinckel aens Joannes Baptiste Bal en Anna Maria Van
Steenwinckel hunne suster.
huys gelegen in de hoogstraete
pagina's:  4

folio 200, 20 april 1781
afstand van meubelen wegens petronella Jacobs wed. van wylen Antonius Van Steenwinckel
pagina's:  4

folio 204, 20 april 1781
Testament gemaeckt door Mattheus Lauwers en Elisabeth Van Steenwinckel gehuysschen
ende
ingesetene der prochie Muysen
pagina's:  4

folio 208, 8 mey 1781
huere van twee parceeltjes Lands onder Weerde door den eerweerdigen heere Pastor van
Sempse
als beneficiant van Weerde aen Pastor Josephus De Ceulenaer deservitor van Weerde.
ten behoeve van Michael Wyns, schepenen
pagina's:  4

folio 212, 17 mey 1781
Rekeninge gedaen door Martinus Vandeheuvel, pagter ingesetene van Sempse als aengestelden
momboir bij testament gemaekt door syne ouders wylen Jan Vandenheuvel ende Anna
Leemans
pagina's:  6

folio 218, 17 mey 1781
Afstand van ¬ paert in seven dagwand salvo justo Lands door den eerweerdigen heere Laurentius
Van den heuvel pastor de Santbergen.
ten behoeve van Joannes Peeters ende Elisabeth Vandenheuvel gehuysschen onder Muysen
op het
Laer achter de verbrande hoef.
pagina's:  4

folio 222, 19 mey 1781
conventie aengeaen tusschen Gerardus Meert pagter ende ingesetenen van Perck ende Laurentius
Josephus Sloots ingesetenen van Elewyt over seker Losgat
pagina's:  5

folio 226, 26 mey 1781
Obligatie van vijftig guldens courant verleden door Elisabeth Thielemans wd. van wylen
Peeter
Van Damme ingesetenen van de prochie Sempse aen haeren zone Joannes Van Damme.
pagina's:  5

folio 234, 30 mey 1781
conventie aengegaen door Joannes Van Asbroeck wed. van wylen Anna Hoefmans ingesetenen
van Sempse ende Elisabeth Spruyt oud omtrent 22 jaere alhier geassisteerd van haeren vader
Nicolaus Spruyt ingesetenen van Weerde afstandt gedaen van sekere Landen genoemt de
Muysekammen gelegen onder Sempse
pagina's:  4

folio 238, 31 mey 1781
conditie van vercogte goederen onder Sempse wegens Walterius haesendonck, ingesetenen
van
Weerde voor de togte ende de sone kinderen verweckt met syne derde huysvrouwe wyle
Joanna
Doms
pagina's:  10

folio 248, 7 juny 1781
Afraginge gedaen wegens jouffrouw Maria Vanden Male ingesetene der stad Mechelen
aen D'Heer desirant myer van Sempse
pagina's:  4

folio 252, 11 juny 1781
huere van een dagwand Land tot Campenhoudt wegens Catharina Puttemans aen Franciscus
Pisoort aldaer.
pagina's:  4

folio 256, 11 juny 1781
huere van drye vierendeelen Land tot Campenhout wegens Catharina Puttemans aen Joannes
Behets
pagina's:  4

folio 259, 11 juny 1781
Procuratie tot goedenisse van twee weyden gelegen tot Sempse voor Franciscus Dewilder tot
Weerde
pagina's:  4

folio 263, 11 juny 1781
Rente van 13,,10 s'jaers geld henricus haesendonck, ingesetenen van Weerde aen synen vader
Walterius haesendonck aldaer
pagina's:  4

folio 267, 11 juny 1781
Rente van 2,,9,,2 s'jaers geld Carel Haesendonck ingesetenen van Weerde aen Walterius
haesendonck aldaer
pagina's:  4

folio 271, 12 juny 1781
conditie van vercogte struycken en de kepers op den Waterbosch wegens Josephus Coosemans,
pagter ingesetenen van Sempse gelegen omtrent den Weyngaerd onder Sempse
pagina's:  8

folio 279, 20 juny 1781
conditie van vecogte struycken op den Bosch genoemt Lyn van Selinck onder Sempse wegens
jouffrouw Van de Venne tot Mechelen
Lyn van Selinck gelegen omtrent Wormelaer onder Sempse
pagina's:  10

folio 289, 21 juny 1781
Coudicil gemaeckt door Joannes Van Asbroeck wed. van wylen Anna Hoefmans, sieck te
bedde
liggende in syne slaepkamer nogtans syn verstant ende memorie alomme magtig ingesetenen
van
Sempse
pagina's:  4

folio 293, 9 july 1781
Afvraginge gedaen wegens d'Heer Thomas coopman in yser binnen Mechelen aen de weduwe
Hendrik De Backer in syn leven Smed tot Sempse van de somme van negen en tagentig
guldens
acht stuyvers
pagina's:  4

folio 297, 11 july 1781
conditie van vercogte meubelen onder Weerde wegens Peeter Van Messem pagter
pagina's:  12

folio 309, 12 july 1781
Protest van wisselbrief wegens Jouffrouw van Elewyt aen d'heer pierard coopman tot Vilvoorden
pagina's:  4

folio 313, 13 july 1781
conditie van een parceel land ende Bosch tot Perck wegens twee kinderen wylen Franciscus
Goorens aldaer aen Engelbertus van Campenhoudt
pagina's:  8

folio 321, 31 july 1781
Procuratie tot goedenisse van land ende Bosch gelegen onder Perck aen Engelbertus vancampenhout ingesetenen aldaer
pagina's:  4

folio 325, 2 augusti 1781
Quijtinge van f 200 courant wegens de kinderen Goorens judo ondert van Perck aen den
executeur
testamentair van wijlen den eerw. heere Peeters
pagina's:  4 + 1 inlage

folio 329, 7 augusti 1781
Jaeschaere van seventhien roed erve gelegen binnen sempse door Philippus Spruyt aen
Joannes
Van gijsel in houwelijk met maria Van den heuvel ingesetene alhier Sempse
pagina's:  4

folio 333, 9 augusti 1781
huere van huys eenen annexies onder Weerde door Joannes Wyns weduwnaar aen Joannes
Baptiste Tuyers
pagina's:  4

folio 337, 11 augusti 1781
Rente van eenen gulden courant s'jaers Franciscus Meysmans aen Walterius haesendonck
ingesetene van Weerde
pagina's:  4

folio 341, 28 augusti 1781
Conditie van eene torfweyde wegens de kinderen wylen Joannes Coosemans aen Paulus
Timmermans Weerde
pagina's:  7

folio 349, 5 september 1781
Conditie van vercogte verckens tot Eppeghem wegens Joannes Wagemans inwoonder van
Everberg
pagina's:  6

folio 355, 7 september 1781
Afstand van meubelen door Joannes Didens ende Maria Moens gehuysschen ende ingesetenen van
Sempse aen hunne dogter Petronella in houwelijk met francis stemans
pagina's:  6

folio 361, 10 septembris 1781
huere van eenhalf bunder land aen den onsevijver tot Campenhout door Petrus Verstraeten
aen
Joannes Decoster aldaer
pagina's:  4

folio 365, 10 septembris 1781
huere van dry vierdedeelen landts tot ruysbeek onder Campenhout door Petrus Verstraeten
aen
Cornelius Wouters Smedt aldaer
pagina's:  4

folio 369, 11 septembris 1781
Afstand van sekere indivise helligt in huys ende hoff onder Perck door Guilliam Goorens-
Bergh
Petrus Van Den Berge-Barbara Goorens suster
pagina's:  4

folio 373, 11 septembris 1781
Procuratie tot goedenisse van drye dagwand weyde onder Sempse voor Paulus Timmermans
ende
Michael Wyns gelegen in de Stropbroecken onder Sempse
pagina's:  4

folio 377, 13 septembris 1781
Obligatie van 250.0 courant geligt door Laurentius Devos aen Joannes Josephus Coosemans
ende
Joanna Werselaers gehuysschen ende inwoonders deser prochie ende heerlijkheid van Sempse
pagina's:  4

folio 381, 27 septembris 1781
Deylinge aangegaen tusschen d'erfgenamen Joannes Vandenheuvel ende Anna Leemans
gewesene
gehuysschen ende inwoonders van Sempse
pagina's:  6

folio 387, 5 octobris 1781
huere van huys ende land tot Laer onder Sempse door Gabriel Van Deyck wd. van wyle Anna
Jenn‚ inwoonder tot Laer halven steen onder Sempse aen Peeter De wechter aldaer
pagina's:  4

folio 391, 6 octobris 1781
Cessie van meubelen gedaen door Cornelius Lauwers en Joanna Vertongen gehuysschen ende
inwoonders van Sempse tot Laer aen hunne sone Joannes Bapt Lauwers
pagina's:  6

folio 397, 6 october 1781
Lijfrente van 5.0 courant s'jaers Joannes Baptista Van Relegem, pagter inwoonder van Sempse ten
behoeve van Juff. Anna Catharina Vandenheuvel tot ontlasting van synen schoonvader
Martinus
Vandenheuvel, pastor di Santbergen
pagina's:  4

folio 401, 6 octobris 1781
Afstand van 3/5 paerten in huys ende half dagwand land onder Weerde door Franciscus
Muyldermans Joannes Baptiste Muyldermans en Francoise Muyldermans geassisteert van
haeren man Jacobus Vercammen aen hunne moeder Jacobus Muyldermans in houwelijk met
Anna Lauwers
pagina's:  4

folio 405, 12 octobris 1781
Cessie van meubelen gedaen door Elisabeth Vanherp wed. Marcus Verlinden aen haeren
schoonbroer Joannes Baptiste Muyldermans inwoonder onder Weerde en een dagwand salvo
justo gelegen aen den blauwenberg onder Weerde
pagina's:  4

folio 409, 13 october 1781
Jaerschaere van 10 roeden Land onder Sempse door Joannes Baptista Van Roy pagter inwoonder
van Perck aen Joannes Rens in houwelijk met Petronella Lepage gelegen onder Sempse
omtrent
het Stynen Cruys
pagina's:  4

folio 413, 15 octobris 1781
Conditie van vercogte Boomen onder Sempse wegens Mijnheer Vanden Nieuwenhuyse
inwoonder
der stad Mechelen, gelegen tusschen Sempse en Weerde in de bempden
pagina's:  10

folio 423, 20 novembris 1781
Obligatie van 200.0 courant ten laste van Joannes Deniers meester gareelmaker en inwoonder
van
Sempse van Joannes Baptista ende Petrus Coosemans
pagina's:  4

folio 427, 7 novembris 1781
Conditie van vercogt hout tot Bosch onder Sempse wegens Josephus Coosemans
pagina's:  4

folio 431, 9 novembris 1781
huere van twee en half roeden erve aen den pastoreelen hoff door Hendricus De Kyser Sempse aen
den eerweerdigen heere De Ceuleneer pastor van Sempse
pagina's:  4
folio 435, 10 novembris 1781
Testament conjunctief gemaekt door Joannes Van Releghem ende Catharina Van den eynde
gehuysschen ende inwoonders van Elewijt
pagina's:  4

folio 439, 12 novembris 1781
Conditie van vercogte raepen en wortelen wegens de Heer De Bruyn meester chirurgyn
binnen
Sempse die in coopen geteekent staen op d'agterbroecken onder Semspe
pagina's:  4

folio 443, 12 novembris 1781
Rente van 8,0 courant s'jaers geld Joannes Daelemans pagter inwoonder van Eppeghem
ontvangen
te hebben van Joannes Verlinden ende inwoonder van Elewyt
pagina's:  4

folio 447, 13 november 1781
Contract van houwelijk tusschen Joannes Baptiste Muyldermans inwoonder van Weerde ende
Cecilia Van Damme woonende te Eppeghem
pagina's:  4

folio 451, 22 novembris 1781
Testament gemaekt door Franciscus Vandenheuvel ende Anna Catharina De Boeck gehuisschen
onder Sempse tot Egelgom
pagina's:  4

folio 455, 26 novembris 1781
Rente van 10.10 s'jaers geld Joannes Baptista Meysmans wed. van wijle Joanna Maria Smekens
pagter inwoonder van Sempse ontvangen te hebben van Cornelis Van Releghem pagter ende
inwoonder van Eppeghem
pagina's:  4

folio 459, 29 novembris 1781
huere van een dagwand erve gelegen onder Sempst door Petrus Coeckelberghs pagter ende
inwoonder van Girregom aen Nicolaus Goovaerts inwoonder van Weerde onder de prochie
Sempse
pagina's:  4

folio 463, 30 novembris 1781
Testament gemaekt door Franciscus Van Meis ende Anna Maria Juliens gehuysschen ende
inwoonders van Sempse
pagina's:  4

folio 467, 11 decembris 1781
Conditie van vercogte verckens tot Sempse wegens Joannes Wagemans inwoonder van
Everberg
pagina's:  4

folio 470, 11 decembris 1781
Conditie van vercogte goeders onder Eppeghem ende Weerde wegens de kinderen wylen
Judocus
Janssens ende Joanna Maria Lemmens
pagina's:  10

folio 481, 15 decembris 1781
Conventie aengegaen tusschen de kinderen wylen Laurentius De Boeck ende Anna Moens
gewesene gehuijsschen ende inwoonders van Sempse
pagina's:  5

folio 485, 27 decembris 1781
Rente van 1200.0 cappitael geld Joannes Josephus Engels inwoonders van Weerde aen
Cornelis
Van Relegem tot Eppeghem
pagina's:  6

folio 491, 27 decembris 1781
Procuratie tot goedenisse van een bunder land onder Eppeghem voor Joannes Josephus
Engels
pagter tot Weerde
pagina's:  4

folio 495, 27 decembris 1781
Procuratie tot goedenisse van een bunder land op het aenlandvelt onder Weerde voor Adrianus
haesendonck aldaer
pagina's:  4

folio 499, 27 decembris 1781
Procuratie tot goedenisse van huys ende land tot Weerde voor Cornelis Meutermans aldaer
pagina's:  4

folio 503, 27 decembris 1781
Quytinge van 1000.0 in voldoenige van een meerder cappitael door Joannes Josephus Engels
aen
d'erfgenamen Judocus Janssens Weerde
pagina's:  4

folio 506, 27 decembris 1781
Conditie van vercogte verckens tot Berthem wegens Joannes Wagemans inwoonder tot
Everberg
pagina's:  6

folio 512, 28 decembris 1781
Dylinge bij forme van uytkoop wegens de kinderen wijlen Joannes Coosemans ende Catharina
Vandenheuvel alhier
pagina's:  4

folio 516, 29 decembris 1781
Rente van 6.0 s'jaers geld C. Schueremans tot Eppeghem aen henricus Coosemans tot hofsteye
pagina's:  4

folio 520, 29 decembris 1781
Rente van twelf guldens s'jaers geld Joannes De Backer tot Eppeghem aen petrus Janssens
aldaer
pagina's:  2

26 anni 1788
Rente van f:500..0 cappitael geld
Jacobus Peeters, ingesetene van Neerockerseel aen de kinderen m:meijsmans ende den armen
van
Sempse
andries schoevaers, guilliam servrancx, maria catharina jaspers, jan baptist janssens, peeter
calottens,

26 anni 1788
Huere van huys ende land gelegen onder Sempse door jacobus
janssens, pagter aen Norbertus Dewin ingesetene van Sempst

28 january 1788
Conditie van vercogte meubels tot Hombeek wegens d'erfgenaemen
Hendrik Moortgat
kopers:
Matheus Lauwers, Sempse          frans Van Win
J.J. Moortgat, Hombeek           B. Verdood, Sempse
Guill Jacobs                     Guill teugels
joes Deroeck, Hombeek            Hendrik Van Dam, Sempse
Jan pickaerts, Hombeek           Guill Van de Sypen
Jacobus Symons                   Corn Ceuleers
Jaco Verlinden                   De Nijs
Jacobus Popeleu                  Guill Van Campenhoudt

31 anni 1788
Transport bij forme van uitroepinge door Maria Van Loo ende
Wouter Lepage haeren man ingesetenen van Weerde aen Peeter Van
Loo van Beersele
Elisabeth Verdood

7 february 1788
Obligatie van iii.15 courant ten laste van J:B: Van Lint
ingesetene van Perck aen sijnen broeder J:B: Van Lint ingesetene van Sempse Catharina
Meutermans, hendricus jacobs testis

7 february 1788
Conditie van vercogt huijs ende hof tot Sempse wegens joanna moons aen sieur bellemans
Palende primo Steenweg, secundo het Verckensstraatjs, tertio Hend. Daems, quatro Antonius
Lauwers
Francis Lauwers, Jan Lemmens, herberg de Weirelt, Christianus Wens, Hendricus De Keijser,
Antonius Vergaeren, Joanna De Coster.

8 february 1788
Transport van een half bunder land gelegen onder Sempse door William Van Messem aen
Ludovicus Cantijaen ingesetene van Sempse
Half bunder land op het Kerckenveld genoempt Smeijsselaershof palende primo d'erfgenaemen 2.
het begijnhof van Mechel, 3. Josephus Roekens, 4. het selve goed nu palend De Reaij, 5. mijn
heer
Limpens, 6. Guillaum Van Den Heuvel
Peeter Lepage, Catharina Lambregts, Cornelis Van Halle, M. Mandervelt (provisor Oliveten),
Franciscus Pepermans, Anna Maria De Backer, Joanna Vandermeulen
9 februarij 1788
Rente van f 250.0 cappitael geld Guilliam Luijpaers ingesetene tot Grimbergen aen Peeter
Beukelaers tot Eppeghem
Josephus Hoorinckx

12 februarij 1788
Conditie van vercogte cleeren tot Sempse wegens d'erfgenaemen Catharina Van der Elst wed.
mijsmans ende consoorten
Kopers: M. Van Den Heuvel, Corn. Jacobs (Weerde), Frans Mertens, Hendricus Thielemans,
G.
Mertens (Weerde), h.j. Van Relegem, Jan Lauwers, Moons (Sempse), Demeier (Sempse), J.
Van
humbeeck, Dehoef (Sempse), P. Daelemans, P. Verdood, Hendrik Van der Elst, Louis Fratteur,
Goovaerts, Jan Rens, Ant. Vergaeren, Hendrik Goovaerts, Hendrik Bosmans, G. Buelens, P.J.
Verstraeten, J. Demesmaeker, Antonius Spruyt, Barbara Vercammen, Ad. Van Steenwinkel
(Sempse), C. Van Boxem (Sempse), Francis Spruyt, Dewit, Francis Verijken, J.B. Smets
(Sempse), J.B. Van Kelst (Sempse), Jan Thielemans, Carel Bosmans (Sempse), Jan Decoster,
Lepage (Sempse), A. Vergaeren, Meijs, Henricus Goosens, Hendrik De Swerdt, Francus Van
den
Heuvel, Jac. Thilemans, P. Coosemans, Philip De Heyder, P. Ceuppens, Peeter Buelens,
Peeter
Meulemans, Jan Spruyt, Peeter Van der Elst, Antoon Van Boxem, J. Francis Buelens, de
weduwe
Van Bever, Jan Hasendonck (Weerde)

14 februarij 1788
Rente van f: 400.0 cappitael geld Joes Goijvaerts ingesetenen van Eppeghem aen Hendrik
Spruyt
tot Sempse
Judocus Goijvaerts weduwe Barbara Vermeiren ingestene van Eppeghem

20 februarij 1788
Rente van f: 300.0 courant cappitael Jacobus Verbist en Elisabeth Dewinter ingesetene van
Elewijt Josephus Dewilder tot Weerde
Borch gelegen onder Berg, heere Quartemont, Josephus Van huffel, Melsbroeck, Jacobus
Dewinter, Peeter Verhoeven

21 februarij 1788
Porcuratie tot goedenisse van huijs ende hof gestaen ende gelegen tot Sempse voor sieur
Bellemans tot Sempse
Joanna Moons bejaerde dogter ende ingesetene van Sempse dogter van Engel Moons ende
Maria
Lauwers, wijlen haar broeder Joannes Baptist Moons, Guillielmus Bellemans mr. chirurgijn
inges-
etene van Sempse, Maria Josepha Vercammen, notaris De Lellio, Michiel Wijns, Petrus
Joannes
Meysmans
Huijs, schuere, stal en hof gestaen ende gelegen binnen Sempse
palende primo Steenweg, secundo het Verckensstraatjs, tertio Hend. Daems, quatro Antonius
Lauwers

28 februarij 1788
Huere van 4 bunder land gelegen onder Sempse door Jan Leemans aen Jan Baptist Leemans
ingesetene van Sempse.
sone Guilliam Leemans, Martinus Van den Heuvel, Jan Baptist Van Releghem, Adriaen
Spruyt

1 meert 1788
jaerschaere van 18 roeden land omtrent de Cleempoel wegens Hendricus Bosmans, pagter en
ingesetene van Sempse aen Peeter Van den Heuvel ingesetene van Sempse
Peeter Buelens, Michiel Wijns

3 meert 1788
Huere van huijs ende land onder Weerde door de wed. Bosmans aen hare sone Peeter Bosmans in
houwelijk met joanna Van Haesendonck ingesetene aldaer
Barbara Van Relegem wed. wijlen Nicolaus Bosmans ingesetene van Weerde

6 meert 1788
Transport van drij dagwand land gelegen onder Sempse door Michiel Cauwenberg ende Anna
Maria De Keijser gehuijsschen ende ingesetene der stad Mechele aen Joannes Baptiste Van
Relegem tot Sempse
palende de heere van Sempse, Jan Meijsmans, Peeter Lauwers, het klooster van Sion, Peeter
Goovaerts, Guilliam Ceuppens

10 meert 1788
Conditie van vercogt .. tot Sempse wegens judocus Goijvaerts ingesetene van Eppeghem
Cornelis Van Boxem, Guillaume De Vos, Anthoon Van Boxem, Peeter Teugels (Hombeek),
Joseph Teugels, jos Verkammen, Gilis Verberckt, Hendrik Cluckers (Weerde), P. Van
Haesendonck (Sempse), Francus Spruyt (Sempse), Nicolaes Pepermans, Guillaume Dewit,
Jacobus Ceuppens, Janssens (Weerde), Jacobs (Sempse), F. Verlinden (Weerde), A. Sillebrems
(Sempse), C. Van den Heuvel (Weerde), Meijs (bos), Jan Spruyt (Sempse), Jan Lemmens
(Sempse)

11 meert 1788
Conditie van vercogte meubels tot Sempse wegens d'erfgenaemen Nicolaes Janssens op
hunne
pagthove
Jacobus Janssens, J. Spruyt, Jan Bulens (Sempse), Francus de Kre, Adriaen Smets, Francis
Knops
(Hombeek), Cornelis Teugels (Hombeek), Andreas Sillebrants, Jan Janssens, Rombaut
Andries
(Hombeek), Van Alpen (Hombeek), Jan Vertonghen, Pennincx, Ceuleers (Hombeek), J.F.
Lauwers, Jacops, jos. Troch (Hombeek), Guill. Van Campenhout, Jan Verhulpen, Guill.
Buelens,
Jan Reijns, Anthoon Goovaerts, P. Goovaerts, j. Meulemans, j. Van Winghe (Hombeek),
Joseph
Spruyt, Verdoodt, p. Tuijaers, Verhelpen, De Wit (Hombeek), Francis Knops (Hombeek), J.B.
De
Ley, Charel Bosmans, Jan Van Alpen, Peeter Buelens, Henricus Van Steenwinkel (Sempse),
Rombout Verbinnen (Hombeek), Jacobus Ceuppens, Francus Sillebrents, Cornelis Van
Capellen
(Humbeek), Anthoon Leemans, Peeter Feremans (Meggelen), Adriaen Vertommen in de
Croonstraet tot Meggelen, Jan Rens, Jan Doms, J.F. Dewilder, Cornelis Loos, Jacobus Moens
(Hombeek), J. Veekmans, Peeter Verberckt, Jacobus Bulens

27 meert 1788
Transport van meubels door de Elisabeth Hermans, wed. Isaac Van der Meulen aen haeren
sone
Jan Francis Van der Meulen ingesetene van Sempse
Antonius Meijs gehouwt met Anna Maria Van der Meulen, Ludovicus Cantijaen in houwelijk
met
Joanna Van der Meulen, Guilliam Juliens, Matheus Lauwers

28 meert 1788
Transport van drij dagwand en half land gelegen onder Sempse door Hendrik Goovaerts ende
jouffr. Van den Hout aen Hendrik Joseph Van Relegem gelegen aen primo s'heerenstraete, 2.
hendricus Ceulemans, mijn heer Nelis, 4. den heer baron Sel
jouffrouw maria josepha meijsmans, haeren broeder Guilliam Meijsmans, notaris Depeuter,
hendricus Meijsmans ende Catharina Van der Elst

31 meert 1788
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens jouffrouw Barbara Brion ingesetene
der
stad Mechelen
Kopers: Hend. Bosmans (Brug Sempse), Jan De Bouk (Brug Sempse), Corn. Dewilder (Weerde),
Antoon Meijs (Sempse), Philip Spruyt (Sempse), Peeter Meulemans (Sempse), Mart. Thilemans
Sempse), J. Debulpaep (Weerde), J.B. Jacobs (Weerde), Lauwers, Spruyt (Weerde), Joseph
Janssens (Weerde), Frans Van den Heuvel (Sempse), J.J. Van Asbroeck
Vercogt ende verborgt ter plaetse in haeren bempt gelegen in d'achterbroecken onder Sempse.
Getuigen: Joannes Baptist Bal en Peeter Goossens.

Conditie van vercogte verckens tot Campenhout, Elewijt, Sempse ende Hombeek wegens
Christianus Wens ingesetene der Stad Mechelen
Kopers: Guillaume Van de Put (Neerockerseel), Jacobus Stroobants (Campenhout), Joseph
De
Smedt (Campenhout), J.B. Vermeulen (Campenhout), J.J. Puttemans (Campenhout), Cornelius
Mommens (Berg), Arn. Mommens (Berg), Van de Weijgaerd (Neerockerseel), pagter Janssens
(Perck), Fred. Mommens (Perck), Peeter Coosemans, Josephus Caluwaerts (Berg), B. Spruyt
(Elewijt), Carel Nees (Eppeghem), Hendrik Bosmans, Jan Ceuppens (Sempse), Jan Baptist
Cortens (Neerockerseel), Peeter De Becker (Neerockerseel), Peeter Verbist (Berg), Jacobus
Barbiers (Perck), Judocus Muijldermans (Berg), Engel Merckx (Berg), Dionisius Van hal
(Campenhout), Guill Imberegts (Erps), Jouffr de wed. Verbruggen op de Nieuwenberg,
Antoon De
Rouck (Hombeeck), Guill Van Campenhout (Hombeeck), Jacobus Andries (Hombeeck),
Andries
Van Hoof (Sempse), Francis Tuijaers alias Beullens (Eppeghem), de wed. Moran (Eppeghem), Jan
Tuijaers (Eppeghem), Hend. Moran (Eppeghem), Peeter Smets (Sempse), De Bruijn (Sempse), B.
Vercammen (Sempse), Jacobus Verhoeven (Neerockerseel), Anthoon De Greef (Neerockerseel),
Jan Van Steenwinckel (Berg), Jacobus Vercammen, Jacobus Peeters (Neerockerseel), Guill
De
Mees (Campenhout), Henricus Verstreken, jan Heijnsklaes, jan Keuppens, Peeter de Koning
(Perck), Antoon Van der Elst (Perck), Jan Coosemans (Bergh), Jan Verbist (Berg), Jan
Verreijt
(Seepstraet),  Jan Lambrechts (Neerockerseel), Jan Baptist Stevens (Neerockerseel), Cornelis
de
Koning (Neerockerseel), Guilliam Van Hoef (Neerockerseel), Francis Doms (Berg), Peeter
Verstraeten (Campenhout), Adriaen Verschaeren (Elewijt), Andries Van Doren (Berg),
Francis
Wellens, Hendricus Serneels (Elewijt), Jan Teugels (Elewijt), Andries Van Doren (Berg),
Cornelis
Van Dam, Joannes Van Dam (Elewijt), Van Wing (Sempse), de kinderen wijlen De Craen, P.
en J.
Winnepenninckx (Berg), P. Rijdams (Berg), Guilliam Schoevaers (Berg), Peeter De Coster
sone
Mathijs (Campenhout), Judocus Verbelen (Campenhout), Jacobus Stroobants (Campenhout),
Hendricus Van der Sande, wed. De Greef, Philip Buelens, Peeter Magnus (Sempse), Corn.
Spruyt
(Sempse), Peeter en Jacobus Schoevaers, de wed. Lauwers (Perck), Cornelis Schueremans
(Eppeghem), Hendricus Franciscus Verstraeten, Jan Baptist Spruyt

2 april 1788
Conditie van vercogte torfaerde tot Sempse wegens het klooster van Sion binnen de Stad Lier
Kopers: Guilliam Juliens (Sempse), Jacobus Roekens (Sempse), Judocus Goovaers (Sempse),
Kristian Janssens (Sempse), P. Ceulemans (Sempse), Jan Pateet (Sempse), J.B. Timmermans
(Sempse), Guill Mertens smid (Weerde), Cornelis Jacobs (Weerde),  Cornelis Goovaers
(Weerde),
J.B. Van Haesendonck (Weerde), J.B. Parcoville (Sempse), Peeter Moons (Sempse)), Merten
Thilemans (Sempse), Jan De Coster (Sempse), Nicolaes en Jan Goovaers (Sempse), Peeter
Coosemans (Sempse), Cornelis Van Boxem (Sempse), Jan Cordemans (Sempse), Ant. Lauwers
(Sempse), Jan B. Deswerdt (Sempse), Jan Van Laer (Eppeghem), Hend Van Boxem (Eppeghem),
J.B. Van Steenwinkel, J.B. Bal, Hend. Moons (Weerde), Hend. Deswert (Sempse), Hend. Van
der
Elst,
Getuigen: Guilliam Van Haecht en Jan Francis Magnus

5 april 1788
Rente van 100.0 capp Geld Peeter Van den Savel in houwelijk met Theresia Backx ingesetenen
van Sempse aen de H: geest alhier
Hendricus Bosmans, pagter op de Cleempoel
Getuigen: Jan Francis Steemans en Norbertus Ceulemans

7 april 1788
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens d'heer van Tienne ingesetene der stad
Brusse
d'agterbroecken tot Sempse, weyde van de wed. Van Asbroeck, de officier J.B. Bal, P. Verstraeten
(Sempse)
Kopers: Cornelis Van Campenhout (Weerde), J.B. Roekens (Elewijt), Van Haesendonck,
Timmermans, P. Bosmans (Weerde), Doms (Weerde), Martinus Adriaens (Weerde), C. Van
den
Heuvel, Vergaeren (Sempse), Jan Van Gijsel (Sempse), Verhaeren (Sempse), Muylder
(Weerde),
Jan Tuijaers (Weerde), Josephus Van Releghem (Sempse), J. Francis Van der Elst, Peeter
Van
Messem (Weerde), Jacobus Muijldermans (Weerde), Jan Pauwels (Weerde), Josephus
Coosemans, Hend. J. Van Relegem, Francis Verlinden (Weerde), Ad. Doms (Weerde),
Rombauts
(Weerde), J.B. Van Steenwinkel, J.F. Magnus (Sempse), F. Van meis (Sempse), Michiel
Wijns
(Sempse)
 

8 april 1788
Huere van een bunder land gelegen in t' Venneblock onder Sempse wegens de wed. J. Van
Wesemael (Maria Van Asch) aen Philip Steemans ingesetene van Sempse
Getuigen: Peeter Goossens en Merten Van den Heuvel

8 april 1788
Conditie van vercogten torfmoer onder Sempse wegens de wed. Andreas Van Bever (de
eersaeme
Maria Ceulemans) in sijn leven coster alhier
Hendrik Bosmans (Sempse)
Kopers: Judocus Van Dam (Elewijt), Francis Van den Dries (Weerde), Gill Gilis (Sempse),
Francis Lauwers (dorp Sempse), Ant Lauwers (Sempse),  Hend Deswert (Sempse), Jan
Parcoville
(Sempse), Ant Parcoville (de vader), P. Lauwers (Cleynlinde), Jacobus Ceuppens, Jan Van
den
Eynde (Weerde), P. Dalemans (Sempse), Hend Willems (Sempse), J. Baptist Van Lint (Sempse),
Jan De Hoef (Sempse), De Coster, L. Van Geel (Sempse), Meijsmans, J.B. en J.F. Steemans
(Sempse), Francis Lauwers, Hend. Van der Elst (Cleempoel Sempse), Ant. Sillebrans (Sempse),
Engel Van Steen (Sempse), P. Goovaers (Sempse), Michiel Van den Heuvel (Weerde),
Francis
Verrijken (Sempse), Van Boxem (Sempse)

10 april 1788
Conditie van vercogt huis ende hof tot Hombeeck wegens d'erfgenaemen Hendrik Moortgat
en
Theresia Bernaerts aen Peeter Van der Elst ingesetene van Sempse
Huijs palende primo Scheerenstraete secundo Joannes Baptista Schenis en tertio D. Dewit
herberg de Rust (Hombeeck), Jan Van Humbeeck (Capellen op den Bosch), Jacobus Geets,
Judocus Husewils, Livinus Van Bever, Jacobus Popleu, , Rombaut Moortgat, Jan Francis
Teugels
Hendricus Van der Elst, Guilliam Van Campenhoudt

10 april 1788
Rente van f. 450.0 capp Hendrick Bosmans in houwelijk met Anna Catharina Verhulst
ingesetene
op de Cleempoel onder Sempse aen Josephus Dewilder Weerde
parceel land gelegen in 't Broeck onder Sempse palende primo de weg naar d'agterbroecken
secundo den biscop van Ijperen, tertio de muijskammen ende quarto het godshuijs van St.
Peeter
ende Pauwels, leenroerig onder de leen.. van Releghem
Joannes Baptista Van Relegem
Getuigen: J. Lauwers en Laurentius Deruyts

16 april 1788
Conditie van vercogte meubels tot Sempse wegens de kinderen wijlen Guilliam Spruyt, welke
hunnen huijs tot Laer onder Sempse sullen vercoopen
Kopers: C. Spruyt, Andreas Sillebrans, Jan Goovaerts, Van Erp, J. Janssens, P. De Buijser, G.
Goovaerts, G. Magnis (Grimbergen), G. Buelens, Jan Verdoodt (Sempse), C. Teugels
(Hombeeck), L. Lauwers, A. Jacobs, Jacobus Andries, Jacobus Buelens, de weduwe Doms,
Guilliam Symons, Bosmans (Sempse), A. Spruyt (Sempse), P. Beullens, Philip De Buijser,
Henricus Van Steenwinkel, H. Goovaerts, Engel De Laet (Sempse), Cor. Spruyt, B. Leemans

16 april 1788
Transport van twee en half dagwand land gelegen onder Hombeeck door Anthoen ende
Christianus Deroeck bejaerde jongeman ende ingesetene tot Hombeeck aen Joannes Meulemans
ingesetene aldaer
Anna Catharina Stock, Scheerenstraet, den heer doctoor Spaenssens, notaris Vermeiren tot
Vilvoorde
Getuigen: Peeter Van Deijck en Hendricus Jacobs

16 april 1788
Rente van f:800.0 courant geld Joannes Baptista Meulemans in houwelijk met Anna Maria
Scheltjens ingesetene van Hombeeck aen de weesen van Jan Jacobs ende Maria Van Deijck
ingesetene van Hombeeck
Peeter Van Deijck, Hendrick Jacobs, P. Goossens, Joannes Voet
Getuigen: Joannes Josephus Engels en Christianus De Roeck

16 april 1788
Transport van anderhalf dagwand land gelegen onder Hombeeck door Christiaan De Roeck
bejaerd jongeman ingesetene van Hombeeck aen Jan Baptist Spruyt ingesetene aldaer
sijne vrouw Anna Maria Meulemans, "dasmijsen" onder Sempse, mevrouw van Ternat, sijn
moeder Catharina Engels getrouwt geweest met Anthoon De Roeck, Joannes Josephus Engels
als
momboir van Maria Theresia De Roeck
Getuigen: Hendricus Jacobs en Peeter Van Deijck

17 april 1788
Huere van huijs, hof ende land onder Laer tot Sempse ende een parceel land gelegen tot
Wormelaer wegens de kinderen Guilliam Spruijt aen Corn. Spruijt ingesetene van Sempse
Joannes Baptista Leemans momboir over de kinderen agtergelaten bij wijlen Guilliam Spruijt
benevens Philip De Buijser getrouwt met Anna Maria Spruijt
Getuigen: Jacobus Popeleu en Guilliam Moortgat

17 april 1788
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens d'heer Van der Auwera ingesetene der
Stad
Brussel
Kopers: Jan B. Bal (Sempse), J.B. Peeters (Weerde), de wed. Brion (Sempse), Hendrik
Haesendonck (Weerde), Hend Goovaerts (Sempse), Jacobus Ceuppens (Cleempoel), Jan
Hermans
(Cleempoel), P. Goossens (Sempse), Carel Haesendonck (Weerde), Jan Verbruggen (Weerde),
J.B. Verstraeten (Weerde), Jan Desmet (Sempse), Jan Deneef (Sempse), (de wed) Guill
Dewin
(Sempse), Hend Van Dam (Sempse), Hend Moons (Weerde), Jan Van Humbeeck (Weerde),
Jacobus Muijldermans (Weerde), Jan Pauwels (Weerde), P. Lauwers, Hend Bosmans (Brug
Sempse), Jan De Bouck (Brug Sempse), Guill Juliens (Sempse), P. Van Messem (Weerde),
Corn
Van den Heuvel (Weerde), Nicolaes Goovaerts (Weerde), J.F. Vanderelst (Sempse), J. De
Bulpaep
(Weerde), Guill Bosmans (Weerde), P. Bosmans (Weerde), Anth Lauwers (Sempse)

17 april 1788
Procuratie tot goedenisse van huijs ende hof tot Hombeeck voor Peeter Van Der Elst jongman
ende ingesetene van Sempse ende Maria Dudot aenstaende gehuijsschen
Rombaut Moortgat en Catharina Moortgat, Bartholomeus Verdood, Guilliam Verhoeven,
Guilliam
Moortgat ge‰den momboir over die drij minderjarige kinderen, Hendrick Moortgat, Theresia
Bernaerts, s'heerenstraet, Joannes Baptista Schenes, de wed. Dudit
Getuigen: Joannes Josephus Engels en Michiel Ceuleers

21 april 1788
Verhueringe van het huijs genoempt den Vos op t' Spilt onder Sempse door de kinderen
Leemans
aen Guilliam Leemans Sempse
Peeter Lepage, Joannes Baptista Leemans ge‰den momboir over die nog minderjarige kinderen
agtergelaten bij wijlen Guilliam Leemans ende Anna Spruijt gehuijsschen op 't Spilt onder
Sempse, Francis Spruijt
Getuigen: Peeter Goovaerts en Jan Meijs

21 april 1788
Conditie van vercogte meubels op Spilt onder Sempse wegens de kinderen Guilliam Leemans
wijlen Guilliam Leemans en Anna Spruijt, Joannes Baptista Leemans, Peeter Lepage respective
momboir ende voigt over de minderjarige kinderen agtergelaten bij wijlen Guilliam Leemans
ende
Anna Spruijt gewesend gehuijsschen op t' spilt onder Sempse, Jacobus Van Beveren
Kopers: Guilliam Leemans, Francis Leemans, J.B. Leemans, Jacobus Verdickt (Sempse),
Peeter
Lepage (Sempse), Philip De Buijser, Joseph Van Campenhout, J. Goijvaers (Eppeghem), P.
Coosemans, Francis Doms, Franc Selleslagh (Hombeeck), Jacobus Buelens, Guilliam Symons
(Sempse), Jan Persoons (Sempse), Peeter Haesendonck, J.B. Van Segbroeck (Humbeeck),
Laureijs
Van Hemelrijck, Francis Van Thienen (Humbeeck),  Jan Van Dam (Sempse), Andries Ceuleers
(Hombeeck), Jacobus Fierens (Sempse), Laurentius Permentier (Hombeeck), Van Herp
(Sempse),
Andries Sillebrans, Corn. Spruijt, Jan Meijsmans, Guill Pepermans, de wed Van Steenwinckel,
Guill Schuereweegs (Hombeeck)

27 april 1788
Huere van huys hoff ende land gelegen tot Laer onder Sempse wegens de kinderen Guilliam
Leemans aen adriaen Van herp Sempse
joannes Leemans sone wijlen Guilliam benevens Peeter Lepage ende Francis Spruyt respective
momboir ende voigt over de minderjarige kinderen van de voorste Guill: Leemans ende Anna
Spruyt
Peeter Magnus, pagter op het Spreeuwenhuys onder Sempse
Getuigen Peeter Coosemans en Peeter Goovaerts

3 meij 1788
Obligatie van f: 399. io courant geld Jacobus Lepage aen sijnen broeder hendricus Lepage
Sempse
Jacobus Lepage, pagter en ingesetene van Sempse in houwelijk met Anna Maria Van Wesemael
Getuigen: Peeter Goovaerts en jan Demesmaeker

10 meij 1788
Obligatie van f: 200.0 courant geld Cornelis Teugels aen Joannes baptista Ceuleers inges van
Hombeeck
Joannes Baptist Teugels, broeder der comparant
Getuigen Hendricus Francis Verstraeten en Peeter Goossens

13 mei 1788
Testament van Guilliam Verasselt in houwelijk met Anna Maria Magnus binnen Sempse
Jacobus Verasselt in  houwelijk met Barbara Huybrechts
Getuigen: Philippus Buelens en Laurentius Lauwers

14 meij 1788
Rente van f:500.0 cappitael courant geld joannes Baptista Leemans aen den Hijligen geest tot
Sempse
adriaen Spruyt (Sempse), joannes Verdood (Sempse)
Getuigen: Hendricus Franciscus Verstraeten en Hendrick De Backer

15 meij 1788
Jaerschaere van hoff onder Sempse door Antoen Lauwers aen Catharina Deswert ingesetene
alhier
Catharina Deswert jonge dochter, een parceel hoff gelegen onder Sempse omtrent den Steenweg
Getuigen: Henricus Franciscus Verstraeten en Hendrik Deswert

21 meij 1788
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens D'heer Constantinus Van den
Nieuwenhuijse ingesetene der stad Mechelen
Kopers: J.J. Mijsmans (Sempse), Cornelis Meutermans (Weerde), Cornelis Beuls (Elewijt),
Antoon Mannaerts (Elewijt), Francis Verlinden (Weerde), M. Van Thilt (Sempse), Mart
Adriaens
(Weerde), C Van den Heuvel (Weerde), Jan Spruyt (Sempse), P. Verhijden (Sempse), Adriaen en
Peeter Van Eekhout (Muijsen), De wed Lepage (Sempse), Francis Geeraerts (Sempse), L.
Devos
(Sempse), M. Van Thilt (Sempse), Jan Lauwers (Sempse), Jan Pauwels (Weerde), J.B.
Walkiers
(Sempse), Engel Lauwers (Sempse), Francis Mertens (Sempse), Francis Bosmans (Weerde),
Francis De Proost (Berg), Sebastiaen Van Steenwinkel (Berg), L. Devos (Sempse), Francis
Geeraerts, Jan Tuijaers (Weerde), J. Van Muijlder (Weerde), J.B. Muijldermans (Weerde),
Jan
Pauwels (Weerde), Jan Deswert den jongeman, Jan Deswert den oudere, P. Verstraeten
(Sempse),
Jan Doms (Weerde), P. Nobels (Weerde), P. Lepage (Sempse), Jan Van Gijsel (Sempse), de
wed
Van Asbroeck, Gerardus Van Nieuwenhoven (Sempse), Philip Spruijt (Sempse), Cluckers
(Weerde), Willem Van Messem (Sempse), Jan Van Winge (Sempse), P. Coosemans (Sempse), B.
Aelenberghs (Sempse), Jan Cordemans, Gillis Verkinst (Weerde), Franc Deleebeek (Weerde),
Rombout en Jan Van Humbeek (Weerde), Jan Deneef (Sempse), P. Moons (Sempse)
Getuigen: Cornelis Meutermans en Francis Verlinden ende andere omstaenders

5 junij 1788
Huere van huijs ende land onder Sempse wegens Isaac Van Der Meulen ingesetene van
Hombeeck
aen Francis Decree ingesetene van Sempse
Getuigen: Joannes Kristiaens en Philip Van der Meulen

28 junij 1788
Rente van f: 400.0 cappitael onder Sempse Peeter Beukeleers aen sijnen schoonvader Hendrik
Pauwels Eppeghem
Getuigen Hendricus Franciscus Verstraeten en Peeter Goovaerts

30 junij 1788
Conditie van vercogte granen op stock onder Sempse wegens de kinderen Guilliam Spruijt,
Leemans en Joseph Verdood
Kopers: Corn Spruijt, C. Van Vaeck (Sempse), J. Sijmons, Guilliam en Jan Leemans (Sempse),
Jan Dalemans (Sempse), Jan Rens (Sempse Bosch), Jan Verdood, P. Coosemans (Bosch),
Philip
De Buijser (Sempse), Jan Van Dam
Getuigen: Peeter Goovaerts, Philip De Buijser ende meer andere omstaenders

1 julij 1788
Conditie van vercogte granen op stock onder Sempse ende Hombeeck wegens de kinderen
Moortgat ende Guilliam Moons
P.J. Engels, De wed Van Meis, Van Haecht, Guilliam Moons (Beekveld), Peeter Van der Elst
ingesetene van Hombeeck, Hendricus Van der Elst, J.B. Batens
Kopers:
F. Van Boxem                     Frans Van den Savel (Sempse)
Peeter Huesewels (Sempse)        J.F. Lauwers (Sempse)
Wouter Keirsmaekers (Sempse)

2 julij 1788
Conditie van vercogt hoijgras onder Eppeghem wegens jouffrouw Van der Maele inges der
stad
Mechelen
Kopers:
Laureijs Tuyaerts (Eppeghem)     Jan Van den Heuvel (Eppeghem)
Hendr Van Opstal                 H. Verlinden
Jan Kerseleers (Eppeghem)

7 julij 1788
Conditie van vercogte granen onder Sempse wegens de weduwe Isaac Van der Meulen ende
Joannes Josephus Engels
Kopers:
Engel Huenaers (Sempse)          J.J. Engels (Sempse)
J. Lauwers                       Anthoen Meijs pagter op 't Kerkeveld (Sempse)
L. Cantijaen                     Hend Bosmans
J. Decoster                      J.F. Steemans (Sempse)
G. Dewin den jongen              J.B. Parcoville (brug)
P. Demaen (Sempse)               Jan Lauwers (Sempse)
P. Lepage                        Hend Van Dam
Hend Deswert                     Anth Lauwers
J.J. Van der Meulen
Getuigen: Hendricus Bosmans en Joannes Decoster ende meer andere getuigen
12 julij 1788
Contract van houwelijk tusschen De wede. Alexander Jacobs (Anna Maria Steemans) ende
Hendrik Persoons ingestenen van Sempse
Sijnen vader Jan Persoons ingesetene van Sempse, Hendrik Steemans sone Philip ende Cath
Pauwels inges tot Grimbergen
Getuigen Franciscus Verstraeten en franciscus Mertens

vijf oost 1788
Conditie van vercogte verckens tot Campenhout, Sempse, Hombeeck ende Elewijt wegens
Sieur
Christianus Wens ingesetene tot Mechelen
Kopers:
Hendricus Verdeijen (Neerockerzeel)
Peeter Peeters                   Jan Van Steenwinkel (Bergh)
Jan Stroobants (Bergh)           Jan Cocqaerts
Gilis Brands                     Guil Behets
Jan Puttemans                    Peeter Smets (Neerockerzeel)
Ludovicus Meijs (Neerockerzeel)  Anthoon Vervoort
Jan Goris                        Anthoon Vervoort

Kopers te Sempse:
Isaac Van der Meulen             Francis Vermeulen
Hend De Reusser (Eppeghem)       Jan Tuijaerts (Eppeghem)
Ant Vergaeren (Sempse)           De wed Van Meis (Sempse)
Francis Verrijken (Weerde)       P. Dewin (Sempse)
P. Verstraeten (Sempse)          Michiel Wijns (Sempse)
Peeter Van Messem (Weerde)

Kopers te Hombeeck:
Jacobus Mijsmans (Geirdegem)     joannes Ballinckx (Hombeeck)
Peeter De Boek

Kopers te Elewijt:
Cornelis Van Gijsel (Elewijt)    Laurentius Leemans (Elewijt)
Buelens pagter (Perck)           J.B. Janssens (Perck)
Jan B. Gillaers (Perck)          Hend Van Relegem (Weerde)
Frederik Mommens (Perck)         Lambertus Mommens (Perck)
Judocus Janssens (Neerockerzeel)
Corn Peeters (Neerockerzeel)     Jan De Coster (Campenhout)
Arnoldus Winnepenninckx (Berg)   Jan Verboomen (Campenhout)
Peeter Janssens                  Guilliam Coppens (Neerockerzeel)
P. Poets (Neerockerzeel)         Peeter Janssens (Campenhout)
J. Verboomen (Campenhout)        Josephus Cordemans (Campenhout)
Joes Josephus Puttemans (Campenhout)

te Sempse:
De wed Goorikx (Sempse)          L. Devos (Sempse)
Anth Van Boxem (Sempse)          Matheus Van Geel (Eppeghem)
De wed Juliens (Weerde)          Frans Mertens (Sempse)
Frans Geeraers (Sempse)          Peeter Dewit (Sempse)
J.B. Van Kelst (Sempse)

te Hombeeck:
Jan Van Beneden (Sempse)         Gijsbrecht Goossens (Hombeeck)
Cornelis Ackers (Leest)          Barth Diddens (Leest)
Laurijs Permentier (Hombeeck)    Engel Huenaers (Sempse)
Peeter Dewegter (Sempse)         Francis Decree (Sempse)

te Campenhout:
Merthen Vandermeiren (Campenhout)
J.J. Puttemans (Campenhout)      Hendr Hemeleers (Neerockerzeel)
J. Goossens (Neerockerzeel)      Jan Behets (Campenhout)
Engel Meulenberg (Campenhout)    Jan Van den Hout (Campenhout)
Gillis Van den Nest (Campenhout)
P. Bosmans (Neerockerzeel)       Francis Van Woonsel (Neerockerzeel)
Jan De Coninck (Neerockerzeel)   Francis Bollijn (Campenhout)
Jacobus Bruijnincx (Neerockerzeel)
Jan Stroobants (Berg)            Joseph Blockmans (Campenhout)
Joseph Desmet (Campenhout)       J.B. Verbelen (Campenhout)
Jan Tobback (Campenhout)
Jan devrouw

Te Elewijt:
Francis Van Gent (Elewijt op den hijdenschendries)
Jan Van oosten (Sempse)          Hendrik Cools (Elewijt)
J.B. Spruyt (Elewijt in den hert)
Jacobus Wijns (Elewijt)          Frans Cauwenbergs (Elewijt)
Jan B. Van Calster (Elewijt)     Francis Husewels (Elewijt)

te Sempse:
Joseph Van Campenhout (Sempse)   Corn Spruijt
P. Coosemans (Sempse)            P. Goovaerts (Sempse)
Jan Van Humbeeck (Weerde)        Jan Grauwels (brug Sempse)
Joos Goijvaers (Eppeghem)        Hend Cluckers (Weerde)
J.B. Van Relegem (Sempse)        Andries Sillebrans (Sempse)
J.P. Vermeulen hovenier (Sempse)

Te Campenhout:
J. Francis Hendrickx (Perck)     Judocus Bogaerts (Perck)
Geeraert Van de Laerschot (ruijsbeeck Campenhout)
J.J. Puttemans (ruijsbeeck Campenhout)
de vrouw van hend frans Hendrickx (Perck)
P. Merckx (Berg)                 Hend Verrijt (Campenhout)
Jan Baptist Eskens (Campenhout)  P. Verboomen (Campenhout)
Louis Vercammen (Perck)          de wed Laurentius Verhoeven (Perck)
Jan Van Den Dries (Campenhout)   Merthen Van Grunderbeek (Berg)
Francis Goovaers (Campenhout)    Jan De Leeuw (Berg)
Jacobus Verstraeten (Campenhout)
Antonius Saen (Berg)             Hend Rigo (Berg)
Getuigen: Joannes Josephus Puttemans, Josephus Desmet ende meer andere omstaenders

10 oost 1788
Huere van huijs ende land onder Eppeghem wegens Judocus Goovaerts aen Anthoen Meijsmans
ingesetene aldaer
Ende compareert hier mede Judocus Willems ingestene van Eppeghem
Getuigen: Peeter Goossens en ?

20 oost 1788
Afstand van goederen gedaen door de wed Jan Van Dam aen haeren zone Josephus Van Dam
(Sempse)
Catharina Claessens wed wijlen Joes Van Dam alhier geassisteerd van haeren sone Matheus
Van
Dam de eerste ingesetene van Sempse ende de tweede inges. van Eppeghem
Haeren vader Hend Claessens
Getuigen: Josephus Van Lier en Christianus Wens

2 septembris 1788
Dijlinge aengegaen tusschen de wed N. Spruyt ende de kinderen Peeter Van Asbroeck tot
Weerde
present getuigen naergenoempt Antoinette Van Asbroeck weduwe wijlen Nicolaus Spruyt
ingesetene van Weerde voor den eersten staat ende Joannes Baptist, benevens Joanna Van
Asbroeck dese leuste alhier geassisteert van haeren man Joannes Emmanuel Loos voor den
tweede
staat...
twee eenigen kinderen wijlen P. Van Asbroeck ende Maria Somers
Wijlen Jan Van Asbroeck getrouwt geweest met Anna Hofmans hunner respective broeder
ende
oom was
Notaris Vermeiren tot Vilvoorde (18 7bris 1781)
St. Jan, Zellaer tot Mechelen, Ketelveld, Heijdestraete, godshuijs van Oliveten, commanderije
van
Pitsemborg, Jan Van Muijlder, Vossenhof, de wagenweg naar de hollekens, Adriaen
Haezendonck, Jan Baptist Van Asbroeck, Joannes Van Asbroeck
Getuigen: Cornelis Meutermans en Guilliam Mertens
Handtekeningen: Antoinette Van Asbroeck (kon niet schrijven), Jan Baptist Van Asbroeck,
Joanna
Van Asbroeck, Joannes Emmanuel Loos, Cornelis Meutermans (kon niet schrijven en Guilliam
Mertens

2 september 1788
Dijlinge tusschen de kinderen Peeter Van Asbroeck ende Maria Somers tot Weerde
... compareerde Joannes Baptista Van Asbroeck pagter ende ingesetene van Weerde voor den
eertsen staat ende Joanna Van Asbroeck geassisteerd van haeren man Joannes Emmanuel
Loos
pagter ende ingesetene van Houthem, die de selve sijne vrouwe tot het gene naerbeschreven is
autoriserende voor den tweede staete in de naerbeschreven goederen kinderen van wijlen
Peeter
Van Asbroeck ende Maria Somers...
s' heerenstraete, de heere De Meester, Philippus Muijldermans, prince van Grimbergen, de
wed
Nicolaes Spruijt, de kinderen van Cornelis Van Relegem, Bergveld (Weerde), prins d'heer
Rijkaers, de wed De Laet tot Mechelen, Rombout De Bulpaep, de heeren Sellaeren tot
Mechelen,
de cappelrije Schoonjans, Steenweg Sempse, de kiste van de grooten beggijnhove tot Mechelen,
Wespelaer, J. Michiel Mertens, Adriaen Verdonk, drij dagwand salvo justo land ... gelegen
tegen
primo de steenweg secundo de riviere de Senne tertio Jan Baptist Van Haecht quarto  Hendrick De
Keyser, godshuijze van Oliveten, den berg (Weerde), Corn Janssens, Hendrik Pauwels, De
Meester, commanderije van pitzemborg, capittel van St. Rombouts tot Mechel, Vossenhof
(Weerde), wagenweg naar de hollekens, Adriaen Haesendonck, d'heer Rijkaers
Getuigen Cornelis Meutermans en Guilliam Mertens
Tekenden: Cornelis Meutermans (kon niet schrijven), Guilliam Mertens, Jan Baptist Van
Asbroeck, Joanna Van Asbroeck, Joannes Emmanuel Loos

17 september 1788
Conditie van vercogte meubels tot Weerde wegens de weduwe Jan Verbruggen (Christine
Nobels)
ingesetene aldaer
Kopers:
Francis van Messem (Weerde)      Jan Haesendonck pagter
J. Vandenheuvel                  Ph. Muijldermans (Weerde)
Hend Van Relegem                 G. Juliens (Sempse)
A. Lauwers (Sempse)              G. Mertens
Jan Baron                        Jan Doms
Lamb Wijns                       F. Verrijken (Weerde)
J.B. Devleminck                  J.J. Trooskens (Weerde)
L. Wijns (Elewijt)               N. Goovaerts (Weerde)
Jan Cordemans                    ... Rombouts
M. Walschaers                    Hend Vanderstappen
G. Van Steenwinkel               M. Vandenheuvel
C. Meutermans                    Guill De Donder (Weerde)
J.B. Moran (Eppeghem)            ... Verlinden
C. Vandenheuvel                  A. Juliens
de wed Van Meis (Sempse)         Jan Tuijaers (Weerde)
M. Lauwers (Weerde)              Guill Van Steenwinkel (Weerde)
He Van Relegem (Weerde)          J.B. Jacobs (Sempse)
M. Van den Eijnde                H. Parcoville
Anth Lauwers (Sempse)            F. Mertens (Sempse)
Jan Nobels (Weerde)
Getuigen: Charles Van Lierde ende Phillippus Muijldermans
Verder:  Debruijn chirurgijn, Cluckers, Barbara Verbruggen, Martinus Nobels

28 septembris 1788
Transport eender rente van 300.0 wisselgeld door Augustinus Cluijtens aen Sieur Gillis
Degoeij
ingesetene der stad Mechelen
...wisselgeld tot laste van M. Adriaens inwoonder van Weerde...stuck land gelegen op het
Ketelveld onder Weerde salvo justo drij dagwand, leenroerig onder de leenhoven van Terborgt
Notaris Walravens tot Mechelen
Getuigen: Joannes Baptist Van Relegem en Judocus Vennekens

4 octobris 1788
Contract van houwelijk tusschen Martinus Van Den Heuvel weduwnaar wijle Cath Moijson
pagter
ende ingesetene ten Bossche onder Sempse ende Joanna Catharina Van den Eijnde alhier
geassisteerd van haeren vader Egidius Van den Eijnde ingesetene van Eppeghem
Getuigen: Peeter Vennekens en Judocus Goijvaers

7 octobris 1788
Huere van huijs hoff ende land onder Weerde door Cornelis Meutermans aen Michiel Juliens
ingesetene aldaer
...sekere huijse met een dagwand salvo justo land annexe gestaen ende gelegen aen 't bergat,
bovendien nog een dagwand salvo justo land gelegen op de berg... alle onder Weerde...de
huerder
zal het land behoorelijck cultiveren ende mesten
Getuigen: Antoon Juliens ende Peeter Goossens

elf octobris 1788
Rente van f: 400.0 Geld Philip Van den Eijnde ingesetene van Humbeek aen Joseph Spruijt
en
Cornelia Janssens tot Geerdegem
Getuigen: Michiel Wijns ende Francis Spruijt

15 octobris 1788
Conditie van vercogt schaerhout onder Eppeghem wegens jouffrouw Van Asch ingesetene der
stadt Brussel ende de wed Lepage ingesetene van Sempse
...betalinge moeten gebeuren ten woonhuize van d'heer De Ruijsser binnen de stad Mechelen
Kopers:
Jan Van Wing (Sempse)            Frans Mertens (Sempse)
A. Van Campenhout (Eppeghem)     J.B. Jacobs (Sempse)
J.B. Jacobs (Weerde)             Michiel Juliens
P. Loos (Eppeghem)               Frans Van Loock (Eppeghem)
Gerardus Van Nieuwenhoven        Jan Muijldermans
Getuigen: Egidius Van den Eijnde en ?

Wegens de wed Lepage:
Anth Verhaeren                   Hend Verstraeten (Sempse)
Philippus Spruijt                ? Bellemans
Jan Van Gijsel                   Jan Dehoeff
P. Jan Verstraeten, pagter       de wed Goorickx
Nicolaes Goovaerts               Jan Goovaers (Clijnlinde)
Jan Smets                        F.J. Steemans (Sempse)

20 octobris 1788
Conditie van vercogte vette wijbeesten tot Sempse wegens A. Van Deijk ende Rombout De
Bulpaep ingesetenen van Geerdegem
Kopers:
Cristoffel Wauters (Eppeghem)    Peter Janssens (Eppeghem)
Jan Baptist Gods (Elewijt)       P. Van Campenhout (Elewijt)
J.F. Van Asbroek
Vercogt ende verborgt in de afspanning den bareel...present Hendrik De Kijser ende Frans
Verlinden testis

25 octobris 1788
Cessie van meubels gedaen door Joannes Cordemans ende Maria Serneels gehuijsschen ende
ingesetene van Sempse aen Francis Cordemans hunnen sone
...Jan Baptist minderjarig kind van wijlen Anthonius Cordemans... uit de rente loopende tot
laste
van Jan Baptist Bal...
Getuigen: Francis Vermeulen ende Jan Baptist Lepage

27 octobris 1788
Conditie van vercogte meubels onder Sempse wegens d'erfgenamen Peeter Goovaerts t'hunnen
huijse omtrent den halven steen onder Sempse
Kopers:
P. Vertongen (Sempse)            Romb Goovaerts
J. Goovaers (Sempse)             ? Jacobs (Hombeek)
Joannes Lauwers                  P. Goovaers
Jan Rens (Sempse)                Pennincx (Mechelen)
Anth Jacobs (Sempse)             Frans Decre (Sempse)
J. Moortgat (Hombeek)            Jan Emberegs (Hombeek)
Jan Ceuppens                     Jan Buelens (Sempse)
And Ceuleers (Hombeek)           P. Van As (Hombeek)
Jacobus Teugels (Sempse)         Hendr Moortgat (Sempse)
De wed Debuijser (Hombeek)       Jacobus Decoster (Sempse)
Joannes Speulders (Hombeek)      P. Vertongen
And Sillebrans                   Guill. Moortgat (Sempse)
P. Coukelbergs (Halfgalg)        Ad Van Herp (Sempse)
Corn Degreef (Hombeek)           M. Ceuleers
Joos. Lauwers                    Philip Van As (Hombeek)
Jan Van Oosten (Sempse)          Jan Sijmons (Sempse)
Guil Sijmons                     Jan Janssens (Sempse)
Guill Ceuleers (Hombeek)         de wed A. Jacobs
Anth Goovaers                    Guill Dewin (Sempse)
Frans Decraen (Sempse)           Guill. Dewit (Sempse)
Hend Dewit (Hombeek)             Jan Denijn (Sempse)
Corn Goovaers (Sempse)           Jacob Decoster
Frans Vandenheuvel (Sempse)      Wauter Keersmaekers
Jan Binst (Sempse)               P. Binst (Hombeek)
P. Demaen (Sempse)               J. Deboo (Sempse)
Joos. Lauwers (Semspe)           Corn Spruijt (Sempse)
Jan Doms (Sempse)                Carel Bosmans (Sempse)
Jan Beullens (Sempse)            Guil Moons (Sempse)
Jan Verlinden (Hombeek Mechelen)
J.B. Jacobs (Sempse)             Jacobus Buelens (Sempse)
P. Goovaers, pagter              Frans Decree (Sempse)
P. Dewegter                      Jacobus Verasselt (Sempse)
Jan Rens (Sempse)                Seb. Bosmans
Seb. Goovaers                    Anth Jacobs (Sempse)
Getuigen: Peeter Goovaerts ende Anthon Jacobs

30 octobris 1788
Afstand van meubels door Guilliam Dewit ende Barbara Jacobs gehuijsschen ende ingesetenen
van Sempse geassisteerd van hunne twee kinderen Cornelis ende Anna Maria Goovaerts, aen
Sebastiaen Goovaerts ende Elisabeth Goovaerts (Sempse)
Getuigen: Ferdinand Josephus Van Relegem ende Peeter Goossens

2 novembris 1788
Conditie van vercogte vrouwcleeren tot Weerde wegens Wauter Lepage pagter aldaer
Kopers:
Joanna C Vanherp                 M. Lauwers (Muysen)
Franc Van Loo                    J.B. Vanmuijlder
Jan Doms                         F. Verrijken
Francis Geeraerts (Sempse)       N. Walschaers
P. Lepage                        Frans Mertens (Sempse)
Anna M Willems                   C. Verstappen
J.B. Verstraeten                 Ad Lauwers (Weerde)
J.J. Troiskens                   Joann muijldermans
J. Jacobs (Sempse)               J.B. Lauwers (Sempse)
J.J. Dewilder (Weerde)           Corn Jacobs (Weerde)
P. Van Loo (Sempse)              Jan Van Humbeeck
G. Rombauts
getuigen: Jacobus Van Lier endee Francis Geeraerts

6 9bris 1788
Rekeninge over den ontfanck ende uytgeef tusschen d'erfgenaemen Hendrik Moortgat in
eerste
houwelijk geweest met Joanna Van Espen
...Cath Moortgat alhier geassisteerd van haeren man Batholomeus Verdood ende Rombout
Moortgat...drij eenige kinderen wijlen de voorst Hendrik ende Theresia Bernaerts...Judocus
Husewels...Guill Van Campenhout...L. Van Bever...Jacquelien Moortgat...Guill Moortgat...Guill
Verhoeven...Peeter Goossens

11 novembris 1788
Rente van f: 800.0 cappitael Geld Francis Van de Savel en Elisabeth Goovaerts gehuijsschen
ende
ingestenen van Sempse...aen Jan Buelens Sempse
...mevrouw van Ternath...jouffrouw Blondeau...godshuijs van Sint Peeters en Sint Pauwels
binnen
Mechelen
getuigen: Peeter Goossens en Anthon Verhaeren

13 novembris 1788
Testament gemaekt door Bartholomeus Verdood ende Catharina Moortgat gehuijsschen tot
Sempse
Getuigen: Martinus Van den Hevel en Joanes Meijs

13 9bris 1788
Transport van immeubele ende meubele goederen door Cristiaen De Roeck sone Anthoen
ende
Catharina Engels ingesetene der stad Mechelen aen sijne stiefmoeder Theresia Jacobs tot
Hombeek
Getuigen: Joannes Josephus Engels, Antoen Jacobs ende Joannes Baptist Jacobs

15 9bris 1788
Rente van f: 350.0 capp Geld Peeter Van der Weerde weduwenaar wijlen Maria Van Steenwinkel
ingesetene van Sempse aen de tafel van den h. geest aldaer
Getuigen: Martinus Van den Heuvel en Joannes Baptista Van Relegem

17 9bris 1788
Conditie van vercogte boomen tot Leest wegens d'erfgenaemen Jan Verhoeven in sijn leven
mr.
raemaeker
Kopers:
Lauwerijs van Elewijk (Leest)    Pr. Feremans
Jan Frans Peeters (Leest)        Carol Van As (Leest)
Jacobus Van der Vaeren (Leest)   de wed Lepage
Jan Leemans (Leest)              Carel Peeters (Leest)
Francis Van Roey (Leest)         Jacobus Nagels (Leest)
Jan Van den Bosch (Leest)        P. Wauters (Leest)
Jan Lambregts (Leest)            Ad. Steemans (Leest)
Peter Josephus Teugels (Hombeek)
Michiel Bremps (Leest)           Jacobus Stevens, smet (Leest)
M. Van As                        Carel Van As (Leest)
Getuigen: Petrus josephus Teugels ende Matheus Van As

25 novembris 1788
Testament van Josephus Van Campenhout ende Elisabeth Ceulemans gehuijsschen tot
Sempse
Getuigen: Joannes Baptista Coosemans en Livinus ?

29 9bris 1788
Huere van een bunder land gelegen onder Grimbergen door Adriaen Van Deijk ende in de
naem
van sijnen minderjarigen kinderen verwekt met wijlen joanna maria Janssens aen Egidius
Verstappen ingesetenen aldaer
...een parceel land groot salvo justo een bunder genoempt de weeshaege..
Getuigen: Jacobus Roekens ende J. Francis Cordemans

eersten decembris 1788
Conditie van vercogte boomen onder Sempse wegens jouffrouw Barbara Brion ingesetene der
stad
Mechelen
Kopers:
J. Verdood (Sempse)              Peeter Lepage (Sempse)
Jacobus Roekens (Sempse)         Jan Van Gijsel (Sempse)
Pr. Daems raemaker               Jan Desmet
Laureijs Devos                   Francis Geeraers smid
Jan Steemans (Sempse)
Getuigen: Petrus Verstraeten ende Peeter Lepage

17 decembris 1788
Rente van f: 1000.0 courant geld aen Joannes Carolus hoorinckx mr. cleermaeker tot Mechelen
aen Corn: Meutermans ende Maria Anna Moijson gehuijsschen tot Weerde
... een huijs ende toebehoorten gestaen agter het vleeshuijs binnen Mechelen genoempt de
Berckenhaen...groot begijnhoff...klooster van Leliendael...Sint Romboutskercke
...kercke van den Neckerspoel...Rombout Van Camp...Ende compareert hier mede Elisabeth
Geeraerts wed. wijlen Joannes Hoorickx ingesetene van Sempse...goederen van de commanderij
van pitsenborg...d'erfgenaemen Sr. henricus Serraerts ende jouffr Anne Van Auwerkercken...den
Laethove van Pitsenbourg
Getuigen: Petrus Goossens en Franciscus Geeraers
...Joannes Josephus Engels...Jacobus Josephus Goeris ingesetene der stad Mechelen

22 decembris 1788
Conditie van vercogte meubels tot Weerde wegens Sieur Servaes ...omtrent de molen van
Weerde
Kopers:
Michiel Juliens (Weerde)         Jan Vanhaezendonck
J. Van haecht                    Peeters
Matheus Lauwers (Weerde)         Francis Verlinden
Jan VandenEijnde                 Philip Muijldermans (Weerde)
Frans Vandries
Hend Van Relegem                 Jud Willems (Eppeghem)
? Louis Geeraers                 Ad. Doms (Weerde)
Guill: Mertens (Weerde)          J. Bulpaep (Weerde)
Gelade Rombauts                  J.B. Steemans (Sempse)
M. Nobels                        Cornelius Roekens (Sempse)
Corn Jacobs (Weerde)             Frans Van den heuvel (Weerde)
Hen Van Relegem (Weerde)         Frans Bosmans (Weerde)
Corn Van Campenhout (Weerde)     De wed Geeraers (Eppeghem)
Wauter Meulemans (Weerde)        J.B. Haezendonck (Weerde)
J.F. Moran (Eppeghem)            Francus Timmmermans (Weerde)
Jacobus Hendrickx (Eppeghem)     Philip Van Wesemael (Sempse)
Anth Van Messem (Eppeghem)       J.B. Buelens (Sempse)
Jan Van relegem (Eppeghem)       Michiel Haesendonck (Weerde)
Jan Van Loock (Weerde)           Hend: Verstappen
F. Van den dries                 Philip Muijldermans (Weerde)
Hend Cluckers (Weerde)           M. Wijns (Sempse)
M. Van Geel (Eppeghem)           Hend Somers (Eppeghem)
Pr. Nees (Eppeghem)              Van Nieuwenhoven (Sempse)
Guil Buelens (Weerde)            J.F. Dewilder
francis Verrijken (Weerde)       Hend Willems (Eppeghem)
Jan Dewin (Halfgalg)             Jan Spruijt (Weerde)
Corn. Dewilder (Weerde)          Franc Van Heffen
J.B. Parcoville (Brug Sempse)    Anth Parcoville (Brug Sempse)
M. Van den Eijnde (Weerde)       Joos. Goijvaers (Eppeghem)
J.B. Peeters (Weerde)            Anth Juliens (Weerde)
Gods (Elewijt)                   Eg: Van den Eijnde (Eppeghem)
C. Op de beek (Sempse)           P. Janssens (Perck)
Hend Verlinden                   Philip Magnus (Eppegem)
Guill Struijf (Perck)            Philip Van der Meulen (Sempse)
...Francis De Wilder...

24 decembris 1788
Conditie van vercogte meubels tot Weerde wegens d'erfgenaemen Wauter Lepage ende Maria
Van
Loo gehuijsschen doen sij leefden binnen de prochie van Weerde
Kopers:
Jan Cordemans                    Gelade Rombauts (Weerde)
J.B. Muijldermans (Weerde)       M. Adriaens
C. Van den heuvel                Joseph Dewilder
J.B. Van muijlder                Michiel Juliens
Corn Verbeek (Tissel)            M. Denees
Guill Van Steenwinkel            C. Debarius (Mechelen)
Brisa (Mechelen)                 J. Degreef
J. Frans Dewilder                Gods (Elewijt)
Francis Dewin (Elewijt)          Jan Van den Eijnde (Weerde)
P. Van Campenhout                Jan Goovaers (Elewijt)
Jan Boels (Weerde)               Jan Somers (Eppeghem)
Hend Cluckers                    Anth Meijs (Sempse)
C. Boels (Elewijt)               Jan B: Haesendonck pagter
C. Jacobs (Weerde)               Jan Van Dam (Eppeghem)
Hend Somers (Eppeghem)           Hend Verstappen (Weerde)
P. Doms (Weerde)                 J.B. Vleminckx (Weerde)
Jan Hermans (Sempse)             Jan Parijs (Humbeeck)
J.B. Deswert (Sempse)            P: Van Loo (Weerde)
Guill De Donder (Weerde)         Guill Bosmans (Weerde)
Jan Ceuppens (Sempse)            Anth Van de Sande (Elewijt)
Hend Verbist (Sempse)            Jan Sloots (Elewijt)
Paulus Hermijt (Elewijt)         P. Van den heuvel (Eppeghem)
P. Van Eekhout (Weerde)          J.B. Meijsmans (Sempse)
J.B. Walkins (Sempse)            Jan Verbist (Perck)
Nic. Goovaers (Weerde)           Jacobus Deneef (Elewijt)
Wauter Goovaers (Sempse)         J.B. Buelens (Sempse)
Jan Deneef (Sempse)              Jan Verbist (Elewijt)
J.J. Verstraeten (Sempse)        Phi Muijldermans
P. Dewit (Sempse)                Guill Moons (Sempse)
Jan Bosmans                      Anth V. Camp
Jacobus Lepage (Sempse)          Guill Van der Elst
Anth Lauwers (Sempse)            Frans Cordemans (Sempse)
Hend Croon (Berg)                Joseph Coosemans (Berg)
Hend Bosmans (Cleempoel)         jan Van den heuvel (Eppeghem)
Joseph Janssens (Weerde)         guill Dewit (Sempse)
Anth Verhoeven (Elewijt)         Guill Pauwels (Elewijt)
J.B. Spruijt (Elewijt)           Van Deijk (Geerdegem)
Jan Van Loock                    Jan Tuiiaers
A. Van Campenhout (Eppeghem)     Jac Muijldermans
G. Mertens                       Corn. Van Boxem
H. Kesseleers (Berg)             Guill Peeters
Jan Decoster (Sempse)            B. Verdood
M. Walschaers                    Jan Pauwels
J.F. Van Asbroeck (Semse)        Meulemans (Eppeghem)
De wed Debacker                  Paulus Timmermans
Jan Doms (Weerde)                J.B. Parcoville
Guill Juliens                    Joos. Verbesselt (Eppeghem)
F. Van Asbroeck (Sempse)         Francis Verlinden
Anth De Backer (Eppeghem)        Hend Muijldemans (Elewijt)
P. Van Meensel (Elewijt)         Joannes Van Bever (Vilvoorde)
De wed Meijs (Sempse)            Corn Doms (Elewijt)
Francis Van relegem (Weerde)     De wed Verlinden (Eppeghem)
P. Bosmans (Weerde)              Hend Van haesendonck
Andries Van Calster (Elewijt)    Corn Jacobs (Sempse)
J.F. Pickaers (Eppeghem)         Peeter Rombauts
J.B. Spruijt (Hombeek)           J. Van Eijnden (Eppeghem)
Arn Coosemans                    Hend Van Dam (Sempse)
J.F. Magnus (Sempse)             Guill Buelens (Eppeghem)
Hend Keirmans (Grimbergen)
Getuigen: Carolus Van Lier ende Cornelis Debarius

27 decembris 1788
Rente van f: 450.0 geld Engel Huenaerts ende joanna permentiers gehuijsschen ende ingesetene
van Sempse cum sua aen de tafel ofte H. geest alhier
...de leenhove van Grimbergen...frans Lauwers...frans Decraen...laethove van
Relegem...Cornelis
Van der Hasselt pagter tot Tollebeke...
Getuigen: Joannes Baptista Van Relegem ende Francis Geeraers

29 decembris 1788
Conditie van een vercogt parceel land onder Sempse wegens de kinderen Guilliam Spruijt
ende
Joanna Jacobs
Specificatie van pand: ...parceel land groot salvo justo onderhalft dagwand gelegen binnen de
prochie van Sempse op Laer palende primo d'heer Gillemen d'heer Nelis secundo et tertis
d'heer
Scheppers ende quarto Peeter Vermijlen...godshuijs van Oliveten...Cornelis Spruijt...huijse
genoempt de prince eugenius...p. de buijser...
Getuigen: Jan Joseph Engels ende Peeter Goovaerts

30 decembris 1788
Transport van huijs gestaen onder Weerde door d'erfgenaemen Wauter Lepage ende Marie
van
Loo aen Joseph Dewilder
...Cornelis van Boxem in houwelijk met Joanna Lepage sig sterk maekende voor sijne
swaegers
ende swagerinnen, martinus Adriaens, sig sterkmaekende voor Hendrick Lepage, Jacobus
Lepage
sig sterkmaekende voor sijnen broeder jan, jan b. Van Muijlder sig sterkmaekende voor
sijnen
broeder ende suster, peeter van frachem sig sterkmaekende voor jan baptist jacobs, guill:
bosmans
sig sterkmaekende voor joannes goovaerts... Peeter Van Loo...ende twee ooms peeter ende jan
van
loo alle erfgenaemen wijlen wauter lepage...heeren Zellaeren tot Mechelen...
getuigen: Peeter cauwenberg ende Cornelis Van Horenbeek

4 anni 1790
Conditie van vercogte boomen ende schaerhout tot Hombeek ende Eppeghem wegens P. Jan
Somers tot Mechelen ende M. Dewit tot Hombeek
Wegens P.J. Somers, kopers:
P. Nagels (Hombeek)              Jan Verlinden (Hombeek)
And Ceuleers (Hombeek)           P.J. Pattiet (Sempse)
Jan Somers (Hombeek)             J.B. Verdijen (Hombeek)
Michiel Van den Eynde            de wed Willems (Sempse)
Getuigen: Andries Ceuleers ende P.J. Pattiet
Wegens M. Dewit, schaerhout tot Eppeghem, kopers:
M. Van Geel (Eppeghem)           De wed Van Campenhout
Hendrik Van Opstal (Eppeghem)    P. Smets
Corn Buelens (Eppeghem)          J.J. Doms (Eppeghem)
P. De Smet (Grimbergen)          De wed Hend Willems (Eppeghem)
Jan Van der Vorst                Frans Decr‚e (Eppeghem)
P. Ceuppens (Eppeghem)           Frans Vercammen (Eppeghem)
Corn Dewilder (Eppeghem)         Math Van Dam (Eppeghem)
David Van Camp
Getuigen: Judocus Goovaerts ende J.J. Doms

12 anni 1790
Huere van land onder Sempse wegens joannes josephus Engels Sempse aen differente
personen
...aen volgende persoonen...Cornelis Parijs een parceel land gelegen op den heugbosch onder
Sempse naast den weg...item aen Guilliam Debuijser een parceel land...gelegen tegen het
voor-
gaend item aen francis Debuijser...gelegen tegen het voorgaende. Item aen Peeter
Smets...gelegen
tegen het voorgaende. Item ende finalijk aen Jan Rens...gelegen tegen het voorgaende
Getuigen: Joannes Baptista Van Relegem ende Peeter Moons

16 anni 1790
Huere van huijs ende hoff onder Hombeek wegens peeter fierens in houwelijk met Elisabeth
Van
San ingesetene van Hombeek aen hendrick jacobs ingesetene aldaer
...Jacobus Jacobs, vader van den acceptant ook ingesetene van Hombeek...
Getuigen: Jan Francis Trooskens ende Philip Trooskens

25 anni 1790
Huere van een dagwand land door Joannes Josephus Engels ingesetene van Sempse aen
Catharina
Spruijt wed. wijlen Joannes Meijs ingesetene aldaer ter Bossche
...een parceel land gelegen op den haegbosch onder Sempse...
getuigen: Joannes Baptista Van Relegem ende Judocus Meijs

28 anni 1790
Conditie van vercogt schaerhout onder Sempse wegens d'heer Constantinus Van den
Nieuwenhuijsen inges. der stad Mechelen
Kopers:
frans geeraers                   Anth Verhaeren
Guill Dewin                      Corn Van Den heuvel
M. Van Thilt                     frans muijldermans
N. Goovaers (Weerde)             J. Bastiaens (Sempse)
Jan Roekens (Sempse)             frans Verrijken (Weerde)
j Van Humbeek                    P. Verkinst
Jac. Roekens                     Hend Van Dam
Getuigen: Joseph Van Thilt, jan Bastiaens ende meer andere

30 anni 1790
Huere van huijs ende land onder Sempse wegens Philip Tersago pagter, ingesetene van
Sempse,
aen Anthoon Doms ingesetene aldaer
...sekeren huijse met hof groot salvo justo onderhalf dagwand gestaend ende gelegen omtrent
den
halven steen onder Sempse...Ende compareerd hier mede sijnen vader Jan Doms eensgelijks
ingesetene van Sempse...
Getuigen: Joannes Josephus Engels ende Joannes Baptist Jacobs

4 februarij 1790
Conditie van vercogt hout ende boomen onder Sempse wegens M'her D'hanosset raed ende
rentmeester, generael der domijnen in Brabant
Kopers:
(Sempse)
Ad Steemans (Hombeek)            ? Van Geel
Andries Van hoof (Sempse)        francis polspoel (Hombeeck)
Andries Kerkhoven (Mechelen)     Jan B. Dewin (Hombeek)
Anth De Backer (Eppeghem)        Guill Devos (Sempse)
Anth Meulemans (Eppeghem)        hend van der elst
Anthoen Meijs pagter (Sempse)    Hendr Verlinden (Weerde)
Anthoen Verhaeren (Sempse)       Peeter Goovaerts (Sempse)
de wed Jan Bosmans (Sempse)      joes Goijvaers (Eppeghem)
de wed. francis Van Bever (Sempse)
De Boeck (Hombeek)               francis Spruijt (Sempse)
fierens moleneer (Sempse)        Philip Spruijt (Sempse)
francis Mertens (Sempse)         Jan Deneeff (Sempse)
Gerardus Van Nieuwenhove (Sempse)
Guill Ceuppens (Sempse)          jan Spruijt (Sempse)
hend Van Dam (Hombeek)           Gillis Verberckt (Sempse)
hend Van der Elst                J.B. Parcoville
Hend Van Steenwinkel (Sempse)    Guil Dewin de jonge (Sempse)
hendr De Buijs: (Eppeghem)       jan Grauwels (Sempse)
hendrick Van Dam (Sempse)        Peeter Lauwers meulerdeken Hendrik Verstraeten
 (Sempse)                        J.B. Vercammen (Sempse)
J. Van haecht (Sempse)           G. Devos (Sempse)
J.B. Van Relegem                 J.B. Cauwenberg
J.J. Lauwers (Sempse)            Jan Smits (Sempse)
Jacobus Hendrickx (Eppeghem)     Guill Buelens (Hombeeck)
Jacobus Ceuppens (Sempse)        Louis Fratteur (Sempse)
jan Greudens (Brug Sempse)       William Van Messem (Sempse)
jan De Boeck (Sempse)            And Gooskens (brug)
Jan Vertongen (Sempse)           Michiel Hazendonck (Brug Jan Bastiaens
 (Sempse)                        P. Coosemans (Sempse)
Jan de Smet (Sempse)             Philippus Steemans (Sempse)
Jan Vertongen (Hombeeck)         Louis gillard
Jan Walkiers (Sempse)            frans Vd  heuvel (Sempse)
Jan Van Gijsel (Sempse)          Anthoen Vergaeren (Sempse)
Jan Baptist Goovaerts (Sempse)   Matheus Meus (Hombeeck)
joseph hoorinckx (Sempse)        hend ceulemans (Sempse)
Kestiaen Janssens (Sempse)       de wed Debacker (Sempse)
Martinus Demaen (Sempse)         Jan Smets (Sempse)
Sempse)
Ad Steemans (Hombeek)            N.L. Van Geel (Sempse)
Andries Kerkhoven (Mechelen)     Jan B. Dewin (Hombeek)
Anth Meulemans (Eppeghem)
De Boeck (Hombeek)               francis Spruijt (Sempse)
fierens moleneer (Sempse)        Philip Spruijt (Sempse)
francis Mertens (Sempse)         Jan Deneeff (Sempse)
Guill Ceuppens (Sempse)          jan Spruijt (Sempse)
hend Van der Elst                J.B. Parcoville (Sempse)
Hend Van Steenwinkel (Sempse)    Guil Dewin de jonge (Sempse)
J. Van haecht (Sempse)           G. Devos (Sempse)
J.B. Van Relegem                 J.B. Cauwenberg pagter
J.J. Lauwers (Sempse)            Jan Smits (Sempse)
Jacobus Ceuppens (Sempse)        Louis Fratteur (Sempse)
jan De Boeck (Sempse)            And Gooskens (brug)
Jan Walkiers (Sempse)            frans Vd  heuvel (Sempse)
Jan Bastiaens (Sempse)           P. Coosemans (Sempse)
hend Van Dam (Hombeek)           Gillis Verberckt (Sempse)
Jan Vertongen (Sempse)           Michiel Hazendonck (Brug Sempse)
Hendrik Verstraeten (Sempse)     J.B. Vercammen (Sempse)
Martinus Demaen (Sempse)         Jan Smets (Sempse)
Jan Van Gijsel (Sempse)          Anthoen Vergaeren (Sempse)
hendrick Van Dam (Sempse)        Peeter Lauwers meulerdeken (Sempse)
Jan de Smet (Sempse)             Philippus Steemans (Sempse)
Anthoen Verhaeren (Sempse)       Peeter Goovaerts (Schip Sempse)
Jan Baptist Goovaerts (Sempse)   Matheus Meus (Hombeeck)
Anthoen Meijs pagter (Sempse)    Hendr Verlinden (Weerde)
Kestiaen Janssens (Sempse)       de wed Debacker (Sempse)
Gerardus Van Nieuwenhove (Sempse)
hendr De Buijs: (Eppeghem)       jan Grauwels (Sempse)
de wed Jan Bosmans (Sempse)      joes Goijvaers (Eppeghem)
jan Greudens (Brug Sempse)       William Van Messem (Sempse)
Andries Van hoof (Sempse)        francis polspoel (Hombeeck)
joseph hoorinckx (Sempse)        hend ceulemans (Sempse)
de wed. francis Van Bever (Sempse)
Jacobus Hendrickx (Eppeghem)     Guill Buelens (Hombeeck)
Jan Vertongen (Hombeeck)         Louis gillard
Anth De Backer (Eppeghem)        Guill Devos (Sempse)
Peeter Goovaerts (Sempse)        Ad Steemans (Hombeeck)
P. Van de Savel (Sempse)         Jacobus Ceuppens (Sempse)
Francis Lauwers (Sempse)         P. Coosemans (Sempse)
francis Teugels (Hombeeck)       guill Teugels (Hombeeck)
Jan Ceuppens (Sempse)            Jacobus Buelens (Sempse)
frans Lauwers (Cleempoel)        J.B. Ceuppens (Cleempoel)
Jan Dalemans (Sempse)            guil trog (Sempse)
J.B. Ceulemans (Sempse)          P. Ceulemans (Sempse)
J.B. Lepage (Sempse)             Philip Spruijt (Sempse)
J.B. Dewin (Hombeeck)            Guill Dewit (Hombeeck)
Eng Van dorpelaer (Hombeeck)     Wouter Keersmaekers (Sempse)
francis Van Immerseel (Jesuitenhoef)
Sr. Bellemans (Sempse)           Hendr Haezendonck schepenen
Jacobus Verbist (Hombeeck)       Jan Hermans (Sempse)
Jan Cordemans (Sempse)           Joseph Van Campenhout (Sempse)
Joseph Van Camp                  J.B. Palmans (Mechelen)
Jacobus Koukelberg               P. Daems (Sempse)
Guill Juliens (Sempse)           de wed Van meis (Sempse)
Jan Mees (Halfgalg)              frans Steemans timmerman (Sempse)
Jacobus Van Winghe (Hombeeck Mechelen)
Jac Devis (Hombeeck)             Hendr Bosmans (Brug Sempse)
Guill Vanderelst (Sempse)        hend Deswert (Sempse)
Corn Loos (Sempse)               P. Dewit (Sempse)

17 februarij 1790
Rente van f. 200.0 capp Geld Jacobus Hendrickx in houwelijk met Petronilla Van Varenberg
ingesetenen van Eppeghem aen de heere pastor zijnde Joannes Josephus De Ceuleneer ende
anne
maria Walschaers Sempse
... een parceel land groot salvo justo een dagwand gelegen onder Eppeghem genoempt den
Eykenbosch... Petronella Hendrickx...Jan Van der Perre...mevrouw van oijenbruggen...prince
van
Grimbergen...
Getuigen: Christianus Wens ende Martinus Nees

18 februarij 1790
Conditie van vercogt strunkhout onder Sempse wegens M'her D'hamosset Raed ende
Rentmeester
generael der domijnen in Brabant
Kopers:
Jan Van Gijsel (Sempse)          J.B. Vercammen
Carel Bosmans                    Jan Grauwels (Sempse)
Sr. Bellemans                    Guill Van der Elst
Anth Jacobs                      Hend Van der Elst (Cleempoel)
F. Mertens (Cleempoel)           P.J. Walkiers (Sempse)
J.B. Parcoville (Sempse)         Hend De Keijser (Sempse)
J. Bastiaens (Sempse)            J.B. Cauwenberg
P. Van de Savel                  Frans Van de Savel
Gerardus Van Nieuwenrode (Sempse)
J.B. Steemans                    Guill Juliens (Sempse)
Guill Trog (Sempse)              Jan Deneef
Jan Ceuppens (Sempse)            Laureijs Devos (Sempse)
de wed. Beullens (aen de kerck)  P. Coosemans (aen de kerck)
Pr. Peeters (Sempse)             Anth Lauwers (Sempse)
L. Fratteur                      Jan Van Relegem (Eppeghem)
Math Lauwers                     J.F. Steemans boer
P.J. Pattiet (Sempse)            P. Demaen  ....gast (Sempse)
Anth Jacobs                      frans Mertens (Sempse)
Hend Van Kerkhoven (Sempse)      de wed Lepage (molen)

18 februarij 1790
Conditie van vercogte verckens tot Campenhout, Sempse, Humbeeck, Hombeeck ende
Boortmeerbeek wegens Sieur Christianus Wens
Kopers te Campenhout:
Philip Van Velthem               Peeter Dewil (Wilder Campenhout)
Guill Verdood (Campenhout)       Daniel Sergijsels (Neerockerseel)
Jan De Bakker (Neerockerseel)    Philip Van Velthoven
Jan Verrijt (Campenhout)         Guill: Van Doren
P. Schoovaers (Neerockerseel)    Frederik Thijs (Wilder Campenhout)
Jan Baptist Van Relegem (Berg)   Anth Winnepenninckx (Campenhout)
P. Stroobants (Campenhout)       frans Piesoot (Campenhout)
Anth Degreef (balkestraet Campenhout)
Jan Frans Cnops (Berg)
Kopers te Sempse:
joannes josephus Verstraeten (Sempse)
Peeter Jan Verstraeten (Sempse)  Peeter Smets (Bosch Sempse)
Corneel Bosmans (Bosch Sempse)   Andries Sillebrans (Sempse)
Carel Bosmans (Sempse)           Hend Haezendonck schepene (Weerde)
Michiel Wijns president schepene (Sempse)
de wed Lepage per haeren sone J.B. (Sempse)
P. Lauwers (Cleijnlinde)         Peeter Moons per sijnen vrouw (Sempse)
J.B. Deswert den jonge (Sempse)  P. Daems (Sempse)
Kopers te Humbeeck:
Hendrik Dewolf (Humbeeck)        Adriaen Janssens (Humbeeck)
Jan Budts (Sempse)               Philip Buelens (Laerecan)
Francis Van Hemelrijck (Humbeeck)
Guilliam Melaerts (Humbeeck)
Kopers te Campenhout:
Anthoen Devos (Campenhout)       Anthoen Pops (Neerockerseel)
Peeter Goossens (Neerockerseel)  Guill Schoovaers (Neerockerseel)
Arnoldus Verbist (Campenhout)    Joannes Winnepenninckx (Neerockerseel)
P. Winnepenninckx (Berg)         Jan Van Hoef (Neerockerseel)
Nicolaes Deconinck (Berg)        Anth Van Sande (Elewijt)
Van Relegem (Berg)               Jan Pops (Berg)
Jan Verbelen (Berg)              Jacobus Winnepenninckx (Berg)
Cornelis Verhoeven               Jacobus Verhoeven (Berg)
Jan Baptist Stevens (Neerockerseel)
Guill Elseviers (Neerockerseel)  de wed Jan Van Steenwinkel (Berg)
Francis Cremers pagter (Berg)    jan Gillo (Campenhout)
Guill Van hove (Neerockerseel)   francis Blockmans (ruijsbeek Campenhout)
J.J. Puttemans (ruijsbeek Campenhout)
Peeter Van Ham (Neerockerseel)   J.B. Servranckx (Neerockerseel)
Anthoen Corbeels (Erps)          J.B. Borgeijs (ruijsbeek)
Kopers te Hombeeck op den berg:
Frans Bons (Hombeeck)            de wed Verbruggen
frans Verbruggen (Hombeeck)      J.B. Boey (Sempse)
Ad: Van Erp (Sempse)             de sone van Boeij (Sempse)
Peeter Van Haezendonck (Sempse)  Gijsbrecht Goossens (Hombeeck)
Peeter Van Beveren (Hombeeck)    P. Deneijs (Hombeeck)
Kopers te Boortmeerbeek:
Michiel Wouters (Meerbeek)       P. Wouters sijnen vader
Cornelis Decuijper (Boortmeerbeek)
Kopers te Sempse:
Josephus Van Haecht pagter (Sempse)
hend. Moran pagter (Eppeghem)    frans tuijaers sone frans (Eppeghem)
Jan Leemans pagter (Sempse)      philip Van Wesemael (Sempse)
Gillis Van Erp (Sempse)          Peeter Peeters pagter (Weerde)
Jan Verdood (Sempse)             Frans Van Steenwinkel (Sempse)
Matheus Van Geel (Eppeghem)      J.J. Pickaers (Eppeghem)
Jacobus Moons (Hombeeck)         Guill Juliens (Sempse)
de wed. Geeraerts per haeren sone (Eppeghem)
...Debruijn (Sempse)             frans De Ruijsscher (Leest)
Andries Sillebrans (Sempse)      Joannes De Coster (Sempse)
Getuigen: Hendrik De Kijser ende Guilliam Juliens ende meer andere getuigen

15 meert 1790
Conditie van vercogt strunkhout onder Sempse ende Weerde wegens mijnheer Carpentier (in
sijnen bosschen)
Tot Sempse, Kopers:
Guill Juliens (Sempse)           Laureijs Devos
L. Fratteur                      P.J. Verstraeten (Sempse)
Tot Weerde, Kopers:
M. Nobels                        De wed. Janssens
Frans Muijldermans (Weerde)      M. Lauwers (Weerde)
Jan Deneef (Sempse)              Jan Van den Eijnde (Weerde)
M. Van den Eijnde (Weerde)       M. Walschaers
P. Bosmans (Weerde)              Peeter Van den Heuvel (Weerde)    Guill Bertens J.B. Jacobs
(Sempse)
M. Juliens (Weerde)              Guill Mertens (Weerde)
Jan tuijaers (Weerde)            Joseph Dewilder (Weerde)
Frans Verlinden (Weerde)         frans Verrijken
Peeter Timmermans                Corn Van Campenhout (Weerde)
M. Adriaens (Weerde)             Jan Van Humbeeck (Weerde)
Matheus Van Eijnde (Weerde)      Frans Bosmans (Weerde)
Frans Van de Heuvel (Sempse)     J.B. Parcoville (Sempse)
Cornelius Roekens (Sempse)       J.B. Bal off
Frans Mertens (Sempse)
Getuigen: Martinus Adriaens, Francis Muijldermans ende meer andere getuigen

22 meert 1790
Huere van een parceel land onder Sempse wegens de wed Jan Hoorinckx (Elisabeth
Geeraerts)
aen Peeter Patiet Sempse
...parceel land groot salvo justo twee dagwand en half gelegen onder Sempse op Eglegem...
Getuigen: Jan Baptist Lepage ende Frans Somers

23 meert 1790
Conditie van vercogte meubels onder Hombeek Brabant wegens de weduwe Jacobus Rens 't
haeren huijse onder Hombeeck
Kopers:
Jan Rens                         Anth Jacobs sijne vrouw
Guill Ceuppens (Sempse)          Jac Popeleu (Hombeeck)
Frans Polspoels Hombeeck Mechelen
Jan Teugels (Hombeeck)           Jan Huenaers (Hombeeck)
Philip Parijs (Hombeeck)         Goossens
Anthoon Goovaerts (Hombeeck)     de wed. Goovaers (Hombeeck)
Scheltjens                       Frans Decraen
Getuigen: Martinus Nobels en ?

1 april 1790
Conditie van vercogte goederen onder Eppeghem wegens d'erfgenaemen Joos Muijldermans
ende
joanna Van der Elst in de herberg "den biekorff" binnen Eppeghem
                                 1. een parceel land groot salvo justo een dagwand
genoempt "den ouden arent" palende s'heerenstraete, de wed Van Roeij, d'heer
Micheult...prince
van Grimbergen...
                                 2. parceel land groot salvo justo 170 roeden ...
palende s'heerenstraete... Hendrik Van Opstal... Jan Kerselaers
                                 3. parceel land groot salvo justo 170 roeden...
Laureys Tuijaers... Hendrik Van Opstal
...Joos Goijvaerts ingesetene van Eppeghem...Christoffel Wauters...Guill Van Elsen...Cornelis
Decuijper...Joannes Josephus Engels...Judocus Doms ingesetene van Eppeghem...Francis Van
Loock ingesetene van Eppeghem...

6 april 1790
Rente van f: 200.0 cappitael geld Hendrick Haesendonck meester timmerman (Weerde) aen
Michiel Van den heuvel en Joanna Maria Wijns ingesetenen van Weerde
Jan Haesendonck... Zellaer...s'heerenstraete...wijlen Wauter Haesendonck
getuigen: Joannes Baptista Leemans en Hendrick Van den Eijnde

6 april 1790
Rente van f: 800.0 cappitael geld Jan Kerselaers pagter (sijne vrouwe Maria Jacobs)
Eppeghem
aen Francis Van Asbroeck Eppeghem
...Judocus Doms...Hendrick Van Opstal...d'erfgenaemen Joos Muijldermans en Joanna Van
der
Elst...
getuigen: Frans Geeraerts en Francis Van den Heuvel

6 april 1790
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens d'heer Van Zieune ingesetene der stad
Brussel
...ten huize van Hendrik Verstraeten...
kopers:
Anth Vergaeren (Sempse)          Cornelis Van Campenhout (Weerde)
Cornelis Verlinden (Weerde)      Jan Boels (Weerde)
Hendrik Haesendonck timmerman (Weerde)
J.B. Steemans (Sempse)           J.F. Van Asbroeck (Sempse)
P. Van Messem (Weerde)           Hend Goovaerts (Sempse)
Kristian Janssens (Sempse)       Corn Van den Heuvel (Weerde)
M. Adriaens (Weerde)             de wed Janssens (Weerde)
G. Goovaerts (Weerde)            J.F. Magnus (Sempse)
Hendr Verstraeten (Sempse)       Jan Bastiaens (Sempse)
J.B. Lepage (Sempse) raemaeker   Hoorinckx
Hendr Van Relegem (Weerde)       Frans Verlinden (Weerde)
Ad Haesendonck (Weerde)          Adr Doms (Weerde)
J.B. Vercammen (Sempse)          Nicolaes Spruijt (Weerde)
Jan Tuijaerts (Weerde)           Hendrick Moons (Weerde)

7 april 1790
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens de weduwe Andreas Van Bever
kopers:
J.B. De Vleminck (Weerde)        Ant Juliens (Weerde)
J.B. Parcoville (Sempse Brug)    Frans Van den Heuvel
Peeter Van den Heuvel (Weerde)   Peeter verstraeten (Sempse)
Frans Willems (Sempse)           P. Dalemans (Sempse)
Anth Lauwers (Sempse)            Hend: Deswert
Peeter Lauwers (Clijn Linde Sempse)
Frans Lauwers (Clijn Linde Sempse)
Guill Bertens (Weerde)           Jan Van den Eijnde (Weerde)
Peeter Coosemans (Sempse)        Peeter Goossens (Sempse)
Peeter Jan Meijsmans (Sempse)    Matheus Bulpaep (Perck)

7 april 1790
Conditie van vercogte torfaerde in de bempt gelegen in de agterbroeken onder Sempse
wegens het
clooster van ...Sion binnen de stad Lier
jouffr B. Brion... woonhuijse van Van Haecht...
kopers:
Jan Van Gijsel (Sempse)          J.B. Steemans (Sempse)
Bertel Aelenbergs (Sempse)       Guill Trog (Sempse)
Matheus Lauwers                  J.B. Jacobs (Sempse)
Nicolaes Goovaerts               Hen Smets (Sempse)
Jan De Neef (Sempse)             Jan Cordemans (Sempse)
Guill Van der Elst (Sempse)      P. Lauwers (Meuleveld Sempse)
Frans Mertens (Sempse)           Louis Fratteur per sijne vrouw (Sempse)
Gillis Gilis (Sempse)            Judocus Goovaerts (Sempse)
Anth Van Boxem (Sempse)          Jan Bal off
Guill Buelens                    Jan Lauwers (Sempse)
J.B. Van Steenwinckel (Sempse)   P. Jan Patiet (Sempse)
Jan Astrus                       Frans Geeraerts (Sempse)

8 april 1790
Procuratie tot goedenisse van landen onder Eppeghem voor Jan Kerselaers pagter tot
Eppeghem,
sijne vrouwe Maria Jacobs, Judocus Doms, sijne vrouwe Maria Somers ende de kinderen van
Hend Van Roeij
... present getuigen naergenoempt Anna Catharina Muijldermans alhier mee comparerende
haeren
man Cornelis Decuijper...de selve sijne vrouwe tot het gene naerbestaende is autoriserende
Hendricus Muijldermans, Jan Baptist Muijldermans ende Elisabeth Muijldermans alhier ook
mede
comparerende haeren man Cornelis Vervaeck...wijlen joos Muijldermans ende Joanna Van
der
Elst gehuijsschen doen sij leefden binnen de prochie van Eppeghem...den ouden
arentsrock...d'heer Michault...prince van Grimbergen...Hendrik Van Opstal...Adriaen Jacobs
&
Catharina Leemans in hun leven gehuijsschen ende ingesetenen des prinsdomme van
Everberg...
Laureijs Tuijaers...
getuigen: sieur Ferdinand Joseph Van Relegem ende Christoffel Wauters

12 april 1790
Transport eender cappitaele rente van f:300.0 wissel door Sieur G: Van der Elst in houwelijk
met
jouffr Suzanne De Coninck Mechelen aen Guilliam Troch en sijne vrouwe Anna Maria
Lauwers
Sempse
...tot laste van Josephus Roekens ende wijlen Elisabeth De Nies ingesetenen van
Sempse...godshuijs van Leliendal...Willam Van Messem...L. Cantinaeu...begijnhof van
Mechelen...Laathof van Relegem
getuigen: Jan Beullens ende Engelbertus De Laet

12 april 1790
Conditie van vercogte ongestoken torfaerde gelegen in d'agterbroecken onder Sempse wegens
jouffrouw de wed Van der Auwera ingesetene der stad Brussel
kopers:
Hendrick Verlinden (Weerde)      Hend van Haesendonck
Michiel Wijns                    J.B. Peeters (Weerde)
de wed. Brion (Sempse)           N. Goovaerts (Weerde)
Jacobus Ceuppens (Sempse)        Jan Hermans (Sempse)
Frans Muijldermans (Weerde)      Carolus Haesendonck (Weerde)
J.B. Parcoville (Sempse)         Frans Van den Heuvel (Sempse)
C. Janssens (Weerde)             Hend Van Kerkhoven (Sempse)
Guill De Win den oude (Sempse)   Guill Bosmans (Weerde)
P. Bosmans (Weerde)              Frans Pauwels (Weerde)
Corn Van den Heuvel              M. Adriaens
P. Lauwers                       de wed Van Meirs
J.B. De Swert (Sempse)           P.J. Walkiers (Sempse)
Guill Juliens (Sempse)           P. Meulemans (Sempse)
Pr. Van Messem (Sempse)          de wed. Haesendonck
Hend Bosmans (Sempse)            Hend Moons (Weerde)
Jan Van Humbeeck                 Laurijs Devos
Martinus Thilemans               de wed. Janssens (Weerde)
C. Goovaerts (Weerde)            Jan Pauwels (Weerde)
P. Verkindt

19 april 1790
Dijlinge tusschen d'erfgenaemen Anthoon Verhaeren ende Anne Marie Van Relegem Sempse
...present getuigen naergenoempt Anthoen Verhaeren pagter ende ingesetenen van Sempse
...item
Elisabeth Verhaeren wed. wijlen Joachim Sas ende in tweeden houwelijk met Peeter Van
Roeij als
moeder ende momboirsse van heuren kinderen verweckt met dese voorn. Sas...item Anna
Catharina Verhaeren alhier geassisteerd van haeren man Anthoon Jacobs...Hendricus Van der
Meulen weduwnaer wijlen Maria Theresia Verhaeren ingesetenen van Diegem...de wed.
Frans
Van Bever...de steenweg...d'heer Van den Bos...godshuis van Oliveten...hoff van
Relegem...Jan De
Coster...de wed. Andries Van Bever
getuigen: Joannes Kerselaers ende Peeter Goossens

26 april 1790
Conditie van vercogt steenhout onder Sempse wegens M'her D'Hannosset raed ende
rentmeester
generael der Domijnen.

27 april 1790
Conditie van vercogte verckens tot Campenhout, Elewijt Sempse ende Hombeek wegens
Sieur
Christiaen Wens Mechelen

5 meij 1790
Conditie van vercogte meubels onder Hombeeck wegens Peeter Fierens aldaer.

5 meij 1790
Huere van een dagwand land onder Weerde wegens De wed. Cornelis Meutermans aen
Michiel
Juliens inges aldaer

10 meij 1790
Conditie van vercogte meubels op het casteel van Relegem onder Sempse wegens M'her
D'Hannosset raed ende rentmeester der Domijnen

17 meij 1790
Rente van f: 100.0 courant geld Hendrick Buelens Humbeeck aen de weduwe Cornelis
Meutermans tot Weerde.

22 meij 1790
Huere bij forme van jaerschaer door Anthoon Sillebrans aen peeter Lauwers Sempse.

26 meij 1790
Transport van huijs ende land onder Sempse door Hendrick Verlinden cum ... Weerde aen
den
heere ende jouffr Poullet Mechelen.

28 meij 1790
Conditie van vercogte torf onder Sempse wegens d'heer Van den Nieuwenhuyse Mechelen.

2 junij 1790
Huere van een half bunder land onder Eppeghem door Cornelis Buelens aen Cornelis Decr‚
ingesetene aldaer.

12 junij 1791
Transport van huijs ende hoff onder Weerde door Martinus Adriaens wed wijlen francis
janssens
aen ... haeren sone Hendricus josephus janssens.

14 junij 1790
Conditie van vercogt hoijgers onder Hombeek wegens joncker Henrij DeSchooff advocaet
gen.

16 junij 1790
Conditie van twee vercogte huijsen onder Sempse wegens de kinderen Michiel joseph
Decraen
ende Anna Maria Van Winge.

16 junij 1790
Afvraeginge gedaen wegens den heere pastor aen petrus timmermans Weerde.

17 junij 1790
Conditie van vercogte verckens tot Hombeek, Campenhout, Sempse ende Elewijt wegens
Sieur
Christianus Wens Mechelen.

19 junij 1790
Huere van eene hofstede ende Land onder Sempse door jouffr Van den Hout Mechelen aen
joseph
Van Campenhout Sempse.

21 junij 1790
Conditie van vercogte meubels tot Sempse wegens de weduwe thilemans.

21 junij 1790
Testament van joseph De Neef ende Anna Marie Ceulemans aenstaende gehuijsschen
Sempse.

21 junij 1790
Conditie van vercogt hoijgers onder Eppeghem wegens jouffrouw Van As ingesetene der stad
Brussel.

23 junij 1790
Conditie van vercogte meubels tot Weerde wegens de wed francis janssens inges aldaer.

23 junij 1790
Contract post nuptiu. tusschen Peeter Ceulemans ende sijne vrouwe A M: Moons

11 julij 1790
Staet ofte inventaris van Anna Dalemans weduwe wijlen Hendrick Willems Sempse.

13 julij 1790
Transport van huijs ende land onder Sempse door jan grauwels aen peeter jan Waters cum sui
Sempse.

5 julij 1790
Verhuering der Kercke ende arme goederen der prochie van Sempse.

10 julij 1790
Rente van f: 800.0 courant geld de prochie van Sempse aen de kercke ende Maria Theresia
Engels.

13 julij 1790
Conditie van vercogte meubels ende granen onder Sempse wegens de kinderen Michiel
Joseph De
Craen.

17 julij 1790
Huere van een hofstede ende land wegens Anthoen De Crous aen j:f: Somers cum sui.

17 julij 1790
Accoort tusschen de kinderen joos muijldermans ende joanna Van der Elst gehuijsschen doen
sij
leefden tot Eppeghem.

19 julij 1790
Conditie van vercogte granen tot Sempse ende Weerde wegens joannis josephus Engels ende
consoorten.

29 julij 1790
Conditie van een vercogt parceel land onder Sempse door d'heer Olislager aen d'heeren De
Raed
Mechelen.

29 julij 1790
Conditie van vercogte granen onder Hombeeck wegens de weduwe jacobus Rens.

3 oogst 1790
Testament van jan Verboomen gebortig van Elewijt.

3 oost 1790
Conditie van vercogte meubels tot Sempse wegens Peeter Lauwers.

14 oost 1790
Acte van Cautie door Wauter Goovaerts ende sijne twee kinderen Sempse.

16 oost 1790
Conditie van vercogte vrughten op stock onder Sempse ende Weerde wegens de kinderen
Michiel
joseph De Craen
17 augustij 1790
Procuratie ad negotia verliden door de weduwe astrens ende haere kinderen op den eerw
heere
petrus astrens onder pastoor van S: Catlijne prochie binnen Mechelen.

19 augustij 1790
Procuratie ad negotia verleden door de weduwe francis janssens Weerde op haeren sone
guilliam
janssens.

19 augustij 1790
Conditie van vercogte vruchten op stock onder Weerde wegens de weduwe francis janssens
aldaer.

26 augustij 1790
Huere van land gelegen onder Sempse wegens d'heeren De Raed ingesetene der stad
Mechelen aen
Michiel Van de Wijngaerd Sempse.

3 septembris 1790
Uyttgroetinge tusschen de kinderen jan hoorickx van een huijs binnen de stad Mechelen.

6 septembris 1790
Transactie tusschen hendrick Van den Eijnde ende francis Bosmans oden eene grobbe.

7 septembris 1790
Procuratie tot goedenisse van een parceel land gelegen onder Sempse voor d'heeren De Raed
Mechelen.

9 septembris 1790
Transport van 3/4 paerten in eene huijsingen door Anthoon jacobs ende consoorten aen hunne
broeder jacobus jacobs Sempse.

18 septembris 1790
Huere van sekeren granwindmolen ende land onder Sempse door M'her D'Hannosset ende
Rent.
der Domijnen in Brabant .. aen jan baptist fieren Sempse.

29 septembris 1790
Conditie van vercogte potatters onder Weerde wegens d'heer Servaes ingesetene der stad
Brussel.

4 octobris 1790
Conditie van vercogte meubels onder Eppeghem wegens de wed. Cornelis Buelens aldaer.

9 octobris 1790
Huere van een half dagw land onder Sempse wegens hendrick De Kijser aen Peeter Verdood
aldaer.

14 octobris 1790
Conditie van vercogt huys cum annexis onder Weerde wegens jan Van Relegem Meerhout
aen C:
jacobs Weerde.

17 octobris 1790
Conditie van vercogte cleeren ten sterfhuijse van wijlen Martinus De Nees Sempse.

19 octobris 1790
Conditie van vercogte eesters ende wecken onderslag onder Sempse wegens d'heer hoijbancx
Mechelen.

20 octobris 1790
Conditie van vercogte boomen ende schaerhout onder Eppeghem wegens Mijnheer Van
outheusden ingesetene der stad Brussel.

22 octobris 1790
Conditie van vercogte verckens tot campenhout, hombeek ende Sempse wegens Sieur
Christianus
Wens Mechelen.

23 octobris 1790
Testament van Nicolaus pepermans ende maria Van Dam gehuijsschen tot Sempse.

23 octobris 1790
Huere van een parceel land onder Sempse door Philip Van der Meulen aen jan baptist fierens
Sempse.

25 octobris 1790
Conditie van vercogte boomen onder Sempse wegens d'erfgenamen jan baptist Verhaeren.

26 octobris 1790
Testament van Cornelis Teugels ende Maria Theresia janssens gehuijsschen onder Sempse.

27 octobris 1790
Conditie van vercogte vette beesten tot Sempse wegens d'heer Rijders Mechelen.

27 octobris 1790
Procuratie tot goedenisse van huijs ende hoff tot Weerde voor Cornelis Jacobs cum sui aldaer.

30 octobris 1790
Huere van een bunder land onder Hombeek door Wauter Goovaerts Sempse aen francis
Cnops
hombeek.

2 novembris 1790
Conditie van vercogte raepen en strunkhout onder Sempse ende Weerde wegens Anthoon
Van
Boxem ende j: francis De Wilder.

3 februarij 1790
Testament van joanna Moons bejaerde ongehouwde dogter ende ingesetene van Sempse.

3 novembris 1790
Conditie van vercogte eesters ende schaerhout onder Sempse wegens den godshuijse van
Oliveten
binnen Mechelen.

6 novembris 1790
Huere van drij dagwand land onder Eppeghem door de wed Buelens aen de wed peeter Nees
Eppeghem.

6 novembris 1790
Huere van een dagwand land onder Sempse door Jan B: Van Relegem aen jan Hermans
ingesetene
aldaer.

8 9bris 1790
Conditie van vercogte ruijbossen ende boomen onder Sempse wegens mijnheer Van
Langendonck
Brussel.

10 novembris 1790
Attestatie verleden door Peeter Van Messem ende consoorten ter requisitie van Ludovicus
Cantiiaen Sempse.

11 novembris 1790
Conditie van vercogte boomen tot Campenhout wegens G: Verstraeten ende de wed goovaerts
ingesetene aldaer.

15 9bris 1790
Transport van /3 paert van « bunder salvo justo land gelegen onder Sempse door francis
goovaerts
aen Guill: josephus Anthonius Van Haecht Sempse.

15 novembris 1790
Conditie van vercogte raepen onder Sempse wegens de kinderen J B Jacobs joannes josephus
Engels ende guilliam Moons.

24 novembris 1790
Procuratie ad negotia verleden door d'erfgenamen N: Lareijs.

25 novembris 1790
Huere van ses dagwand land door jan francis Mijsmans Erps aen joannes josephus Engels
Weerde.

6 decembris 1790
Transport van huijs ende hoff onder Sempse door Gabriel Van Deijk aen peeter dewegter cum
sua
ingesetene van Sempse.

6 decembris 1790
Rente van f: 200.0 courant geld Peeter Dewegter cum sua aen jacobus teugels cum sua
Sempse.

7 decembris 1790
Huere van huijs ende land onder Eppeghem door Francis Somers aen sijne dogter joanna
Somers
ingestene aldaer.

9 decembris 1790
Cessie van meubele ende immeubele goederen door Nicolaes pepermans cum suis aen
hunnen
sone jan pepermans Sempse.

13 februarij 1790
Testament van francis Somers ende Anna Verhaeren gehuijsschen tot Eppeghem.

27 decembris 1790
Dijlinge tusschen de kinderen Michiel Joseph De Craen ende Anna Marie Van Winge
gehuijsschen waeren tot Sempse.

29 decembris 1790
Testament van Barbara Spruijt ingesetene van Sempse

1794:
9 anni 1794
Rente van f: 150.0 cappitael geld aan Peter Goossens uit Zemst
vanwege Nicolaes Walschaers uit Zemst

9 anni 1794
Conditie van vercogte boomen en schaerhout onder Eppegem en
Sempse wegens jouffrouw Van Der Mercken ende d'heer C. Van den
Nieuwenhuysen.

16 anni
Conditie van vercogte hofstede onderSempse wegens d'erfgenamen
d'heer Stillemans Brussel.

17 anni
Conditie van vercogt schaerhout onder Sempse wegens de wed. Jan
Baptist Van Haecht

20 anni
Huere van huijs en hoff tot Sempse wegens joseph Spruijt,
Geerdegem, aen Peeter Meulemans, Sempse

8 februari
Afstand van meubels door H. De Buijser aen Michiel Patiet,
Eppegem

11 februari
Conditie van vercogte Bempden onder Mechelen wegens M'her Van Volden

13 februari
Conditie van een vercogt huijs onder Sempse wegens den heer Raed
en assesseur Dominicus Stevens

14 februari
Procuratie verleden door Guilliam Van Haecht ende consoorten op
den notaris P.J. Verhaegen tot Antwerpen

14 februari
Quijtinge van f: 600.0 door jan Van Relegem, Eppegem, aen De
wed. Joannes Josephus Engels, Weerde

17 februari
Rente van 600.0 geld Ludovicus Cantiaen cum suis, Sempse, aen De
wed. Jan Joseph Engels, Weerde

21 februari
Conditie bij forme van dijlinge tusschen Sieur Jacobus Lauwers
ende Jan Baptist Lepage, Sempse

22 februari
Huere van huijs ende Land door Peeter Goovaers aen Peeter Smets,
Sempse

25 februari
Conditie van vercogte goederen onder Sempse en Sint Joost ten
Node wegens M'her Van Volden

26 februari
Rente van f: 880.0 geld Jan Baptist Lepage cum suis aen De tafel
ofte H. Geest van Sempse

27 februari
Conditie van vercogte Boomen onder Campenhout wegens M'her Van Outheusden

28 februari
Procuratie tot goedenisse van landen onder Sint Joos ten Node
voor D'heer Moeremans cum suis ingeseten der stad Brussel

1 meert
Huere van 20 roeden erve wegens Jan Van Dam aen Jan Goossens, Sempse

3 meert
Procuratie tot goedenisse van een parceel Bempt onder Mechelen
voor D'heer Nicolaes Massiottij

3 meert
Procuratie tot goedenisse van een parceel Bempt onder Mechelen
voor D'heer Van Hamme meester brouwer, Vilvoorde

4 meert
Conditie van vercogte boomen onder Sempse wegens De wed.
Verbruggen ingeseten van Berg

11 meert
Conditie van vercogte torfaerde onder Eppegem wegens Den heere
Van Volden Baron de Lombeek

14 meert
Procuratie tot goedenisse van een parceel land onder Sempse voor
Henrij Meijsmans, Sempse

17 meert
Conditie van vercogte meubels wegens Martinus Goossens en
Cornelis Moons, Sempse

20 meert
Conditie bij forme van liquidatie met lijfrente aengegaen
tusschen M'heer H. Evenepoel end den heere Egidius Wouters,
rentmeester generaal van Grimbergen

24 meert
Conditie van een vercogt parceel land onder Weerde voor Jan
Baptist Van Asbroeck, ingesetene aldaer.

27 meert
Conditie van vercogt ruijbos onder Sempse wegens t'goidshuijs
van Oliveten, Mechelen

7 april
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens den H. Geest
alhier ende de wed. Andries Van Bever

7 april
Procuratie tot goedenisse van huijs en hoff onder Sempse voor
Sr. Jacobus Lauwers en Jan Baptist Lepage, Sempse

10 april
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens jouffrouw De
wed. Van Zieune ende t'clooster van Sion

11 april
Procuratie tot goedenisse van 3 percelen land onder Sempse voor
den eerw heere Josephus Rullens, onderpastoor Sempse

12 april
Transport van een half dagwand land onder Sempse voor den eerw
heer pastoor De Ceuleneer ende bij de nominatie voor Jan B
Devleminck, Weerde

14 april
Procuratie tot goedenisse van een half bunder land onder Weerde
voor Jan B Van Asbroeck ingesetene aldaer

2 april
Conditie van vercogte verckens tot Sempse, Campenhout, Elewijt
ende Hombeeck wegens Sieur Christianus Wens, ingestene tot
Mechelen

29 april
Conditie van vercogte torfaerde onder Sempse wegens jouffrouw de
wed d'heer Van der Auwera ingestene der stad Brussel

5 meij
Accoort over de hausselijke goederen tusschen Guilliam Pepermans
en Anna Catharina Jacobs aenstaende gehuijsschen

7 meij
Testament van Francis Leemans weduwnaar wijlen Marie Goovaerts
ingesetene van Sempse

26 meij
Conditie van vercogte tofaerde onder Sempse wegens d'heer Van
den Nieuwenhuyse ende P Jan Meijsmans

27 meij
Conditie van vercogt land onder Weerde wegens M'her Van
Outheusden ingestene der stad Brussel

11 junij
Procuratie tot goedenisse van twee parcelen land onder Weerde
voor Jan B DeVleminck ende Jan Haesendonck inges van Weerde

18 junij
Rente van f: 300.0 courant geld Jan B De Vleminck cum sua aen
den eerw heere pastoor van Sempse

24 junij
Rente van 350 courant geld Jan b Devleminck cum suis aen Jan Persoons Sempst

24 junij
Conditie van vercogte goederen onder Grimbergen en Eppegem wegens den heere graeve
Maldeghem

26 junij
Huere van thiende onder Sempse door Guill: Leemans sone jan aen Judocus Meijs en Guill:
Sijmons Sempse

26 junij
Transport van huijs en erve onder Sempse door de heere raed d'Hannosset aen Guill: Devos
cum
suis Sempse

26 junij
Rente van 600 courant cappitael geld jouffr Bion ingesetene der stad Mechelen aen de wed.
Jan
Joseph Engels ingesetene van Weerde

30 junij
Conditie van vercogten bempt onder Eppegem door Jan Frans De Meester ingesetene der stad
Mechelen aen Jan B. Van Messem Waelhem

1 julij
Procuratie tot goedenisse van eenen bempt voor Jan Baptist Van Messem Waelhem

4 julij
Procuratie tot goedenisse van landen onder Grimbergen en Eppegem voor H. Galmars en
consoorten. Hendrik Van Opstal ende Catharina van Loock Grimbergen

2 oost
Cessie van meubels en huys door Hendrik Schenes cum suis aen hunnen sone Jan Baptist
Schenes
Eppegem

14 oost
Cessie van meubels door anna catharina ende Hendrik De Kijser aen Ph. Spruijt en maria van
Steenwinckel Sempse

27 oost
Cessie van meubels huys wegens de wed. H. Doms ende haere kinderen aen Cornelis Doms
Elewijt

27 septembris
Rente van 130 geld jan de Neef aen sijn dogter Susanna De Neef Sempse

10 octobris
Acte tusschen guilliamus egidius Van den Eijnde ende joanna Van den Schrieck gehuysschen
tot
Eppeghem

13 octobris
Conventie aengegaen tusschen William Vam Messem ende Louis Cantiaen ingesetene van
Sempse

1 december
Testament van Jacobus Sillebrems en anna catharina Muijldermans gehuijsschen tot
Eppeghem

1 december
Huere van land onder Eppeghem wegens de weduwe jan joseph Engels aen Jan B. Marien
ingestene aldaer

31 december
huere ofte jaerschaere door francis van den heuvel aen Francis Mertens ende Peeter de Swert              Notaris Joannes Baptist Verstraeten.

folio 1, 4 janvier 1842
Vente publique d'arbres et bois de raspe par le compte Henri De Baillet sous la commune de
Sempst dans le chateau
pagina's: 3

folio 4, 21 janvier 1842
Inventaris van inboedel van Petrus De Doncker landbouwer wonende te Sempse en van Maria
Francisca Vandevondel (+16.10.1841) en van twee minderjarige kinderen
pagina's: 2

folio 6, 21 januari 1842
Vente publique d'arbres sur pied croissant a l'entour de ses prairies commune d'Eppeghem
Mevrouw Joanna De Meester, douaniŠre van Joannes Gerardus Baron van Outheusden de
Wolfslinde
pagina's: 3

folio 9, 27 januari 1842
Liquidation de la Communaut‚ van Petrus Joannes Timmermans wd. van Anna Catharina
Wyns
en negen kinderen
pagina's: 4

folio 13, 27 januari 1842
Testament van Maria Theresia Dewilder in houwelijk met Joannes Franciscus Meulemans,
landbouwer gedomicilieerd te Sempse.
Maria Theresia Dewilder is ziek van lichaam te bedde liggende in de kaemer van haer huys...
met
een venster op de straet, nog zeer gezond van geest van verstand en van memorie en oordeel
pagina's: 2

folio 15, 28 janvier 1842
Vente publique van bomen en schaerhout gelegen te Sempse en Hombeek ten pagthoeve van
Joannes Baptist Van Moer
pagina's: 3

folio 16, 17 fevrier 1842
Toewijzing van huys en hof, Franciscus Hoorinckx, kleermaeker te Sempse
Steenen huys met keuken, kamers, keldery, zoldery en andere wezend eene herberg genaemt
"St
Petrus" gelegen binnen de gemeynte Sempse dorp wijk C
pagina's: 12

folio 28, 6 fevrier 1842
Contrat de mariage tussen Joannes Baptist Kerremans en Anna Maria Vande Weygaert veuve
avec
un enfant de Guillaume Goovaerts
pagina's: 1

folio 30, 11 fevrier 1842
Retrocession par Joannes Josephus Jacobs et Elisabetha Wilms …Sempse en faveur de
Guillelmus
Wilms et Anna Maria Lauwers d'une maison … Sempse certie sur un terrain emphytique et
d'un
mobilier moyennant la somme de 1500 FB.
pagina's: 3

folio 32, 14 fevrier 1842
Inventaire de Joannes Bapt. Kerremans X Anna Maria Van de Weygaert wd. van Guillelmus
Goovaerts met enige dochter Maria Elisabeth Goovaert, (8j) voogd Joannes Baptiste
Goovaerts
allen wonende te Eppegem
pagina's: 3

folio 34, 16 fevrier 1842
Vente d'une maison et mobiliŠre, Guillelmus Wilms X Anna Maria Lauwers, landbouwers
verkopen aan hun schoonzoon & dochter Joannes Josephus Jacobs X Elisabeth Wilms,
landbouwers allen wonende te Zemst
Verkoop van huizing en stalling en verdere gebouwen langs de baan Humbeek-Mechelen,
dicht bij
herberg Laerekam; staat of jaernhaal op eigendom van Carolus ridder Van den Branden,
grondeigenaar te Mechelen; meubelen, bestaande huisraad, koeybeesten; prijs 2176,87 fr.
pagina's: 2

folio 36, 17 fevrier 1842
Main lev‚e, Livin Goris, docteur en m‚dicine … Elewijt; d'une inscription hypothecaire …
Bruxelles
contre Pierre Jean Timmermans et Anna Cath‚rine Wyns, Sempse
pagina's: 2

folio ?, 17 fevrier 1842
Adjuction definitive d'une maison et dependance et parchin annexe gd. 12 ares 50 centiares …
Sempse … la requete de Sophie De Bruyn et Guillaume Smets son ‚poux
pagina's: ?

folio 38, 18 fevrier 1842
Bail: Adrianus Franciscus Goossens, notaris gevolmachtigde van weduwe Catharina Fierens x
Guillelmus De Laedt, grondeigenaresse wonende te Brussel, grote hospiciestraat; Henricus en
zijn
zuster Gertrudis Verhaeren meerderjarige landbouwers te Eppegem
huur: negen jaren vanaf 30 november 1842
1. perceel land, kerckveld Eppegem, 76 a. 40 ca.
2.perceel land, Bieserveld te Sempst 95 are palende aan de straet, Van Releghem, de Kelve en
h.
 godshuis van St Petrus & Paulus te Mechelen
Jaarlijkse huurprijs 222,22 fr. betaalbaar op 1 december te Brussel in grond of in zilvergeld.
In bijlage een volmacht van Catharina Fierens aan notaris Goossens, wonende te Zemst, voor
de
verhuur aan Antonius Van den Eynde uit Eppegem van 2 percelen land te Sempst en
Eppegem
voor de som van 127,98 fr. 1 ha 1a 89 ca
pagina's: 5

folio 41, 27 fevrier 1842
Vente de la moiti‚ d'une maison et jardin.
Petrus Joannes Verstraeten, bejaard jongman te Sempst verkoopt aan zijn schoonbroer
Antonius
Jacobs x Maria Theresia Verstraeten, landbouwers te Sempst
pagina's: 2

folio 43, 27 fevrier 1842
Vente d'un mobilier van Petrus Joannes Verstraeten aan zijn schoonbroer Antonius Jacobs en
zijne
zuster Maria Theresia Verstraeten; meubelen en mobilaire voorwerpen
pagina's: 2

folio 45, 28 fevrier 1842
Obligation; Franciscus Hoorinckx, bejaerd jongman, kleermaeker Sempse erkent schuldig te
wezen aan Franciscus Van Asbroeck en zijn echtgenote Maria Theresia Cortebeeck- Weerde-
de
som van 2100 fr.
pagina's: 3

folio 47, 3 mars 1842
Vente d'une prairie; Petrus Joannes De Keyser, meerderjarige jongeman zonder beroep
verkoopt
aan Joannes Baptiste Grauwels, meester-metser en herbergier en zijne echtgenote Anna
Catharina
De Keyser; perceel weide genaemt Rottenbosch
pagina's: 2

folio 49, 7 mars 1842
Quittance; Sophia De Bruyn en haar echtgenoot Guillelmus Smets, kleermaeker belijden
alhier
gangbaere goude en zilvere geldspecien ontvangen te hebben van Franciscus Hoorinckx,
bejaerd
jongeman, kleermaeker te Sempse 810 fr.
pagina's: 2

folio 51, 7 mars 1842
Quittance; Petrus Joannes Verstraeten, heelmeester voorheen te Brussel, nu te Eppeghem
woonende verklaart in goede gangbaere geldspecien ontfangen te hebben van zijnen broeder
Franciscus Hoorinckx, bejaarde jongeman te Sempse
1.de somme van 200 fr.- verkoop huys
2.de somme van 500 fr.-obligatie
pagina's: 2

folio 53, 9 mars 1842
Vente publique van afgebroke materialen van Petrus Joannes Jacobs, landbouwer wonende te
Sempse
pagina's: 5

folio 56, 10 mars 1842
Vente publique door Joannes Bapt. Willockx Tisselt; bomen en Strunkbomen wassende op de
stam
pagina's: 6

folio 59
Openbare verkoop met profyt van palmslag en van verdieren van de landen hieronder
beschreven
1.perceel land te Sempse gehucht Laer wijk E n  218
2.perceel land
pagina's: 4

folio 63, 11 mars 1842
Obligation; Petrus Lauwers en Anna Maria Trogh, zijn echtgenote- Weerde bekennen
schuldig te
wezen aan Joannes Josephus Van Wesemael, bejaerd jongeman zonder beroep- Sempse;
272,10 fr.
pagina's: 2

folio 65, 15 mars 1842
Vente publique van volgende hoopen patatten en droog vlasch op verzoek van Joannes
Antonius
De Kerper, paghter wonende te Sempse
pagina's: 3

folio 68, 22 mars 1842
Vente publique van schaerhout op stam op verzoek van Graef Henricus De Baillet wonende te
Brussel
pagina's: 3

folio 74, 24 mars 1842
Vente publique te verzoeke van Phillipus Ceulemans, paghter wonende te Semspe en Joannes
Judocus Meys, grondeigenaar wonende te Mechelen; openbaere verkooping van bomen op
stam
onder Sempse
pagina's: 3

folio 77, 24 mars 1842
Vente van eene partye droog vlasch door Joannes Baptist De Kempeneer, paghter wonende te
Sempse aan Judocus Van Loock, landbouwer te Weerde
pagina's: 2

folio 79, 3 avril 1842
Obligation de vente:
Petrus Pepermans, landbouwer te Eppegem verklaert en beleeden wettelijk schuldig te wezen
aan
mevrouw Joanna Maria De Meester douaniŠre van weyle mijnheer Joannes Gerardus Baron
Van
Outheusden de Wolfslinde, grondeigenaars gedomicilieerd binnen Brussel
1.  eene somme van 72,56 fr. over een jaere huere van een huys en een perceel grond
2.  Degene van 55,60 fr. over kosten van agtervolging gedaen ten verzoeke van gemelde
 douaniŠre door den deurwaarder De Wint
Aangezien comparant zich in de onmogelijkheid bevind van die somme van 128,16 fr. aen
gemelde mevrouw douaniŠre te betalen zoo verklaert hij alhier te hebben verkogt en
afgestaen ten
profeyte van genoemde douaniŠre
pagina's: 2

folio 81, 12 mars 1842
Vente publique ten verzoeke van Amedeus Joannes Maria Ghislemus Baron de Failly
grondeigenaar woonende te Brussel van hoopen boomen en schaerhout op stam wassende te
Sempse
pagina's: 5

folio 86, 1 mai 1842
Quittance; Josephus Willaerts in huwelijk met Elisabeth Silverans, landbouwer te Sempse en
Josephus Silverans, dienstbode wonende te Mechelen gangbaere geldspecien ontfangen
hebben
van Elisabeth Boogaerts wed. van J. Bapt. Silverans landbouwster wonende te Sempse, hunne
schoonmoeder ieder eene somme van 52 fr.
pagina's: 2

folio 88, 3 mai 1842
Main lev‚e; Petrus Joannes Spruyt, pagter woonende te Sempse eenig kind en erfgenaam van
wijle
Philippus Spruyt en Maria Van Steenwinkel verklaert handligting te geven der inschrijving te
behoeve van wijle zijnnen vader
pagina's: 2

folio 90, 5 mai 1842
Bail avec caution; Mevrouw Joanna Maria De Meester douaniŠre van weyle Joannes
Geradrus
Baron Van Outheusden de Wolfslinde, grondeigenaaresse wonende te Brussel verhuert aen
Walterius Josephus Van Loock, landbouwer te Weerde
pagina's: 4

folio 94, 10 mai 1842
Titre nouvel; Joannes Van Humbeeck, landbouwer te Weerde neemt over van weyle zijn
ouders
behuyste hofstede met schuer, stallingen en andere depentien diensthof en land annexe
saemen
groot circa 51 aren genaemd het visschersblok
pagina's: 2

folio 96, 24 meert 1842
Openbaere verkooping met profijt van palmslag en gewin van verdieren van huys, erve en hof
en
rente
verkoopers-consoorten:Walschaerts De Vleminck Juliens
Koopers: Joanna Bellemans wde. Jacobus De Wit Joanna Francisca Juliens
1e koop: Eene behuizing te deele in steen en ten deele in kleem gebouwt, hebbende keuken,
 kamers, zoldering, keldering en andere dependenten dier erve en hof annexe te samen groot
 5 aren zestig ca. en gelegen binnen de gemeynte Sempse in het Dorp.
2e koop: Een jaerlijksche en eeuwig durende rente van 18 francs op iederen vervaldag zijnde
30
 juny van ieder jaar.
pagina's: 15

folio 113, 18 mai 1842
Vente en obligation; Cornelius Lauwers en Anna Catharina Silverans landbouwers verkoopen
aen
Joannes Bapt. Lauwers hunnen zoon en Joanna Catharina Verberckt hunnen schoondochter
een
perceel land genaemt den Wantroost gelegen binnen de gemeynte Sempse groot 25 aren, 47
ca.
pagina's: 2

folio 115, 21 mai 1842
Vente publique; op verzoeke van Joannes Cornelius Gerardus Van Lier grondeigenaar
wonende te
Mechelen van openbaere verkooping van grassing wassende in zijne bosschen gelegen onder
Sempse
pagina's: 3

folio 118, 25 mai 1842
Quittance; nalatenschap van Joanna Catharina VandenEynden wd. 1e huwelijk van Martinus
Vandenheuvel en wd. 2e huwelijk van Joannes Hieronimus Angelus Fierens
pagina's: 4

folio 122, 6 juin 1842
Bail; voor een perceel land gelegen te Sempse ter plaetse genaemt de Meer verhuert door
Joannes
Franciscus De Koster, landbouwer wonende te Sempse
pagina's: 2

folio 124, 6 juin 1842
Vente door Joannes Franciscus De Koster landbouwer en zijne echtgenote Joanna Buts
woonende
tot Sempse
A.  Guillelmus Roekens en zijne echtgenote Anna Maria Josepha Van Gijsel perceel land
 gelegen aan de Hoogstraat Sempse
B.  Petrus Lauwers en Maria Anna Lauwers zijne zuster perceel land gelegen aen de
Hoogstraat
 Sempse
pagina's: 2

folio 126, 7 juin 1842
Vente door Petrus Vander Sypen en zijne echtgenote Joanna Delvaux wonende te Sempse.
Een perceel land gelegen onder Sempse ter plaetse genaemt den Haen palende noord
Herremans,
oost Sieur De Kerper, zuid de Leybeeck, west de kerk van Sempse
pagina's: 2

folio 128, 8 juin 1842
Vente publique d'herbages pied croissant dans les bois sous Sempse de Jeanna Catherine
Lauwers
veuve de monsieur J.B. Bernaerts brasseur domicili‚ … Malines
pagina's: 3

folio 131, 9 juin 1842
Contrat de mariage de Josephus De Keersmaeker, pagter woonende tot Leest met Juff
Theresia
Francisca Verlinden woonende te Eppeghem
pagina's: 2

folio 133, 10 juin 1842
Vente publique d'herbes sur pied croissant dans les pr‚d de Sempse appartenant … la
commune de
Sempse
pagina's: 3

folio 136, 17 juin 1842
Bail de Petrus Van der Sypen, landbouwer tot Sempse; verklaert in huere te geven aen
Josephus
Moortgat, landbouwer woonende te Weerde de volgende behuizing en landen waervan
beschrijving volgt
1.  Een huyzing met erf en depentien in hof annexe gestaen en gelegen binne Weerde groot
 circa zes aren
2.  parceel land gelegen genaemt Ketelveld groot 36 aren
3.  parceel weyde geleegen te Sempse zegge Eppeghem genaemt het Broeck groot 25 aren

folio 138, 19 juin 1842
Quittance (zie aktes folio 96); Joanna Maria Walschaerts wde. van weyle Joannes Van
Haesendonck woonende te Weerde
consoorten- Walschaerts
pagina's: 2

folio 140, 20 juin 1842
Vente publique; op verzoeke van den heer Petrus Josephus Hennez rentenier woonende te
Mechelen zal overgaen tot de openbaere verkooping van hooy-gras wassende op zijn
beemden en
tarwe wassende op stam op zijne landen gelegen onder de gemeynte Sempst
pagina's: 3

folio 143, 21 juin 1842
Vente publique ten verzoeke van Mijnheer deb Graef Henricus De Baillet grondeigenaar
woonende te Brussel zal overgaen tot de openbare verkooping van hooy-gras op stam
wassende op
zijn beemden onder Sempse
pagina's: 3

folio 146, 22 juin 1842
Vente publique ten verzoeke van d'heer Carolus Leemans grondeigenaar woonende te Brussel
zal
overgaen tot de openbare verkooping van hooy-gras wassende in zijne bempden gelegen
onder
Sempse
pagina's: 3

folio 149, 23 juin 1842
Vente publique; ten verzoeke van den heer Carolus Joannes Antonius Amedeus Ridder Van
den
Branden grondeigenaer woonende te Mechelen zal overgaen tot de openbaere verkooping van
grassing wassende in zijne bempden gelegen onder Sempse
pagina's: 3

folio 152, 1 juillet 1842
Vente d'une piece de terre; D'heer Ludovicus Dewilder, koster en winkelier te Weerde
verklaert te
verkoopen aen en in voordeel van Walterius Dewilder, pagter woonende te Weerde en zijne
echtgenoote Maria Elisabeth Van Haesendonck zeker perceel land, groot omtrent 13 aren
hebbende zijnen uitweg over het land van Franciscus Ceuppens gelegen binnen de gemeynte
Sempse
pagina's: 2

folio 154, 4 juillet 1842
Bail; de heer Joannes Franciscus Moonens grondeygenaer gehuysvest te Mechelen verhuurt
aan
Judocus Vandermeulen landbouwer woonende tot Sempse
1.  parceel lande gelegen onder de gemeynte Sempse genaemt het Vriesenbrouck, groot circa
 eenen hectare, 27 ca.
2.  parceel weyde tegen den steenweg groot circa 50 aren
pagina's: 2

folio 156, 6 juillet 1842
Inventaire; ten verzoeke van Egidius Verhaeren, landbouwer woonende te Eppeghem wd. van
Maria Theresia Vandenheuvel + Eppeghem 12.5.1842 op de ouderdom van 43 jaer vader en
natuurlijken voogd van Monica (8), Josephus Lambertus (4) en Maria Josephina (1)
pagina's: 4

folio 159, 7 juillet 1842
Vente publique; ten verzoeke van Maria Theresia Meysmans wd. van Jacobus Buelens,
landbouwster te Sempse en haere kinderen (8) tot openbaere verkooping van de volgende
mobilair, voorwerpen waeronder noch goud noch zilver onderhevig aen de stempel en oogst
te
velde op stam wassende onder Sempse
pagina's: 5

folio 164, 7 juillet 1842
Vente publique; ten verzoeke van Anna Elisabeth Verhoeven wd. van Petrus Joannes Bollyn
wonende te Mechelen en van Ludovicus Jacobs woonende te Sempse zal overgaen tot de
openbaere verkooping van kooren en vlas op stam wassende op hunne landen gelegen onder
Sempse
pagina's: 3

folio 164, 8 juillet 1842
Vente publique; ten verzoeke van Petrus Joannes Moortgat wd. van wyle Joanna Catharina
Decree
landbouwster onder Hombeek tegens de limieten van Sempse en zijne kinderen (6)
pagina's: 5

folio 172, 9 juillet 1842
Vente publique; ten verzoeke van Monica De Potter wd. van wyle Josephus Maes,
landbouwster
woonende te Muysen zal overgaen tot den openbaere verkooping van vrugten te velde op
stam
wassende op haere landen onder de zelve gemeynte
pagina's: 3

folio 175, 12 juillet 1842
Vente d'une piece de terre; Anna Maria Croes wd. van wyle Joannes Franciscus Somers
rentenierster woonende te Sempse verkoopt aen Cornelius Deron, landbouwer te Sempse en
zijn
echtgenote Anna Maria Lauwers
Een parceel land binnen de gemeynte van Sempse in de hoogstraet groot circa dry aren vijftig
ca.
waerop zich bevind eene huyzing toebehorende aan de koopers
pagina's: 2

folio 177, 12 juillet 1842
Vente publique ten verzoeke van Maria Theresia Muyldermans wed. van weyle Petrus
Joannes
Goovaerts landbouwster woonende te Sempselaer en haer kinderen (3)
pagina's: 7

folio 185, 20 juillet 1842
Acte de mariage ; Egidius Verhaeren, landbouwer woonende te Eppeghem wd. van weyle
Maria
Theresia Vandenheuvel met dry kinderen en Clara Willems wd. zonder kinderen van weyle
Ferdinandus Muyldermans landbouwster woonende te Eppeghem
pagina's: 2

folio 187, 21 juillet 1842
Contrat de mariage; Joannes Bapt. Meysmans, landbouwer woonende binnen de gemeynte
Sempse
meerderjarigen zoon van Petrus Joannes en Maria Theresia Vandenheuvel en Maria Catherina
Goovaerts meerderjarige dochter van wijlen Petrus Joannes en nog levende moeder Maria
Theresia Muyldermans landbouweresse en ingesetene van dito Sempse
pagina's: 2

folio 189, 31 juillet 1842
Constitution de rente; Joannes Franciscus Juliens woonende te Sempse denwelken heeft door
deze
tegenwoordige gemaeke, gecreert, geconstrueert in voordeel van Isabella Neels, bejaerde
jonge
dochter dienstmeyd woonende te Mechelen een jaerlijksche en eeuwigduerende rente van
18,14 fr.
pagina's: 2

folio 191, 4 aout 1842
Compte (zie folio 96); Joanna Maria Walschaerts wd. van weyle Joannes Van Haesendonck
woonende te Weerde
consoorten Walschaerts
pagina's: 4

folio 195, 5 aout 1842
Quittance; de kinderen en schoonkinderen van Joannes Josephus De Greef, landbouwer te
Hombeek wd. van Joanna Catharina De Bauw in geldspecien ieder eenen somme van 130,97
fr.
pagina's: 2

folio 197, 10 aout 1842
Verkoop; Joannes Baptist Van Aelewijck x Petronella Huygens van hofstede op en
dependenties
erve en hof annexe in vrij gebruyckt en bezet treden van den sterfdag van gemelden
Guillelmus
Huygens zullen oppassen
pagina's: 2

folio 199, 12 aout 1842
Bail; Maria Theresia Muyldermans wed. van Petrus Joannes Goovaerts, landbouwster
woonende
te Sempse in huere uit te geven
pagina's: 2

folio 201, 16 aout 1842
Bail; Sieur Walterius Dewilder, pagter te Weerde verklaert in huere uit te geven zekere
kleeme
huyzing metop en dependentien hof annexe groot circa zeven aren gestaen en gelegen in het
dorp
te Weerde aen Henricus Geedts bejaerd jongeman, handwerker
pagina's: 2

folio 203, 17 aout 1842
Vente d'une piece de terre; Philippus Jacobus Van Wesemael, pagter woonende tot Sempse
verklaert te verkoopen in voordeel van Josephus Moortgat, landbouwer te Sempse en zijne
echtgenote Joanna Maria Selleslaghs een perceel land genaemt het Ven te Sempse
pagina's: 2

folio 205, 22 aout 1842
Bail; Monsieur Jean Bapt. Willocx particulier de Tisselt represantant de Dame Charlotte
Xavier
D'Aoust veuve de Monsieur Jacques Joseph Albert Barza proprietaire domicili‚ …Bruxelles
pagina's:

folio 209, 23 aout 1842
Openbare verkoop van weeke vrugten op stam wassende onder Sempse en Hombeeck door
Petrus
Joannes Moortgat wed. van Joanna Catherina Decree (5)
pagina's: 3

folio 212, 18 aug.  1842
verkooping; Joanna Catharina Van Releghem echtg. van Petrus Antonius De Roeck wonende
te
Bergh
7 percelen land waaronder het bergveld en het molenveld gelegen onder Sempse
pagina's: 7

folio 219, 8 septembre 1842
Vente de meubles; Maria Theresia Doms wd. in eerste huwelijk van weyle Petrus Joannes De
Swerdt en in tweede houwelijk van wyle Josephus Christiaens landbouwster woonende tot
Weerde
en haere kinderen (4) te verkoopen en over te draegen aen hunnen zoon en broeder Henricus
Christiaens, landbouwer te Weerde
pagina's: 2

folio 221, 3 september 1842
Vente publique ten verzoeke van Martinus Leemans, landbouwer en herbergier woonende te
Sempse zal overgegaen tot openbaere verkoop van vrouwkleeding en lijnwaad ten zijne
woonhuyze en herberge genaemt het Spilt te Sempsebosch
pagina's: 4

folio 225, 9 septembre 1842
Testament de Willem Van Nieuwenhuysen proprietaire domicili‚ …Malines presentement
r‚sidant
… sa campagne … Hofstade sous Muysen
pagina's: 6

folio 231, 9 septembre 1842
Testament de Marie Claire Suetens epouse Willem Van Nieuwenhuysen, proprietaire
domicili‚ …
Malines, March‚ aux Grains, presentement residant … sa campagne … Hofstade sous Muysen
pagina's: 5

folio 236, 13 septembre 1842
Vent publique ten verzoeke van mevrouw Joanna Maria De Meester douaniere van mijnheer
Joannes Gerardus Baron van Outheusden de Wolfslinde grondeigenaar woonende te Brussel
zal
overgaen tot de openbaere verkooping van brandhout ten haere kasteel te Eppeghem
pagina's: 3

folio 239, 21 septembre 1842
ten verzoeke Anna Catharina Van Messem meerderjarigen jonge dochter woonende te
Sempse zal
overgegaan worden tot de openbare verkooping met profijt van palmslag en verdieren van
huizing
erve en hof toegewezen aen Joannes Baptist Janssens en zijne echtgenote Maria Theresia
Muyldermans pagter te Weerde
pagina's: 4

folio 243, 18 septembre 1842
Compte de Tutelle; op verzoeke van Anna Elisabeth Verhoeven wd. van Petrus Joannes
Bollyn
winkelierster als nu woonende te Mechelen voogd van Anna Maria De Kempeneer
pagina's: 4

folio 247, 26 septembre 1842
Main lev‚e pur et simple et consentir … la reduction de fruitivuede l'inscription hypothecaire …
Bruxelles contre Antoine De Roeck et son epouse Jeanne Catherine Van Releghem fermier …
Bergh
pagina's: 2

folio 249, 26 septembre 1842
Vente publique ten verzoeke van Carolus Leemans grondeygenaer woonende te Brussel zal
overgaen tot openbaere verkoop van brandhout ten zynen kasteel onder Sempse
pagina's: 3

folio 252, 5 octobre 1842
Vente publique ten verzoeke van Petrus Godts landbouwer en herbergier te Muyzen over tot
openbaere verkooping van eene partye meubelen
pagina's: 3

folio 255, 9 october 1842
Quittance; Anna Catharina Van Messem, meerderjarige jonge dochter woonende onder
Sempse
verklaert ontvangen te hebben in goede gangbaere gouden en zilveren geldspecien van J.
Bapt.
Janssens pagter woonende te Weerde met zijn echtgenote Maria Theresia Muyldermans eene
som
van 1095 fr.
pagina's: 2

folio 257, 13 october 1842
Vente de terre; Anna Catharina Van den Eynde, bygestaen en bemachtigd van haeren
echtgenoot
Carolus Robyns woonende te Nieuwenrode verkopen aen Petrus Diriks, landbouwer te
Sempse en
zijne echtgenote Anna Maria Van den Eynde
pagina's: 2

folio 259, 17 october 1842
Quittance; vrouwe Joanna Catherina Van Releghem alhier bijgestaen van haere echtgenoot
Petrus
Antonius De Roeck pagter woonende te Bergh ontvangen te hebben van
1.  Pierre Antoine Goovaerts et son epouse Ann Marie Lauwers … Sempse la somme de 1485
fr.
2.  Jan Baptist de Kempeneer et son epouse Anna Maria Van Wesemael … Sempse de la
somme
 de 4603 fr.
3.  Antoine Hubert Maria Augustine Josephine et Francoise Marie Antoine de Vaernewijck
 …Malines la somme de 1625 fr.
4.  Pierre Jean Buelens et son epouse Anna Marie Ceuppens …Sempse la somme de 1665 fr.
5.  Jean Henri Meysmans et son epouse Marie Therese Cauwenbergh … Sempse la somme de
 1710 fr.
pagina's: 2

folio 261, 17 october 1842
Vente; Joannes Bapt. Van Humbeeck en zijne echtgenote Theresia De Backer landbouwers
welken comparanten in aanzien van hunnen hoogen ouderdom te verkoopen aen hunnen zoon
Carolus Van Humbeek landbouwer ook woonende te Weerde
pagina's: 2

folio 263, 25 october 1842
Proces verbal d'une vente publique d'une maison jardin et terre annexe d'une contenance de 3
ares
… Sempse un lieu dit Laer … la requete de Maria Therese Meysmans veuve de Jacques Buelens

Sempse et consorts
pagina's: 12

folio 275, 23 octobre 1842
Vente Petrus Joannes Lauwers, raedemaeker woonende te Sempse verkoopt in voordeel van
zijnen
vader Joannes Franciscus Lauwers raedemaeker en zijne echtgenote Anna Catharina Pollaerts
beyde uit Sempse
1.  Een parceel land Steenweg op Brussel
2.  Een parceel land Kerkweg
3.  Een parceel land genaemt Kerkveld
pagina's: 2

folio 277, 23 october 1842
Vente d'une maison-meubles par Pierre Jean Goovaerts … Sempse et consorts … Jeanne Marie
Goovaerts aussi … Sempse d'une maison en argille batie sur un terrain emphytheotique situ‚e
…Sempse des meubles moyennant la somme de 200 fr.
pagina's: 2

folio 279, 27 octobre 1842
contrat de mariage; Guillelmus Spoelders, herbergier …Hombeeck, meerderjarige zoon van
weyle
Franciscus en nog levende moeder Lucia Verlinden Maria Josepha Leemans landbouwster in
Sempse bejaerde jonge dochter van weyle Guillelmus Leemans en Petronella Vertongen
pagina's: 1

folio 281, 30 octobre 1842
Testament; Catharina Van Releghem echtgenote van Pierre Antoine Deroeck fermier … Bergh
pagina's: 2

folio 283, 30 octobre 1842
Testament; Catharina Van Releghem echtgenote van Pierre Antoine Deroeck fermier … Bergh
pagina's: 2

folio 285, 1 novembre 1842
Vente publique ten verzoeke van Philippus Muyldermans landbouwer woonende te Sempse
zal
overgaen tot openbaere verkooping van gezaagde planten ten zijnen woonhuyze
pagina's: 3

folio 288, 18 decembre 1842
Vente de terre ten verzoeke van Anna Maria Troch bijgestaen en gemachtigd door haere
echtgenoot Petrus Lauwers, landbouwers te Weerde verkoopen een parceel land gelegen
binne
Sempse aen den Weerden Weg aen Joannes Josephus Van Wesemael bejaerd jongeman
woonende
te Sempse
pagina's: 2

folio 290, 18 decembre 1842
Main lev‚e donn‚ par Sieur Jean Joseph Van Wesemael jeune homme … Sempse de deux
inscriptions hypothecaires contre Pierre Lauwers et son ‚pouse Anne Marie Trogh
pagina's: 2

folio 292
Quittance gegeven door Maria Theresia Meysmans wd. van Jacobus Buelens, landbouwster
woonende te Sempse en consoorten aan hun zoon en broeder Pierre Jean Buelens van Sempse
voor de som van 364,50 fr. de prijs voor aankoop van huys, hof te Sempse n 99
pagina's: 2

folio 294, 26 decembre 1842
Dechange donn‚e par Marie Therese Meysmans veuve de Jacques Buelens … Sempse et
consorts
au notaire Verstraeten … Sempse de sa gestion de la vente publique de meubles et de recoltes
pagina's: 2

folio 296, 27 decembre 1842
Decharge donn‚e par Pierre Jean Moortgat … Hombeeck et consorts au notaire Verstraeten …
Sempse de sa gestion des ventes publiques meubles et recoltes
pagina's: 2

Laatste aanpassing : 05/02/2006

Hoofdpagina